Zmluvné podmienky pre softvér

Ak ste si objednali Softvér formou jednorazového nákupu, platia zmluvné podmienky uvedené v časti A (Kúpna zmluva), ak ste si zvolili formu predplatného, platia zmluvné podmienky uvedené v časti B (Zmluva o predplatnom).

Časť A - Kúpna zmluva

platná pre 

 • PROFIS Detection
 • PSA 200
 • PROFIS Ferroscan MAP
 • PROFIS Connect
 • PROFIS Layout Field
 • PROFIS Layout Office
 • PROFIS AutoCAD Field Point
 • PROFIS Revit Field Point
 • PROFIS Point Creator
 • Hilti Construction Layout

(ďalej len „Softvér“)

Táto kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) účinná od dátumu vašej objednávky („Objednávka“) príslušného Softvéru stanoveného v Objednávke („Dátum účinnosti“) sa uzatvára medzi Hilti Slovakia spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31344445, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 4530/B („Poskytovateľom Softvéru“) a vami („Zákazníkom“).  Keďže Poskytovateľ Softvéru poskytuje na základe tejto Zmluvy trvalé právo na používanie Softvéru, zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

1. Používanie Softvéru Zákazníkom

1.1 Povinnosti Poskytovateľa Softvéru.  Poskytovateľ Softvéru sprístupní Zákazníkovi, resp. Autorizovanému používateľovi Softvér opísaný v článku 1.2 tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Poskytovateľ Softvéru môže čas od času dobrovoľne a výhradne na základe vlastného uváženia poskytnúť aktualizácie a/alebo vyššie verzie Softvéru. V takom prípade sa budú zmluvné podmienky tejto Zmluvy vzťahovať mutatis mutandis aj na takéto aktualizácie a vyššie verzie, pokiaľ ich Autorizovaný používateľ prevezme.

1.2 Opis Softvéru.  Opis Softvéru a jeho charakteristiky vrátane systémových požiadaviek podľa bodu 1.3 tejto Zmluvy sú sprístupnené na webových stránkach Poskytovateľa Softvéru www.hilti.sk a Poskytovateľ Softvéru ich môže čas od času meniť a dopĺňať.

1.3 Systémové požiadavky.  Prevádzka alebo používanie Softvéru môžu byť podmienené splnením určitých systémových požiadaviek špecifikovaných a čas od času aktualizovaných na webových stránkach Poskytovateľa Softvéru, pričom za splnenie systémových požiadaviek nesie výhradnú zodpovednosť Zákazník.  Splnenie systémových požiadaviek nie je podľa tejto Zmluvy súčasťou povinností Poskytovateľa Softvéru.

1.4 Povinnosti Zákazníka.  Zákazník zodpovedá za, to že on sám, alebo jeho Autorizovaný používateľ budú Softvér používať v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. „Autorizovaný používateľ“ znamená Zákazníka alebo jeho zamestnanca, prípadne inú osobu na strane Zákazníka, ktorého Zákazník nahlási Poskytovateľovi Softvéru ako osobu  poverenú, resp. oprávnenú používaním Softvéru v rozsahu podľa článku 3.4 tejto Zmluvy. Zákazník vynaloží primerané úsilie a zabezpečí aj na strane Autorizovaného používateľa, aby zabránil nepovolenému prístupu alebo používaniu Softvéru neautorizovanými používateľmi (tzn. inými zamestnancami, tretími stranami atď.) cez jeho systémy, aby Autorizovaný používateľ bol riadne oboznámený s povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo týkajúci sa používania Softvéru a tieto dodržiavala každý nepovolený prístup alebo použitie bezodkladne nahlási Poskytovateľovi Softvéru. Zákazník zodpovedá v celom rozsahu za konanie Autorizovaného používateľa tak akoby konal sám a je povinný riadne zabezpečiť po vecnej a formálnej stránke plnenia povinností Autorizovaného používateľa ako aj svoje prípadné nároky voči Autorizovanému používateľovi týkajúce sa používania Softvéru alebo vyplývajúce z tejto Zmluvy.

1.5 Zakázané činnosti.  Autorizovaný používateľa bude používať Softvér výhradne na interné obchodné účely Zákazníka a okrem prípadov, kedy je takéto konanie dovolené zo zákona, nebude: (i) poskytovať licencie, dekompilovať, predávať, opätovne predávať, prenajímať, prevádzať, postupovať, distribuovať, zdieľať v časovo vymedzených úsekoch (tzv. timeshare), ponúkať ani inak sprístupňovať Softvér tretím stranám; (ii) používať Softvér v rozpore s platnými právnymi predpismi krajiny sídla Poskytovateľa Softvéru, Zákazníka alebo v rozpore s právnymi predpismi EÚ.

 

2. Poplatky, platby a dane

2.1 Poplatky.  Zákazník zaplatí Poskytovateľovi Softvéru za poskytnutie Softvéru jednorazový poplatok dohodnutý v Objednávke.

2.2 Faktúry.  Ak nebude v Objednávke dohodnuté inak, Faktúry sú splatné do štrnástich (14) dní od ich vystavenia.

2.3 Nezaplatené platby.  Na všetky nezaplatené platby zo strany Zákazníka sa vzťahuje úrok z omeškania vo výške zodpovedajúcej základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť (9) percentuálnych bodov per annum z dlžnej čiastky, pričom takto určená sadzba úrokov z omeškania platí po celú dobu omeškania Zákazníka. Toto nemá vplyv na právo Poskytovateľa Softvéru uplatňovať si ďalšie škody podľa platného právneho poriadku.

2.4 Dane.  Daňové povinnosti týkajúce sa poskytnutia Softvéru alebo tomu zodpovedajúceho plnenia podľa tejto Zmluvy budú priznané a riadne splnené Poskytovateľom Softvéru alebo Zákazníkom, podľa toho, ktorí z nich je alebo bude nato povinný podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ platné právne predpisy v oblasti daní umožňujú alebo v budúcnosti budú umožňovať prenos daňovej povinnosti na Zákazníka, budú daňové povinnosti týkajúce sa poskytnutia Softvéru alebo tomu zodpovedajúceho plnenia podľa tejto Zmluvy priznané a riadne splnené v celom rozsahu Zákazníkom. Ak je alebo bude Poskytovateľ Softvéru povinný podľa platných právnych predpisov zaplatiť daň, za ktorej úhradu zodpovedá alebo bude zodpovedať Zákazník, prípadne mu bude môcť takúto zodpovednosť pripísať, príslušná čiastka dane bude Zákazníkovi vyfakturovaná a tento ju uhradí podľa pravidiel pre úhradu faktúr podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy. Vyššie uvedený postup sa neuplatní len vtedy, ak Zákazník predloží Poskytovateľovi Softvéru platné osvedčenie alebo iný obdobný doklad o oslobodení od dane alebo neprenose daňovej povinnosti vydaný príslušným daňovým úradom.

