Oznámenie o ochrane osobných údajov

Služby, webové stránky a aplikácie spoločnosti Hilti

Spoločnosť Hilti má nielen dobrú povesť vďaka poskytovaniu kvalitných výrobkov a vynikajúcich služieb zákazníkom a zaviazala sa tiež, že bude chrániť vaše osobné údaje v on-line sfére.

Spoločnosti Hilti na vašom súkromí záleží bez ohľadu na to, či ste jej novým alebo dlhodobým používateľom. Prečítajte si, prosím, pozorne toto oznámenie a v prípade, že máte nejaké otázky, kontaktujte nás.

Ak máte nejakú obavu ohľadom ochrany súkromia, sťažnosť alebo otázku týkajúcu sa našich elektronických alebo digitálnych služieb, kontaktujte, prosím nášho zástupcu pre ochranu údajov v spoločnosti Hilti, pričom použite webový formulár.

Svoje informácie môžete tiež kontrolovať a spravovať prostredníctvom nášho Panela na ochranu údajov.

V tomto Oznámení o ochrane osobných údajov sa uvádza, ako zhromažďujeme, spracovávame a používame vaše osobné údaje pri návšteve a/alebo registrácii našich služieb, webových stránok a aplikácií ako používateľ, ako aj možnosti, ktoré ponúkame vrátane údajov o tom, ako získať prístup k informáciám a ako ich aktualizovať.

Pokiaľ sa neuvádza inak, spoločnosť Hilti AG je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Adresa nášho ústredia je nasledovná:

Hilti AG
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan
Lichtenštajnsko

Orgánom na ochranu údajov (Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein) je náš Vedúci orgán pre ochranu údajov pre Európsku úniu, Európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko. Úradníka pre ochranu údajov orgánu pre ochranu údajov (Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein) je možné kontaktovať na nasledovnej adrese:

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein
Vedúci orgánu pre ochranu údajov: Dr. Marie-Louise Gächter-Alge
Städtle 38
9490 Vaduz
Tel.: + 423 236 60 90
info.dss@llv.li

Sťažnosť môžete podať u svojho miestneho dozorného orgánu: Takýto kompetentný orgán môžete nájsť aj na oficiálnej webovej stránke.

Pojmy použité v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov majú nasledovné významy: 

Pojmy ako „my“, „nás“, „náš“, atď. použité v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na zodpovedné strany uvedené vyššie (ďalej aj ako „Hilti”).

Pojmy ako „vy”, „váš“, atď. sa vzťahujú na vás ako fyzickú osobu.

Pojem „osobné údaje“, tak ako je použitý v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, znamená akékoľvek informácie, bez ohľadu na to, či ste ich zadali vy, či boli získané od vás alebo iným spôsobom, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (‚subjekt údajov’). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať pomocou identifikátora ako je, v našom prípade, meno, spoločnosť a identifikačné číslo Hilti prípadne iné technické on-line identifikátory.

Kto zodpovedá za správne zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi?

Stranou zodpovednou za zhromažďovanie, spracovávanie a používanie osobných údajov je spoločnosť Hilti AG ako poskytovateľ služieb, webových stránok a aplikácií, vo väčšine prípadov a v závislosti od požadovanej služby spolu s jednou alebo viacerými svojimi afiliáciami.

Kedy platí toto Oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky služby, webové stránky a aplikácie spoločnosti Hilti, ktoré odkazujú na tento dokument.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevťahuje na služby, ktoré ponúkajú iné spoločnosti alebo jednotlivci, vrátane výrobkov alebo stránok, ktoré sa vám môžu zobraziť v rámci výsledkov vyhľadávania, stránky, ktoré môžu zahŕňať služby spoločnosti Hilti alebo iné stránky prepojené z našich služieb.

Naše Oznámenie o ochrane osobných údajov sa netýka informačných praktík iných spoločností a organizácií, ktoré reklamujú naše služby a ktoré môžu používať cookies, pixelové tagy a iné technológie, ktoré obsluhujú a ponúkajú príslušné reklamy.

Aké typy osobných údajov zhromažďujeme, spracovávame a používame?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracovávame a používame v súvislosti so službami, webovými stránkami a aplikáciami, zahŕňajú nielen informácie, ktoré aktívne zhromažďujeme v rámci vašej interakcie s nami, ale aj informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom služieb zákazníkom, predajní spoločnosti Hilti a nášho obchodného tímu.

Subjekt údajov

Informácie o protokoloch a lokálne úložisko

Informácie o zariadeniach

Informácie o polohe  a jedinečné čísla žiadostí

POUŽÍVATEĽ našich on-line služieb, webových stránok a aplikácií

- preferencie používateľa (napr. preferované nastavenia jazyka)

- automaticky zaznamenávané súbory na účely odstraňovania porúch a bezpečnostné účely (napr. na zastavenie počítačových útokov

- protokol pre správu o zlyhaniach a vo výnimočných prípadoch ako je vznik porúch, chýb alebo bezpečnostných incidentov, môžeme my alebo naši autorizovaní poskytovatelia služieb vykonať manuálnu analýzu protokolov

