Základné požiadavky na prepravu Li-Ion batérií

Podľa platnej európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Keďže preprava Lítiových batérií sa riadi medzinárodnou dohodou o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), chceli by sme vás informovať o základných požiadavkách na balenie a označenie zásielky (viď. otázky a odpovede nižšie). Nedodržanie požiadaviek ADR môže mať za následok penalizáciu odosielateľa zásielky (teda vás) zo strany prepravcu. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať Hilti zákaznícku linku na telefónnom čísle 800 11 55 99.

S batériami, ktoré sú zjavne poškodené (hrozí únik elektrolytu) sa musí nakladať ako s odpadom (katalógové číslo odpadu 16 06 05).

Prečo patrí Li-Ion batéria medzi nebezpečný tovar?

Lítiové batérie (alebo články), ktoré sa používajú na napájanie veľmi širokej škály elektronických zariadení, sa považujú za nebezpečný tovar vzhľadom na to, že sa môžu za určitých podmienok prehriať a vznietiť.

Platia rovnaké požiadavky na prepravu pre všetky typy Li-Ion batérií?

Lítiové batérie je nutné z hľadiska požiadaviek ADR rozčleniť podľa ich kapacity, ktorá sa udáva vo watthodinách (Wh). Existujú tak dve kategórie batérií:

  • s kapacitou <100Wh
  • s kapacitou >100Wh

Ako zistím, aká je kapacita batérie a či sa jedná o batériu typu Li-Ion?

Všetky potrebné informácie sú uvedené na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej časti batérie (viď obrázok):
1 - údaj o typu batérie
2 - údaj o kapacite batérie (Wh)

štítok batérie

Ako musia byť jednotlivé batérie zabalené?

Každá batéria musí byť zabalená vo vnútornom obale, ktorý batériu úplne zakryje. Každá batéria zároveň musí byť chránená tak, aby nemohlo dôjsť ku skratu. Ak je batéria prepravovaná spoločne so strojom/zariadením, musí byť zariadenie vybavené účinnými prostriedkami, ktoré zabránia jeho nežiaducej aktivácii. Pokiaľ nie sú batérie dostatočne ochránené v zariadení, do ktorého sú vložené, potom musí byť zariadenie zabalené samostatne v pevnom vonkajšom obale.

Maximálna váha jedného balenia nesmie prekročiť 30kg.

Ako je potrebné zásielku/balík označiť?

Pre batérie s kapacitou <100Wh platí, že zásielka musí byť označená štítkom na ktorom je uvedené:

  • obsahuje batérie s lítiovými iónmi
  • s balením sa musí zaobchádzať opatrne a v prípade poškodenia balenia existuje riziko požiaru
  • v prípade poškodenia balenia sa musia dodržiavať špeciálne postupy, ktoré zahŕňajú kontrolu a v prípade potreby nové zabalenie
  • telefónne číslo, kde je možné získať ďalšie informácie o zásielke a jej obsahu
 

Pre batérie s kapacitou >100Wh platí, že zásielka musí byť označená bezpečnostnou značkou pre cestnú prepravu podľa ADR (viď nižšie):

  • Označenie UN3480 patrí iba batériám.
  • Označenie UN3481 patrí zásielke, kde je prepravovaná batéria so strojom.

Zdieľať