 

3. Vlastnícke práva

3.1 © Hilti Corporation 2015.  Pokiaľ sa v tejto Zmluve výslovne nestanovuje inak, Hilti Corporation, so sídlom na Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko, si ponecháva výhradné a neobmedzené vlastníctvo a vyhradzuje si všetky práva a nároky na všetky práva duševného vlastníctva (v zmysle definície uvedenej v článku3.2) na Softvér (vrátane súvisiacich Aktualizácií a Vyšších verzií). Hilti Corporation oprávnila Poskytovateľa Softvéru poskytnúť Zákazníkovi práva na Softvér v súlade so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy.

3.2 Práva duševného vlastníctva.  Znamenajú akékoľvek a všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce zo zvykového práva, zákonné vlastnícke práva, práva priemyselného vlastníctva a iné práva duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, obchodných značiek obchodných tajomstiev, patentov a iných vydaných vlastníckych práv, udelených alebo vymáhateľných podľa platných zákonov kdekoľvek na svete, ako aj všetky morálne práva spojené so Softvérom.  

3.3 Vyhradenie práv.  S výhradou obmedzených práv výslovne poskytnutých v tejto Zmluve, sa neposkytujú žiadne iné práva než tie, ktoré boli výslovne poskytnuté v tejto Zmluve. Autorizovaný používateľ si vyhradzuje všetky práva a nároky na svoje dáta a iný softvér než Softvér poskytnutý Poskytovateľom Softvéru.

3.4 Poskytnutie práv.  Poskytovateľ Softvéru poskytuje trvalé, nevýlučné, jednorazové, neprenosné právo na používanie Softvéru v zmysle podmienok tejto Zmluvy. Právo na používanie zahŕňa právo sprístupniť a používať Softvér Autorizovanému používateľovi. Toto právo sa nevzťahuje na žiadnych ďalších používateľov alebo tretie osoby, ktorí ho môžu získať len na základe osobitných zmlúv o používaní Softvéru s Poskytovateľom Softvéru.

3.5 Používateľské príručky a dokumentácia.  Poskytovateľ Softvéru poskytne spolu so Softvérom príslušné používateľské príručky a dokumentáciu, kde budú podrobne opísané funkcie Softvéru, aby Autorizovaný používateľ mohol Softvér používať v súlade s touto Zmluvou. Poskytovateľ Softvéru bude v pravý čas aktualizovať používateľské príručky a dokumentáciu, ak si to vyžiada zmena Softvéru.

3.6 Obmedzenia.  Okrem prípadov vyplývajúcich zo zákona, Autorizovaný používateľ nesmie (i) meniť, kopírovať ani vytvárať odvodené diela vychádzajúce zo Softvéru; (ii) presne prekopírovať ani použiť v rámci iného softvéru žiadny obsah, ktorý je súčasťou Softvéru, s výnimkou vlastných intranetov Autorizovaného používateľa na jeho vlastné interné obchodné účely; (iii) použiť reverzné inžinierstvo alebo dekompilovať Softvér alebo akúkoľvek jeho časť; (iv) pristupovať do Softvéru za účelom vytvorenia akéhokoľvek komerčne ponúkaného produktu alebo služby; (v) kopírovať akékoľvek vlastnosti, funkcie, používateľské rozhrania alebo grafiku Softvéru ani akejkoľvek jeho časti alebo (vi) používať Softvér spôsobom nad rámec používania vymedzený v tejto Zmluve.

 

4. Mlčanlivosť

4.1 Mlčanlivosť.  Zmluvná strana nesmie odhaliť ani použiť žiadne Dôverné informácie (v zmysle definície v článku 4.2) druhej zmluvnej strany na účely mimo rozsahu tejto Zmluvy, s výnimkou prípadu, kedy od druhej zmluvnej strany vopred získa písomný súhlas alebo ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona a umožňujú ju ustanovenia nasledujúceho článku 4.4 tejto Zmluvy.

4.2 Dôverné informácie.  Znamená (a) Softvér v akejkoľvek forme, (b) obchodné alebo technické informácie zmluvných strán vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek informácií súvisiacich so softvérovými plánmi, návrhmi, nákladmi, cenami a menami, financiami, marketingovými plánmi, obchodnými príležitosťami, personálom, výskumom, vývojom alebo know-how.

4.3 Ochrana.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť Dôverné informácie druhej zmluvnej strany rovnako ako chránia vlastné Dôverné informácie podobného druhu (ale za žiadnych okolností nie nižším než primeraným stupňom starostlivosti a v zmysle primeraných technologických štandardov odvetvia).

4.4 Povinné odhalenie.  Ak je zmluvná strana povinná zo zákona odhaliť Dôverné informácie druhej zmluvnej strany, bezodkladne vopred informuje druhú zmluvnú stranu o tejto povinnosti (v rozsahu, v akom to umožňuje zákon) a v prípade, že druhá zmluvná strana chce zabrániť alebo namietať voči odhaleniu, poskytne jej primeranú asistenciu, pričom súvisiace náklady bude znášať druhá zmluvná strana.

4.5 Opravné prostriedky.  Ak zmluvná strana odhalí alebo použije akékoľvek Dôverné informácie (alebo hrozí ich odhalením alebo použitím) v rozpore s tu stanovenou povinnosťou ochrany dôvernosti, druhá zmluvná strana bude mať právo, okrem iných dostupných mimosúdnych prostriedkov, využiť na zastavenie takéhoto konania alebo nápravu prostriedky právnej ochrany v rámci súdneho konania.

4.6 Výnimky.  Za Dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré: (i) sú alebo sa stanú všeobecne známymi verejnosti bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane; (ii) zmluvná strana poznala už pred ich odhalením druhou zmluvnou stranou bez toho, aby sa dopustila porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane; (iii) zmluvná strana nezávisle vytvorila bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane alebo (iv) zmluvná strana získala od tretej strany bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane.

 

5. Prístup k Softvéru a dátovým zálohám

5.1 Prístup k Softvéru.  S výnimkou predinštalovaného Softvéru na prístroji Hilti objednanom Zákazníkom, ak sa na objednávku vzťahujú osobitné kúpno-predajné zmluvné podmienky Hilti, Poskytovateľ Softvéru sprístupní Softvér Autorizovanému  používateľovi podľa Opisu Softvéru na prevzatie cez webové stránky Poskytovateľa Softvéru www.hilti.sk, pričom Poskytovateľ Softvéru nemá žiadnu inú povinnosť nad rámec tejto stanovenej povinnosti; predovšetkým to znamená, že Poskytovateľ Softvéru nebude Softvér inštalovať v priestoroch Autorizovaného používateľa a Autorizovanému používateľovi neposkytne zdrojový kód Softvéru.  Všetky implementačné služby zamerané na technickú prípravu Softvéru na používanie (tzn. nastavenie Softvéru tak, aby vyhovoval technickým systémovým požiadavkám a technickú parametrizáciu Softvéru) zabezpečuje výhradne Zákazník. 

5.2 Obchodní Zákazníci.  Softvér je určený výhradne obchodným zákazníkom na použitie v ich priestoroch a pre účely výkonu ich podnikateľskej činnosti, nie pre súkromných koncových používateľov.