- dátum a časť žiadosti

- meno, URL  a množstvo dát prenášaných pre požadovaný súbor

- hlásenie o úspešnosti vyhľadania alebo dôvode jeho neúspešnosti

- typ a verzia operačného systému  žiadajúceho počítača (v prípade prenosu)

- rozlíšenie obrazovky a farebná hĺbka (v prípade prenosu)

- typ a verzia používaného prehliadača (v prípade prenosu)

- nastavenie jazyka a pluginy nainštalované v použitom prehliadači (v prípade prenosu)

- cookies, ktoré slúžia na jedinečnú identifikáciu vášho prehliadača

 

-IP adresy, operačný systém, typ prehliadača, verzia prehliadača, konfigurácia prehliadača

- názov poskytovateľa internetových služieb a iné typy informácií týkajúcich sa počítača a pripojenia relevantných pre identifikáciu vášho typu zariadenia, prostredníctvom ktorého sa pripájate na web, umožňujúceho výmenu informácií medzi vami a vaším zariadením a zabezpečujúceho pohodlné využívanie služieb, webových stránok a aplikácií

- URL a IP adresa webovej stránky, z ktorej máte prístup alebo ste boli nasmerovaný na našu webovú stránku vrátane dátumu a času

- podstránky, ktoré ste navštívili počas návštevy našej webovej stránky, odkazy na webovú stránku vrátane dátumu a času

- navštívené podstránky vrátane dátumu, času a času stráveného na stránke – na aplikáciách

- kompletný „clickstream“ prostredníctvom Jednotného vyhľadávača zdrojov (URL) na webovej stránke, prostredníctvom nej a z nej, vrátane dátumu a času              

- informácie o udalostiach zariadenia ako sú zlyhania, činnosť systému, hardvérové nastavenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL

 

REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK

Ak využívate služby, webové stránky a aplikácie spoločnosti HILTI ako registrovaný používateľ alebo zákazník, zhromažďujeme, spracovávame a používame dodatočné údaje (vrátane osobných údajov) nasledovne:

-       meno, titul a adresa

-       osobné kontaktné údaje (telefón, e-mail, fax atď.)

-       prihlasovacie meno a heslo

-       číslo účtu Hilti

-       žiadosti o služby a vystavené objednávky

-       história nákupov vrátane otvorených a dokončených transakcií

-       zadané vyhľadávané pojmy

-       služby/výrobky prezerané alebo vyhľadávané na webovej stránke;

-       nákupný košík a údaje o platbách

-       registrácia na odber noviniek a propagačných materiálov využívanie špeciálnych ponúk

-       udelené súhlasy, autorizácie atď.

-       odpovede, prehľady, ratingy a iné typy poskytovanej spätnej väzby v rámci prieskumov

-       obsah akejkoľvek písomnosti zasielanej prostredníctvom našich služieb, webových stránok a aplikácií vrátane akýchkoľvek informácií uvádzaných v rámci sociálnych spoločenstiev na webovej stránke alebo inak zdieľaných so spoločnosťou Hilti a/alebo s ostanými používateľmi, ako aj četové správy a prepisy

-       pre protokol o zlyhaniach sledujeme ID používateľa a chybový záznam zlyhania

-       manuálna analýza vykonávaná na účely monitorovania a zabezpečovania stability našich služieb, webových stránok a aplikácií

Zároveň si vyhradzujeme právo vyhodnocovať tieto zaznamenávané súbory na štatistické účely v anonymizovanej forme. Anonymizovaná znamená, že osobné údaje a údaje súvisiace so zákazníkmi sa modifikujú tak, že jednotlivé údaje sa už nedajú pripísať osobe alebo zákazníkovi alebo minimálne iba so značným alebo neúmerným vynaložením času, nákladov a pracovných síl.

 

-informácie o registrovanom používateľovi poskytnuté v procese registrácie, ako je meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, pozícia v rámci spoločnosti alebo oddelenia

-používateľské meno a heslo pri prihlasovaní sa so statusom registrovaný používateľ

-informácie o konkrétnom zariadení (ako je váš hardvérový model, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej siete vrátane telefónneho čísla). Spoločnosť Hilti môže prepojiť identifikátory vášho zariadenia alebo telefónne číslo s vaším účtom Hilti.

- aktuálna poloha, používanie rôznych technológií na určenie polohy vrátane IP adresy, GPS (pri určitých službách a aplikáciách - zaznamenávanie GPS polohy smartfónu/zariadenia IBA vtedy, keď ho používateľ používa na skenovanie nástroja. Polohu GPS nesledujeme nepretržite) a iné senzory, ktoré môže napr. spoločnosť Hilti poskytovať spolu s informáciami o zariadeniach v okolí, Wi-Fi prístupové body a bunkové veže

údaje o správaní na aplikáciách – t.j. aké úkony používateľ vykonal, na aké tlačidlá klikal atď. To sú úkony, ktoré používateľ vykonal v rámci stránky.

Určité služby zahŕňajú jedinečné číslo aplikácie. Toto číslo a informácie o vašej inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) sa zasielajú spoločnosti Hilti pri inštalovaní alebo odinštalovávaní takejto služby alebo keď takáto služba pravidelne kontaktuje naše servery, ako napr. pre automatické aktualizácie.

