Jazyk

PC 2-22

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
 • Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom Image alternative.
 • Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Výrobok nesmie byť pripojený priamo na vodovodnú sieť. Použite systémový oddeľovač podľa EN 12729 typ BA. Voda, ktorá pretiekla cez tento systémový oddeľovač, sa nesmie používať ako pitná voda.
Image alternative Nikdy neudierajte žiadnym predmetom na akumulátor a akumulátor nepoužívajte ako kladivo.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Akumulátorový vysokotlakový čistič
  PC 2-22
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Okrem bezpečnostných upozornení v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu je potrebné vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia.
 • Prečítajte si všetky upozornenia! Nerešpektovanie nasledujúcich upozornení môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo závažným poraneniam.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Používajte vhodné zariadenie. Zariadenie nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
 • Pred prácou so zariadením sa informujte o tom, ako s ním zaobchádzať, aké nebezpečenstvá môžu vzniknúť v súvislosti s materiálom a ako zlikvidovať existujúce tekutiny.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Zariadenie nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • VAROVANIE! Výrobok smú používať iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené, boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú nebezpečenstvám či rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Výrobok nie je určený pre deti. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
 • Vysokotlakový čistič nie je vhodný na používanie pre osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
 • Nepoužívané zariadenia odkladajte na bezpečnom mieste a bezpečným spôsobom. Nepoužívané zariadenia by sa mali odložiť na suchom, vyvýšenom alebo uzatvorenom mieste, mimo dosahu detí.

Bezpečnosť osôb

 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Vysokotlakový čistič nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní zariadenia môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Vysokotlakový čistič budete tak môcť v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Prúd vody z vysokotlakového čističa vytvára spätný ráz. Vždy držte výrobok oboma rukami za rukoväť a úchopovú plochu.
 • Skôr než výrobok uvediete do prevádzky, rozstrekovaciu dýzu vždy nasmerujte bezpečným smerom.
 • VÝSTRAHA! Pri nesprávnom používaní môže byť vysokotlakový čistič nebezpečný. Čistenie nevykonávajte, ak sa v nebezpečnej oblasti nachádzajú tretie osoby bez ochrany. Prúd vody nikdy nesmerujte na osoby, deti alebo iné živé bytosti.
 • VAROVANIE! Prúd nikdy nesmerujte na seba alebo iné osoby, napríklad s cieľom vyčistiť odev alebo obuv.
 • Prsty, ruky, nohy a iné časti tela držte v bezpečnej vzdialenosti od prúdu vody. Vysokotlakový prúd vody môže spôsobiť zranenia a je dostatočne silný napr. na to, aby spôsobil oslepnutie, ak ste pri spustení rozprašovacieho prúdu príliš blízko neho.
 • Pri čistení veľmi zaprášených oblastí vždy noste masku. Prach rozvírený prúdom vody môže spôsobiť zranenia.
 • Pri používaní výrobku vždy používajte ochranu očí. Predídete tak poraneniu očí a oslepnutiu.
 • VÝSTRAHA! Pri použití vysokotlakových čističov sa môžu vytvárať aerosóly. Vdychovanie aerosólov môže byť zdraviu škodlivé. Preto si nasaďte respirátor.
 • VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo výbuchu – Nestriekajte horľavé kvapaliny.
 • Vykonajte posúdenie rizika, aby ste stanovili potrebné opatrenia na ochranu pred aerosólmi v závislosti od čisteného povrchu a vášho prostredia. Na ochranu pred aerosólmi obsahujúcimi vodu sú vhodné respirátory triedy FFP 2, ekvivalentnej alebo vyššej triedy.
 • Pri používaní a údržbe spotrebiča noste vy a všetky osoby nachádzajúce sa v blízkosti ochranný odev. Patria sem: ochranné okuliare, ochranná prilba, chrániče sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostná obuv a ľahká ochrana dýchacích ciest.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pracovisko

 • Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracoviska.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť zdravotné problémy spôsobené vdýchnutím aerosólov a vystavením prachu.
 • Na pracovisku udržiavajte poriadok. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť. Neporiadok v oblasti vykonávania prác môže mať za následok vznik úrazu.
 • So zariadením nepracujte v prostredí s hrozbou výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické zariadenia vytvárajú iskry, od ktorých sa môže vznietiť prach alebo výpary.