5.3 Zálohovanie dát.  Softvér si inštaluje Autorizovaný používateľ vo svojich priestoroch a je výhradne zodpovedný aj za vytvorenie záloh všetkých dát potrebných v súvislosti s používaním Softvéru.

5.4 Vzdanie sa zodpovednosti. V doložke o vzdaní sa zodpovednosti Poskytovateľ Softvéru informuje Autorizovaného používateľa ešte pred použitím Softvéru o tom, ako sa Softvér používa a na čo má Autorizovaný používateľ pri používaní prihliadať.  Týmto Autorizovaný používateľ poskytuje svoj informovaný súhlas s tým, že okrem podmienok Zmluvy bude čo najprísnejšie dodržiavať aj podmienky uvedené v doložke o vzdaní sa zodpovednosti vrátane, bez obmedzenia (i) odkazov na používanie produktov Poskytovateľa Softvéru podľa príslušných pokynov o používaní, (ii) odkazov na používanie Softvéru v súlade s používateľskou príručkou, ktorá je súčasťou Softvéru, (iii) dôrazného odporúčania nechať si všetky výsledky generované Softvérom a inými produktmi Poskytovateľa Softvéru potvrdiť odborným projektantom a/alebo stavebným inžinierom a/alebo inou tomu na roveň postavenou odborne spôsobilou osobou, aby výsledky projektov vyhovovali požiadavkám konkrétnej aplikácie a boli súladnými s právnymi a/alebo technickými požiadavkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a/alebo právneho poriadku, v jurisdikcii ktorého majú byť využité.

 

6. Vylúčenie záruky

Okrem prípadov skrytých nedostatkov Poskytovateľ Softvéru týmto vylučuje všetky výslovné aj konkludentné vyhlásenia a záruky týkajúce sa bezchybnej inštalácie, používania alebo fungovania Softvéru. Poskytovateľ Softvéru navyše osobitne, bez obmedzenia, nezaručuje predajnosť ani vhodnosť Softvéru na konkrétny účel. Za výber a používanie Softvéru nesie výhradnú zodpovednosť Autorizovaný používateľ.

Poskytovateľ Softvéru nezaručuje, že Softvér bude fungovať bez prerušenia a chýb. Záručná lehota trvá tridsať (30) dní od sprístupnenia Softvéru na prevzatie alebo ak je Softvér predinštalovaný na prístroji Hilti, tridsať (30) dní od dodania príslušného nástroja Hilti.

 

7. Prostriedky na nápravu v prípade nedostatkov

7.1 Náprava.  Bezprostredne po prevzatí Softvéru alebo po doručení prístroja Hilti obsahujúceho Softvér Autorizovaný používateľ písomne  informuje Poskytovateľa Softvéru o všetkých údajných Nedostatkoch (v zmysle definície pojmu v článku 7.2 tejto Zmluvy) Softvéru spolu s opisom údajného Nedostatku.  Až po takomto bezprostrednom oznámení o Nedostatku Poskytovateľ Softvéru v primeranom čase vykoná nápravu Softvéru v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; Poskytovateľ Softvéru môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či daný Nedostatok opraví alebo poskytne náhradnú dodávku, pričom oprava alebo výmena Softvéru sú jedinými a výhradnými záručnými nárokmi Zákazníka.

7.2 Nedostatok.  Znamená závažné chyby, ktoré bránia vo fungovaní Softvéru podľa opisu uvedeného v článku 1.2 tejto Zmluvy, pričom ak (i) Autorizovaný používateľ dokáže s primeraným úsilím použiť alternatívne riešenie alebo (ii) chyba nemá za následok prerušenie prevádzky alebo závažné narušenie integrity dát Autorizovaného používateľa, takéto chyby sa nebudú považovať za Nedostatok.

 

8. Používateľská príručka

Používateľská príručka Softvéru je súčasťou Softvéru.

 

9. Obmedzenie zodpovednosti

9.1 Obmedzenie zodpovednosti.   Okrem prípadov vyslovene stanovených v článku 9.2 tejto Zmluvy:

Autorizovaný používateľ  berie na vedomie, že ustanovenia tohto článku 9 predstavujú úplnú finančnú zodpovednosť Poskytovateľa Softvéru (najmä, avšak nie výlučne vrátane zodpovednosti za akékoľvek konanie alebo opomenutie zo strany jeho zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov) voči Autorizovanému používateľovi za akékoľvek porušenie tejto Zmluvy v súvislosti s akýmkoľvek použitím Softvéru Autorizovaným používateľom; a všetkými vyhláseniami, stanoviskami alebo protiprávnym konaním, či opomenutím vrátane zanedbania alebo porušenia zákonnej povinnosti v súvislosti so Softvérom alebo akoukoľvek inou záležitosťou týkajúcou sa tejto Zmluvy, ktoré patria do ktorejkoľvek z nasledujúcich kategórií:

 1. osobitné poškodenie, aj v prípade, že Poskytovateľ Softvéru vedel o okolnostiach, za akých by ku takémuto osobitnému poškodeniu mohlo dôjsť;
 2. ušlý zisk;
 3. strata predpokladaných úspor;
 4. strata podnikateľských príležitostí;
 5. strata goodwill;
 6. strata alebo zničenie dát.

9.2 Celková úhrnná zodpovednosť Poskytovateľa Softvéru vyplývajúca alebo súvisiaca s výkonom alebo s plánovaným výkonom Softvéru, ktorá vznikla z dôvodu zanedbania alebo porušenia Zmluvy alebo akéhokoľvek iného dôvodu nesmie za žiadnych okolností prekročiť sto percent (100%) ceny zaplatenej alebo splatnej zo strany Zákazníka podľa tejto Zmluvy alebo akejkoľvek vedľajšej zmluvy alebo dohody, pokiaľ budú prijaté.

9.3 Poskytovateľ Softvéru nenesie voči Autorizovanému používateľovi zodpovednosť za hospodárske straty akéhokoľvek druhu (priame ani nepriame) a to vrátane straty predpokladaného zisku, (priamej alebo nepriamej) straty skutočného zisku, straty obratu alebo príjmu, straty podnikania, straty výroby alebo príležitostí, straty dát, vyčerpania goodwill a iných. Poskytovateľ Softvéru nezodpovedá za žiadne akokoľvek vzniknuté nepriame, osobitné ani následné straty alebo škody.

9.4 Výnimky.  Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v tejto Zmluve, Poskytovateľ Softvéru žiadnym spôsobom nevylučuje svoju zodpovednosť v rozsahu, v akom táto: vznikne v dôsledku podvodu alebo podvodného skreslenia zo strany Poskytovateľa Softvéru; alebo v súvislosti s úmrtím alebo úrazom zapríčineným nedbalosťou Poskytovateľa Softvéru; sa nedá zo zákona vylúčiť alebo obmedziť. 

9.5 Povinnosť Zákazníka odvrátiť a znížiť škody.  V prípade straty dát Poskytovateľ Softvéru nie je schopný obnoviť súbory Zákazníka. Zákazník je preto povinný prijať vhodné opatrenia na odvrátenie alebo zníženie škôd, najmä je povinný pravidelne vytvárať záložné kópie dát  uchovávaných v súvislosti so Softvérom.

 

10. Audity

10.1 Právo na audit.  Na účely preskúmania dodržiavania ustanovení Zmluvy Autorizovaným používateľom má Poskytovateľ Softvéru alebo ním poverená tretia strana právo v pracovnom čase Autorizovaného používateľa a bez dodržania oznamovacej lehoty uskutočniť v primeranom rozsahu audit priestorov Autorizovaného používateľa a používania Softvéru.

10.2 Náklady na audit.  Primerané náklady Poskytovateľa Softvéru na Audit bude znášať Zákazník výhradne vtedy, ak v bude priebehu Auditu odhalené porušenie tejto Zmluvy. 

 

11. Všeobecné ustanovenia

11.1 Vzťahy strán.  Zmluvné strany sú nezávislými dodávateľmi. Zmluva medzi zmluvnými stranami nezakladá ani nie je jej účelom založiť partnerstvo, franšízu, spoločný podnik, združenie, zastúpenie, pracovnoprávny vzťah.

11.2 Oznamy.  Ak sa v podmienkach Zmluvy výslovne nevyžaduje iná forma, všetky oznámenia predkladané v súvislosti so Zmluvou musia mať prinajmenšom textovú formu. Poskytovateľ Softvéru a Autorizovaný používateľ doručia takéto oznámenia e-mailom na adresy kontaktných osôb, ktoré Zákazník a Poskytovateľ Softvéru oznámia pri registrácii účtu Zákazníka u Poskytovateľa Softvéru alebo na také iné adresy, ktoré si zmluvné strany vzájomne oznámia. Predchádzajúca veta platí tiež v prípade, ak si zmluvné strany zasielajú oznámenia v písomnej forme. 

11.3 Vzdanie sa práv.  Žiadne zlyhanie ani omeškanie zmluvnej strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy nezakladá vzdanie sa práv.

11.4 Subdodávatelia.  Poskytovateľ Softvéru môže poskytnutím Softvéru poveriť subdodávateľov.

11.5 Postúpenie.  Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ani zo zákona ani inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany (ktorá jeho udelenie nebude bezdôvodne odopierať).

11.6 Rozhodujúce právo.  Táto Zmluva a akékoľvek spory alebo nároky vznesené v súvislosti s ňou, jej predmetom alebo formou (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť a interpretovať podľa právneho poriadku  Slovenskej republiky.

11.7 Súdna právomoc.   Zmluvné strany sa neodvolateľne dohodli, že jurisdikciu pri riešení sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, súvisiacich s predmetom Zmluvy alebo jej zostavením (vrátane nezmluvných sporov a nárokov) budú mať súdy  Slovenskej republiky, s určením ich príslušnosti podľa Civilného sporového poriadku platného v Slovenskej republike.

11.8 Ďalšie ustanovenia.  Táto Zmluva spolu s príslušnou Objednávkou, Doložkou o vzdaní sa práv, odkazmi na informácie o používaní a inými spomínanými príručkami predstavuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete Zmluvy. Neexistujú žiadne iné dohody, vyhlásenia, záruky, prísľuby, dojednania, záväzky ani povinnosti okrem tých, ktoré sú výslovne zakotvené v tejto Zmluve.  Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné aj ústne dohody, návrhy alebo vyhlásenia o predmete Zmluvy. Akákoľvek úprava, doplnenie alebo vzdanie sa ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy nadobudnú účinnosť len vtedy, ak budú vyhotovené písomne a podpísané zmluvnou stranou, voči ktorej sa bude úprava, doplnenie alebo vzdanie sa práva uplatňovať. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi zmením Objednávky a ustanoveniami tejto Zmluvy, majú vždy prednosť ustanovenia Zmluvy. Rovnaká zásada platí aj v prípade sporov medzi ustanoveniami Doložky o vzdaní sa práv a ustanoveniami tejto Zmluvy. Ak budú do Objednávky začlenené odkazy na iné dokumenty než boli stanovené v tejto Zmluve, tieto nebudú tvoriť súčasť Zmluvy ani do nej nebudú začlenené formou odkazu a takéto podmienky sa budú považovať za neplatné.

Vyhlásenie.  Zákazník vyhlasuje, že používanie Softvéru nie je v rozpore so žiadnym zákonom alebo predpisom na jeho strane. Zákazník berie na vedomie, že má nezávislú povinnosť dodržiavať všetky právne predpisy, ktoré sa na neho vzťahujú.

Časť B - Zmluva o predplatnom

platná pre

 • PROFIS Detection
 • PSA 200
 • PROFIS Ferroscan MAP
 • PROFIS Connect
 • PROFIS Layout Field
 • PROFIS Layout Office
 • PROFIS AutoCAD Field Point
 • PROFIS Revit Field Point
 • PROFIS Point Creator
 • Hilti Construction Layout

(ďalej len „Softvér“)

Táto zmluva o predplatnom  (ďalej len „Zmluva“) účinná od dátumu vašej objednávky predplatného („Objednávka“) Softvéru uvedeného v Objednávke („Dátum účinnosti“) sa uzatvára medzi Hilti Slovakia spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31344445, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 4530/B („Poskytovateľom Softvéru“) a vami („Zákazníkom“). Keďže Poskytovateľ Softvéru udeľuje Zákazníkovi právo na používanie Softvéru, jeho aktualizácií, vyšších verzií a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Softvér“) prostredníctvom predplatenej služby, Zákazník prejavil želanie predplatiť si takúto službu a tento obchodný vzťah a s ním spojené zodpovednosti sú stanovené v tejto Zmluve, zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

1. Používanie Softvéru Zákazníkom

1.1 Povinnosti Poskytovateľa Softvéru.  Poskytovateľ Softvéru sprístupní Zákazníkovi, resp. Autorizovanému používateľovi  Softvér opísaný v článku 1.2  tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

Poskytovateľ Softvéru môže priebežne aktualizovať a zlepšovať Softvér; všetky takéto Aktualizácie, pokiaľ ich Autorizovaný používateľ prevezme, tvoria súčasť Zmluvy, pričom „Aktualizácia“ znamená softvér, ktorý napráva Nedostatky v Softvéri a/alebo môže zahŕňať menšie vylepšenia predchádzajúceho Softvéru Okrem Aktualizácií môže Poskytovateľa Softvéru ponúkať aj Vyššie verzie Softvéru, na ktoré sa tiež vzťahuje táto Zmluva, pokiaľ ich Autorizovaný používateľa prevezme, pričom „Vyššie verzie“ znamená nové možnosti, schopnosti alebo funkcionality Softvéru. Či sa vylepšenie bude považovať za Aktualizáciu alebo Vyššiu verziu záleží výhradne na rozhodnutí Poskytovateľa Softvéru.

1.2 Opis Softvéru. Opis Softvéru a jeho charakteristiky vrátane systémových požiadaviek podľa bodu 1.3 tejto Zmluvy sú Zákazníkovi sprístupnené na webových stránkach Poskytovateľa Softvéru www.hilti.sk a Poskytovateľ Softvéru ich môže čas od času meniť a dopĺňať. Poskytovateľ Softvéru ručí za to, že počas celého trvania tejto Zmluvy bude Softvér obsahovať základné funkcie relevantné pre Autorizovaného používateľa (kompatibilita smerom nadol).

1.3 Systémové požiadavky.  Prevádzka alebo používanie Softvéru môžu byť podmienené splnením určitých Systémových požiadaviek špecifikovaných a čas od času aktualizovaných na webových stránkach Poskytovateľa Softvéru, pričom za splnenie Systémových požiadaviek nesie výhradnú zodpovednosť Zákazník. Splnenie systémových požiadaviek nie je podľa tejto Zmluvy súčasťou povinností Poskytovateľa Softvéru.

1.4 Povinnosti Zákazníka. Zákazník zodpovedá za, to že on sám alebo jeho Autorizovaný používateľ budú Softvéru používať v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. „Autorizovaný používateľ“ znamená Zákazníka alebo jeho zamestnanca, prípadne inú osobu na strane Zákazníka, ktorého Zákazník nahlási Poskytovateľovi Softvéru ako osobu  poverenú, resp. oprávnenú používaním Softvéru v rozsahu podľa článku 3.4. Zákazník vynaloží primerané úsilie a zabezpečí aj na strane Autorizovaného používateľa, aby zabránil nepovolenému prístupu alebo používaniu Softvéru neautorizovanými používateľmi (tzn. inými zamestnancami, tretími stranami atď.) cez jeho systémy, aby Autorizovaný používateľ bol riadne oboznámený s povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo týkajúci sa používania Softvéru a tieto dodržiavala každý nepovolený prístup alebo použitie bezodkladne nahlási Poskytovateľovi Softvéru. Zákazník zodpovedá v celom rozsahu za konanie Autorizovaného používateľa tak akoby konal sám a je povinný riadne zabezpečiť po vecnej a formálnej stránke plnenia povinností Autorizovaného používateľa ako aj svoje prípadné nároky voči Autorizovanému používateľovi týkajúce sa používania Softvéru alebo vyplývajúce z tejto Zmluvy.

1.5 Zakázané činnosti.  Autorizovaný používateľ bude používať Softvér výhradne na svoje interné obchodné účely a nebude: (i) poskytovať licencie, dekompilovať, predávať, opätovne predávať, prenajímať, prevádzať, postupovať, distribuovať, zdieľať v časovo vymedzených úsekoch (tzv. timeshare), ponúkať ani inak sprístupňovať Softvér tretím stranám; (ii) používať Softvér v rozpore s platnými právnymi predpismi krajiny sídla Poskytovateľa Softvéru, Zákazníka alebo v rozpore s právnymi predpismi EÚ.

 

2. Poplatky, platby a dane

2.1 Poplatky.   Zákazník zaplatí Poskytovateľovi Softvéru za poskytnutie Softvéru poplatky dohodnuté v Objednávke, ktorú Zákazník zaslal Poskytovateľovi Softvéru. „Poplatky“ znamenajú všetky poplatky, ktoré má Zákazník zaplatiť Poskytovateľovi Softvéru za poskytnutie Softvéru.

V priebehu trvania Zmluvy môže Poskytovateľ Softvéru zmeniť Poplatky len v súlade s ustanoveniami článku 12 nižšie. Zákazník zaplatí všetky Poplatky dohodnuté v Objednávke v súlade s týmto článkom 2. Pokiaľ sa v Objednávke nestanovuje inak, všetky Poplatky sú splatné v eurách.

2.2 Mesačné/ročné predplatné.  Poskytovateľ bude Zákazníkovi vystavovať faktúry v súlade s Objednávkou na mesačnom alebo ročnom základe:

 • Mesačné predplatné.  Poskytovateľ Softvéru si vyfakturuje predplatné vopred k prvému dňu každého kalendárneho mesiaca za poskytnutie Softvéru na celý tento kalendárny mesiac.
 • Ročné predplatné.  Poskytovateľ Softvéru si vyfakturuje Ročné predplatné k Dátumu účinnosti a následne opakovane každý ďalší rok,

2.3 Fakturácia.  Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, všetky faktúry sú splatné do štrnástich (14) dní od ich vystavenia. Poskytovateľ Softvéru predloží Zákazníkovi na požiadanie všetky informácie, dokumenty a záznamy, ktoré Zákazník odôvodnene potrebuje na overenie správnosti faktúr.

2.4 Nezaplatené platby.  Na všetky nezaplatené platby zo strany Zákazníka sa vzťahuje úrok z omeškania vo výške zodpovedajúcej základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť (9) percentuálnych bodov per annum z dlžnej čiastky, pričom takto určená sadzba úrokov z omeškania platí po celú dobu omeškania Zákazníka. Toto nemá vplyv na právo Poskytovateľa Softvéru uplatňovať si ďalšie škody podľa platného právneho poriadku

2.5 Dane.  Daňové povinnosti týkajúce sa poskytnutia Softvéru alebo tomu zodpovedajúceho plnenia podľa tejto Zmluvy budú priznané a riadne splnené Poskytovateľom Softvéru alebo Zákazníkom, podľa toho, ktorí z nich je alebo bude nato povinný podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ platné právne predpisy v oblasti daní umožňujú alebo v budúcnosti budú umožňovať prenos daňovej povinnosti na Zákazníka, budú daňové povinnosti týkajúce sa poskytnutia Softvéru alebo tomu zodpovedajúceho plnenia podľa tejto Zmluvy priznané a riadne splnené v celom rozsahu Zákazníkom. Ak je alebo bude Poskytovateľ Softvéru povinný podľa platných právnych predpisov zaplatiť daň, za ktorej úhradu zodpovedá alebo bude zodpovedať Zákazník, prípadne mu bude môcť takúto zodpovednosť pripísať, príslušná čiastka dane bude Zákazníkovi vyfakturovaná a tento ju uhradí podľa pravidiel pre úhradu faktúr podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy. Vyššie uvedený postup sa neuplatní len vtedy, ak Zákazník predloží Poskytovateľovi Softvéru platné osvedčenie alebo iný obdobný doklad o oslobodení od dane alebo neprenose daňovej povinnosti vydaný príslušným daňovým úradom.

 

3. Vlastnícke práva

3.1 © Hilti Corporation 2015.     Pokiaľ sa v tejto Zmluve výslovne nestanovuje inak, Poskytovateľ Softvéru týmto informuje Zákazníka, že Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko („Hilti Corporation“), si ponecháva výhradné a neobmedzené vlastníctvo a vyhradzuje si všetky práva a nároky na všetky práva duševného vlastníctva (v zmysle definície uvedenej v článku 3.2 tejto Zmluvy) na Softvér (vrátane Aktualizácií a Vyšších verzií). Hilti Corporation oprávnila Poskytovateľa Softvéru poskytnúť Autorizovanému používateľovi práva na Softvér  (vrátane Aktualizácií a Vyšších verzií) v súlade so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy.

3.2 Práva duševného vlastníctva.  Znamenajú akékoľvek a všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, najmä, avšak nie výlučne zo zákonného vlastnícke práva, práva priemyselného vlastníctva a iného práva duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, obchodných značiek obchodných tajomstiev, patentov a iných vydaných vlastníckych práv, udelených alebo vymáhateľných podľa platných právnych predpisov kdekoľvek na svete.

3.3 Vyhradenie práv.   S výhradou obmedzených práv výslovne poskytnutých v tejto Zmluve, sa neposkytujú žiadne iné práva než tie, ktoré boli výslovne poskytnuté v tejto Zmluve. Autorizovaný používateľ si vyhradzuje všetky práva a nároky na svoje dáta a iný softvér než Softvér poskytnutý Poskytovateľom Softvéru a na iné duševné vlastníctvo, ku ktorému môže mať Poskytovateľ Softvéru čas od času prístup v priebehu poskytovania Softvéru.

3.4 Poskytnutie práv.  Poskytovateľ Softvéru poskytuje nevýlučné, jednorazové (pre jedného Autorizovaného používateľa), neprenosné právo na prevzatie a používanie Softvéru v zmysle podmienok tejto Zmluvy a počas jej trvania. Počas trvania Zmluvy zahŕňa právo na používanie právo sprístupniť a používať Softvér Autorizovaným používateľom, ktorého Zákazník nahlási Poskytovateľovi Softvéru. Zmluva sa nevzťahuje na žiadnych ďalších používateľov alebo tretie osoby.

3.5 Používateľské príručky a dokumentácia  Poskytovateľ Softvéru spolu so Softvérom poskytne používateľské príručky a dokumentáciu, kde budú opísané funkcie Softvéru, aby Autorizovaný používateľ mohol Softvér používať v súlade s touto Zmluvou. Poskytovateľ Softvéru bude v pravý čas aktualizovať používateľské príručky a dokumentáciu, ak si to vyžiada zmena Softvéru.

3.6 Obmedzenia  Autorizovaný používateľ nesmie (i) meniť, kopírovať alebo vytvárať odvodené diela vychádzajúce zo Softvéru; (ii) presne prekopírovať ani použiť v rámci iného softvéru žiadny obsah, ktorý je súčasťou Softvéru, s výnimkou vlastných intranetov Autorizovaného používateľa na jeho vlastné interné obchodné účely; (iii) uplatniť reverzné inžinierstvo alebo dekompilovať Softvér alebo akúkoľvek jeho časť; (iv) pristupovať do Softvéru za účelom vytvorenia akéhokoľvek komerčne ponúkaného produktu alebo služby; (v) kopírovať akékoľvek vlastnosti, funkcie, používateľské rozhrania alebo grafiku Softvéru ani akejkoľvek jeho časti alebo (vi) používať Softvér spôsobom nad rámec používania povoleného v tejto Zmluve.

 

4. Mlčanlivosť

4.1 Dôvernosť.  Zmluvná strana nesmie odhaliť ani použiť žiadne Dôverné informácie (v zmysle definície v článku 4.2) druhej zmluvnej strany na účely mimo rozsahu tejto Zmluvy, s výnimkou prípadu, kedy od druhej zmluvnej strany vopred získa písomný súhlas alebo v prípadoch, kedy takáto povinnosť vyplýva zo zákona a umožňujú ju ustanovenia nasledujúceho článku 4.4.

4.2 Dôverné informácie.  Znamená (a) Softvér v akejkoľvek forme, (b) obchodné alebo technické informácie zmluvných strán vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek informácií súvisiacich so softvérovými plánmi, návrhmi, nákladmi, cenami a názvami, financiami, marketingovými plánmi, obchodnými príležitosťami, personálom, výskumom, vývojom alebo know-how.

4.3 Ochrana.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť Dôverné informácie druhej zmluvnej strany rovnako ako chránia vlastné Dôverné informácie podobného druhu (ale za žiadnych okolností nie nižším než primeraným stupňom starostlivosti a v zmysle primeraných technologických štandardov odvetvia).

4.4 Povinné odhalenie. Ak je zmluvná strana povinná zo zákona odhaliť Dôverné informácie druhej zmluvnej strany, bezodkladne vopred informuje druhú zmluvnú stranu o tejto povinnosti (v rozsahu, v akom to umožňuje zákon) a v prípade, že druhá zmluvná strana chce zabrániť alebo namietať odhalenie, poskytne jej primeranú asistenciu, pričom súvisiace náklady bude znášať druhá zmluvná strana.

4.5 Opravné prostriedky. Ak zmluvná strana odhalí alebo použije akékoľvek Dôverné informácie (alebo hrozí ich odhalením alebo použitím) v rozpore s tu stanovenou povinnosťou ochrany dôvernosti, druhá zmluvná strana bude mať právo, okrem iných dostupných mimosúdnych prostriedkov, využiť na zastavenie takéhoto konania alebo nápravu prostriedky právnej ochrany v rámci súdneho konania.

4.6 Výnimky.  Za Dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré: (i) sú alebo sa stanú všeobecne známymi verejnosti bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane; (ii) zmluvná strana poznala už pred ich odhalením druhou zmluvnou stranou bez toho, aby sa dopustila porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane; (iii) zmluvná strana nezávisle vytvorila bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane alebo (iv) zmluvná strana získala od tretej strany bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči druhej zmluvnej strane.

 

5. Prístup k Softvéru a dátovým zálohám

5.1 Prístup k Softvéru.    Poskytovateľ Softvéru sprístupní Softvér na prevzatie cez svoje webové stránky www.hilti.sk.

Poskytovateľ Softvéru nemá žiadnu inú povinnosť dodania nad rámec tejto stanovenej povinnosti; predovšetkým, Poskytovateľ Softvéru nebude Softvér inštalovať v priestoroch Autorizovaného používateľa a  Autorizovanému používateľovi neposkytne zdrojový kód Softvéru. Všetky implementačné služby zamerané na technickú prípravu Softvéru na používanie (tzn. nastavenie Softvéru tak, aby vyhovoval technickým systémovým  požiadavkám a technickú parametrizáciu Softvéru) zabezpečuje výhradne Zákazník.

Poskytovateľ Softvéru môže čas od času poskytnúť nové Aktualizácie Softvéru. Autorizovaný používateľ sám je povinný pravidelne kontrolovať, či je k dispozícii na prevzatie nová Aktualizácia. Po vydaní Aktualizácie všetky predchádzajúce verzie Softvéru automaticky a okamžite strácajú platnosť a Zákazník ochráni a odškodní Poskytovateľa Softvéru v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi z pokračovania v používaní takéhoto predchádzajúceho Softvéru.

5.2 Obchodní Zákazníci.  Softvér je určený výhradne obchodným zákazníkom na použitie v ich priestoroch  a pre účely výkonu ich podnikateľskej činnosti, nie pre súkromných koncových používateľov.

5.3 Zálohovanie údajov.   Softvér si inštaluje Autorizovaný používateľ, ktorý ho uchováva vo svojich priestoroch, preto je výhradne zodpovedný aj za vytvorenie záloh všetkých dát potrebných v súvislosti s používaním Softvéru.

