Všeobecné obchodné podmienky a identifikačné údaje

Spoločnosť:
Hilti Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31344445
IČ DPH: SK2020317420
DIČ: 2020317420
Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel s.r.o. - vložka číslo: 4530/B
telefónne číslo / fax: 0800 11 55 99 / +421 248 221 214
e-mail: hilti@hilti.sk

E-mail pre zasielanie faktúr: fakturysk@hilti.com

Bankové spojenie:
Deutsche Bank
IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
SWIFT: DEUTDEMM

Unicredit Bank
IBAN SK411111 0000 0016 9925 4008
SWIFT UNCRSKBX
Číslo účtu: 1699254008/1111

1. VYMEDZENIE POJMOV

1.1.  Nasledujúce pojmy použité v texte týchto VOP s veľkými písmenami budú mať nižšie uvedený význam:

,,Cenník“ predstavuje aktuálne ceny, ktoré sú uvedené pri jednotlivých Produktoch a ktorý je dostupný v predajniach Hilti centra, u obchodného poradcu Hilti, a na internetovej stránke www.hilti.sk;

,,Dodací list“ predstavuje doklad o odovzdaní Tovaru Zákazníkovi, a teda jednak dodací list alebo obdobný doklad vystavený Zákazníkovi zo strany Hilti, ktorý je Zákazník povinný potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo podpisom oprávnenej osoby a vrátiť Hilti a jednak potvrdenie Dopravcu o doručení zásielky s Tovarom Zákazníkovi;

,,Dokumentácia“ znamená najmä manuál používania Tovaru, návod na použitie, vyhlásenie o zhode výrobku, piktogram uvedený na Tovare alebo jeho obale, príbalový leták a ďalšie dokumentácia poskytnutá Zákazníkovi v súvislosti s predajom a užívaním Tovaru,

,,Dopravca“ predstavuje tretiu osobu, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Hilti, a ktorá zabezpečuje doručenie Tovaru Zákazníkovi na miesto dohodnuté Zmluvnými stranami;

Hilti“ znamená spoločnosť Hilti Slovakia spol. s r.o.

,,Katalóg“ predstavuje súhrn katalógových listov v rámci katalógu Produktov na daný rok, ako aj jednotlivé katalógové listy nových Produktov. Katalóg je dostupný v predajniach Hilti centra, u obchodného poradcu Hilti, a na internetovej stránke www.hilti.sk;

"Laserová technika" znamená (i.) Laserové diaľkomery, (ii.) Multiliniové lasery, (iii.) Rotačné lasery, (iv.) Optické nástroje, (v.) Potrubné lasery, a (vi.) Systémy detekcie;

,,Obchodnoprávny vzťah“ predstavuje vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou alebo Rámcovou dohodou, uzatvorený v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Zákazníka;

Objednávka“ znamená akúkoľvek písomnú či ústnu objednávku Produktov;

,,Ostatné služby“ predstavujú iné Zmluvnými stranami dohodnuté služby poskytované Zákazníkovi, napr. služby dopravy, technického poradenstva a školenia;

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v platnom znení;

,,Predajné miesto“ predstavuje komunikačný kanál, ktorým môže Zákazník uzavrieť Zmluvu alebo Rámcovú dohodu alebo inak komunikovať s Hilti. Predajným miestom je obchodný poradca Hilti, technický poradca Hilti, predajňa Hilti centra, telefonický operátor Hilti v zákazníckom servise alebo internetový predaj cez internetovú stránku www.hilti.sk;

,,Produkty“ – predstavuje spoločný pojem pre Tovar, Servisné služby a Ostatné služby;

,,Rámcová dohoda“ predstavuje dohodu uzatvorenú Zmluvnými stranami, ktorej predmetom je určenie podmienok, za ktorých sa budú uzatvárať jednotlivé Zmluvy;

"Ručné elektrické náradie" znamená (i) vŕtaciu, sekaciu a búraciu techniku; (ii) techniku pre diamantové vŕtanie a sekanie; (iii) skrutkovaciu technika; (iv) techniku rezania, brúsenia a drevoprogramu;

,,Servisné služby“ predstavujú servis Tovaru, najmä zaistenie jeho opráv;