Elektrická bezpečnosť

 • Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Prúd vody nikdy nesmerujte priamo na elektrické alebo elektronické zariadenia.
 • Zariadenie chráňte pred dažďom.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je akumulátor a namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Vysokotlakový čistič vypnite, keď ho nechávate bez dozoru, aj keď len na krátky čas.
 • VÝSTRAHA! Výrobok nesmie byť pripojený priamo na vodovodnú sieť. Použite systémový oddeľovač podľa EN 12729 Typ BA. Voda, ktorá pretiekla cez tento systémový oddeľovač, sa nesmie používať ako pitná voda.
 • VÝSTRAHA! Náhradné diely a príslušenstvo sú dôležité z hľadiska zaistenia bezpečnosti vysokotlakového čističa. Preto používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo, ktoré odporúča alebo vyrába výrobca.
 • VÝSTRAHA! Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky sú dôležité z hľadiska zaistenia bezpečnosti vysokotlakového čističa. Používajte iba hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.
 • VÝSTRAHA! Toto zariadenie je určené na použitie s dodaným čistiacim prostriedkom alebo takým, ktoré odporúča výrobca. Použitie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
 • VÝSTRAHA! Vysokotlakové dýzy môžu byť pri nesprávnom používaní nebezpečné. Prúd nesmie smerovať na osoby, elektrické zariadenia pod napätím ani na samotný stroj.
 • Vysokotlakový čistič používajte vždy s originálnym vstupným filtrom.
 • Vysokotlakový čistič nikdy nepoužívajte v priestoroch, kde sa nachádzajú horľavé prachy, kvapaliny alebo výpary.
 • Používajte iba kvapaliny a čistiace prostriedky, ktoré sú schválené na použitie s vysokotlakovými čističmi.
 • Používajte iba čistiace prostriedky s ich vlastnou kartou bezpečnostných údajov (MSDS) a postupujte podľa pokynov MSDS.
 • Oči, pľúca a pokožku chráňte pred kontaktom s čistiacimi prostriedkami.
 • Vysokotlakový čistič skladujte v uzavretej miestnosti, aby bol chránený pred dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu a mrazu. Pred uskladnením vysokotlakového čističa vypustite všetku zostatkovú vodu. Ak by zostatková voda vo vysokotlakovom čističi zamrzla a došlo z rozpínaniu, vysokotlakový čistič sa poškodí a prestane byť funkčný.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na použitie.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými akumulátormi Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na použitie.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Rozstrekovacia dýza
 2. Nastavenie rozstrekovacej dýzy
 3. Striekacia tyč
 4. Úchopové plochy
 5. Blokovanie vypínača
 6. Zapínač/vypínač
 7. Rukoväť
 8. Prípojka vody
 9. Spojka pre prípojku vody
 10. Tesnenie
 11. Vodný filter
 12. Spojka pre nasávaciu hadicu
 13. Nasávacia hadica
 14. Pridržiavacia tyč
 15. Vstupný filter
 16. Akumulátor
 17. Indikácia stavu akumulátora
 18. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 19. Zásobník na čistiaci prostriedok (príslušenstvo)
 20. Dávkovacie koliesko
 21. Spojka pre zásobník na čistiaci prostriedok

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je akumulátorový vysokotlakový čistič. Je určený na profesionálne použitie v interiéri aj exteriéri na čistenie napr. vozidiel, strojov, vonkajších plôch, náradia, fasád, terás atď. pomocou vody.
Voliteľne možno na striekaciu tyč namontovať zásobník na čistiaci prostriedok.
Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti Nuron typového radu B 22. Na optimálny výkon odporúča Hilti pre tento výrobok akumulátory uvedené v tejto tabuľke.
 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky Hilti typových radov uvedených v tejto tabuľke.

Rozsah dodávky

Akumulátorový vysokotlakový čistič, striekacia tyč, rozstrekovacia dýza, nasávacia hadica so vstupným filtrom, návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Nálepky na výrobku

Image alternative Prúd vody nikdy nesmerujte na osoby, živočíchy alebo elektrické komponenty.
Image alternative Garantovaná úroveň akustického výkonu LWAd (ref. 1pW), v decibeloch.

Indikácie lítiovo-iónového akumulátora

Lítiovo-iónové akumulátory Hilti Nuron môžu zobrazovať stav nabitia, hlásenia chýb a stav akumulátora.

Zobrazenia stavu nabitia a hlásení chýb

Na zobrazenie jedného z nasledujúcich indikátorov krátko stlačte odisťovacie tlačidlo akumulátora.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom akumulátora!
 • Po vložení akumulátora sa po stlačení odisťovacieho tlačidla uistite, či akumulátor opäť správne zapadol do používaného výrobku.
Stav nabitia a možné poruchy sa zobrazujú aj nepretržite, pokiaľ je pripojený výrobok zapnutý.
Stav
Význam
Štyri (4) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 100 % až 71 %
Tri (3) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 70 % až 51 %
Dve (2) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Stav nabitia: < 10 %
Jedna (1) LED rýchlo bliká nazeleno
Lítiovo-iónový akumulátor je úplne vybitý. Nabite akumulátor.
Ak LED po skončení akumulátora akumulátor ešte stále rýchlo bliká, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok sú preťažené, príliš horúce, príliš studené alebo majú inú chybu.
Uveďte výrobok a akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu a nepreťažujte výrobok pri jeho používaní.
Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED svieti nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok nie sú kompatibilné. Obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká načerveno
Lítiovo-iónový akumulátor je zablokovaný a nedá sa ďalej používať. Obráťte sa na servis Hilti .

Zobrazenia stavu akumulátora

Na preverenie stavu akumulátora stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo dlhšie ako tri sekundy. Systém nerozpozná prípadnú poruchu akumulátora na základe nesprávneho zaobchádzania, ako napr. pád, vpichy, externé poškodenie teplom a pod.
Stav
Význam
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno.
Akumulátor sa môže naďalej používať.
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nažlto.
Zisťovanie stavu akumulátora sa nedalo dokončiť. Postup zopakujte alebo sa obráťte na servis Hilti .
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite načerveno.
Keď sa pripojený výrobok naďalej dá používať, zostávajúca kapacita je menej ako 50 %.
Keď sa pripojený výrobok už nedá používať, akumulátoru sa končí životnosť a mal by sa vymeniť za nový. Obráťte sa na servis Hilti .

Možnosti nastavenia (rozstrekovacia dýza)

Symbol
Funkcia
Opis aplikácie
Image alternative Plochý prúd
Čistenie pri strednom znečistení
Image alternative Sprcha
Plošné čistenie pri strednom znečistení
Image alternative Turbo fréza
Plošné čistenie pri silnom znečistení
Image alternative Bodový prúd
Bodové čistenie pri silnom znečistení

Technické údaje

Vlastnosti výrobku


PC 2-22
Hmotnosť
2,1 kg
Trieda ochrany
IP X5 (ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov)
Nominálny tlak
40 bar ±3 bar
Prípustný tlak
6 MPa
Prípojka vody
1⁄2" vodovodná hadica/spojka
Maximálna prívodná teplota
40 ℃
Maximálny tlak prítoku
0,6 MPa
Nominálny prietok (voda)
2,2 ℓ/min
Maximálny prietok (voda)
4,5 ℓ/min
Maximálna výška nasávania (iba keď je hadica úplne naplnená)
4 m
Teplota okolia počas prevádzky
0 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Hmotnosť akumulátora
Pozri kapitolu „Používanie v súlade s určeným účelom“
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Informácia o hodnotách hluku a vibrácií podľa EN 60335-2-79

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti
Úroveň akustického výkonu (LWA)
79 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
66 dB(A)
Neistota (KWA)
1,6 dB(A)
Neistota (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií
Hodnota emisií vibrácií
B 22‑255
2,4 m/s²
Neistota
0,7 m/s²

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Montáž výrobku

Všetky moduly (rozprašovacia dýza, rozprašovacia tyč, nádoba na čistiaci prostriedok) majú univerzálny blokovací mechanizmus. Opísaný postup platí pre všetky moduly rovnakého typu pripojenia.
 1. Vložte modul do montážneho úchytu.
 2. Otočte modul v smere hodinových ručičiek do blokovania.
 3. Modul zaistite prevlečnou maticou.

Vytvorenie prívodu vody cez vodovodné potrubie

Image alternative
POZOR
Vecné škody v dôsledku nesprávne nainštalovaného systémového oddeľovača. Systémový oddeľovač, ktorý je namontovaný na zariadení, môže spôsobiť poškodenie vysokotlakového čističa.
 • Systémový oddeľovač vždy namontujte na vodovodný kohútik.
 1. Na prípojku vody nainštalujte systémový oddeľovač.
 2. Na systémový oddeľovač namontujte spojku nasávacej hadice.
 3. Na vysokotlakový čistič namontujte ďalšiu spojku nasávacej hadice.
 4. Otvorte prívod vody na zásobovanie vodou.

Vytvorenie prívodu vody cez otvorené nádoby

Na zásobovanie vodou môžete použiť akýkoľvek typ otvorenej nádoby. Uistite sa, že v otvorenej nádobe nie sú žiadne iné tekutiny alebo špinavá voda. Pri prívode vody cez otvorené nádoby vždy používajte vstupný filter. Zabránite tak nasatiu cudzích predmetov a poškodeniu výrobku.
Image alternative
 1. Spojku dodanej nasávacej hadice namontujte na spojku (prípojka vody) výrobku.
 2. Na voľnú spojku nasávacej hadice namontujte vstupný filter.
 3. Nasávaciu hadicu s nainštalovaným vstupným filtrom vložte do otvorenej nádoby na vodu.

Vypnutie/zapnutie blokovania

Image alternative
 1. Posuňte blokovanie zapínača/vypínača doprava.
  • Zapínač/vypínač je zablokovaný a jeho náhodná aktivácia nie je možná.
 2. Posuňte blokovanie zapínača/vypínača doľava.
  • Zapínač/vypínač sa dá aktivovať.

Montáž zásobníka na čistiaci prostriedok (príslušenstvo)

Image alternative
 1. Rozstrekovaciu dýzu odmontujte zo striekacej tyče.
 2. Namontujte zásobník na čistiaci prostriedok na striekaciu tyč.
 3. Pomocou dávkovacieho kolieska regulujte dávku čistiaceho prostriedku.
  • Pre viac čistiaceho prostriedku otočte dávkovacie koliesko doľava.
  • Pre menej čistiaceho prostriedku otočte dávkovacie koliesko doprava.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku padajúceho náradia a/alebo príslušenstva!
 • Používajte iba prídržné lanko na náradie Hilti , ktoré je schválené pre váš výrobok.
 • Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod prídržného lanka na náradí, či nie je poškodený.
Dodržiavajte národné smernice pre práce vo výške.
Ako ochranu proti pádu používajte pre tento výrobok výlučne prídržné lanko na náradie Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Pripevnite prídržné lanko na výrobok pomocou slučky, ako je to znázornené na obrázku. Skontrolujte, či bezpečne drží.
 • Upevnite karabínu k nosnej konštrukcii. Skontrolujte bezpečné upevnenie karabíny.
  Dodržiavajte príslušný návod na obsluhu prídržného lanka na náradie Hilti .

Obsluha

Pokyny pre bezpečnú prevádzku

Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok vytvorí tlak maximálne do 2 minút. Zabráňte chodu a prevádzke výrobku nasucho. Výrobok sa môže poškodiť, ak sa nejaký čas prevádzkuje nasucho.
Vždy zvoľte vhodný prevádzkový režim pre stupeň znečistenia a citlivosť podkladu. Nadmerný tlak vody môže spôsobiť poškodenie povrchov. Nenastavujte príliš vysoký tlak ( Image alternative) a vzdialenosti menšie ako 30 cm, napr. na lakované povrchy, citlivé drevené povrchy alebo pneumatiky.
Samonasávanie je účinné len do výšky 1,2 metra. Pred prácou vo výške viac ako 1,2 metra sa uistite, že je nasávacia hadica naplnená vodou.

Zapnutie a vypnutie výrobku

Zapnutie výrobku
Image alternative
 1. Stlačte zapínač/vypínač a podržte ho stlačený.
  • Zapne sa čerpadlo a spustí sa prúd vody.
 2. Vykonajte čistenie.
Vypnutie výrobku
 1. Uvoľnite zapínač/vypínač.
  • Čerpadlo a prívod vody sa zastavia.
  Ak výrobok skladujete pri teplotách okolo bodu mrazu a nižších, odstráňte z výrobku a všetkých prívodných potrubí zostatkovú vodu.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak existujú, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Čistenie vstupného filtra

Image alternative
 1. Vstupný filter odmontujte z nasávacej hadice.
 2. Zo vstupného filtra odskrutkujte spojku .
 3. Zo vstupného filtra odoberte tesniaci krúžok.
 4. Obidve pridržiavacie tyče ohnite smerom od seba.
 5. Zo vstupného filtra vyberte sitko.
 6. Všetky jednotlivé diely očistite pod tečúcou vodou.
 7. Sitko a vnútro vstupného filtra vyčistite malou kefkou.
 8. Vstupný filter zmontujte.
 9. Vstupný filter namontujte na nasávaciu hadicu.

Čistenie vodného filtra

Image alternative
 1. Spojku vodovodnej prípojky odmontujte z vysokotlakového čističa.
  V prípade potreby uvoľnite spojku pre prípojku vody vidlicovým kľúčom.
 2. Zo spojky pre prípojku vody odstráňte vodný filter.
 3. Všetky jednotlivé diely očistite pod tečúcou vodou.
 4. Vodný filter vložte do spojky pre prípojku vody.
 5. Spojku pre prípojku vody namontujte na vysokotlakový čistič.

Čistenie rozstrekovacej dýzy

Vyčistite rozstrekovaciu dýzu špicatým predmetom, napr. ohnutou kancelárskou sponkou.
Image alternative
 1. Rozstrekovaciu dýzu odmontujte zo striekacej tyče.
 2. Do rozstrekovacej dýzy zaveďte špicatý predmet.
 3. Pohybujte špicatým predmetom tam a späť, kým sa nebude hladko hýbať.
 4. Rozstrekovaciu dýzu namontujte na striekaciu tyč.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri všetkých poruchách venujte pozornosť indikácii stavu akumulátora. Pozri kapitolu Indikátory lítiovo-iónového akumulátora .
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Tabuľka porúch a pomoc

Porucha
Možná príčina
Riešenie
LED diódy akumulátora nič nesignalizujú
Akumulátor je chybný.
 • Obráťte sa na servis Hilti .
Motor nebeží
Došlo k zamrznutiu
 • Čerpadlo, hadicu alebo príslušenstvo nechajte rozmraziť.
Motor beží, ale nie je žiadny tlak
Rozstrekovacia dýza je upchatá
 • Vyčistite rozstrekovaciu dýzu.
Pulzujúci tlak
Vzduch v hadici alebo čerpadle
 • Vysokotlakový čistič nechajte spustený s otvoreným kohútikom, kým nedosiahnete rovnomerný pracovný tlak.
Prívod vody nie je správny
 • Skontrolujte, či prípojka vody zodpovedá informáciám v technických údajoch a privádza dostatočné množstvo vody. Najmenšie hadice, ktoré je možné použiť, majú ¹/₂" alebo ⌀ 13 mm.
Vodný filter alebo vstupný filter je upchatý
 • Vyčistite vodný a/alebo vstupný filter.
Zalomená alebo stlačená nasávacia hadica
 • Nasávaciu hadicu vyrovnajte.
Rovnomerne príliš nízky tlak (Poznámka: niektoré príslušenstvo môže znížiť tlak)
Rozstrekovacia dýza je opotrebovaná
 • Vymeňte rozstrekovaciu dýzu.
Motor beží, ale tlak je obmedzený alebo nie je žiadny pracovný tlak
Nie je pripojená voda
 • Pripojte vodu.
Vodný filter alebo vstupný filter je upchatý
 • Vyčistite vodný a/alebo vstupný filter.
Rozstrekovacia dýza je upchatá
 • Vyčistite rozstrekovaciu dýzu.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Príslušenstvo, systémové výrobky a ďalšie informácie o vašom výrobku nájdete tu.

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka sa vzťahuje na trh Číny.
Taiwan RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka sa vzťahuje na trh Taiwanu.

Hilti Lítium-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
OpisAkumulátory Hilti sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. Lítium-iónové články majú veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty.
Výrobky schválené pre akumulátory Hilti nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:www.hilti.group
Bezpečnosť
 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Postupujte podľa pokynov v kapitole Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom .
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Nepoužívajte akumulátor, z ktorého vyteká tekutina.
 • Zabráňte priamemu kontaktu očí a/alebo pokožky s vytekajúcou tekutinou. Pri manipulácii s tekutinou z batérie vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok. Dodržiavajte vaše miestne predpisy o čistení tekutín z batérií.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie, nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie tekutiny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servis Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať. Pozrite kapitolu Údržba a likvidácia .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Skôr, ako sa pokúsite uhasiť požiar, zavolajte hasičov.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou z najväčšej možnej vzdialenosti. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom horiacich akumulátorov. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory.
V prípade, že sa akumulátor neochladzuje, dymí alebo horí:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Akumulátor nechajte vo vedre najmenej 24 hodín, kým úplne nevychladne.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite suchým, mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.