Všeobecné obchodné podmienky a identifikačné údaje

Spoločnost:
Hilti Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31344445
IČ DPH: SK2020317420
DIČ: 2020317420
Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel s.r.o. - vložka číslo: 4530/B
telefónne číslo / fax: 0800 11 55 99 / +421 248 221 214
e-mail: hilti@hilti.sk

E-mail pre zasielanie faktúr: fakturysk@hilti.com

Bankové spojenie:
Deutsche Bank
IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
SWIFT: DEUTDEMM

Unicredit Bank
IBAN SK411111 0000 0016 9925 4008
SWIFT UNCRSKBX
Číslo účtu: 1699254008/1111

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim – obchodnou spoločnosťou Hilti Slovakia spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 445, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4530/B (ďalej ako „Hilti“) a kupujúcim (ďalej ako „Zákazník“), (ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná strana“) vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo rámcovej dohody uzatvorenej Zmluvnými stranami. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa radia týmito VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka v platnom znení v Slovenskej republike.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1 Nasledujúce pojmy použité v texte týchto VOP budú mať nižšie uvedený význam:
,,Tovar“ prestavuje tovar ponúkaný v Katalógu alebo na internetovej stránke www.hilti.sk
,,Servisné služby“ predstavujú servis Tovaru, najmä zaistenie jeho opráv;
,,Ostatné služby“ predstavujú iné Zmluvnými stranami dohodnuté služby poskytované Kupujúcemu, napr. služby dopravy, technického poradenstva a školenia;
,,Produkty“ – predstavuje spoločný pojem pre Tovar, Servisné služby a Ostatné služby;
,,Cenník“ predstavuje aktuálne ceny, ktoré sú uvedené pri jednotlivých Produktoch a ktorý je dostupný v predajniach Hilti centra, u obchodného poradcu Hilti, a na internetovej stránke www.hilti.sk;
,,Splatnosť faktúry“ predstavuje lehotu splatnosti faktúry uvedenú na faktúre, inak lehotu 14 dní od vystavenia faktúry, ak nie je dohodnutý iný dátum.
,,Dokumentácia“ predstavuje dokumentáciu, týkajúcu sa Tovaru najmä jeho predaja a užívania, ktorú Hilti poskytne Zákazníkovi pri predaji Tovaru, inak na jeho žiadosť adresovanú zákazníckemu centru Hilti;
,,Katalóg“ predstavuje súhrn katalógových listov v rámci katalógu Produktov na daný rok, ako aj jednotlivé katalógové listy nových Produktov. Katalóg je dostupný v predajniach Hilti centra, u obchodného poradcu Hilti, a na internetovej stránke www.hilti.sk;
,,Dopravca“ predstavuje tretiu osobu, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Hilti, a ktorá zabezpečuje doručenie Tovaru Zákazníkovi na miesto dohodnuté Zmluvnými stranami;
,,Dodací list“ predstavuje doklad o odovzdaní Tovaru Zákazníkovi, a teda jednak dodací list alebo obdobný doklad vystavený Zákazníkovi zo strany Hilti, ktorý je Zákazník povinný potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo podpisom oprávnenej osoby a vrátiť Hilti a jednak potvrdenie Dopravcu o doručení zásielky s Tovarom Zákazníkovi.
,,Zmluva“ predstavuje zmluvu uzatvorenú Zmluvnými stranami v písomnej alebo nepísomnej forme, ktorej predmetom je predaj a kúpa konkrétneho Tovaru alebo poskytnutie Servisných alebo Ostatných služieb;
,,Rámcová dohoda“ predstavuje dohodu uzatvorenú Zmluvnými stranami v písomnej forme, ktorej predmetom je určenie podmienok, za ktorých sa budú uzatvárať jednotlivé Zmluvy;
,,Predajné miesto“ predstavuje komunikačný kanál, ktorým môže Zákazník uzavrieť Zmluvu alebo Rámcovú dohodu alebo inak komunikovať s Hilti; Predajným miestom je obchodný poradca, technický poradca, predajňa Hilti centra, telefonický operátor Hilti v zákazníckom servise alebo internetový predaj cez internetovú stránku www.hilti.sk
,,Obchodnoprávny vzťah“ predstavuje vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou alebo Rámcovou dohodou, uzatvorený v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Zákazníka;
,,Spotrebiteľský vzťah“ predstavuje vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou alebo Rámcovou dohodou, neuzatvorených v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Zákazníka.