,,Zmluva“ predstavuje zmluvu uzatvorenú Zmluvnými stranami v písomnej alebo nepísomnej forme, ktorej predmetom je predaj a kúpa konkrétneho Tovaru alebo poskytnutie Servisných alebo Ostatných služieb na základe Objednávky;

,,Spotrebiteľský vzťah“ predstavuje vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou alebo Rámcovou dohodou, neuzatvorených v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Zákazníka;

VOP“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky;

Zákazník“ znamená osobu, s ktorou Hilti uzatvorila Zmluvu alebo Rámcovú zmluvu;

,,Tovar“ predstavuje tovar ponúkaný v Katalógu alebo na internetovej stránke www.hilti.sk; a to najmä (i) laserové systémy; (ii) systémy priamej montáže; (iii) vŕtacie, sekacia a búracia technika; (iv) diamantová technika; (v) skrutkovacia technika; (vi) technika rezania, brúsenia a drevoprogramu; (vii) kotviaca technika; (viii) montážne systémy; (ix) stavebná chémia.

2. POVAHA VOP

2.1. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, prípadne Rámcovej dohody, ak bola uzatvorená. V prípade rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy či Rámcovej dohody a ustanoveniami VOP majú ustanovenia Zmluvy a Rámcovej dohody pred ustanoveniami VOP prednosť.
2.2. Uzatvorením Zmluvy alebo Rámcovej dohody Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, že im rozumie a že s nimi súhlasí.
2.3. Aktuálne znenie VOP je vždy k dispozícii v ktorejkoľvek predajni Hilti centra, u obchodného poradcu Hilti a na internetovej stránke www.hilti.sk.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1. Hilti sa zaväzuje dodať Zákazníkovi objednané Produkty v súlade s Rámcovou zmluva, resp. so Zmluvou a cenníkom.

3.2. Zákazník je pri prevzatí Tovaru povinný potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo podpisom zodpovednej osoby Dodací list; dodaný Tovar prevziať a uhradiť Hilti riadne a včas jeho cenu vrátane ceny za Ostatné služby, ak boli tieto súčasne Zákazníkovi poskytnuté, napr. služby dopravy, a to v súlade so Zmluvou a dodržiavať pokyny a odporúčania Hilti ohľadom používania Tovaru.

4. UZATVORENIE ZMLUVY, NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

4.1. Zmluva je uzavretá pre všetky Predajné miesta okamihom potvrdenia Objednávky zo strany Hilti, pričom jej podmienkou nie je písomná forma.

4.2. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v momente prevzatia Tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v momente, keď mu Hilti umožní nakladať s Tovarom a Zákazník Tovar neprevezme. Dokiaľ na Zákazníka neprejde vlastnícke právo k Tovaru, nie je oprávnený Tovar scudziť alebo ho zaťažiť právami tretích osôb.

5. CENY

5.1. Ak nevyplýva zo Zmluvy alebo Rámcovej dohody inak, ceny Produktov sa určia podľa Cenníka platného v čase uzavretia Zmluvy.

5.2. K cene Produktu bude vždy pripočítaná daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške stanovenej zákonom.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Ak Zmluva alebo Rámcová dohoda výslovne neuvádza inak, je Zákazník povinný zaplatiť cenu Produktu najneskôr k okamihu prevzatia Tovaru.
6.2. V prípade, že je Tovar dodávaný prostredníctvom Dopravcu a je dohodnutá platba pri doručení Tovaru (tzv. Dobierka), je Dopravca oprávnený k prevzatiu ceny za Tovar.

6.3. Ak bola dohodnutá úhrada ceny následne, t.j. po prevzatí Tovaru, bude uhradená na základe faktúry splatnej do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia, ak nie je dohodnutý iný dátum.

6.4. V prípade, že úhrada ceny Produktu je vykonávaná bezhotovostným prevodom, rozumie sa okamihom úhrady okamih pripísania finančných prostriedkov na účet Hilti.

6.5. Pri opakovaných objednávkach je Hilti oprávnená stanoviť Zákazníkovi určitý limit, do ktorého môže Zákazník odoberať Produkty, bez toho aby musel vykonávať okamžitú úhradu za odobrané Produkty. Výška limitu je úplne v dispozícii Hilti a môže byť kedykoľvek menená.

7. DODACIE PODMIENKY

7.1. Hilti sa zaväzuje zabezpečiť dodanie Tovaru na ktorúkoľvek adresu v rámci Slovenskej republiky podľa voľby Zákazníka, a to prostredníctvom Dopravcu.
7.2. Termín dodania objednaného Tovaru bude dohodnutý v Zmluve, pričom presný čas doručenia môže byť upresnený Dopravcom. Zákazník je povinný Tovar v stanovený čas prevziať.

7.3. Hilti nie je povinná dodať Zákazníkovi Produkt, najmä ak:
7.3.1. je Zákazník v omeškaní so splnením svojich povinností z Rámcovej dohody, respektíve Zmluvy, najmä s úhradou splatných záväzkov voči Hilti alebo omeškanie hrozí, alebo

7.3.2. má dôvodné podozrenie, že Zákazník bude napriek jej odbornej rade užívať Tovar spôsobom vedúcim k jeho nadmernému opotrebeniu alebo poškodeniu, prípadne bude zjavné, že Tovar sa získava za účelom jeho zničenia, zneužitia alebo poškodenia.

8. PREVZATIE TOVARU PO VYKONANÍ SERVISNEJ SLUŽBY A ZÁDRŽNÉ PRÁVO

8.1. Zákazník je povinný vyzdvihnúť si Tovar, ktorý bol predmetom Servisnej služby, najneskôr do jedného (1) mesiaca od uplynutia dohodnutého termínu dokončenia Servisnej služby. Hilti nevracia vymenené náhradné diely Zákazníkovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak Zákazník po posúdení Tovaru zo strany Hilti a oznámení ceny Servisnej služby odmietne jej vykonanie, bude mu Tovar vrátený v demontovanom stave vzniknutom pri posudzovaní predmetného Tovaru.
8.2. V prípade omeškania s vyzdvihnutím Tovaru presahujúceho šesť (6) mesiacov, má Hilti právo Tovar predať ako Zákazníkov komisionár (vlastným menom na účet Zákazníka) alebo odovzdať Tovar k jeho ekologickej likvidácii. Ak je Hilti známa adresa Zákazníka a hodnota Tovaru presahuje 200,00 EUR, je Hilti povinná o zamýšľanom predaji alebo likvidácii Zákazníka vopred upovedomiť a poskytnúť mu dodatočnú sedemdňovú (7) lehotu na vyzdvihnutie Tovaru. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého Tovaru, vyplatí Hilti Zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny Servisnej služby, nákladov za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z  predaja musí Zákazník uplatniť u Hilti. V prípade likvidácie nevyzdvihnutého Tovaru, má Hilti právo na náhradu nákladov za uskladnenie a nákladov likvidácie od Zákazníka.

8.3. Ak má Zákazník voči Hilti splatné záväzky, je Hilti oprávnená:
8.3.1. prerušiť vykonávanie Servisnej služby; a / alebo
8.3.2. uplatniť zádržné právo na Tovar, na ktorom je vykonávaná Servisná služba.

8.4. V prípade, že Zákazník neuhradí záväzky uvedené v článku 8.3. bez zbytočného odkladu po uplatnení zádržného práva, je Hilti oprávnená postupovať ako v prípade nevyzdvihnutého Tovaru podľa článku 8.2. týchto VOP s tým, že od výťažku predaja v takom prípade odpočíta taktiež svoje splatné pohľadávky, ktoré eviduje voči Zákazníkovi spolu s ich príslušenstvom a prípadnými zmluvnými pokutami.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Hilti zodpovedá za vady dodaných Produktov podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

9.2. Za výrobné a materiálne vady Ručného elektrického náradia a Laserovej techniky existujúce v čase ich dodania Zákazníkovi, zodpovedá Hilti v rámci tzv. 20 ročnej zodpovednosti za vady uvedenej na www.hilti.sk.

9.3. Zákazník berie na vedomie, že ukončením výroby daného Tovaru, zaniká zodpovednosť za vady podľa bodu 9.2. týchto VOP, a bez akýchkoľvek nárokov Zákazníka.

10. ZÁRUKA

10.1. Hilti poskytuje záruku na Tovar, ktorej dĺžka je určená individuálne pre jednotlivé druhy Tovaru, pričom jej konkrétna dĺžka je uvedená pri jednotlivých druhoch Tovaru na internetovej stránke www.hilti.sk.