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

- meno, adresa, oddelenie, kontaktné údaje a iné informácie v súvislosti so spoločnosťou, ktorú reprezentujete a vaša funkcia v rámci tejto spoločnosti

- číslo zákazníka

- IČ DPH

- dodacia adresa

- pracovná e-mailová adresa

- fakturačná adresa

- číslo objednávky

- heslo 

- platobné údaje

- informácie o bankovom účte

- informácie o kreditnej karte

- číslo služobného telefónu

- číslo mobilného služobného telefónu

 

 

- spoločnosť

- kontaktný jazyk 

- poradca zákazníkov/kontaktné miesto

- dôležitosť zákazníka 

- organizačná jednotka

- účasť na kampaniach alebo podujatiach

- PSČ

- história produktu

- región

- vratky

- číslo objednávky

 

Pred zhromažďovaním, spracovávaním a používaním vašich osobných údajov na účely uvedené vyššie si v prípadoch, kedy to bude zo zákona potrebné, vyžiadame váš súhlas. Podobne aj vtedy, keď budeme chcieť použiť vaše osobné údaje na nový alebo iný účel, vás budeme o tejto skutočnosti informovať a vaše údaje použijeme na takýto iný účel, iba ak to bude potrebné alebo prípustné na základe príslušných právnych predpisov alebo ak ste s tým súhlasili.

Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom v spoločnosti Hilti je obmedzený iba na tých jednotlivcov, ktorých plnenie pracovných povinností si vyžaduje ich znalosť. Na účely uvedené vyššie získa prístup k vašim osobným údajom iba obmedzený počet jednotlivcov v rámci spoločnosti Hilti (napr. jednotlivci, ktorí pracujú na oddeleniach predaja, podpory, financií, IT a právnych a účtovných oddeleniach ako aj určití zodpovední vedúci pracovníci).

Pri kontaktovaní spoločnosti Hilti si vedieme záznam vašej komunikácie, aby sme vám mohli pomôcť riešiť akékoľvek problémy, ktorým môžete čeliť. Vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli, môžeme použiť iba na to, aby sme vás informovali o našich službách, ako napr. o blížiacich sa zmenách alebo zlepšeniach.

V závislosti od vašich nastavení môžu byť vaše aktivity na iných webových stránkach a aplikáciách spoločnosti Hilti prepojené s vašimi osobnými údajmi s cieľom zdokonaliť služby spoločnosti Hilti a reklamu poskytovanú spoločnosťou Hilti.

Prečo a s kým zdieľame osobné údaje?

Vaše osobné údaje nepredávame, neobchodujeme s nimi ani ich neprenajímame.

Na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov vaše údaje zverejňujeme, prevádzame alebo ich inak zdieľame s inými subjektmi skupiny spoločností Hilti v rozsahu popísanom nižšie alebo podľa dohody s vami v konkrétnom kontexte (napr. keď udeľujete súhlas s inými druhmi prenosu údajov v súvislosti s registráciou pre konkrétnu službu). Vždy, keď dochádza k zdieľaniu osobných údajov, dôsledne dodržiavame príslušné zákony.

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo spoločnosti Hilti, pokiaľ neplatí jedna z nasledovných okolností:

Súhlas: Osobné údaje budeme zdieľať so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Hilti v prípade, že máme váš súhlas s takýmto zdieľaním. Na účely zdieľania akýchkoľvek osobných údajov vyžadujeme predchádzajúci súhlas.

Externé spracovávanie: Osobné údaje poskytujeme našim poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami, na základe príslušných predpisov potrebných na príslušné účely spracovávania, na účely plnenia konkrétnych úloh v našom mene a na základe našich pokynov. Akýkoľvek poskytovateľ, ktorý je treťou stranou, bude mať prístup iba k takým osobným údajom, ktoré budú potrebné na realizáciu jeho konkrétnych úloh a iba na účely ich realizácie. Zabezpečíme, aby bol akýkoľvek poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou, oboznámený s takýmito povinnosťami a dodržiaval ich. Zabezpečíme tiež, aby každý poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou, zaobchádzal  s osobnými údajmi minimálne s rovnakou mierou starostlivosti, akú vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov, a aby prijal adekvátne technické a organizačno-bezpečnostné opatrenia na základe našich pokynov a v súlade s našim Oznámením o ochrane osobných údajov a akýmikoľvek inými príslušnými opatreniami týkajúcimi sa zachovávania mlčanlivosti a bezpečnosti.

Poskytovatelia služieb tretích strán:

Názov a adresa

Transfer

Krajina

Činnosť

AWS - Amazon Web Services

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Írsko, Nemecko

Hostingové centrum

FortyOne-Degrees Ltd.

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Spojené kráľovstvo 

Vývoj webových stránok a údržba 

ELIC

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Nemecko

Vývoj webových stránok a údržba 

Office365

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Írsko

  

Činnosti súvisiace s webovými stránkami

Adobe Campaign Manager

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Írsko

Konfigurácia a parametrizácia webovej stránky

AWS – Amazon Web Services

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Írsko, Nemecko 

Hostingové centrum

123ContactForm 

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Nemecko 

Tvorba formulárov súvisiacich s webovou stránkou

Delego

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Írsko 

Spracovanie informácií o kreditnej karte a prenos informácií poskytovateľom platieb

salesforce.com

Štandardný zmluvný

Ustanovenia schválené Európskou komísiou

Nemecko

Individualizácie webové stránky, mailingových aktivít a marketingových aktivít

Právne dôvody: Toto zahŕňa najmä prípady, kedy sme povinní zdieľať osobné údaje zo zákona alebo na základe záväzného príkazu súdov, orgánov činných v trestnom konaní alebo regulátorov. Ak sa rozhodneme zverejniť osobné údaje v takomto kontexte, zvážime tiež spôsoby zúženia rozsahu takéhoto zverejnenia, napríklad revíziou poskytnutých informácií.

