Jazyk

DC-EX 125/5"M

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly

Používajú sa navyše nasledujúce symboly:
Image alternative Počas práce s náradím používajte ochranné okuliare.
Image alternative Počas práce s náradím používajte chrániče sluchu.
Image alternative Počas práce na náradí používajte pracovné rukavice.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kryt
  DC-EX 125/5"M
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie v tejto dokumentácii a bezpečnostné upozornenia pre schválené náradie. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy používajte ochranné okuliare.
 • Používajte ochrannú masku, ktorá pri práci ochráni vašu tvár a dýchacie cesty pred vznikajúcim zvyškovým prachom.
 • Aj keď je kryt namontovaný, vždy používajte bočnú rukoväť schváleného náradia Hilti .
 • Pri výmene nástroja noste ochranné rukavice.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Spojovací prvok (pre odsávanie)
 2. Blokovacie tlačidlo
 3. Čelná spona
 4. Klzná pätka so značkami polohy rezu
 5. Záklopka
 6. Klzné sane
 7. Vodiace kolieska
 8. Veko
 9. Šípka smeru otáčania
 10. Miesto na naskrutkovanie prídavnej rukoväte
 11. Zadná stena
 12. Klzné sane
 13. Značka polohy na upevnenie uhlovej brúsky
 14. Stupnica hĺbkového dorazu
 15. Upevňovacia skrutka
 16. Upozornenie na smer otáčania pre polohu sklonu uhlovej brúsky

Súprava drážkovacieho adaptéra

Image alternative
 1. Adaptér
 2. Vymedzovacia podložka 3 mm
 3. Vymedzovacia podložka 6 mm
 4. Vylamovací nástroj

Používanie v súlade s určením

Štrbinový kryt DC‑EX 125/ 5" M sa používa na rezanie a vytváranie drážok do minerálnych podkladov, zvlášť muriva, pre kotúče 125 mm/ 5" v kombinácii s vysávačom Hilti . Štrbinový kryt DC‑EX 125/ 5" M sa smie používať výlučne pre uhlové brúsky AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S a AG 125-19SE bez použitia vody.

Rozsah dodávky

1 dištančný adaptér, 3 vymedzovacie podložky (3 mm/0,1 in), 2 vymedzovacie podložky (6 mm/0,2 in), vylamovací nástroj
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.com .

Technické údaje

Technické údaje


DC-EX 125/5"M
Hmotnosť
1,35 kg
Priemer kotúčov
125 mm
Šírka drážky pri dvoch kotúčoch
25 mm
Maximálna hĺbka rezu
28 mm

Diamantové rezacie kotúče


Diamantový rezací kotúč
Použitie
Rezanie, vytváranie drážok
Skrátené označenie
DC‑D
Podklad
minerálny

Uvedenie do prevádzky

Montáž krytu

Image alternative
 1. Ochranný kryt nasaďte na krk vretena tak, aby obidve trojuholníkové značky na ochrannom kryte a na náradí stáli oproti sebe.
 2. Kryt dajte do požadovanej pracovnej pozície tak, že náradie radiálne otočíte a súčasne aktivujete kľučku na uhlovej brúske.
  • Kľučka počuteľne zapadne.

Otvorenie krytu

Image alternative
 1. Stlačte blokovacie tlačidlo.
 2. Otvorte čelnú sponu.
 3. Stlačte blokovací spínač.
 4. Otvorte kryt.

Montáž diamantového rezacieho kotúča na drážkovanie

Na toto použitie sa nesmie použiť Kwick-Lock.
Na tieto aplikácie potrebujete navyše súpravu s drážkovacím adaptérom.
Image alternative
 1. Upínaciu prírubu z vretena odstráňte.
 2. Adaptér naskrutkujte na vreteno a pevne ho utiahnite.
 3. Nasaďte diamantový rezací kotúč v uvedenom smere otáčania.
 4. Nasaďte vymedzovacie krúžky na požadovanú šírku drážky.
 5. Nasaďte diamantový rezací kotúč v uvedenom smere otáčania.
 6. Naskrutkujte upínaciu maticu a pevne dotiahnite upínaciu maticu upínacím kľúčom.
 7. Zatvorte kryt.

Montáž diamantového rezacieho kotúča

Image alternative
 1. Upínaciu prírubu nasaďte na vreteno.
 2. Nasaďte prvý diamantový rezací kotúč na upínaciu prírubu.
  Dodržte určený smer otáčania.
 3. Naskrutkujte rýchloupínaciu maticu Kwik lock tak, aby dosadla na rezací kotúč.
 4. Zatvorte kryt.

Nastavenie hĺbky

 1. Povoľte aretačnú skrutku.
 2. Potlačte zadnú stenu do požadovanej polohy.
  • Skupina sa zobrazí na stupnici.
 3. Aretačnú maticu pevne naskrutkujte na vreteno.

Funkcia zanorenia

 1. Nasaďte klzné sane na obrobok.
 2. Zapnite prístroj.
 3. Zaveďte rezací kotúč do obrobku.
  Aretačnou skrutkou môžete vyradiť funkciu zanorenia z činnosti.

Montáž bočnej rukoväti

Image alternative
 • Namontujte bočnú rukoväť na požadovanú stranu.

Obsluha

Prístup k stene a do rohov

Image alternative
 1. Stlačte blokovací spínač.
 2. Otvorte čelnú sponu na viac ako 180°.

Značky polohy rezu

Značka 1 označuje polohu vnútorného rezacieho kotúča, resp. jednotlivého kotúča.
Značka 2 označuje polohu druhého kotúča pri najväčšej možnej šírke drážky.

Demontáž nástroja

Image alternative
 1. Otvorte kryt.
 2. Povoľte upínaciu maticu.
 3. Vyberte diamantový rezací kotúč.
 4. Vyberte vymedzovacie krúžky.
 5. Vyberte diamantový rezací kotúč.
 6. Upínacím kľúčom povoľte adaptér.
 7. Stlačte kľučku na uhlovej brúske.
 8. Otáčajte kryt radiálne dovtedy, kým sa nedá odobrať z náradia.

Vylomenie materiálu pri drážkovaní

Image alternative
 • Vylomte vnútorný materiál medzi rezmi.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .