Jazyk

TE DRS‑B

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Používajte ochrannú masku proti prachu

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Modul na odsávanie prachu
  TE DRS‑B
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návody na obsluhu a bezpečnostné informácie pre systémové výrobky.
 • Modul používajte iba v kombinácii s elektrickým náradím znázorneným na obrázku 1, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Výrobok je určený na profesionálne použitie. Údržbu a opravy výrobku smie vykonávať iba autorizovaný a poučený personál! Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikách.
 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
 • Pri opracovaní môže odskakovať materiál. Odskočený materiál môže poškodiť telo a zrak. Počas používania výrobku noste okuliare, ochrannú prilbu a chrániče sluchu.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Odsávanie vody je zakázané.
 • Prach vznikajúci pri brúsení, šmirgľovaní, rezaní a vŕtaní môže obsahovať nebezpečné chemikálie. Niekoľko príkladov: olovo alebo farby na báze olova; tehly, betón alebo iné murivom, prírodný kameň a iné výrobky s obsahom silikátov; určité druhy dreva, ako je dub, buk a chemicky ošetrované drevo; azbest alebo materiály s obsahom azbestu. Stanovte expozíciu používateľa a osôb v blízkosti na základe tried nebezpečnosti materiálov, s ktorými sa pracuje. Vykonajte potrebné opatrenia na udržanie expozície na bezpečnej úrovni, napríklad: použitím systému na zachytávanie prachu alebo nosením vhodnej ochrany dýchacích ciest. K všeobecným opatreniam na zníženie expozície patrí:
 • práca v dobre vetranom prostredí,
 • vyvarovanie sa dlhšieho kontaktu s prachom,
 • odvádzanie prachu od tváre a tela,
 • nosenie ochranného odevu a umývanie exponovaných oblastí vodou a mydlom.
 • Na jednotlivé aplikácie použite podľa možnosti vhodný odsávač prachu odporúčaný firmou Hilti.
 • Na zabránenie vytvárania elektrostatických efektov používajte antistatickú saciu hadicu.
 • Uistite sa, že adaptér a vonkajšie povrchy upínacieho mechanizmu sú bez oleja a tuku. Ak je odsávací modul TE DRS-B namontovaný s časťami, ktoré sú znečistené olejom a/alebo tukom, odsávací modul TE DRS-B môže spadnúť. Odstráňte olej a tuk z adaptéra a vonkajšej strany upínacieho mechanizmu handričkou.
 • Dávajte pozor, aby sa modul príliš nezohrieval. Pri teplotách nad 80 °C sa materiál začne taviť.
 • Modul nepoužívajte na prenášanie alebo vedenie systému. Na tento účel používajte určené rukoväte elektrického náradia.
 • Počas prevádzky nedržte elektrické náradie za odsávaciu hlavu.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Odsávacia základňa
 2. Kolenová páka
 3. Adaptér Y
 4. Adaptér S
 5. Odsávacia hlava krátka
 6. Odsávacia hlava dlhá

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je odsávací modul používaný ako príslušenstvo v kombinácii so sekacími kladivami a odsávačom prachu Hilti .

Rozsah dodávky

Odsávacia základňa, kolenová páka, adaptér S, adaptér Y, odsávacia hlava krátka, odsávacia hlava dlhá, návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje


Odsávacia hlava dlhá
Odsávacia hlava krátka
Hmotnosť
≤ 590 g
≤ 440 g
Rozmery (D × Š × V)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Typ nástroja
Špicatý sekáč, plochý sekáč, škárový sekáč
Špicatý sekáč, plochý sekáč, škárový sekáč
Dĺžka nástroja
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Obsluha

Montáž odsávacieho modulu

Voľná ​​dĺžka nástroja vyčnievajúca z odsávacej hlavy nesmie byť väčšia ako 125 mm a menšia ako 30 mm. Tým sa zaistí optimálne odsávanie prachu.
Smú sa používať iba špicaté sekáče, ploché sekáče a škárové sekáče znázornené na obrázku 2.
Uistite sa, že počas montáže nie je do elektrického náradia vložený žiadny vkladací nástroj.
Image alternative
 1. Vyberte vhodný adaptér a zasuňte adaptér na upínací mechanizmus až na doraz.
 2. Otvorte kolenovú páku na odsávacej základni.
 3. Pri otvorenej kolenovej páke zasuňte odsávaciu základňu na adaptér až na doraz.
 4. Zatvorte kolenovú páku.
 5. Vyberte vhodnú odsávaciu hlavu podľa dĺžky nástroja.
 6. Odsávaciu hlavu umiestnite na saciu základňu.
  Túto jednotku možno skladovať a prepravovať v kufri/krabici aj v zmontovanom a zapojenom stave.
 7. Odstráňte protiprachovú manžetu na vkladacom nástroji, ak je nasadená, a vložte vkladací nástroj.
  Dodržiavajte návod na obsluhu elektrického náradia.
 8. Spojte odsávač prachu a saciu jednotku.

Demontáž odsávacieho modulu

 • Na demontáž modulu vykonajte príslušné kroky v opačnom poradí.
  Odsávaciu hlavu demontujte výhradne zatiahnutím za zosilnený koncový krúžok odsávacej hlavy.

Prevádzka

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku padajúceho odsávacieho modulu. Ak nie je kolenová páka správne zatvorená, odsávací modul môže spadnúť.
 • Uistite sa, že je kolenová páka zatvorená.
Dodržiavajte návod na obsluhu odsávača prachu. Odsávač prachu pravidelne vyprázdňujte.
 1. Zapojte odsávač prachu a zapnite ho.
 2. Zapnite elektrické náradie.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť o modul

Nepoužívajte oleje, tuky alebo čistiace prostriedky.
Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 1. Odstráňte odolné nečistoty a skontrolujte, či sací otvor v odsávacej základni neobsahuje zvyšky prachu.
 2. Pravidelne čistite modul studenou vodou.
 3. Pravidelne čistite vnútorné steny adaptéra, aby ste odstránili mastnotu a zvyšky prachu.

Udržiavanie v dobrom stave

 • Pravidelne kontrolujte všetky časti výrobku a príslušenstva, ktoré sú na vonkajšej strane a kontrolujte výskyt poškodení a bezchybné fungovanie všetkých ovládacích prvkov. Výrobok neprevádzkujte vtedy, keď sú jeho časti poškodené alebo ak nefungujú ovládacie prvky bezchybne.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Nadmerné vytváranie prachu.
Odsávač prachu je plný.
 • Vyprázdnite odsávač prachu.
Odsávacia hlava je poškodená.
 • Vymeňte odsávaciu hlavu.
Odsávací kanál je upchatý.
 • Vyčistite odsávací kanál.
Voľné dĺžky nástroja nad 125 mm.
 • Použite kratší vkladací nástroj alebo dlhú odsávaciu hlavu.
Odsávací modul TE DRS‑B spadne
Odsávací modul nie je správne namontovaný.
Adaptér a upínanie nástrojov sú znečistené olejom alebo tukom.
 • Odstráňte olej a tuk z adaptéra a vonkajšej strany upínacieho mechanizmu handričkou.
Upínací mechanizmus je poškodený.
 • Vymeňte upínací mechanizmus (kolenovú páku a upínací pás).
Zvolený nesprávny adaptér.
 • Zvoľte správny adaptér.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Image alternative
Ďalšie informácie o obsluhe, technológii, životnom prostredí a recyklácii nájdete na nasledujúcom odkaze: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tento odkaz nájdete na konci návodu na obsluhu ako QR kód.