Budú sa osobné údaje prevádzať do zahraničia?

Miesta, kde spoločnosť Hilti uchováva údaje, sú vybrané tak, aby fungovali efektívne, zvyšovali výkonnosť a vytvárali zálohy na ochranu údajov v prípade výpadku alebo iného problému. Prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré zhromažďujeme na základe tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, budú spracovávané v zmysle ustanovení tohto Oznámenia a požiadaviek príslušného zákona bez ohľadu na to, kde sa údaje nachádzajú.

Cieľom politiky spoločnosti Hilti je spracovávať vaše osobné údaje iba v krajinách, v ktorých príslušné zákony o ochrane údajov poskytujú rovnaký stupeň ochrany údajov v EÚ/EHS alebo vo Švajčiarsku alebo poskytujú rovnakú úroveň ochrany týkajúcej sa rozhodnutia o adekvátnosti Európskej komisie.

Prečo a ako dlho uchovávame osobné údaje?

Spoločnosť Hilti sa v technicky možnom rozsahu snaží pri všetkých svojich službách, webových stránkach a aplikáciách neuchovávať osobné údaje dlhšie ako je potrebné na účely popísané v tomto oznámení a/alebo ako je požadované alebo prípustné podľa príslušného zákona.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad operácií spracovávania v rámci služieb, webových stránok a aplikácií spoločnosti Hilti spolu s ich účelom zhromažďovania údajov, ich typom, právnym základom a príslušnými lehotami pre uchovávanie údajov.

Účely spracovávania

Typ použitých osobných údajov a informácií o cookies (ak je to vhodné)

Právny základ pre spracovávanie

Doba uchovávania

Poskytovanie, údržba, ochrana a zdokonaľovanie našich služieb, webových stránok a aplikácií s cieľom vytvárať nové a chrániť spoločnosť Hilti a našich zákazníkov.

·          Prihlasovacie meno a heslo (šifrované úložisko);

·          Informácie o používateľských profiloch (t.j. meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa);

·          Používateľské preferencie (napr. preferované nastavenia jazyka);

·          IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, verzia prehliadača, konfigurácia prehliadača, meno poskytovateľa internetových služieb a iné typy informácií týkajúcich sa počítača a pripojenia relevantných pre identifikáciu vášho typu zariadenia, prostredníctvom ktorého sa pripájate na k službám, webovým stránkam a aplikáciám, umožňujúceho výmenu informácií medzi vami a vaším zariadením a zabezpečujúceho pohodlné využívanie služieb, webových stránok a aplikácií;

·          Ak používate mobilnú verziu služieb, webových stránok a aplikácií: informácie o operačnom systéme vášho mobilného zariadenia, využitých službách, webových stránkach a verzii aplikácií, názov poskytovateľa internetových služieb a iné typy zariadenia a informácie týkajúce sa pripojenia relevantné pre zdokonaľovanie mobilných služieb, webových stránok a aplikácií, na účely pripojenia na naše servery, umožňovania a uľahčovania služieb synchronizácie a podpory pre mobilné aplikácie;

·          URL a IP adresa webovej stránky, z ktorej máte prístup alebo z ktorej ste boli presmerovaní na naše služby, webové stránky a aplikácie, vrátane dátumu a času;

·          Podstránky navštívené a  funkcie použité pri používaní služieb, webových stránok a aplikácií, odkazy vyplývajúce zo služieb, webových stránok a aplikácií vrátane dátumu a času;

·          kompletný „clickstream“ prostredníctvom Jednotného vyhľadávača zdrojov (URL) na webovej stránke, prostredníctvom nej a z nej, vrátane dátumu a času;

·          zadané vyhľadávané pojmy

·          udelené súhlasy a oprávnenia

Oprávnené záujmy (čl. 6 (1) (f) nariadenia GDPR) /potrebné na plnenie zmluvy (čl. 6 (1) (b) GDPR)

36 mesiacov

 

 

Zjednodušenie a  spracovávanie objednávok výrobkov a služieb v rámci služieb, webových stránok a aplikácií

·          Bankové a účtovné záznamy Spoločností

·          prihlasovacie meno a heslo

·          číslo účtu Hilti

·          žiadosti o služby a vystavené objednávky

·          história nákupov vrátane otvorených a dokončených transakcií

·          zadané vyhľadávané pojmy

·          služby/výrobky prezerané alebo vyhľadávané na webovej stránke;

·          nákupný košík a údaje o platbách

·           registrácia na odber noviniek a propagačných materiálov, využívanie špeciálnych ponúk

·           udelené súhlasy, oprávnenia atď.

·           odpovede, prehľady, ratingy a iné typy poskytovanej spätnej väzby  v rámci prieskumov

·           obsah akejkoľvek písomnosti zasielanej prostredníctvom našich služieb, webových stránok a aplikácií vrátane akýchkoľvek informácií uvádzaných v rámci sociálnych spoločenstiev na webovej stránke alebo inak zdieľaných so spoločnosťou Hilti a/alebo s ostanými používateľmi, ako aj četové správy a prepisy

 

Potrebné na plnenie zmluvy (čl. 6 (1) (b) GDPR)

10 rokov po uplynutí platnosti zmluvy

Ak je to vhodné, vytvorenie, realizácia alebo ukončenie zmlúv v súvislosti s vaším využívaním našich služieb, webových stránok a aplikácií, ako sú objednávky vystavené prostredníctvom internetového obchodu Hilti; alebo zmlúv o poskytovaní služieb napr. On!Track aplikácia

Osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, oznámeniach a obchodných listoch

Záznamy o DPH a colné á daňové výkazy

Potrebné na plnenie zmluvy  (čl. 6 (1) (b) GDPR)

Pokiaľ je účet aktívny + 6 rokov po skončení platnosti zmluvy

Zodpovedanie vašich otázok a reakcia na vaše žiadosti v súvislosti s poskytovaním technickej podpory alebo iných služieb zákazníkom a četmi zákazníkov

 

·          Meno a e-mailová adresa;

·          Informácie o používanom zariadení (typ prehliadača, IP adresa a Java verzia)

·          Dátum a čas četov;

·          Obsah akéhokoľvek oznámenia zasielaného prostredníctvom četov (četový protokol);

·          číslo účtu Hilti;

·          ID Hilti

·          Prepisy z on-line četov s našim oddelením poskytovania služieb zákazníkom

Súhlas (čl. 6 (1) (a) GDPR alebo

Oprávnené záujmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR):

Spracovávanie osobných údajov je potrebné na riešenie príslušnej žiadosti používateľa webovej stránky, ktorá by sa inak nedala splniť. Spracovávanie je teda odôvodnené na základe oprávnených záujmov.

Šesť mesiacov (na účely kontroly kvality a dokazovania)

Zvyšovanie používateľského pohodlia našej webovej stránky a získanie predstavy o používateľskom správaní návštevníkov našej webovej stránky a používateľov našich aplikácií a softvéru, a to na pseudonymnom základe a v rámci rôznych zariadení na účely reklamy a prieskumu trhu a prispôsobovanie obsahu našej webovej stránky jednotlivým preferenciám

Realizácia analýzy a prieskumu správania zákazníkov vrátane všeobecného prieskumu trhu alebo prieskumu potrieb zákazníkov a názorov na konkrétne otázky, vytváranie predajných vzorov návštevnosti a analýza účinnosti reklamy, a to na anonymnom základe (napr. agregáciou údajov) alebo na individuálnom základe (ak je to právne prípustné);

·          prihlasovacie meno a heslo (šifrované úložisko);

·          informácie o používateľských profiloch (t.j. meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa);

·          Používateľské preferencie (napr. preferované nastavenia jazyka);

·          IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, verzia prehliadača, konfigurácia prehliadača, meno poskytovateľa internetových služieb a iné typy informácií týkajúcich sa počítača a pripojenia na účely identifikácie vášho typu zariadenia, pripojenia k službám, webovým stránkam a aplikáciám, umožňujúceho výmenu informácií medzi vami a vašim zariadením a zabezpečujúceho pohodlné využívanie služieb, webových stránok a aplikácií;

·          Ak používate mobilnú verziu služieb, webových stránok alebo aplikácií: informácie o operačnom systéme vášho mobilného zariadenia, použitých službách, webových stránkach a verzii aplikácií, názov poskytovateľa internetových služieb a iné typy zariadenia a informácie týkajúce sa pripojenia  relevantné pre zdokonaľovanie mobilných služieb, webových stránok a aplikácií, pripájania na naše servery, umožňovania a uľahčovania služieb synchronizácie a podpory pre mobilné aplikácie;

·          URL a IP adresa webovej stránky, z ktorej máte prístup alebo z ktorej ste boli nasmerovaní na naše služby, webové stránky a aplikácie, vrátane dátumu a času;

·          Podstránky navštívené a  funkcie použité pri používaní služieb, webových stránok a aplikácií, odkazy vyplývajúce zo služieb, webových stránok a aplikácií vrátane dátumu a času;

·          kompletný  „clickstream“ prostredníctvom Jednotného vyhľadávača zdrojov (URL) na službách, webových stránkach a aplikáciách, prostredníctvom nich a z nich, vrátane dátumu a času;

·          zadané vyhľadávané pojmy

·          udelené súhlasy a oprávnenia

Súhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

36 mesiacov

Aby ste mohli ako registrovaný používateľ využívať naše služby, webové stránky a aplikácie

·          meno, titul a adresa

·          osobné kontaktné údaje (telefón, e-mail, fax atď.)

·          prihlasovacie meno a heslo

·          číslo účtu Hilti

·          žiadosti o služby a vystavené objednávky

·          história nákupov vrátane otvorených a dokončených transakcií

·          zadané vyhľadávané pojmy

·          služby/výrobky prezerané alebo vyhľadávané na webovej stránke;

·          nákupný košík a údaje o platbách

·          registrácia na odber noviniek a propagačných materiálov, vyžívanie špeciálnych ponúk

·          udelené súhlasy, autorizácie atď.

·          odpovede, prehľady, ratingy a iné typy poskytovanej spätnej väzby  v rámci prieskumov

·          obsah akejkoľvek písomnosti zasielanej prostredníctvom našich služieb, webových stránok a aplikácií vrátane akýchkoľvek informácií uvádzaných v rámci sociálnych spoločenstiev na webovej stránke alebo inak zdieľaných  so spoločnosťou Hilti a/alebo s ostanými používateľmi, ako aj četové správy a prepisy

Súhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

Pokiaľ je účet aktívny + 7 rokov

Predchádzanie neoprávnenému alebo nezákonnému používaniu našich služieb, webových stránok a aplikácii

Súlad s právnymi povinnosťami, riešenie sporov a presadzovanie našich zmlúv; 

 

·            meno, titul a adresa

·            osobné kontaktné údaje (telefón, e-mail, fax atď.)

·            meno, adresa, oddelenie, kontaktné údaje a iné informácie v súvislosti so spoločnosťou, ktorú reprezentujete a vaša funkcia v rámci tejto spoločnosti

·           číslo účtu Hilti

·            IČ DPH

·           žiadosti o služby a vystavené objednávky

·           história nákupov vrátane otvorených a dokončených transakcií

·          informácie o používateľských profiloch

·          nákupný košík a údaje o platbách

·          informácie o softvéroch stiahnutých z webovej stránky;

·          automaticky zaznamenávané súbory na účely odstraňovania porúch a bezpečnostné účely (napr. na zastavenie počítačových útokov)

·          protokol pre správu o zlyhaniach a vo výnimočných prípadoch ako je vznik porúch, chýb alebo bezpečnostných  incidentov, môžeme my alebo naši autorizovaní poskytovatelia služieb vykonať manuálnu analýzu protokolov

·          dátum a časť žiadosti

·          meno, URL  a množstvo dát prenášaných pre požadovaný súbor

·          hlásenie o úspešnosti vyhľadania alebo dôvode jeho neúspešnosti

·          typ a verzia operačného systému  žiadajúceho počítača (v prípade prenosu

·          rozlíšenie obrazovky a farebná hĺbka (v prípade prenosu)

·          typ a verzia používaného prehliadača (v prípade prenosu)

·          nastavenie jazyka a pluginy nainštalované v použitom prehliadači (v prípade prenosu)

·          cookies, ktoré slúžia na jedinečnú identifikáciu vášho prehliadača

 

Oprávnené záujmy (čl. 6 (1) (f) nariadenia GDPR)/ opatrenie na zabezpečenie IT bezpečnosti a súlad s právnou povinnosťou (Čl. 6 (1) (c) GDPR)

Zaznamenávané súbory sa vymazávajú po 90 dňoch

Posudzovanie oprávnenosti na určité typy ponúk, výrobkov alebo služieb

•              meno, titul a adresa;

•              osobné kontaktné údaje (telefón, e-mail, fax atď.);

•              meno, adresa, oddelenie, kontaktné údaje a iné údaje                 v súvislosti s (prípadnou) spoločnosťou, ktorú zastupujete                 a vaša funkcia v takejto spoločnosti;

•              číslo účtu HILTI;

•              IČ DPH;

·                      žiadosti o služby a vystavené objednávky;

·                      história nákupov vrátane otvorených a dokončených transakcií;

•              informácie o používateľských profiloch;

•              potvrdenie, že ide o súkromného alebo profesionálneho                 používateľa;

•              registrácia na odber noviniek a propagačných materiálov,                 využívanie špeciálnych ponúk atď.;

•              udelené súhlasy, autorizácie atď.

 

Súhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR)

90 dní

Komunikácia s vami ohľadom ostatných záležitostí (napr. zasielanie upomienok, technických oznamov, aktualizácií, bezpečnostných upozornení, oznámení podporného a administratívneho charakteru alebo servisných bulletinov);

·          E-mailová adresa

·          Krajina

·          Jazyk

·          Dátum posledného kontaktu

·          Číslo mobilného telefónu

·          ID Hilti

Súhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR alebo

Oprávnené záujmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR):

Spracovávanie osobných údajov je potrebné pre používanie našich služieb, webových stránok a aplikácií, ktoré by inak nebolo možné. Preto je takéto spracovávanie odôvodnené na základe oprávnených záujmov.

 

Na účely poskytovania informácií o výrobkoch a službách, o ktoré sa môžete zaujímať a ktoré sú poskytované tradičnou poštou, elektronickou poštou, telefonicky, faxom, formou newslettrov, textových správ/SMS a MMS správ, vrátane pravidelného zasielania propagačných materiálov o výrobkoch, službách a akciách spoločnosti Hilti špeciálne určených pre vás (priamy marketing);

Na účely správy prieskumov, súťaží, zlosovaní alebo iných činností či podujatí, ktorých ste sa dobrovoľne zúčastnili                     

·          E-mailová adresa

·          Krajina

·          Jazyk

·          Stav súhlasu s dátumom

·          Dátum posledného kontaktu

·          Číslo mobilného telefónu

·          ID Hilti

Súhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

3 roky po poslednom  priamom marketingovom kontakte

12 mesiacov po realizácii prieskumu

Aké možnosti ochrany osobných údajov máte?

Vďaka vašej dôvere fungujú naše služby, webové stránky a aplikácie lepšie. Dbáme pritom na ochranu vášho súkromia a bezpečnosť a sledujeme vaše preferencie.

Usilujeme udržiavať naše služby, webové stránky a aplikácie tak, aby boli informácie chránené pred náhodným alebo úmyselným zničením. Preto v prípade, že z našich služieb, webových stránok a aplikácií vymažete informácie, nemôžeme okamžite vymazať zostávajúce kópie z našich aktívnych serverov, a môžeme odstrániť informácie z našich záložných systémov až po určitom čase v súlade s príslušnými zákonmi (pozri str. 6).

  1. Svoje marketingové preferencie si môžete kedykoľvek nastaviť pomocou panelu pre ochranu osobných údajov Hilti (Hilti privacy dashboard) alebo s asistenciu oddelenia služieb zákazníkom. Takéto informácie budeme uchovávať spolu s vaším účtom alebo ID Hilti a použijeme ich, keď budete používať služby, webové stránky a aplikácie Hilti a keď vám budeme posielať elektronické písomné oznamy.

    Zaregistrovaním sa na odber marketingových informácií, ktoré vám ponúka spoločnosť Hilti, súhlasíte s tým, že údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii (napr. vaša e-mailová adresa), môže spoločnosť Hilti zhromažďovať, spracovávať a používať pri bežnom zasielaní písomných elektronických oznamov s informáciami o spoločnosti, výrobkoch a službách ako sú správy o nových výrobkoch alebo službách spoločnosti Hilti alebo o marketingových kampaniach spoločnosti Hilti (napr. súťažiach, zľavách, akciách), o zmenách v rámci spoločnosti alebo keď vás bude pozývať na prieskumy medzi zákazníkmi (napr. o spokojnosti zákazníkov alebo požiadavkách zákazníkov).

    V rámci nášho modelu B2B môžete namietať voči použitiu vášho telefónneho čísla kedykoľvek prostredníctvom nášho oddelenia služieb zákazníkom alebo vašej obchodnej kontaktnej osoby. 
  2. Svoje cookies a podobné technológie používané pri službách, webových stránkach a aplikáciách spoločnosti Hilti si môžete prezerať a editovať pomocou nástroja Panel pre nastavenie cookies (Cookie Setting Dashboard). Ďalšie informácie nájdete v bode 9. 
  3. Nastavenia vašej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu si môžete kedykoľvek upraviť a prispôsobiť vo vašom účte Hilti. Prístup do vášho účtu Hilti máte z vášho profilu zákazníka po zaregistrovaní sa na našej webovej stránke alebo kliknutím na odkaz „Preferenčné centrum“ v každom našom e-maile, ktorý vám zašleme.
  4. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom webového formuláru, pomocou ktorého si môžete uplatniť nasledovné práva:

- Právo na prístup
- Právo na opravu
- Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
- Právo na obmedzenie spracúvania
- Právo na prenosnosť údajov

Navštívte, prosím, oficiálnu webovú stránku EÚ, kde sa o týchto právach dozviete viac.

V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním odvoláte, spoločnosť Hilti si vyhradzuje právo ďalej spracovávať a používať vaše osobné údaje v rozsahu požadovanom alebo prípustnom zo zákona, napr. na účely spracovania alebo zrušenia vašej registrácie alebo nastavenia prekrývania cookies s cieľom rešpektovať vaše cookies nastavenia.

Ako ešte chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť Hilti chápe význam bezpečnosti informácií a údajov, pričom chceme, aby boli vaše skúsenosti s našou spoločnosťou v súvislosti so surfovaním a nakupovaním na internete čo najbezpečnejšie.

Aby sme chránili vaše osobné údaje, zaviedli sme primerané a najmodernejšie bezpečnostné a preventívne opatrenia vrátane technicko-organizačných opatrení voči neoprávnenému prístupu, nepovolenému používaniu, pozmeňovaniu, nezákonnému alebo náhodnému zničeniu a náhodnej strate, a to v on-line ako aj off-line kontexte.

Napríklad:

-       Pri používaní našej webovej stránke je komunikácia s vašim prehliadačom šifrovaná pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer). To znamená, že  keď používate našu webovú stránku, osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii a prihlasovaní, sú pred posielaním pomocou internetu šifrované.

-       kontrolujeme integritu nášho procesu zhromažďovania informácií, postupov uchovávania a spracovávania, vrátane opatrení fyzickej bezpečnosti s cieľom brániť neoprávnenému prístupu do systémov.

-       obmedzujeme prístup k osobným údajom pre zamestnancov, dodávateľov a zástupcov spoločnosti Hilti na základe potreby poznať prístup, aby sme ich mohli spracovávať. Zainteresované strany sú zmluvne viazané zachovávať striktnú mlčanlivosť a môžu byť disciplinárne potrestané prípadne s nimi môže byť rozviazaný pracovný pomer, ak si tieto záväzky nesplnia.

On-line alebo prostredníctvom mobilných aplikácií by ste mali zdieľať iba informácie, v prípade ktorých nie je pre vás ich zdieľanie problém s vedomím, že žiadna organizácia ani jej systémy nedokážu neprestajne zabezpečovať 100% bezpečnosť.

Upozorňujeme, že používanie údajov z vašich kreditných kariet si bude vždy vyžadovať vaše výslovné povolenie.

Bezpečnostná úroveň sa zvýši, keď sa po skončení odhlásite pomocou oblastí služieb, webových stránok a aplikácií spoločnosti Hilti chránených prihlasovacím menom.

Používanie cookies a podobných technológií

V súvislosti s našimi službami, webovými stránkami a aplikáciami používame cookies a podobné technológie zmysle popisu v našej Politike používania cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri návšteve webovej stránky alebo aplikácie. Pokiaľ ide o technické cookies, tie nám pomáhajú zapamätať si informácie o vašej návšteve, ako je váš preferovaný jazyk alebo vaše preferované nastavenie ponuky. Takmer všetky naše služby, webové stránky alebo aplikácie si vyžadujú cookies. V rámci každej z nich vás informujeme o jej závislosti od použitých typov cookies.

Zoznam typov cookies, ktoré používa spoločnosť Hilti, ako aj informácie o tom, ako spoločnosť Hilti a naši partneri používajú cookies pri reklame nájdete v našej politike používania cookies, kde je vysvetlené, ako chránime vaše osobné údaje pri našom používaní cookies a iných informácií.

V závislosti od vašich nastavení cookies môžeme použiť údaje (vrátane osobných údajov) na analýzu správania zákazníkov a používateľov, ale aj na posúdenie potrieb a názorov zákazníkov a používateľov z rôznych aspektov, s cieľom optimalizovať naše predajno-obchodné štruktúry návštevnosti a analyzovať dopad konkrétnych reklamných opatrení.

Môžete si tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval všetky cookies alebo si zvoliť úroveň personalizácie. Je však dôležité mať na pamäti, že mnohé z našich služieb možno nebudú fungovať riadne, ak funkciu  cookies vypnete. Napríklad si nebudeme môcť zapamätať vaše jazykové preferencie.

Používaním nášho panelu pre nastavenie cookies sa môžete rozhodnúť, či môžeme zhromažďovať personalizované údaje o používaní (ako sú podstránky navštívené pri používaní našich služieb, webových stránok a aplikácií a história nákupov pomocou aplikácií, vrátane otvorených a dokončených transakcií, zadané vyhľadávané pojmy, služby/výrobky prezerané alebo vyhľadávané na našich webových stránkach a aplikáciách; nákupný košík a údaje o platbách) v niektorých prípadoch, z viacerých zariadení a v rámci vytvárania profilov zákazníkov a používateľov ich kombinujeme s ostatnými osobnými údajmi, ktoré sme získali alebo získame od vás v rámci nášho obchodného vzťahu, realizácie alebo ukončenia zmluvných vzťahov (napr. meno a oficiálna adresa, história objednávok a nákupov, odvetvie, v ktorom pôsobíte) a, ak je to vhodné a ak ste s tým osobitne súhlasili, personalizovanými údajmi o používaní v súvislosti s vaším používaním iných výrobkov a služieb spoločnosti Hilti (napr. softvéry alebo aplikácie spoločnosti Hilti).

Odkazy na iné webové stránky

Naše služby, webové stránky a aplikácie môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé služby, webové stránky a aplikácie. Akonáhle použijete takéto odkazy, opúšťate priestor našich služieb. Pri návšteve takýchto iných služieb, webových stránok a aplikácií by ste mali by opatrní a mali by ste si pozrieť oznámenie o ochrane osobných údajov platné pre príslušnú aplikáciu alebo webovú stránku. Spoločnosť Hilti nemôže prebrať a nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto iné webové stránky, obsah takýchto služieb, webových stránok a aplikácií a ich postupy pre ochranu osobných údajov, ani ich nepodporujeme.

Súlad so zákonmi a spolupráca s regulačnými orgánmi

Dodržiavanie Oznámenia o ochrane osobných údajov z našej strany pravidelne kontrolujeme. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov zodpovedných za ochranu osobných údajov.

Máte právo obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán: Kompetentný dozorný orgán nájdete na oficiálnej webovej stránke EÚ.

Akým spôsobom oznamujeme zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov?

Naša spoločnosť sa neustále mení, čo znamená, že budeme priebežne aktualizovať naše Oznámenie o ochrane osobných údajov. Priebežne, prosím, kontrolujte toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa uistili, že súhlasíte so všetkými zmenami, ktoré sme vykonali.

Bez vášho výslovného súhlasu neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny Oznámenia o ochrane osobných údajov zverejníme a v prípade významných zmien vám zašleme zreteľné oznámenie alebo dokonca individuálnu e-mailovú notifikáciu.

Kontaktujte nás

Vaša spätná väzba je vždy vítaná. Ak máte akékoľvek otázky alebo dôvody na znepokojenie v súvislosti s našimi praktikami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov alebo ochrany vášho súkromia na internete, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Zdieľať