10.2. Hilti okrem poskytnutia záruky uhradí všetky náklady súvisiace s výmenou chybných súčiastok Tovaru, vrátane tých, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu v rámci tzv. "Obdobia nulových nákladov", s výnimkou prípadov uvedených v bodoch 10.6.4., 10.6.5. a 10.6.6., pričom jeho dĺžka je určená individuálne pre jednotlivé druhy Tovaru, pričom jeho konkrétna dĺžka je uvedená na internetovej stránke www.hilti.sk.

10.3. Na pozáručné Servisné služby poskytuje Hilti záruku za kvalitu opravy Tovaru v dĺžke troch (3) mesiacov od ich vykonania, pokiaľ sa jedná o platenú funkčnú opravu Tovaru.

10.4. Podmienkou poskytnutia záruky na Tovar zo strany Hilti je zaplatenie ceny Tovaru v plnej výške a Zákazníkom podpísaný Dodací list ku dňu prevzatia Tovaru, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

10.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru a podpísania Dodacieho listu Zákazníkom.

10.6. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce skutočnosti:
10.6.1. neodborná manipulácia a obsluha Tovaru, alebo neprimerané zaobchádzanie s Tovarom, resp. vystavovanie Tovaru extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré Tovar nie je určený;

10.6.2. užívanie Tovaru v rozpore s odovzdanou Dokumentáciou;

10.6.3. použitie Tovaru k iným účelom ako je určený;

10.6.4. nevykonávanie revízií či údržby Tovaru alebo vykonávanie opráv či úprav Tovaru v rozpore s Dokumentáciou a / alebo osobou, ktorá nebola schválená zo strany Hilti;

10.6.5. inštalácia súčiastky, ktorá nie je schválená na použitie zo strany Hilti;

10.6.6. pôsobenie prírodných síl či iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobila Hilti ani Dopravca.

11. PRÁVA Z TITULU VÁD

11.1. V prípade Obchodnoprávneho vzťahu má Zákazník nasledovné práva z titulu vád Produktu:

11.1.1. ak ide o odstrániteľnú vadu, má Zákazník právo na odstránenie vady opravou alebo právo na dodanie chýbajúceho Tovaru, pričom Hilti je vždy oprávnená Tovar alebo jeho súčasť namiesto opravy vymeniť;

11.1.2. ak ide o neodstrániteľnú vadu, má Zákazník právo na výmenu Tovaru a ak nie je Hilti schopná Tovar vymeniť, právo od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru.

11.2. Uplatnením práva na odstránenie vady nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť dohodnutú cenu Produktu.

12. REKLAMÁCIA

12.1. Zákazník je povinný dodaný Tovar prehliadnuť okamžite po prevzatí a bez zbytočného odkladu informovať Hilti o akýchkoľvek vadách Produktu. Podpisom Dodacieho listu, Zákazník potvrdzuje prevzatie Tovaru a nepoškodenosť jeho obalu.

12.2. Záruka sa vzťahuje iba na vady Produktu, ktoré Zákazník vytkol u Hilti písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení.

12.3. Hilti je povinná prijať reklamáciu v ktorejkoľvek predajni Hilti centra a rozhodnúť o spôsobe vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní.

12.4. Do lehoty uvedenej v článku 12.3. sa nezapočítava primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Ak sa však Hilti so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote, bude reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady vybavená do tridsiatich (30) dní odo dňa jej riadneho uplatnenia. Ak vada nebude vo vyššie uvedenej lehote odstránená, považuje sa za chybu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni riadnemu užívaniu.

12.5. Hilti vydá Zákazníkovi na jeho žiadosť potvrdenie o prijatí a obsahu reklamácie, spôsobe a termíne jej vybavenia.

12.6. V prípade zamietnutia reklamácie vydá Hilti Zákazníkovi písomné odôvodnenie na jeho žiadosť.

12.7. Opravený alebo vymenený Tovar je Zákazník povinný prevziať v termíne a mieste stanovenom Hilti.

13. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A SANKCIE

13.1. Ak poruší Hilti povinnosť dodať Produkty riadne a včas alebo inú svoju zákonnú či zmluvnú povinnosť podľa Zmluvy, Rámcovej dohody alebo týchto VOP, zodpovedá Zákazníkovi za vzniknutú škodu alebo inú ujmu len do výšky ceny predmetného Produktu, ktorého sa týkalo porušenie povinnosti zo strany Hilti (vady, nedodanie, neskoré dodanie atď.) vedúce k vzniku škody.

13.2. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou ceny Produktu, je Hilti oprávnená požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,4 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

14. SKONČENIE ZMLUVY DOHODOU

14.1. Zákazník je oprávnený požiadať Hilti bez uvedenia dôvodu do piatich (5) dní od prevzatia Tovaru o skončenie Zmluvy dohodou, a to písomne alebo elektronicky, e-mailom na adresu hilti@hilti.sk.

14.2. V prípade súhlasu Hilti so skončením Zmluvy, je Zákazník povinný bezodkladne vrátiť Hilti nepoškodený a nepoužitý Tovar v originálnom nepoškodenom obale, vrátane akéhokoľvek príslušenstva a Dokumentácie, ktoré mu boli zo strany Hilti spolu s Tovarom odovzdané, a to bez známok použitia.

14.3. V prípade splnenia povinnosti Zákazníka v zmysle bodu 14.2. týchto VOP, sa Hilti zaväzuje vrátiť cenu Tovaru Zákazníkovi, a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa vrátenia Tovaru Zákazníkom.

14.4. Náklady spojené s vrátením Tovaru Hilti podľa tohto článku VOP znáša v plnom rozsahu Zákazník. V opačnom prípade vráti Hilti Zákazníkovi cenu Tovaru podľa bodu 14.3. týchto VOP, zníženú o cenu týchto nákladov.

14.5. Zákazník nie je oprávnený požiadať Hilti o skončenie Zmluvy dohodou, ktorej predmetom bol/ boli:

14.5.1. Tovar, ktorým je druhovo určená vec, najmä stavebná chémia alebo Tovar s dátumom spotreby;

14.5.2. náhradné diely;

14.5.3. Tovar špeciálne upravený alebo Tovar zhotovený na objednávku;

14.5.4. Tovar, ktorý musí byť skladovaný v súlade s príslušným manuálom;

14.5.5. Tovar, ktorý nebol uvedený v Katalógu;

14.5.6. Servisné služby a Ostatné služby.

15. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY HILTI

15.1. Hilti je oprávnená odstúpiť od Zmluvy pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

15.1.1. bez udania dôvodov, za predpokladu doručenia odstúpenia Zákazníkovi do 18.00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa po jej uzavretí;

15.1.2. v prípadoch uvedených v článku 7.3 týchto VOP;

15.1.3. voči Zákazníkovi sa začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie.

16. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SPOTREBITEĽSKÝ VZŤAH

16.1. V prípade Spotrebiteľského vzťahu poskytuje Hilti Zákazníkovi okrem záruky uvedenej v článku 10.1. a 10.2. zákonnú záruku za akosť v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ príslušný právny predpis alebo Zmluva stanovuje inú dĺžku záručnej doby.

 16.2. V prípade Spotrebiteľského vzťahu je Zákazník oprávnený písomne ​​odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu, ak bola Zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Hilti, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. Podrobnosti upravuje Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktoré tvoria prílohy týchto VOP a sú tiež k dispozícii na www.hilti.sk.

16.3. V prípade, že dôjde medzi Hilti a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu Alternatívneho Riešenia Sporov (ďalej ako "subjekt ARS"). V zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ust. § 3 dotknutého zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, súčasne s dodržaním uvedenia stanovených obsahových náležitostí. Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Kúpou Tovaru nevznikajú Zákazníkovi žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log, patentov Hilti alebo akýchkoľvek ďalších predmetov duševného vlastníctva Hilti.

17.2. Zákazník týmto udeľuje Hilti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas (i) so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov, ktoré boli Hilti poskytnuté na základe Zmluvy alebo Rámcovej dohody, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie povinností Hilti zo Zmluvy alebo Rámcovej dohody, a pre marketingové účely, pokiaľ s tým Zákazník nevysloví nesúhlas.

17.3. Rámcová dohoda, Zmluva a tieto VOP sa riadia slovenským právom.

17.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek rozpory týkajúce sa Rámcovej dohody, Zmluvy alebo týchto VOP sa pokúsia vyriešiť zmierne vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa takáto dohoda neuskutoční, Zmluvné strany sa dohodli, že o prípadných sporoch budú rozhodovať príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky v zmysle platných právnych predpisov.

17.5. Prípadná neúčinnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia Rámcovej dohody, Zmluvy alebo VOP nemá za následok ich celkovú neúčinnosť alebo neplatnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie platným ustanovením, ktoré sa bude tomuto ustanoveniu z hľadiska vecného obsahu a hospodárskeho výsledku čo možno najviac približovať.

17.6. Akékoľvek odchýlky či zmeny Rámcovej dohody, písomne uzatvorenej Zmluvy či týchto VOP vyžadujú písomnú formu.

17.7. Zákazník nie je oprávnený použiť na započítanie proti pohľadávkam Hilti vzniknutým na základe Rámcovej dohody, Zmluvy alebo týchto VOP svoje pohľadávky. Zákazník nie je ďalej oprávnený postúpiť svoje práva a / alebo previesť svoje povinnosti z Rámcovej dohody, Zmluvy alebo týchto VOP, ani postúpiť Rámcovú dohodu alebo Zmluvu na žiadnu tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hilti.

17.8. Nákupné podmienky Zákazníka sa na vzťah založený Zmluvou alebo Rámcovou dohodou nepoužijú.

17.9. Hilti si vyhradzuje právo meniť VOP, pričom ich nové znenie je povinný zverejniť na internetovej stránke www.hilti.sk, najneskôr 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Zákazník, ktorý má uzatvorenú Rámcovú dohodu má právo odmietnuť nové znenie VOP najneskôr 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Pokiaľ Zákazník nové znenie VOP v stanovenej lehote neodmietne, platí že ich prijal. Pokiaľ Zákazník nové znenie VOP v stanovenej lehote odmietne, Hilti má právo Rámcovú dohodu ku dňu účinnosti nového znenia VOP vypovedať. V prípade, že Hilti svoje právo na vypovedanie Rámcovej dohody podľa predchádzajúcej vety nevyužije, Rámcová dohoda sa bude riadiť pôvodným znením VOP. Zmenou VOP alebo výpoveďou Rámcovej dohody nebudú dotknuté jednotlivé už uzatvorené Zmluvy, ktoré sa budú riadiť pôvodným znením VOP. 

17.10. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021

 

_____________________
Hilti Slovakia spol. s r. o.
Marek Kiš-Bandi, konateľ

PRÍLOHA Č. 1 VOP:

Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Hilti (ďalej len ,,Poučenie“)

1. Právo odstúpiť od Zmluvy v rámci Spotrebiteľského vzťahu:

1.1 Zákazník má právo do 14 dní odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

1.3 Odstúpenie od Zmluvy je Zákazník povinný zaslať písomne na adresu Hilti uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu hilti@hilti.sk, a to vo forme formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.

1.4 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Zmluvy bolo Zákazníkom zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1.2 tohto Poučenia.

2. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy v rámci Spotrebiteľského vzťahu:

2.1 Po odstúpení od Zmluvy vráti Hilti Zákazníkovi všetky platby, ktoré Zákazník uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu Tovaru vrátane nákladov na doručenie Tovaru Zákazníkovi, okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku, že Zákazník si zvolil iný druh doručenia Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Hilti. Platby budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Odstúpenia od Zmluvy Hilti, pričom úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Zákazník použil pri platbe za Tovar, ak Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.2 Cena Tovaru bude Zákazníkovi vrátená až po doručení Tovaru späť Hilti alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

2.3 Náklady spojené s vrátením Tovaru Hilti znáša v celom rozsahu Zákazník.

2.4 Zákazník zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

2.5 Ak Zákazník požiadal, aby poskytovanie služby začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, Zákazník uhradí Hilti sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy Hilti informoval o odstúpení od zmluvy.

PRÍLOHA Č. 2 VOP:

V prípade, že Zákazník má záujem odstúpiť od Zmluvy v zmysle Poučenia, ktoré tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP, zašle Zákazník nasledujúci formulár Hilti, a to písomne na adresu Hilti uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu hilti@hilti.sk.

Hilti Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Vec: Odstúpenie od Zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Zmluvy zo dňa __.__.____, predmetom ktorej bola kúpa Tovaru: .................................................

Dátum objednania Tovaru:

Dátum prevzatia Tovaru:

Meno a priezvisko Zákazníka:

Adresa Zákazníka:

Podpis Zákazníka (ak sa formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum:

 

 

Zdieľať