5.4 Vzdanie sa práv. V doložke o vzdaní sa zodpovednosti Poskytovateľ Softvéru informuje Autorizovaného používateľa ešte pred použitím Softvéru o tom, ako sa Softvér používa a na čo má Autorizovaný používateľ pri používaní prihliadať.  Týmto Autorizovaný používateľ poskytuje svoj informovaný súhlas s tým, že okrem podmienok Zmluvy bude čo najprísnejšie dodržiavať aj podmienky uvedené v doložke o vzdaní sa zodpovednosti vrátane, bez obmedzenia (i) odkazov na používanie produktov Poskytovateľa Softvéru podľa príslušných informácií o používaní, (ii) odkazov na používanie Softvéru v súlade s používateľskou príručkou, ktorá je súčasťou Softvéru, (iii) dôrazného odporúčania nechať si všetky výsledky generované Softvérom a inými produktmi Poskytovateľa Softvéru potvrdiť odborným projektantom a/alebo stavebným inžinierom a/alebo inou tomu na roveň postavenou odborne spôsobilou osobou, aby výsledky projektov vyhovovali požiadavkám konkrétnej aplikácie a boli súladnými s právnymi a/alebo technickými požiadavkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a/alebo právneho poriadku, v jurisdikcii ktorého majú byť využité.

 

6. Vylúčenie záruky

Okrem prípadov stanovených v článku 5.1 Poskytovateľ Softvéru týmto vylučuje všetky výslovné aj konkludentné vyhlásenia a záruky týkajúce sa Softvéru vrátane, bez obmedzenia, všetky konkludentné záruky týkajúce sa jeho predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.   Poskytovateľ Softvéru nezaručuje, že Softvér bude fungovať bez prerušenia a chýb. Za výber a používanie Softvéru nesie výhradnú zodpovednosť Autorizovaný používateľ.

 

7. Prostriedky na nápravu v prípade nedostatkov

7.1 Náprava.  Autorizovaný používateľ bezodkladne písomne informuje Poskytovateľa Softvéru o všetkých údajných Nedostatkoch (v zmysle definície pojmu v článku 7.2) Softvéru spolu s opisom údajného Nedostatku.

Poskytovateľ Softvéru v primeranom čase vykoná nápravu všetkých Nedostatkov; Poskytovateľ Softvéru môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či daný Nedostatok opraví alebo poskytne náhradnú dodávku. Ak Poskytovateľ Softvéru nie je schopný vykonať nápravu Nedostatku v primeranom čase, môže (i) znížiť Poplatky za Softvér alebo (ii) vypovedať túto Zmluvu a vrátiť už uhradené Poplatky za chybný Softvér.

7.2 Nedostatok.  Znamená závažné chyby, ktoré bránia Softvéru vo fungovaní podľa opisu uvedeného v článku 1.2 tejto Zmluvy, pričom ak (i) Autorizovaný používateľ dokáže s primeraným úsilím použiť alternatívne riešenie alebo (ii) chyba nemá za následok prerušenie prevádzky alebo závažné narušenie integrity dát Autorizovaného používateľa, takéto chyby sa nebudú považovať za Nedostatok.

 

8. Používateľská príručka

Používateľská príručka Softvéru je súčasťou Softvéru.

 

9. Obmedzenie zodpovednosti.

9.1 Ustanovenia tohto článku 9 predstavujú úplnú finančnú zodpovednosť Poskytovateľa Služby (vrátane zodpovednosti za akékoľvek konanie alebo opomenutie zo strany jeho zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov) voči Autorizovanému používateľovi za akékoľvek porušenie tejto Zmluvy, v súvislosti s akýmkoľvek použitím Softvéru Autorizovaným používateľom; a všetkými vyhláseniami, stanoviskami alebo protiprávnym konaním, či opomenutím vrátane zanedbania alebo porušenia zákonnej povinnosti v súvislosti so Softvérom alebo akoukoľvek inou záležitosťou týkajúcou sa tejto Zmluvy.

9.2 Celková úhrnná zodpovednosť Poskytovateľa Služby vyplývajúca alebo súvisiaca s výkonom alebo s plánovaným výkonom Softvéru, ktorá vznikla z dôvodu zanedbania alebo porušenia Zmluvy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, nesmie za žiadnych okolností prekročiť sto percent (100%) ceny zaplatenej alebo splatnej zo strany Zákazníka podľa tejto Zmluvy.

9.3 Poskytovateľ Služby nenesie voči Autorizovanému používateľovi zodpovednosť za hospodárske straty akéhokoľvek druhu (priame ani nepriame) a to vrátane straty predpokladaného zisku, straty skutočného zisku (priamej alebo nepriamej), straty obratu alebo príjmu, straty podnikania, straty výroby alebo príležitostí, straty dát, vyčerpania goodwill a iných. Poskytovateľ Služby nezodpovedá za žiadne akokoľvek vzniknuté nepriame, osobitné ani následné straty alebo škody.

9.4 Výnimky. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v tejto Zmluve, Poskytovateľ Služby žiadnym spôsobom nevylučuje svoju zodpovednosť, v rozsahu v akom táto: vznikne v dôsledku podvodu alebo podvodného skreslenia zo strany Poskytovateľa Služby; alebo v súvislosti s úmrtím alebo úrazom zapríčineným nedbalosťou Poskytovateľa Služby; sa nedá zo zákona vylúčiť alebo obmedziť.

9.5 Povinnosť Zákazníka odvrátiť a znížiť škody.  V prípade straty dát Poskytovateľ Softvéru nie je schopný obnoviť súbory Zákazníka. Zákazník je preto povinný prijať vhodné opatrenia na odvrátenie alebo zníženie škôd, najmä je povinný pravidelne vytvárať záložné kópie dát uchovávaných v súvislosti so Softvérom.

 

10. Audity

10.1 Právo na Audit. Na účely preskúmania dodržiavania ustanovení Zmluvy Autorizovaným používateľom má Poskytovateľ Softvéru alebo ním poverená tretia strana právo v pracovnom čase Autorizovaného používateľa a bez dodržania oznamovacej lehoty uskutočniť audit priestorov Autorizovaného používateľa a používania Softvéru.

10.2 Náklady na audit.   Primerané náklady Poskytovateľa Softvéru na Audit bude znášať Zákazník výhradne vtedy, ak v priebehu Auditu bude odhalené porušenie tejto Zmluvy.

 

11. Trvanie a skončenie Zmluvy

11.1 Trvanie.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom „doba“ znamená obdobie začínajúce od Dátumu účinnosti do skončenia Zmluvy.

11.2 Skončenie. Každá zmluvná strana môže celú Zmluvu vypovedať písomne ​​v lehote 60 dní pred uplynutím kalendárneho mesiaca.

11.3 Skončenie z konkrétneho dôvodu.  Okrem toho môže každá zmluvná strana túto Zmluvu vypovedať z konkrétneho dôvodu s okamžitou platnosťou v prípade, že druhá zmluvná poruší významnú podmienku tejto Zmluvy a do 30 dní od oznámenia porušenia nevykoná nápravu.

11.4 Následky skončenia Zmluvy.   Po vypovedaní Zmluvy Poskytovateľ Softvéru vráti Zákazníkovi všetky predplatené Poplatky za obdobie, počas ktorého mal byť Softvér poskytovaný po dátume účinnosti skončenia Zmluvy. Od dátumu účinnosti skončenia Zmluvy Autorizovaný používateľ s okamžitou platnosťou prestane pristupovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať Softvér. Skončenie Zmluvy neoslobodzuje Zákazníka od povinnosti platby akýchkoľvek Poplatkov, ktoré sa stali splatné ešte pred dátumom účinnosti skončenia Zmluvy.

11.5 Pretrvávajúce ustanovenia. Akékoľvek skončenie tejto Zmluvy sa nedotkne žiadnych získaných práv, opravných prostriedkov, záväzkov a povinností zmluvných strán, ani práv alebo opravných prostriedkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s ukončením, ako sa stanovuje v Zmluve, a nebude mať vplyv ani na účinnosť ustanovení Zmluvy, ktoré explicitne alebo s ohľadom na ich povahu zostávajú v platnosti aj po skončení Zmluvy.

 

12. Zmeny Zmluvy a/alebo poplatkov

12.1 Zmeny Zmluvy.  Poskytovateľ Softvéru si vyhradzuje právo meniť Zmluvu a/alebo Poplatky („Zmena“).

Poskytovateľ Softvéru oznámi Zmenu Zákazníkov najmenej šesť (6) mesiacov pred jej uskutočnením („Oznámenie o Zmene“). Zákazník má právo namietať voči Zmene do dvoch (2) týždňov pred plánovaným dátumom účinnosti Zmeny („Dátum účinnosti Zmeny“). Ak Zákazník v stanovenej lehote nepredloží námietky, bude sa to považovať za prijatie Zmeny a Zmena nadobudne účinnosť k Dátumu účinnosti Zmeny. Ak Zákazník v stanovenej lehote predloží námietky, Poskytovateľ Softvéru môže buď pokračovať v Zmluve so Zákazníkom podľa podmienok Zmluvy bez Zmeny alebo bez ohľadu na článok 11.2 ukončiť Zmluvu k Dátumu účinnosti Zmeny. Poskytovateľ Softvéru Zákazníka konkrétne informuje o svojom práve na ukončenie Zmluvy, o lehote na predkladanie námietok, o Dátume účinnosti Zmeny a následkoch nepredloženia námietok voči Oznámeniu o Zmene.

12.2 Zmeny Poplatkov.  Poplatky dohodnuté v príslušnej Objednávke sú pevné na obdobie dvanásť (12)  mesiacov od Dátumu účinnosti Zmluvy a Poskytovateľ Softvéru ich počas tohto 12 mesačného obdobia nesmie zvýšiť. Po uplynutí úvodného 12 mesačného obdobia môže Poskytovateľ Softvéru jednostranne zvýšiť poplatky najviac o päť percent (5%) ročne bez toho, aby musel dodržať postup pre Zmenu stanovený v článku 12.1 tejto Zmluvy a toho, aby mal Zákazník právo voči zmene namietať.

 

13. Všeobecné ustanovenia.

13.1 Vzťahy strán.  Zmluvné strany sú nezávislými dodávateľmi. Zmluva medzi zmluvnými stranami nezakladá ani nie je jej účelom založiť partnerstvo, franšízu, spoločný podnik, združenie, pracovnoprávny vzťah.

13.2 Oznámenia.  Ak sa v podmienkach Zmluvy výslovne nevyžaduje iná forma, všetky oznámenia predkladané v súvislosti so Zmluvou musia mať prinajmenšom textovú formu. Poskytovateľ Softvéru a Autorizovaný používateľ doručia takéto oznámenia e-mailom na adresy kontaktných osôb, ktoré Zákazník a Poskytovateľ Softvéru oznámia pri registrácii účtu Zákazníka u Poskytovateľa Softvéru alebo na také iné adresy, ktoré si zmluvné strany vzájomne oznámia. Predchádzajúca veta platí tiež v prípade, ak si zmluvné strany zasielajú oznámenia v písomnej forme.

13.3 Vzdanie sa práv.  Žiadne zlyhanie ani omeškanie zmluvnej strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy nezakladá vzdanie sa práv.

13.4 Subdodávatelia. Poskytovateľ Softvéru môže poskytnutím Softvéru poveriť subdodávateľov.

13.5 Postúpenie.  Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ani zo zákona ani inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany (ktorá jeho udelenie nebude bezdôvodne odopierať).

13.6 Rozhodné právo. Táto Zmluva sa bude riadiť a jej výklad bude podliehať ustanoveniam právneho poriadku  Slovenskej republiky.

13.7 Miesto riešenia sporov. Miestom riešenia sporov v súvislosti s touto Zmluvou  Slovenská republika s určením príslušnosti súdu podľa platných právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia s jurisdikciou takýchto súdov a vzdávajú sa všetkých nárokov na jej spochybnenie.

13.8 Ďalšie ustanovenia. Táto Zmluva spolu s príslušnou Objednávkou, Doložkou o vzdaní sa práv a odkazmi na informácie o používaní a inými spomínanými príručkami predstavuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete Zmluvy. Neexistujú žiadne iné dohody, vyhlásenia, záruky, prísľuby, dojednania, záväzky ani povinnosti okrem tých, ktoré sú výslovne zakotvené v tejto Zmluve. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné aj ústne dohody, návrhy alebo vyhlásenia o predmete Zmluvy. Akákoľvek úprava, doplnenie alebo vzdanie sa ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy nadobudnú účinnosť len vtedy, ak bude vyhotovené písomne a podpísané zmluvnou stranou, voči ktorej sa bude úprava, doplnenie alebo vzdanie sa práva uplatňovať, a len vtedy neboli uzatvorené skôr ako k Dátumu účinnosti. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi zmením Objednávky a ustanoveniami tejto Zmluvy, majú vždy prednosť ustanovenia Zmluvy. Rovnaká zásada platí aj v prípade sporov medzi ustanoveniami Doložky o vzdaní sa práv a ustanoveniami tejto Zmluvy. Ak budú do Objednávky začlenené odkazy na iné dokumenty než boli stanovené v tejto Zmluve, tieto nebudú tvoriť súčasť Zmluvy ani do nej nebudú začlenené formou odkazu a takéto podmienky sa budú považovať za neplatné.

13.9 Vyhlásenia.  Zákazník vyhlasuje, že používanie Softvéru nie je v rozpore so žiadnym zákonom alebo predpisom. Zákazník berie na vedomie, že má nezávislú povinnosť dodržiavať všetky právne predpisy, ktoré sa na neho vzťahujú.

PROFIS Engineering

Zmluvné podmienky pre PROFIS Engineering

Zmluva o predplatenom prístupe

PDF na stiahnutie

Dohoda o používání

PDF na stiahnutie

Politika súkromia

PDF na stiahnutie

Zdieľať