Jazyk

WFE 450‑E

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu očí
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochranné rukavice
Image alternative Používajte ochrannú masku
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Priemer
Image alternative Otáčky za minútu

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Excentrická brúska
  WFE 450‑E
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky a brúsky s brúsiacimi bubnami

 • Elektrické náradie držte za izolované úchopové plochy, pretože brúsna plocha sa môže dostať do kontaktu s vlastným prípojným vedením. Poškodenie elektrického vedenia pod napätím môže kovové časti elektrického náradia uviesť pod napätie a tým môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Náradie používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Náradie vždy pevne držte za určené rukoväti, obidvomi rukami. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku.
 • Sieťový a predlžovací kábel pri práci vždy veďte smerom dozadu od zariadenia. Zabráni sa tým riziku zakopnutia o kábel počas práce.
 • Používajte odsávanie prachu, ochrannú masku a ochranné okuliare. Prach vznikajúci pri brúsení môže poškodiť pľúca a oči.
 • Na lepšie prekrvenie prstov počas práce robte prestávky a na uvoľnenie si prsty precvičte.
 • Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, ako napríklad prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu a ošetrovanie dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci. Ak je to možné, použite odsávanie prachu. Kvôli dosiahnutiu vysokého stupňa odsávania prachu používajte vhodné mobilné zariadenie na odstraňovanie prachu. V prípade potreby noste masku na ochranu dýchacích ciest, ktorá je vhodná pre príslušný prach. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály, ktoré sú platné vo vašej krajine.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia. Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacie vedenie náradia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi. Ak je sieťový kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za špeciálne upravený a schválený sieťový kábel, ktorý je dostupný prostredníctvom zákazníckeho servisu. Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich. Poškodeného sieťového alebo predlžovacieho kábla sa pri práci nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené pripájacie a predlžovacie vedenia predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri prerušení dodávky elektrickej energie vypnite náradie a vytiahnite koncovku sieťového kábla, aby ste zabránili náhodnému uvedeniu do prevádzky po obnovení dodávky elektrickej energie.
 • Pri častom opracovávaní elektricky vodivých materiálov dajte znečistené náradie v pravidelných intervaloch skontrolovať v servisnom stredisku Hilti . Prach, usadený na povrchu náradia, predovšetkým na jeho vodivých častiach, alebo vlhkosť môžu za nepriaznivých okolností viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Obrobok pri práci zaistite. Obrobok prichytený svorkami alebo vo zveráku je uchytený bezpečnejšie ako vo vašich rukách.
 • Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice, pretože nástroj sa pri práci rozhorúči.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vodiaca rukoväť
 2. Nastavovacie koliesko na predvoľbu otáčok
 3. Vypínač
 4. Rukoväť
 5. Vrecko na prach
 6. Nádoba na prach
 7. Poloha typového štítku
 8. Rukoväť na kvalitnú prácu
 9. Brúsny tanier
 10. Brúsny kotúč s prichytením suchým zipsom
 11. Brzdový krúžok
 12. Prídavná rukoväť

Používanie v súlade s určením

Výrobok je ručne vedenou, elektricky poháňanou excentrickou brúskou. Je určená na brúsenie dreva, drevených materiálov, kompozitných materiálov, lakov, farieb, plastov, sadry a tmeliacich materiálov za sucha pomocou opotrebiteľného výmenného brúsiva.

Možné chybné používanie

 • Tento výrobok nie je vhodný na opracovávanie zdravie ohrozujúcich materiálov.
 • Tento výrobok nie je vhodný na prácu vo vlhkom prostredí.
 • Produkt sa nesmie používať na brúsenie namokro.

Rozsah dodávky

Excentrická brúska s nádobou na prach, vreckom na prach, návodom na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group.

Technické údaje

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a/alebo menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

WFE 450‑E
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
2,2 kg
Voľnobežné otáčky
5 000 ot/min …10 000 ot/min
Počet kmitov
10 000 ot/min …20 000 ot/min
Priemer brúsneho taniera
150 mm
Zdvih excentra
4 mm
Vonkajší priemer odsávacieho hrdla
30 mm

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

WFE 450‑E
Úroveň akustického výkonu (L WA)
93 dB(A)
Neistota (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L pA)
82 dB(A)
Neistota (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

WFE 450‑E
Brúsenie povrchov (a h)
3,9 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Nasadenie brúsneho prostriedku

Náradie, brúsny prostriedok a brúsne taniere tvoria systém. Dávajte pozor na to, aby ste pre aplikáciu použili vhodnú kombináciu a nastavenie elektrického náradia.
Výberom brúsneho prostriedku (zrnitosť), otáčok a prítlaku sa stanovuje úber a kresba brúsenia.
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Brúsny prostriedok nasaďte tak, aby sa odsávacie otvory brúsneho prostriedku zhodovali s otvormi brúsneho taniera.

Nastavenie otáčok

Image alternative
 • Otáčajte za nastavovacie koliesko na predvoľbu otáčok a nastavte požadované otáčky.
  Zmena otáčok je možná aj počas prevádzky.

Použitie odsávania prachu

Pri práci vždy používajte odsávanie prachu. Odsávanie prachu pozostáva z nádoby na prach a z vrecka na prach. Voliteľne môžete použiť a vysávač.
Image alternative
 1. Pripojte nádobu na prach na odsávacie hrdlo.
 2. Nasaďte vrecko na prach.

Použitie vysávača

Image alternative
 • Vysávač pripojte na odsávacie hrdlo.

Odporúčané pozície rukoväti

Brúsenie

Image alternative
 1. Prídavnú rukoväť vytiahnite zo základnej polohy do pracovnej polohy.
 2. Elektrické náradie veďte oboma rukami za rukoväť a za integrovanú prídavnú rukoväť.
  Namiesto integrovanej prídavnej rukoväti je možné použiť aj vodiacu rukoväť.

Kvalitná práca

Image alternative
 • Elektrické náradie veďte rukou za rukoväť na kvalitnú prácu.
  • To umožní jednoručné vedenie v blízkosti povrchu.

Práca vo vertikálnej pozícii

Image alternative
 • Elektrické náradie veďte za rukoväť na kvalitnú prácu.

Brúsenie

 1. Nastavte požadované otáčky.
 2. Elektrické náradie položte celou brúsnou plochou na obrobok.
 3. Zapnite prístroj.
 4. Elektrickým náradím pohybujte s miernym tlakom po obrobku.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Brúsny tanier

 • Brúsny tanier prekontrolujte na opotrebovanie a znečistenie. Opotrebované alebo znečistené brúsne taniere vedú k zníženej priľnavosti brúsneho prostriedku na brúsnom tanieri. Vyčistite brúsny tanier alebo ho vymeňte. Poškodený brúsny tanier sa musí ihneď vymeniť.

Výmena brúsneho taniera

Image alternative
 1. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 2. Výrobok postavte na odkladacie plochy vodiacej rukoväti tak, aby bolo vidieť zrnitú stranu brúsneho prostriedku.
 3. Stiahnite brúsny prostriedok.
 4. Pomocou vhodného nástroja uvoľnite tri upevňovacie skrutky.
 5. Odstráňte brúsny tanier.
 6. Vyčistite a prekontrolujte brzdu brúsneho taniera.
  • V prípade potreby vymeňte brzdu brúsneho taniera.
 7. Nasaďte nový brúsny tanier.
 8. Brúsny tanier držte pevne a utiahnite tri upevňovacie skrutky.
 9. Skontrolujte, či je brúsny tanier správne namontovaný a či nie je spriečený.
 10. Brúsny prostriedok opäť nasaďte pomocou polohovacej pomôcky.

Brzda brúsneho taniera

 • Ak časom neustále stúpajú voľnobežné otáčky, je to upozornenie na opotrebovanie brzdového krúžku brzdy brúsneho taniera. Vymeňte brzdový krúžok.

Výmena brzdového krúžku brzdy brzdového taniera

Image alternative
 1. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 2. Odstráňte brúsny tanier.
 3. Odoberte starý brzdový krúžok upevnený na telese elektrického náradia.
 4. Nový brzdový krúžok zatlačte do vybraní tak, aby sa zhodovali štyri skrutky telesa. Dávajte pozor na zaistenie západkového háčika.
 5. Namontujte brúsny tanier.

Doprava a skladovanie

 • Elektrické náradie neprenášajte s pripojeným nástrojom.
 • Elektrické náradie vždy odkladajte s vytiahnutou sieťovou koncovkou.
 • Náradie skladujte na suchom mieste a nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Elektrické náradie po dlhšej preprave alebo skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie je poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne.
Sieťové napájanie prerušené
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 • Dajte skontrolovať odborníkom na elektrické zariadenia a v prípade potreby dajte vymeniť.
Chyba elektroniky
 • Nechajte skontrolovať odborníkom na elektrické náradie a v prípade potreby dajte vymeniť.
Náradie nedosahuje plný výkon.
Predlžovací kábel má nedostatočný prierez.
 • Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom.
Nesprávne otáčky.
 • Otáčaním regulátora otáčok nastavte otáčky od 1 (nízke) do 6 (vysoké).
Žiadny alebo znížený sací výkon.
Brúsny papier je nesprávne nasadený.
 • Odoberte brúsny papier a nasaďte ho tak, aby sa zhodovali odsávacie otvory.
Vrecko na prach je plné.
 • Zlikvidujte staré vrecko na prach a nasaďte nové vrecko na prach.
Odsávacie hrdlo je upchaté.
 • Odoberte nádobu na prach a vyčistite odsávací kanál.
Brúsny papier nedrží na brúsnom tanieri.
Brúsny tanier je znečistený.
 • Vyčistite brúsny tanier.
Povrch brúsneho taniera so suchým zipsom je opotrebovaný.
 • Vymeňte brúsny tanier.
Elektrostatické vybitie.
Vysávač bez antistatickej výbavy.
 • Na zabránenie vzniku elektrostatických efektov používajte antistatický vysávač.
Prerušenie uzemňovacieho vodiča.
 • Skontrolujte uzemňovací vodič.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r2085.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative