Jazyk

WSC 85

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Striedavý prúd
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Priemer
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  WSC 85
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa všetkých píl

Proces rezania
 • Image alternative NEBEZPEČENSTVO: Nepribližujte ruky k miestu rezu alebo do blízkosti pílového kotúča. Druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt motora. Ak okružnú pílu držíte oboma rukami, pílový kotúč ich nemôže poraniť.
 • Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás pod obrobkom nemôže chrániť pred pílovým kotúčom.
 • Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrobku. Pílový kotúč pod obrobkom by nemal z obrobku vyčnievať viac než na jednu plnú výšku zuba.
 • Pílený obrobok nikdy nepridržiavajte rukou alebo nohou. Obrobok upevnite do stabilného upnutia. Dostatočné upevnenie obrobku je dôležité, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo kontaktu s telom a minimalizovalo riziko zaseknutia pílového kotúča alebo strata kontroly nad náradím.
 • Ak vykonávate práce, pri ktorých môže prísť vkladací nástroj do styku so skrytými elektrickými vedeniami, alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, dotýkajte sa elektrického náradia len na izolovaných úchopových plochách. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti elektrického náradia budú pod napätím a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 • Pri pozdĺžnych rezoch vždy používajte paralelný doraz alebo iné vodidlo na vedenie náradia pozdĺž hrany obrobku. Zvýši sa tým presnosť rezu a zníži možnosť zaseknutia pílového kotúča.
 • Vždy používajte pílové kotúče správnej veľkosti a s vhodným tvarom upínacieho otvoru (napr. hviezdicovitý alebo okrúhly). Pílové kotúče, ktoré nepasujú k upínacím prvkom píly, majú nepravidelný chod (hádžu) a vedú k strate kontroly nad náradím.
 • Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča. Podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča sú konštruované špeciálne pre vašu pílu, jej optimálny výkon a bezpečnosť prevádzky.
Spätný ráz – príčiny a príslušné bezpečnostné upozornenia
 • Spätný ráz je náhla, prudká reakcia v dôsledku zaseknutého, zablokovaného alebo nesprávne nasmerovaného pílového kotúča, ktorá vedie k tomu, že píla sa nekontrolovaným spôsobom zdvihne a pohybuje sa smerom z obrobku k obsluhujúcej osobe;
 • ak sa pílový kotúč v uzavierajúcej sa štrbine rezu zasekne alebo skríži, dôjde k zablokovaniu píly a sila motora ju vymrští smerom k používateľovi;
 • ak sa pílový kotúč v štrbine rezu zadrie alebo skríži, môžu sa zuby zadnej hrany kotúča zaseknúť v povrchu obrobku, čím sa pílový kotúč vysunie von zo štrbiny rezu a píla skočí dozadu smerom k používateľovi.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania píly. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú nižšie opísané.
 • Pílu pevne držte obidvomi rukami a ramená majte v takej pozícii, ktorá vám umožní zvládnuť sily vznikajúce pri spätnom ráze. Vždy stojte bokom od pílového kotúča, nikdy nedávajte pílový kotúč do jednej línie s vaším telom. Pri spätnom ráze môže okružná píla prudko skočiť dozadu, avšak obsluha dokáže tieto sily zvládnuť, ak sa vykonajú vhodné opatrenia.
 • Ak sa pílový kotúč zasekne alebo ak prácu prerušíte, vypnite pílu a držte ju pokojne v materiáli dovtedy, kým sa pílový kotúč nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť pílu z obrobku alebo ju ťahať dozadu, kým sa pílový kotúč pohybuje. Inak môže vzniknúť spätný ráz. Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia pílového kotúča.
 • Ak pílu, ktorá uviazla v obrobku, chcete opäť spustiť, vystreďte pílový kotúč v štrbine rezu a skontrolujte, či nie sú zuby kotúča zaseknuté v obrobku. Ak sa pílový kotúč zasekol, môže pri opakovanom zapnutí píly prudko vyskočiť z obrobku alebo zapríčiniť spätný ráz.
 • Veľké dosky pred pílením podoprite, aby sa znížilo riziko spätného rázu v dôsledku zaseknutia pílového kotúča (pri prehýbaní dosky). Veľké dosky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Dosky sa musia podoprieť na obidvoch stranách, tak v blízkosti štrbiny rezu, ako aj na hranách.
 • Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové kotúče. Pílové kotúče s tupými alebo nesprávne rozvedenými zubami spôsobujú v dôsledku príliš úzkej štrbiny rezu zvýšené trenie, zasekávanie pílového kotúča alebo spätný ráz.
 • Pred rezaním pevne dotiahnite prvky na nastavenie hĺbky a uhla rezania. Ak sa nastavenia počas rezania zmenia, môže sa pílový kotúč zaseknúť a môže dôjsť k spätnému rázu.
 • Buďte mimoriadne opatrní pri rezaní do existujúcich stien alebo do iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Pílový kotúč sa pri zarezaní do skrytých objektov môže zablokovať a spôsobiť spätný ráz.
Funkcia spodného ochranného krytu
 • Pred každým použitím píly skontrolujte, či sa spodný ochranný kryt bezchybne zatvára. Pílu nepoužívajte, ak spodný ochranný kryt nie je voľne pohyblivý a okamžite sa neuzavrie. Spodný ochranný kryt nikdy neblokujte alebo neuväzujte v otvorenej polohe. Po neúmyselnom páde píly na zem sa spodný ochranný kryt môže pokriviť. Ochranný kryt otvorte páčkou a presvedčte sa, či je voľne pohyblivý a pri žiadnej hĺbke alebo uhle rezu sa nikde nedotýka pílového kotúča alebo iných častí píly.
 • Skontrolujte funkciu vratných pružín spodného ochranného kotúča. Ak spodný ochranný kryt a jeho vratné pružiny nefungujú bezchybne, pílu pred ďalším používaním nechajte opraviť. Poškodené časti, lepkavé nánosy a usadeniny triesok spôsobujú, že ochranný kryt pracuje spomalene.
 • Spodný ochranný kryt otvorte rukou iba pri špeciálnych rezoch, ako "rezy so zanorením a šikmé rezy". Spodný ochranný kryt otvorte páčkou a pusťte ju, akonáhle pílový kotúč vnikne do obrobku. Pri všetkých ostatných spôsoboch pílenia musí spodný ochranný kryt pracovať automaticky.
 • Pílu neklaďte na pracovný stôl alebo podlahu, ak spodný ochranný kryt nezakrýva pílový kotúč. Nechránený dobiehajúci pílový kotúč posúva pílu v smere rezu a reže všetko, čo mu stojí v ceste. Nezabúdajte pritom na čas dobehu píly.
Funkcia ochranného krytu
 • Pred každým použitím píly skontrolujte, či sa ochranný kryt bezchybne zatvára. Pílu nepoužívajte, ak ochranný kryt nie je voľne pohyblivý a okamžite sa neuzavrie. Ochranný kryt nikdy pevne neblokujte alebo neuväzujte; pílový kotúč by tak bol nechránený. Po neúmyselnom páde píly na zem sa ochranný kryt môže pokriviť. Presvedčte sa, či je ochranný kryt voľne pohyblivý a pri žiadnej hĺbke alebo uhle rezu sa nikde nedotýka pílového kotúča alebo iných častí píly.
 • Skontrolujte stav a funkciu vratných pružín ochranného krytu. Ak ochranný kryt a jeho vratné pružiny nefungujú bezchybne, pílu pred ďalším používaním nechajte opraviť. Poškodené časti, lepkavé nánosy a usadeniny triesok spôsobujú, že ochranný kryt pracuje spomalene.
 • Pri rezoch so zanorením, ktoré nie sú pravouhlé, zaistite upínaciu dosku píly proti bočnému posúvaniu. Pri bočnom posúvaní môže dôjsť k zaseknutiu pílového kotúča a k spätnému rázu.
 • Pílu neklaďte na pracovný stôl alebo podlahu, ak ochranný kryt nezakrýva pílový kotúč. Nechránený dobiehajúci pílový kotúč posúva pílu v smere rezu a reže všetko, čo mu stojí v ceste. Nezabúdajte pritom na čas dobehu píly.
Funkcia štrbinového klinu
 • Používajte štrbinový klin, ktorý sa hodí k pílovému kotúču. Aby bol štrbinový klin účinný, musí byť telo pílového kotúča tenšie než štrbinový klin a šírka zubov musí byť väčšia než hrúbka štrbinového klinu.
 • Nastavte štrbinový klin podľa opisu v návode na používanie. Nesprávna hrúbka, poloha a nastavenie môžu spôsobiť, že štrbinový klin nedokáže účinne zabrániť spätnému rázu.
 • Štrbinový klin používajte vždy, pokiaľ nejde o rezy so zanorením. Štrbinový klin po skončení rezu so zanorením namontujte naspäť. Štrbinový klin pri rezoch so zanorením prekáža a môže spôsobiť spätný ráz.
 • Aby bol štrbinový klin účinný, musí sa nachádzať vo vnútri rezu. Pri krátkych rezoch nepôsobí štrbinový klin proti spätnému rázu.
 • Pílu s pokriveným štrbinovým klinom nepoužívajte. Aj minimálna porucha môže spomaliť zatváranie ochranného krytu.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vyhadzovanie pilín
 2. Vypínač
 3. Stupnica uhla rezu
 4. Zvieracia skrutka na nastavenie uhla
 5. Zvieracia skrutka pre paralelný doraz
 6. Ukazovateľ s ryskou
 7. Stupnica hĺbky rezu
 8. Výkyvný ochranný kryt
 9. Paralelný doraz
 10. Upínací klin
 11. Skrutky na upevnenie upínacieho klina
 12. Blokovanie zapnutia
 13. Adaptér odsávania
 14. Zvieracia skrutka na paralelný doraz
 15. Aretácia hĺbky rezu
 16. Základná doska
 17. Tlačidlo aretácie vretena
 18. Štrbiny na odvetrávanie
 19. Inbusový kľúč
 20. Prídavná rukoväť
 21. Nastavovacia páka hĺbky rezu

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je ručne vedená okružná píla. Je určená na rezanie do dreva alebo iných materiálov na báze dreva, plastov, sadrokartónu, sadrových vláknitých dosiek a kompozitných materiálov, do hĺbky 85 mm (3,35").

Ručná okružná píla je vybavená odoberateľným pripájacím nátrubkom pre voliteľný vysávač, ktorý je dimenzovaný na bežné hadice vysávačov. Na spojenie hadice vysávača s pílou môže byť potrebný vhodný adaptér.

Možné chybné používanie

Nesmú sa používať pílové kotúče, ktoré neodpovedajú technickým údajom, rezacie a brúsne kotúče, ako aj pílové kotúče z vysokolegovanej rýchloreznej ocele (HSS oceľ). Pílou sa nesmú píliť kovy.

Rozsah dodávky

Okružná píla, návod na obsluhu.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Technické údaje

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

WSC 85
Výstupný výkon
1 260 W
Voľnobežné otáčky
4 500 ot/min
Otáčky v záťaži
3 100 ot/min
Rýchlosť rezu pri voľnobehu
54 m/s
Rýchlosť rezu v záťaži
37,3 m/s
Hĺbka rezu pri 0°
0 mm … 85 mm
Hĺbka rezu pri 45°
0 mm … 60 mm
Hĺbka rezu pri 60°
0 mm … 43 mm
Priemer pílového kotúča
207 mm … 230 mm
Upínací otvor pílového listu
30 mm
Hrúbka štrbinového klinu (štandardná)
2 mm
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
7,8 kg
Trieda ochrany
II

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti

WSC 85
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
94 dB(A)
Neistota hladiny akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
105 dB(A)
Neistota hladiny akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Informácie o vibráciách

WSC 85
Triaxiálna hodnota vibrácií pri pílené dreva (ah)
≈ 2,3 m/s²
Neistota (K)
0,5 m/s²

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vloženie pílového kotúča

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia! Nevhodné alebo nesprávne nasadené pílové kotúče môžu poškodiť pílu.
 • Používajte len pílové kotúče, ktoré sú pre pílu určené. Dodržiavajte smer otáčania vyznačený šípkou na pílovom kotúči.
 • Používajte len pílové kotúče, ktorých prípustné otáčky sú také vysoké ako maximálne otáčky, ktoré sú uvedené na produkte.
Image alternative
 1. Náradie odstavte na rebrá.
 2. Vreteno píly zablokujete tak, že jednou rukou podržíte stlačené tlačidlo aretácie vretena.
 3. Upínaciu prírubu nasaďte na vreteno.
 4. Dotiahnite skrutku.
 5. Skontrolujte upínaciu prírubu, či je správne umiestnená.
  Hrúbka štrbinového klinu musí byť menšia ako hrúbka rezu pílového kotúča a minimálne taká veľká ako hrúbka nosného kotúča. Vzdialenosť A musí byť menšia ako 5 mm (0,2").

Nastavenie hĺbky rezu

Aby bola hrana rezu čistá, hĺbka rezu by mala odpovedať hrúbke materiálu plus 2 mm.
Image alternative
 1. Uvoľnite aretáciu.
 2. Nastavte hĺbku rezu ručnou pákou na nastavenie hĺbky rezu.
  • Hĺbka rezu sa zobrazí na stupnici hĺbky rezu.
 3. Zafixujte aretáciu.

Nastavenie uhla rezu

Image alternative
 1. Uvoľnite zvieraciu skrutku nastavenia uhla rezu.
 2. Otočte základnú dosku na požadovaný uhol rezu.
  • Uhol rezu sa zobrazí na stupnici uhla rezu.
 3. Zvieraciu skrutku znova utiahnite.

Nastavenie šírky rezu

Image alternative
 1. Uvoľnite zvieraciu skrutku.
 2. Obidve vedenia paralelného dorazu zasuňte pod zvieraciu skrutku.
 3. Nastavte požadovanú šírku rezu.
 4. Zvieraciu skrutku pevne utiahnite.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Ak sa pri práci poškodí sieťový alebo predlžovací kábel, náradie a kábel okamžite odpojte od siete. Nedotýkajte sa poškodeného miesta!
 • Pravidelne kontrolujte pripájacie vedenia. Chybné predlžovacie káble vymeňte. Poškodené sieťové vedenia dajte vymeniť odborníkovi s príslušnou kvalifikáciou.
Zásadne odporúčame používanie ochranného ističa (RCD) s rozpájacím prúdom maximálne 30 mA.

Zapnutie náradia

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia pri rezaní plastu! V dôsledku prehriatia pílového kotúča sa môže plast zdeformovať alebo taviť.
 • Počas práce robte opakovane krátke prestávky, aby ste nechali pílový kotúč vychladnúť.
 1. Stlačte blokovanie zapnutia.
 2. Stlačte vypínač.

Rezanie podľa vyznačenej línie

 1. Obrobok zaistite proti posunutiu.
 2. Dbajte na to, aby sa pílový kotúč pod obrobkom voľne otáčal.
 3. Výrobok prednou hranou základnej dosky oprite o obrobok.
 4. Zapnite okružnú pílu.
 5. Okružnú pílu primeranou rýchlosťou posúvajte pozdĺž vyznačeného nárysu cez obrobok.

Rezanie s funkciou zanorenia

Zanorovacie rezy umožňujú rezanie obrobku zanorením kotúča na ľubovoľnom mieste. Funkciu zanorenia možno používať pri všetkých nastavených uhloch rezu.
Aby sa zabránilo nebezpečenstvu spätného rázu, doraz umiestnite za základnou doskou na obrobok.
Image alternative
 1. Nastavte hĺbku rezu na 0.
 2. Nasaďte okružnú pílu rovno na obrobok.
 3. Zadnú značku na základnej doske a nákres dajte do rovnakej výšky.
 4. Uvoľnite aretáciu hĺbky rezu.
 5. Tlačte náradie rukou proti obrobku a proti dorazu.
 6. Zapnite okružnú pílu.
  • Pílový kotúč sa spustí dolu.
 7. Po dosiahnutí požadovanej hĺbky rezu opäť aretáciu hĺbky rezu utiahnite.
 8. Uskutočnite rez.

Vypnutie náradia

 1. Uvoľnite vypínač.
 2. Počkajte, kým sa pílový kotúč zastaví.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Demontáž pílového kotúča

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Vkladací nástroj môže byť horúci a/alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
 • Horúci vkladací nástroj nikdy neklaďte na horľavý podklad.
 1. Náradie odstavte na rebrá.
 2. Vreteno píly zablokujete tak, že jednou rukou podržíte stlačené tlačidlo aretácie vretena.
 3. Inbusovým kľúčom uvoľnite plochú skrutku pod krytom motora.
 4. Nastavovacou pákou nastavte hĺbku rezu na 0.
 5. Inbusovým kľúčom vyskrutkujte skrutku proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
 6. Odoberte upínaciu prírubu.
 7. Otvorte výkyvný ochranný kryt a pevne ho pridržte.
 8. Pílový kotúč odstráňte.

Čistenie ochranného zariadenia

 1. Pílový kotúč demontujte.
 2. Ochranné zariadenia opatrne očistite suchou kefou.
 3. Vhodným nástrojom odstráňte usadeniny a piliny vo vnútri ochranných zariadení.
 4. Znovu nasaďte pílový kotúč.

Kontrola výkyvného ochranného krytu

 • Stlačením ovládacej páčky úplne otvorte výkyvný ochranný kryt.
  • Po uvoľnení ovládacej páčky sa musí výkyvný ochranný kryt rýchlo a úplne zatvoriť.

Doprava a skladovanie

Preprava
 • Neprepravujte tento výrobok s namontovaným pracovným nástrojom.
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Tabuľka porúch

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie nedosahuje plný výkon.
Predlžovacia šnúra je príliš dlhá a/alebo má malý prierez.
 • Používajte predlžovaciu šnúru s prípustnou dĺžkou a/alebo s dostatočným prierezom.
Napájacie napätie je príliš nízke.
 • Skontrolujte výkonové parametre na typovom štítku.
Náradie nefunguje.
Napájacie napätie je príliš nízke.
 • Pripojte iný elektrický prístroj a skontrolujte, či funguje.
Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 • Kontrolu náradia zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Vypínač je chybný.
 • Kontrolu náradia zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Opotrebované uhlíky.
 • Náradie dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby nechajte vymeniť uhlíky.
Žiadny alebo znížený sací výkon.
Kanálik na piliny je upchatý.
 • Vyčistite kanálik na piliny.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r933.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative