Tahová zkouška kotev

Ťahové skúšky kotiev na stavbe

Stanovenie návrhovej odolnosti a testovania kvality inštalácie kotiev

Chýba v technickej dokumentácii, ktorú používate, kombinácia kotevného a základného materiálu? Alebo chcete skontrolovať kotevné prvky ako súčasť dokumentácie kvality inštalácie? Objednajte si službu Hilti ťahové skúšky kotiev, ktorá vám pomôže určiť chýbajúce hodnoty výkonu alebo poskytne základ pre posúdenie kvality inštalácie.

Prečo si vybrať Hilti pre skúšky kotiev a výstuže na mieste?

Presné a podrobné výsledky testov

Naše testery ťahových skúšok kotiev prenášajú namerané hodnoty, vrátane grafov zaťaženia a premiestnenia, priamo do softvéru, ktorý používame na vytváranie skúšobných protokolov, čo pomáha znižovať chyby spôsobené ľudským faktorom.

Odborná podpora na stavbe od našich inžinierov

Vyvinuli sme prísny, metodický prístup k skúškam kotiev, ktorý vykonáva vysoko kvalifikovaný tím inžinierov. To pomáha vyhnúť sa bežným nástrahám pri ťahových skúškach.

Prakticky všetky typy kotvenia

Okrem toho, že ponúkame kotvy pre prakticky všetky aplikácie, poskytujeme aj kotevné skúšky pre akýkoľvek typ konštrukcie a vysoko špecializované technické posúdenia.

Miestne predpisy a normy

Náš technický rozsah pokrýva miestne predpisy a stavebné normy po celom svete. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho technického alebo obchodného poradcu.

Tahová zkouška Hilti

Skúška na stanovenie únosnosti

Skúšky ťahom alebo šmykom umožňujú navrhovať kotvy pre neznáme alebo neisté základné materiály

Pre koho je služba určená: Inžinieri/projektanti


Kedy je potrebné: Ak nemáte dostatok údajov na stanovenie odolnosti kotiev pre bezpečné, správne a nákladovo efektívne návrhy (napr. dokumenty alebo technické príručky sa nevzťahujú na základný materiál). S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o projekty zosilnenia alebo rekonštrukcie.


Prečo využiť túto službu: Je základom pre efektívny návrh s dátami ťahovej skúšky. Väčšia dôvera v integritu konštrukcie.


Servisné výstupy: Protokol o skúške s hodnotami zaťaženia a premiestnenia, voliteľne protokol o vyhodnotení s vypočítanou únosnosťou kotvy.

 

 

Časté otázky: stanovenie odolnosti zo skúšky

Čo obsahuje protokol o skúške na stanovenie odolnosti?

Protokol o skúške na stanovenie odolnosti musí obsahovať:

Informácie o zákazníkoch a konštrukcii
Informácie o kotvách a podkladovom materiáli
Informácie o inštalácii a testeri

Informácie o skúške a výsledky skúšok

Hodnoty zaťaženia a premiestnenia
Graf zaťaženia v závislosti od času a zaťaženia v závislosti od premiestnenia
Fotodokumentácia skúšok a komentáre ku skúške


Meranie premiestnenia umožňuje kontrolu vierohodnosti vzťahu zaťaženia verzus posunutia. Pomáha zaistiť spoľahlivejšie vyhodnotenie skúšok z hľadiska konzistentnosti a predvídateľnosti správania kotiev.
Porovnanie testov v rámci rovnakej série.
Porovnanie deštrukčných alebo neúspešných testov s typickými krivkami porušenia.

Čo obsahuje voltiteľná správa o vyhodnotení?

Voliteľná správa o vyhodnotení obsahuje vypočítanú návrhovú únosnosť na základe:

EOTA TR
Britská norma
DIBt TR (Nemecko)
SIA (Švajčiarsko)
CISMA (Francúzsko)
STO (Rusko)

Ako môžem vykonať skúšky na stanovenie odolnosti?

Existujú dva typy testov – deštrukčné a nedeštrukčné.

Deštrukčné skúšky

Pokiaľ platia nasledujúce kritériá, sú správnou voľbou deštrukčné skúšky:

Poškodenie základného materiálu môže byť akceptované
Základný materiál je relatívne homogénny
Usilujete sa o maximálnu dosiahnuteľnú odolnsoť
Deštrukčné skúšky sú skúšky až do medzného zaťaženia kotvy, kedy nastáva porušenie.

Minimálny počet kotiev, ktoré majú byť testované, závisí od zvolenej skúšobnej a hodnotiacej metódy. Pre správne vyhodnotenie je obvykle potrebných 5 až 15 kotevných testov.

Štatistické alebo zjednodušené vyhodnotenie podľa zvolenej metódy hodnotenia.

Nedeštrukčné skúšky

Pokiaľ platia nasledujúce kritériá, sú správnou voľbou nedeštrukčné skúšky:

Je potrebné sa vyvarovať poškodeniu základného materiálu
Základný materiál je relatívne nehomogénny
Nie je nutné dosiahnuť maximálnu dosiahnuteľnú odolnosť
Nedeštrukčné skúšky sú ťahové a/alebo šmykové skúšky na vopred definovanom skúšobnom zaťažení.

Minimálny počet kotevných skúšok závisí od zvolenej skúšobnej a hodnotiacej metódy. Pre správne vyhodnotenie je obvykle potrebných 5 až 15 testovaných kotiev.

Vypočítané skúšobné zaťaženie a zjednodušené vyhodnotenie podľa zvolenej metódy vyhodnotenia.

Skúška kvality inštalácie kotiev

Získajte dokumentáciu zaťaženia dodatočne inštalovaných kotiev alebo výstuže

Pre koho je služba určená: inžinieri, projektanti, stavebný dozor, realizačné spoločnosti, technický dozor investora

Kedy je potrebná:
Potrebujete dokumentáciu o možnosti zaťaženia kotiev/výstuží. To je v rámci overovania kvality inštalácie pre manažérov kvality, vlastníkmi projektov alebo externých inšpektorov.

Prečo používať službu:
Najmodernejšia dokumentácia k testovaciemu zaťaženiu. Väčšia dôvera v statickú bezpečnosť inštalovaného riešenia – bez oneskorenia postupu na stavbe.

Výstupy: Protokol o skúške pre odovzdanie inšpektorom, klientom a projektantom a voliteľné vyhodnotenie výsledkov ťahovej skúšky so zadokumentovaným výpočtom odskúšaného zaťaženia.

 

Časté otázky: Služba zaistenia kvality inštalácie

Čo musí obsahovať protokol o skúške kvality inštalácie?

Protokol o skúške musí obsahovať:

  • Informácie o zákazníkovi a konštrukcii 
  • Informácie o kotvách a základnom materiáli 
  • Informácie o inštalácii a testeri 
  • Informácie o skúške a výsledky skúšok:

- Hodnoty zaťaženia a premiestnenia
- Graf zaťaženia v závislosti na čase a zaťaženia v závislosti na premiestnení
- Fotodokumentáciu skúšky a komentáre ku skúške

Meranie premiestnenia umožňuje dôveryhodnosť kontroly na základe vzťahu zaťaženie verzus premiestnenie. Pomáha zaistiť spoľahlivejšie vyhodnotenie skúšok z hľadiska konzistentnosti a predvídateľnosti správania  kotiev.

  • Porovnanie skúšok v rámci rovnakej série
  • Porovnanie neúspešných skúšok s typickými krivkami porušenia

Čo je súčasťou voliteľného protokolu o vyhodnotení skúšky??

Voliteľný protokol o vyhodnotení skúšky musí obsahovať dokumentáciu pre výpočet skúšobného zaťaženia na základe:

  • Britská norma 
  • SIA (Švýcarsko)

Ako sa vykonávajú skúšky overenia kvality inštalácie kotvenia a dodatočne vlepovanej výstuže?

Skúšky overenia kvality inštalácie sú skúšky pevnosti v ťahu pri vopred definovanom skúšobnom zaťažení, ktoré by nemalo poškodiť ukotvenie a základný materiál.

Minimálny počet skúšok musí byť založený na zvolenej skúšobnej a hodnotiacej metóde:

  • Obvykle 2,5 % alebo 5 % všetkých kotiev v aplikácii 
  • Minimálne 3 kotvy 

Vypočítané skúšobné zaťaženie a kritéria prijateľnosti podľa zvolenej skúšobnej a hodnotiacej metódy.

Testovanie na stavbe

Obmedzenie testovania kotiev na stavbách

Výsledky ťahových skúšok na kotvách používajte iba tak, ako bolo zamýšľané

Všimnite si, že testovanie jedného alebo viacerých produktov na stavbe, bez ohľadu na dôvod, nikdy nemôže:

slúžiť ako náhrada za schválenie
slúžiť na prekonanie súčasného schválenia
slúžiť k záveru, ktorý produkt je "lepší" v porovnaní
slúžiť ako náhrada za správny návrh kotvy

Statický návrh? Odpoveď je PROFIS

Urýchlite návrh spojov vrátane oceľ-betón, betón-betón a oceľ-murivo, rovnako ako celé riešenia zábradlia a kotevných platní pomocou softvéru PROFIS Engineering.

Zoznámte sa so softvérom pre statické výpočty PROFIS Engineering

Odborné poradenstvo našich inžinierov

Naša online komunita inžinierov, Ask Hilti, ponúka vzdelávanie a webináre na technické témy od návrhu kotiev až po zelené budovy. Alebo sa obráťte na našich inžinierov, ktorí vám poradia s vašimi výzvami.

Objavte Ask Hilti

Rýchlejšie, bezpečnejšie riešenie kotevných platní

Od oceľových skeletov a schodísk až po zábradlie a vonkajšie posedenie urýchlite návrh a inštaláciu kotevných platní bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite a bezpečnosti.

Zlepšite návrh a inštaláciu kotevnej platne

Zdieľať