3. POVAHA VOP

3.1 VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, prípadne Rámcovej dohody, ak bola uzatvorená. V prípade rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy či Rámcovej dohody a ustanoveniami VOP majú ustanovenia Zmluvy a Rámcovej dohody pred ustanoveniami VOP prednosť.
3.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Hilti, ktoré tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a Formulár Odstúpenia od Zmluvy, ktoré tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.
3.2. Uzatvorením Zmluvy alebo Rámcovej dohody Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, že im rozumie a že s nimi súhlasí.
3.3. Aktuálne znenie VOP je vždy k dispozícii v ktorejkoľvek predajni Hilti centra, u obchodného poradcu a na internetovej stránke www.hilti.sk.
3.4 Hilti si vyhradzuje právo meniť VOP, pričom ich nové znenie je povinný zverejniť na internetovej stránke www.hilti.sk, najneskôr 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Hilti sa zaväzuje dodať Zákazníkovi Produkty v objednanom rozsahu v štandardnej kvalite na dohodnuté miesto doručenia.
4.2. Zákazník je pri prevzatí Tovaru povinný potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo podpisom zodpovednej osoby Dodací list; dodaný Tovar prevziať a uhradiť Hilti riadne a včas jeho cenu vrátane ceny za Ostatné služby, ak boli tieto súčasne Zákazníkovi poskytnuté, napr. služby dopravy, a to v súlade so Zmluvou a dodržiavať pokyny a odporúčania Hilti ohľadom používania Tovaru.

5. UZATVORENIE ZMLUVY, NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŚKODY

5.1 Zmluva je uzatvorená momentom odovzdania Produktu v objednanom rozsahu Zákazníkovi, pričom jej podmienkou nie je písomná forma.
5.2 Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru. Dovtedy Zákazník nie je oprávnený Tovar scudziť alebo ho zaťažiť právami tretích osôb.
5.3 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v momente prevzatia Tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v momente, keď mu Hilti umožní nakladať s Tovarom a Zákazník Tovar neprevezme.

6. CENY

6.1 Ak nevyplýva zo Zmluvy alebo Rámcovej dohody inak, ceny Produktov sa určia podľa Cenníka platného v čase uzavretia Zmluvy.
6.2 K cene Produktu bude vždy pripočítaná daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške stanovenej zákonom.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Ak Zmluva alebo Rámcová dohoda výslovne neuvádza inak, je Zákazník povinný zaplatiť cenu Produktu najneskôr k okamihu prevzatia Tovaru.
7.2 V prípade, že je Tovar dodávaný prostredníctvom Dopravcu a je dohodnutá platba pri doručení Tovaru (tzv. Dobierka), je Dopravca oprávnený k prevzatiu ceny za Tovar.
7.3 Ak bola dohodnutá úhrada ceny následne, t.j. po prevzatí Tovaru, bude uhradená v rámci Splatnosti faktúry. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou ceny Produktu, je Hilti oprávnená požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
74 V prípade, že úhrada ceny Produktu je vykonávaná bezhotovostným prevodom, rozumie sa okamihom úhrady okamih pripísania finančných prostriedkov na účet Hilti.
7.5 Pri opakovaných objednávkach je Hilti oprávnená stanoviť Zákazníkovi určitý limit, do ktorého môže Zákazník odoberať Produkty, bez toho aby musel vykonávať okamžitú úhradu za odobrané Produkty. Výška limitu je úplne v dispozícii Hilti a môže byť kedykoľvek menená.

8. DODACIE PODMIENKY

8.1 Hilti sa zaväzuje zabezpečiť dodanie Tovaru na ktorúkoľvek adresu najmä v rámci Slovenskej republiky podľa voľby Zákazníka, a to prostredníctvom Dopravcu.
8.2 Termín dodania objednaného Tovaru bude dohodnutý v Zmluve, pričom presný čas doručenia môže byť upresnený Dopravcom. Zákazník je povinný Tovar v stanovený čas prevziať.
8.3 Hilti nie je povinná dodať Zákazníkovi Tovar, najmä ak:
8.3.1 je Zákazník v omeškaní so splnením svojich povinností z Rámcovej dohody, respektíve Zmluvy, najmä s úhradou splatných záväzkov voči Hilti alebo omeškanie hrozí, alebo
8.3.2 má dôvodné podozrenie, že Zákazník bude napriek jej odbornej rade užívať Tovar spôsobom vedúcim k jeho nadmernému opotrebeniu alebo poškodeniu, prípadne bude zjavné, že Tovar sa získava za účelom jeho zničenia, zneužitia alebo poškodenia.

9. PREVZATIE TOVARU PO VYKONANÍ SERVISNEJ SLUŽBY A ZÁDRŽNÉ PRÁVO

9.1 Zákazník je povinný vyzdvihnúť si Tovar, ktorý bol predmetom Servisnej služby, najneskôr do jedného (1) mesiaca od uplynutia dohodnutého termínu dokončenia Servisnej služby. Hilti nevracia vymenené náhradné diely Zákazníkovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak Zákazník po posúdení Tovaru zo strany Hilti a oznámení ceny Servisnej služby odmietne jej vykonanie, bude mu Tovar vrátený v demontovanom stave vzniknutom pri posudzovaní predmetného Tovaru.
9.2 V prípade omeškania s vyzdvihnutím Tovaru presahujúceho šesť (6) mesiacov, má Hilti právo odovzdať Tovar k jeho ekologickej likvidácii. Ak je Hilti známa adresa Zákazníka, je Hilti povinná o zamýšľanej likvidácii Zákazníka vopred upovedomiť a poskytnúť mu dodatočnú sedemdňovú (7) lehotu na vyzdvihnutie Tovaru. V prípade likvidácie nevyzdvihnutého Tovaru, má Hilti právo na náhradu nákladov za uskladnenie a nákladov likvidácie od Zákazníka.
9.3. Ak má Zákazník voči Hilti splatné záväzky, je Hilti oprávnená:
9.3.1. prerušiť vykonávanie Servisnej služby; a / alebo
9.3.2. uplatniť zádržné právo na Tovar, na ktorom je vykonávaná Servisná služba.
9.4. V prípade, že Zákazník neuhradí záväzky uvedené v článku 9.3 bez zbytočného odkladu po uplatnení zádržného práva, je Hilti oprávnená postupovať ako v prípade nevyzdvihnutého Tovaru podľa článku 9.2 týchto VOP.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.1 V prípade Obchodnoprávneho vzťahu, zodpovedá Hilti za vady dodaných Produktov podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
10.2 V prípade Spotrebiteľského vzťahu, zodpovedá Hilti za vady dodaných Produktov podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
10.3 Za výrobné vady Tovarov existujúcich v čase odovzdania Tovaru, zodpovedá Hilti v rámci tzv. doživotnej záruky uvedenej v Katalógu platnom v čase uzatvorenia Zmluvy.
10.4 Zákazník berie na vedomie, že ukončením výroby daného Tovaru, zaniká záruka podľa bodu 10.3 týchto VOP, a bez akýchkoľvek nárokov Zákazníka.

11. ZÁRUKA A ZÁRUČNÁ DOBA

11.1 Hilti uhradí všetky náklady súvisiace s výmenou chybných súčiastok Tovaru, vrátane tých, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu v období záruky, nazvanej ako "Obdobie bez nákladov", ktorej dĺžka je určená individuálne pre jednotlivé druhy Tovaru, pričom jej konkrétna dĺžka je uvedená pri jednotlivých druhoch Tovaru v Katalógu, ktorý je dostupný v predajniach Hilti centra, u obchodného poradcu Hilti, a na internetovej stránke www.hilti.sk.
11.2 Na pozáručné Servisné služby poskytuje Hilti záruku za kvalitu opravy Tovaru v dĺžke troch (3) mesiacov od ich vykonania, pokiaľ sa jedná o platené a funkčné opravy Tovaru.
11.3 V prípade Spotrebiteľského vzťahu poskytuje Hilti Zákazníkovi okrem záruky uvedenej v článku 11.1. a 11.2. zákonnú záruku za akosť v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ príslušný právny predpis alebo Zmluva stanovuje inú dĺžku záručnej doby.
11.4 Podmienkou poskytnutia záruky na Tovar zo strany Hilti je zaplatenie ceny Tovaru v plnej výške a Zákazníkom podpísaný Dodací list ku dňu prevzatia Tovaru, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
11.5 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru a podpísania Dodacieho listu Zákazníkom.
11.6 Záruka sa nevzťahuje na chyby Tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku nasledovných skutočností:
11.6.1 neodborná manipulácia a obsluha Tovaru, alebo neprimerané zaobchádzanie s Tovarom, resp. vystavovanie Tovaru extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré Tovar nie je určený;
11.6.2 užívanie Tovaru v rozpore s odovzdanou Dokumentáciou;
11.6.2 použitie Tovaru k iným účelom ako je určený;
11.6.3 nevykonávanie revízií či údržby Tovaru alebo vykonávanie opráv či úprav Tovaru v rozpore s Dokumentáciou a / alebo osobou, ktorá nebola schválená zo strany Hilti;
11.6.4 inštalácia súčiastky, ktorá nie je schválená na použitie zo strany Hilti;
11.6.5 pôsobenie prírodných síl či iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobila Hilti ani Dopravca.

12. PRÁVA Z TITULU VÁD

12.1 Zákazník má nasledovné práva z titulu záručných vád Tovaru:
12.1.1 ak ide o odstrániteľnú vadu, má Zákazník právo na odstránenie vady opravou alebo právo na dodanie chýbajúceho Tovaru, pričom Hilti je vždy oprávnená Tovar alebo jeho súčasť namiesto opravy vymeniť;
12.1.2. ak ide o neodstrániteľnú vadu, má Zákazník právo na výmenu Tovaru a ak nie je Hilti schopná Tovar vymeniť, právo od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru.
12.2 Uplatnením práva na odstránenie vady nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť dohodnutú cenu Tovaru.

13. REKLAMÁCIA

13.1 Zákazník je povinný dodaný Tovar prehliadnuť okamžite po prevzatí a bez zbytočného odkladu informovať Hilti o akýchkoľvek vadách Tovaru. Podpisom Dodacieho listu, Zákazník potvrdzuje prevzatie Tovaru a nepoškodenosť jeho obalu.
13.2 Záruka sa vzťahuje iba na vady Tovaru, ktoré Zákazník vytkol v Hilti písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení.
13.3 Hilti je povinná prijať reklamáciu v ktorejkoľvek predajni Hilti centra a rozhodnúť o spôsobe vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní.
13.4 Do lehoty uvedenej v článku 13.3 sa nezapočítava primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Ak sa však Hilti so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote, bude reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady vybavená do tridsiatich (30) dní odo dňa jej riadneho uplatnenia. Ak vada nebude vo vyššie uvedenej lehote odstránená, považuje sa za chybu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni riadnemu užívaniu.
13.5 Hilti vydá Zákazníkovi na jeho žiadosť potvrdenie o prijatí a obsahu reklamácie, spôsobe a termíne jej vybavenia.
13.6 V prípade zamietnutia reklamácie vydá Hilti Zákazníkovi písomné odôvodnenie na jeho žiadosť.
13.7 Opravený alebo vymenený Tovar je Zákazník povinný prevziať v termíne a mieste stanovenom Hilti.

14. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A SANKCIE

14.1 Ak poruší Hilti povinnosť dodať Produkty riadne a v čas alebo inú svoju povinnosť podľa Zmluvy, Rámcovej dohody alebo týchto VOP, zodpovedá Zákazníkovi za vzniknutú škodu alebo inú ujmu len do výšky ceny predmetného Produktu, ktorého sa týkalo porušenie povinnosti zo strany Hilti (vady, nedodanie, neskoré dodanie atď.) vedúce k vzniku škody.

15. SKONČENIE ZMLUVY DOHODOU

15.1 Zákazník je oprávnený požiadať Hilti bez uvedenia dôvodu do siedmych (7) dní od prevzatia Tovaru o skončenie Zmluvy dohodou, a to písomne alebo elektronicky, e-mailom na adresu hilti@hilti.sk.
15.2 V prípade súhlasu Hilti so skončením Zmluvy, je Zákazník povinný bezodkladne vrátiť Hilti nepoškodený a nepoužitý Tovar v originálnom nepoškodenom obale, vrátane akéhokoľvek príslušenstva a Dokumentácie, ktoré mu boli zo strany Hilti spolu s Tovarom odovzdané, a to bez známok použitia.
15.3 V prípade splnenia povinnosti Zákazníka v zmysle bodu 15.2 týchto VOP, sa Hilti zaväzuje vrátiť cenu Tovaru Zákazníkovi, a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa vrátenia Tovaru Zákazníkom.
15.4 Náklady spojené s vrátením Tovaru Hilti podľa tohto článku VOP znáša v plnom rozsahu Zákazník. V opačnom prípade vráti Hilti Zákazníkovi cenu Tovaru podľa bodu 15.3 týchto VOP, zníženú o cenu týchto nákladov.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Kúpou Tovaru nevznikajú Zákazníkovi žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log, patentov Hilti alebo akýchkoľvek ďalších predmetov duševného vlastníctva Hilti.
16.2 Zákazník týmto udeľuje Hilti v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas (i) so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov, ktoré boli Hilti poskytnuté na základe Zmluvy alebo Rámcovej dohody, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie povinností Hilti zo Zmluvy alebo Rámcovej dohody, a pre marketingové účely, pokiaľ s tým Zákazník nevysloví nesúhlas.
16.3 Rámcová dohoda, Zmluva a tieto VOP sa riadia slovenským právom.
16.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek rozpory týkajúce sa Rámcovej dohody, Zmluvy alebo týchto VOP sa pokúsia vyriešiť zmierne vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa takáto dohoda neuskutoční, Zmluvné strany sa dohodli, že o prípadných sporoch budú rozhodovať príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky v zmysle platných právnych predpisov.
16.5 Prípadná neúčinnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia Rámcovej dohody, Zmluvy alebo VOP nemá za následok ich celkovú neúčinnosť alebo neplatnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie platným ustanovením, ktoré sa bude tomuto ustanoveniu z hľadiska vecného obsahu a hospodárskeho výsledku čo možno najviac približovať.
16.6 Akékoľvek odchýlky či zmeny Rámcovej dohody, písomne uzatvorenej Zmluvy či týchto VOP vyžadujú písomnú formu.
16.7 Zákazník nie je oprávnený použiť na započítanie proti pohľadávkam Hilti vzniknutým na základe Rámcovej dohody, Zmluvy alebo týchto VOP svoje pohľadávky. Zákazník nie je ďalej oprávnený postúpiť svoje práva a / alebo previesť svoje povinnosti z Rámcovej dohody, Zmluvy alebo týchto VOP, ani postúpiť Rámcovú dohodu alebo Zmluvu na žiadnu tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hilti.
16.8 Nákupné podmienky Zákazníka sa na vzťah založený Zmluvou alebo Rámcovou dohodou nepoužijú.
16.9 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2016.

_____________________
Hilti Slovakia spol. s r. o.
Marek Kiš-Bandi, prokurista
Bc. Juraj Novotný, prokurista

PRÍLOHA Č. 1 VOP:

Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Hilti (ďalej len ,,Poučenie“)

1. Právo odstúpiť od Zmluvy v rámci Spotrebiteľského vzťahu:
1.1 Zákazník má právo do 14 dní odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu.
1.2 Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
1.3 Odstúpenie od Zmluvy je Zákazník povinný zaslať písomne na adresu Hilti uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu hilti@hilti.sk, a to vo forme formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.
1.4 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Zmluvy bolo Zákazníkom zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1.2 tohto Poučenia.

2. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy v rámci Spotrebiteľského vzťahu:
2.1 Po odstúpení od Zmluvy vráti Hilti Zákazníkovi všetky platby, ktoré Zákazník uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu Tovaru vrátane nákladov na doručenie Tovaru Zákazníkovi, okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku, že Zákazník si zvolil iný druh doručenia Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Hilti. Platby budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Odstúpenia od Zmluvy Hilti, pričom úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Zákazník použil pri platbe za Tovar, ak Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
2.2 Cena Tovaru bude Zákazníkovi vrátená až po doručení Tovaru späť Hilti alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
2.3 Náklady spojené s vrátením Tovaru Hilti znáša v celom rozsahu Zákazník.
2.4 Zákazník zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 

PRÍLOHA Č. 2 VOP:

V prípade, že Zákazník má záujem odstúpiť od Zmluvy v zmysle Poučenia, ktoré tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP, zašle Zákazník nasledujúci formulár Hilti, a to písomne na adresu Hilti uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu hilti@hilti.sk.

Hilti Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Vec: Odstúpenie od Zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Zmluvy zo dňa __.__.____, predmetom ktorej bola kúpa Tovaru: ......................

Dátum objednania Tovaru:
Dátum prevzatia Tovaru:
Meno a priezvisko Zákazníka:
Adresa Zákazníka:
Podpis Zákazníka (ak sa formulár podáva v listinnej podobe):
Dátum:

Zdieľať