Jazyk

PT-C

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
 • Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom Image alternative.
 • Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na používanie

V tomto návode na používanie sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na používanie
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na používanie.
Image alternative Číslovanie na obrázkoch upozorňuje na dôležité pracovné kroky alebo konštrukčné prvky dôležité pre pracovné kroky. V texte sú tieto pracovné kroky alebo komponenty označené príslušnými číslami, napr. (3) .
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Všeobecné symboly

Symboly, ktoré sa používajú v spojení s výrobkom.
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Zabráňte, aby akumulátor spadol. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Ak sa nachádza na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Výstražné značky

Výstražné značky varujú pred nebezpečenstvom.
Image alternative Výstraha pred magnetickým poľom

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Termovízna kamera
  PT‑C
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre meracie prístroje

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nesprávne zaobchádzanie s meracími prístrojmi môže spôsobiť nebezpečenstvo. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok poškodenie meracieho prístroja a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • S výrobkom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
 • Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb počas používania výrobku.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Elektrická bezpečnosť
 • Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Hoci je výrobok chránený proti preniknutiu vlhkosti, mali by ste ho poutierať dosucha, prv než ho schováte do prepravného puzdra.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s meracím prístrojom pristupujte s rozvahou. Merací prístroj nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní meracieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Používanie osobných ochranných prostriedkov znižuje riziko poranenia.
 • Nevyraďujte z činnosti bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Uistite sa, že sa merací prístroj je vypnutý, prv než ho pripojíte k akumulátoru, uchopíte alebo prenesiete.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je pre tento špeciálny typ zariadenia predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie výrobkov na iné ako určené použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre meracie prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním meracieho prístroja. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
 • Merací prístroj sa nesmie používať v blízkosti medicínskych prístrojov.
Používanie a starostlivosť o merací prístroj
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nepoužívané meracie prístroje uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Meracie prístroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
 • O meracie prístroje sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu meracieho prístroja. Poškodené časti dajte pred použitím meracieho prístroja opraviť. Príčinou mnohých úrazov bola nesprávna údržba meracích prístrojov.
 • Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny ani manipulácie. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie výrobku do prevádzky.
 • Pred dôležitým meraním, ako aj po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť meracieho prístroja.
 • Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Patrí sem napr. blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické pole, vibrácie a zmeny teploty .
 • Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu skresliť výsledky merania.
 • Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať. Veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nesprávnym operáciám a nesprávnym výsledkom merania.
 • Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bolo príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Hoci je merací prístroj koncipovaný pre tvrdé podmienky používania na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, rovnako ako s inými optickými a elektrickými výrobkami (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
 • Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či sú akumulátor a namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Merací prístroj chráňte pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
 • Uistite sa, že je merací prístroj správne aklimatizovaný. Pri veľkých teplotných výkyvoch môže byť doba aklimatizácie až 60 minút. To sa môže stať napríklad vtedy, ak necháte merací prístroj v studenom aute a potom vykonáte meranie v teplej budove.
 • Chráňte merací prístroj, najmä okolie infračervenej šošovky, reproduktora a mikrofónu, pred vlhkosťou, snehom, prachom a nečistotami. Prijímacia šošovka by sa mohla zahmliť alebo zašpiniť a skresliť tak výsledky merania. Nesprávne nastavenia prístroja a iné atmosférické faktory môžu viesť k nesprávnym meraniam. Predmety sa môžu zobrazovať s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, čo môže viesť k nebezpečenstvu pri dotyku.
 • Veľké teplotné rozdiely v termosnímke môžu spôsobiť, že aj vysoké teploty sa zobrazia vo farbe, s ktorou sa spájajú nízke teploty. Kontakt s takýmto povrchom môže spôsobiť popáleniny.
 • Správne meranie teploty je možné len vtedy, keď sa nastavená emisivita zhoduje s emisivitou objektu. Predmety sa môžu zobrazovať s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, čo môže viesť k nebezpečenstvu pri dotyku.
 • Nemierte meracím prístrojom priamo do slnka alebo na vysokovýkonné CO₂ lasery. Môže to spôsobiť poškodenie detektora.
 • Nepribližujte magnet do blízkosti implantátov alebo iných medicínskych prístrojov, ako sú kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy. Magnet vytvára pole, ktoré môže negatívne ovplyvniť funkciu implantátov alebo medicínskych prístrojov.
 • Merací prístroj držte v bezpečnej vzdialenosti od magnetických nosičov údajov a magneticky citlivých zariadení. Pôsobenie magnetov môže mať za následok trvalú stratu údajov.
 • Výrobok nedržte v blízkosti vašich uší. Hlasitosť výrobku môže spôsobiť poranenia a stratu sluchu.

Starostlivé používanie a zaobchádzanie s gombíkovými batériami

 • Nikdy neprehĺtajte gombíkové batérie. Prehltnutie gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptanie a smrť.
 • Zabezpečte, aby sa gombíkové batérie nedostali do rúk detí. Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k prehltnutiu gombíkovej batérie alebo jej zavedeniu do niektorého telesného otvoru, zavolajte do národného toxikologického informačného centra vo vašom okolí a informujte sa o postupe.
 • Pri výmene gombíkovej batérie dbajte na jej odbornú výmenu. Uistite sa, že gombíková batéria je vložená správne podľa polarity (+ a −). Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Priehradku na gombíkové batérie vždy dôkladne zavrite. Ak nie je možné bezpečne uzavrieť priehradku na gombíkové batérie, prestaňte výrobok používať a vyberte gombíkovú batériu. Uchovávajte gombíkovú batériu mimo dosahu detí.
 • Nekombinujte staré a nové gombíkové batérie, rôzne značky alebo typy gombíkových batérií, ako sú alkalické, zinkovo-uhlíkové alebo nabíjateľné gombíkové batérie.
 • Používajte len gombíkové batérie uvedené v tomto návode na obsluhu. Nepoužívajte žiadne iné gombíkové batérie ani iné zdroje napájania.
 • Nenabíjateľné gombíkové batérie sa nesmú nabíjať. Gombíková batéria môže stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a zraniť osoby.
 • Gombíkovú batériu nevybíjajte, nenabíjajte, nerozoberajte ani nespaľujte. Nezahrievajte gombíkovú batériu nad maximálnu teplotu špecifikovanú výrobcom. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia v dôsledku úniku plynu, netesností alebo výbuchu, čo môže viesť k chemickým popáleninám.
 • Odstráňte gombíkové batérie z výrobkov, ktoré sa nebudú dlhší čas používať, a okamžite ich recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. NEVHADZUJTE gombíkové batérie do bežného domového odpadu ani ich nespaľujte.
 • Opotrebované gombíkové batérie vyberte a okamžite ich recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Gombíkové batérie udržiavajte mimo dosahu detí. NEVHADZUJTE gombíkové batérie do bežného domového odpadu ani ich nespaľujte. Vybité gombíkové batérie môžu stratiť tesnosť a poškodiť výrobok alebo zraniť osoby.
 • Aj opotrebované gombíkové batérie môžu viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu. S opotrebovanými gombíkovými batériami zaobchádzajte rovnako opatrne ako s novými.
 • Zabráňte kontaktu poškodenej gombíkovej batérie s vodou. Unikajúce lítium môže v kombinácii s vodou vytvárať vodík a spôsobiť tak požiar, výbuch alebo zranenie osôb.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a na ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • S akumulátormi zaobchádzajte starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú upravovať, ani inak sa s nimi nesmie manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poraneniam.
 • Akumulátory chráňte pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na použitie.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými akumulátormi Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na použitie.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Ochranný kryt vizuálnu kameru a infračervený snímač
 2. Gombíková batéria
 3. Skrutka držiaka gombíkovej batérie
 4. Kryt USB zásuvky
 5. USB vstup, typ C
 6. Displej
 7. Funkčné tlačidlo vľavo
 8. Mikrofón
 9. Tlačidlo so šípkou vľavo
 10. Tlačidlo so šípkou hore
 11. Tlačidlo funkcií merania
 12. Funkčné tlačidlo vpravo
 13. Tlačidlo uloženia
 14. Tlačidlo so šípkou dolu
 15. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
 16. Tlačidlo so šípkou vpravo
 17. Vizuálna kamera
 18. Infračervený snímač
 19. Tlačidlo spustenia/pozastavenia merania
 20. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 21. Indikácia stavu nabitia akumulátora
 22. Reproduktor
 23. Rukoväť
 24. Akumulátor

Prehľad displeja

Image alternative
 1. Zobrazenie priemernej teploty
 2. Zobrazenie času/dátumu
 3. Zobrazenie odrážanej teploty
 4. Zobrazenie emisivity
 5. Indikácia stavu nabitia akumulátora
 6. Zobrazenie maximálnej teploty povrchu v meranej oblasti
 7. Teplotná stupnica
 8. Zobrazenie minimálnej teploty povrchu v meranej oblasti
 9. Zobrazenie aktuálnej funkcie funkčného tlačidla vpravo (príklad: zmena teplotnej stupnice automaticky/fixne)
 10. Zobrazenie horúceho bodu (najhorúcejší nameraný bod v zornom poli, príklad)
 11. Nitkový kríž so zobrazením teploty
 12. Zobrazenie chladného bodu (najchladnejší nameraný bod v zornom poli, príklad)
 13. Zobrazenie aktuálnej funkcie funkčného tlačidla vľavo (príklad: otvoriť galériu)

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je termovízna kamera. Termovízna kamera je určená na bezdotykové meranie povrchových teplôt. Zobrazená termálna snímka zachytáva teplotné rozloženie zorného poľa termovíznej kamery a umožňuje tak zobraziť teplotné odchýlky vo farebnom odlíšení. Pri odbornom používaní je možné bezkontaktne skúmať teplotné rozdiely alebo abnormality plôch a objektov a zviditeľniť konštrukčné prvky a/alebo prípadné slabé miesta, napr.:

 • tepelná izolácia a izolácia (napr. hľadanie tepelných mostov),

 • aktívne vykurovacie a teplovodné potrubia (napr. podlahové kúrenie) v podlahách a stenách,

 • prehriate elektrické konštrukčné prvky (napr. poistky alebo svorky v spínacích skriniach)

 • chybné alebo poškodené časti stroja (napríklad prehriatie kvôli chybným guľkovým ložiskám)

Merací prístroj je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. USA/Kanada: Prístroj sa smie používať iba v interiéri.
Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 12. Hilti odporúča používať pre tento výrobok akumulátory uvedené v tejto tabuľke.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky Hilti typových radov uvedených v tejto tabuľke.

Obmedzenia pri používaní a nesprávne použitie

Merací prístroj nie je vhodný na meranie teploty plynov.
Merací prístroj sa nesmie používať na účely humánnej alebo veterinárnej medicíny.

Rozsah dodávky

Termovízna kamera, USB kábel, gombíková batéria (vo výrobku), návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo svojom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Zobrazenie stavu nabitia

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa odisťovacieho tlačidla.
Stav
Význam
4 LED svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabitia: < 10 %
Pri aktivovanom ovládacom spínači nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.

Technické údaje

Technické údaje

Rozlíšenie infračerveného snímača
256 x 192 px
Tepelná citlivosť (Priemerná hodnota podľa normy VDI 5585)
≤ 0,05 K
Spektrálny rozsah
8 µm … 14 µm
Zorné pole (FOV) (podľa normy VDI 5585)
40° x 30°
Zaostriteľná vzdialenosť (podľa normy VDI 5585)
≥ 0,3 m
Ohnisko
pevné
Frekvencia obnovovania termovíznej snímky
9 Hz
Rozsah merania teploty povrchu (podľa normy VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Presnosť merania teploty povrchu (podľa normy VDI 5585) (Teplota okolia 20 °C ... 23 °C (68 °F ... 73 °F), emisivita >0,999, vzdialenosť merania 0,3 m (1 ft), apertúra 60 mm (2,36 in), čas prevádzky >5 min, plus odchýlka v závislosti od použitia)
-20 °C ... ≤ 10 °C (-4 °F ... ≤ 39 °F)
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C (> 39 °F ... ≤ 212 °F)
±2 ℃
> 100 °C (> 212 °F)
±2 %
Teplotné rozlíšenie
0,1 ℃
Maximálna výška použitia nad referenčnou výškou
2 000 m
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu
90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1
2
Typ displeja
TFT
Veľkosť displeja diagonálne
3,5 in
Rozlíšenie displeja
320 x 240 px
Obrazový formát
.jpg
Audioformát
.wav
Prvky uložené v jednom procese ukladania
1x termovízna snímka (screenshot), 1x vizuálna reálna snímka vrát. hodnôt teploty, príp. 1x hlasová poznámka
Maximálny počet snímok v internej pamäti
600
Maximálny počet snímok s 10-sekundovou hlasovou poznámkou v internej pamäti
350
Rozlíšenie Integrovanej vizuálnej kamery
640 x 480 px
Doba prevádzky s akumulátorom B 12-30 (Teplota okolia 20 °C ... 30 °C (68 °F ... 86 °F))
6 hod
Rozhranie USB
Typ C, USB 2.0
Gombíková batéria
CR2032 (3 V lítiová batéria)
Stupeň ochrany krytom (bez akumulátora, v kolmej polohe)
IP 54
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01 bez akumulátora
500 g
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Teplota okolia počas prevádzky
−10 ℃ … 45 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
10,8 V
Hmotnosť akumulátora
Pozri kapitolu „Používanie v súlade s určeným účelom“
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom!
 • Používajte na váš výrobok iba lanko na náradie, ktoré odporúča Hilti .
 • Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod lanka na náradie, či nie je poškodený.
 • Lanko na náradie neupevňujte na hák na opasok. Hák na opasok nepoužívajte na dvíhanie výrobku.
Dodržiavajte národné smernice pre práce vo výške.
Ako ochranu proti pádu používajte pre tento výrobok výlučne prídržné lanko na náradie Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Pripevnite prídržné lanko na výrobok pomocou slučky, ako je to znázornené na obrázku. Skontrolujte, či bezpečne drží.
 • Upevnite karabínu k nosnej konštrukcii. Skontrolujte bezpečné upevnenie karabíny.
  Dodržiavajte príslušný návod na obsluhu prídržného lanka na náradie Hilti .

Obsluha

Pred meraním otvorte ochranný kryt. Počas práce dávajte pozor na to, aby infračervený snímač nebol zatvorený alebo zakrytý.

Zapnutie / vypnutie

 1. Merací prístroj zapnete stlačením tlačidla Zap./Vyp.
  • Na displeji sa zobrazí štartovacia sekvencia.
  • Po štartovacej sekvencii začne merací prístroj okamžite merať a pokračuje nepretržite až do vypnutia.
  V prvých minútach sa môže stať, že merací prístroj sa bude častejšie sám ladiť, pretože teplota snímača a teplota okolia ešte nie sú navzájom prispôsobené. Po opakovanom ladení snímača bude možné vykonať presné meranie.
  Počas tejto doby môže byť ukazovateľ teploty označený symbolom ~. Počas ladenia snímača termálna snímka nakrátko zamrzne. Pri veľkých výkyvoch teploty okolia sa tento efekt ešte zosilní. Preto, ak je to možné, zapnite merací prístroj na niekoľko minút už pred začiatkom merania, aby sa mohol tepelne stabilizovať.
 2. Merací prístroj vypnete stlačením tlačidla Zap./Vyp.
  • Merací prístroj uloží všetky nastavenia a potom sa vypne.
 3. Pre bezpečnú prepravu meracieho prístroja zatvorte ochranný kryt.

Priradenie teplôt na základe stupnice

Image alternative
Na pravej strane displeja sa zobrazí stupnica. Hodnoty na hornom a dolnom konci sú založené na maximálnych, príp. minimálnych teplotách zachytených na termosnímke. Pre stupnicu sa vyhodnotí 99,9 % z celkového počtu pixelov. Priradenie farby k hodnote teploty na snímke je rovnomerne rozložené (lineárne).
Pomocou rôznych farebných odtieňov je možné priradiť teploty v rámci týchto dvoch hraničných hodnôt. Napríklad teplota, ktorá leží presne medzi maximálnou a minimálnou hodnotou, je tak priradená k strednému farebnému rozsahu stupnice.
Keď chcete určiť teplotu konkrétnej oblasti, posuňte merací prístroj tak, aby nitkový kríž s ukazovateľom teploty smeroval na požadovaný bod, príp. oblasť. V automatickom nastavení je farebné spektrum stupnice vždy lineárne rozložené na celej meranej oblasti v rámci maximálnej, príp. minimálnej teploty.
Merací prístroj zobrazuje všetky namerané teploty v meranej oblasti vo vzájomnom vzťahu. Keď je v oblasti, napríklad vo farebnom zobrazení, teplo vo farebnej palete zobrazené namodro, znamená to, že modré oblasti patria ku chladnejším nameraným hodnotám v aktuálnej meranej oblasti. Tieto oblasti však môžu byť stále v teplotnom rozsahu, ktorý môže za určitých okolností viesť k poraneniam. Preto vždy dávajte pozor na teploty zobrazené na stupnici, príp. priamo na nitkovom kríži.

Nastavenie emisivity pre meranie teploty povrchu

Emisivita ε objektu závisí od materiálu a štruktúry jeho povrchu. Udáva, koľko infračerveného tepelného žiarenia objekt vyžaruje v porovnaní s ideálnym vyžarovačom tepla (čierne teleso, emisivita ε = 1) a podľa toho má hodnotu medzi 0 a 1.
Na určenie teploty povrchu sa bezdotykovo meria prirodzené infračervené tepelné žiarenie, ktoré vyžaruje zameraný objekt. Pre správne meranie je potrebné pred každým meraním skontrolovať emisivitu nastavenú na meracom prístroji a v prípade potreby upraviť podľa meraného objektu.
Hodnoty emisivity prednastavené na meracom prístroji sú orientačné.
Môžete si vybrať jednu z prednastavených emisivít alebo zadať presnú číselnú hodnotu. Nastavte požadovanú emisivitu v menu ‘Meranie’‘Emisný stupeň’ .
Správne meranie teploty je možné len vtedy, keď sa nastavená emisivita zhoduje s emisivitou objektu.
Čím nižšia je emisivita, tým väčší je vplyv odrážanej teploty na výsledok merania. Preto pri zmene emisivity vždy upravte odrážanú teplotu. Nastavte odrážanú teplotu v menu ‘Meranie’‘Odrážaná teplota’ .
Predpokladané teplotné rozdiely zobrazené meracím prístrojom môžu byť spôsobené rozdielnymi teplotami a/alebo rozdielnymi úrovňami emisivity. Keď sú úrovne emisivity veľmi rozdielne, zobrazené teplotné rozdiely sa môžu výrazne líšiť od reálnych hodnôt.
Keď sa v meranej oblasti nachádza niekoľko meraných objektov z rôznych materiálov rôznych, príp. rôznych štruktúr, potom sú zobrazené hodnoty teploty presné len pre objekty, ktoré zodpovedajú nastavenej emisivite. Pre všetky ostatné objekty (s rôznymi emisivitami) môžu byť zobrazené farebné rozdiely použité ako upozornenie na teplotné vzťahy.

Tabuľka emisivity

Táto tabuľka slúži ako návod na nastavenie emisivity. Uvádza emisivitu ε bežných materiálov. Keďže sa emisivita mení s teplotou a vlastnosťami povrchu, tu uvedené hodnoty by sa mali považovať len za orientačné pre meranie teplotných podmienok alebo teplotných rozdielov. Na meranie absolútnej hodnoty teploty sa musí presne určiť emisivita materiálu.
Materiál (teplota materiálu)
Teplota materiálu
Emisivita ε
Hliník, lesklo valcovaný
170 ℃
0,04
Hliník, neoxidovaný
25 ℃
0,02
Hliník, neoxidovaný
100 ℃
0,03
Hliník, silno oxidovaný
93 ℃
0,2
Hliník, leštený na vysoký lesk
100 ℃
0,09
Bavlna
20 ℃
0,77
Betón
25 ℃
0,93
Olovo
40 ℃
0,43
Olovo, neoxidované
40 ℃
0,43
Olovo, sivo oxidované
40 ℃
0,28
Chróm
40 ℃
0,08
Chróm, leštený
150 ℃
0,06
Ľad, hladký
0 ℃
0,97
Železo, obrúsené
20 ℃
0,24
Železo s povrchovou vrstvou odliatku
100 ℃
0,8
Železo s valcovanou povrchovou úpravou
20 ℃
0,77
Sklo
90 ℃
0,9
Sadra
20 ℃
0,94
Žula
20 ℃
0,45
Guma, tvrdá
23 ℃
0,94
Guma, mäkká, sivá
23 ℃
0,89
Liatina, oxidovaná
200 ℃
0,64
Drevo
70 ℃
0,94
Korok
20 ℃
0,7
Chladidlo, čierne, eloxované
50 ℃
0,98
Meď, mierne zakalená
20 ℃
0,04
Meď, oxidovaná
130 ℃
0,76
Meď, leštená
40 ℃
0,03
Meď, valcovaná
40 ℃
0,64
Plasty: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lak, modrý na hliníkovej fólii
40 ℃
0,78
Lak, čierny, matný
80 ℃
0,97
Lak, žltý, 2 vrstvy na hliníkovej fólii
40 ℃
0,79
Lak biely
90 ℃
0,95
Mramor, biely
40 ℃
0,95
Murivo
40 ℃
0,93
Mosadz, oxidovaná
200 ℃
0,61
Olejové farby (všetky farby)
90 ℃
0,92 - 0,96
Papier
20 ℃
0,97
Porcelán
20 ℃
0,92
Pieskovec
40 ℃
0,67
Oceľ, tepelne upravený povrch
200 ℃
0,52
Oceľ, oxidovaná
200 ℃
0,79
Oceľ, valcovaná za studena
93 ℃
0,75 - 0,85
Hlina, pálená
70 ℃
0,91
Transformátorový lak
70 ℃
0,94
Tehla, malta, omietka
20 ℃
0,93
Zinok, oxidovaný
·/·
0,1

Upozornenia týkajúce sa podmienok merania

 • Silno reflexné alebo lesklé povrchy (napr. lesklé obkladačky alebo holé kovy) môžu výrazne skresliť alebo nepriaznivo ovplyvniť zobrazené výsledky. V prípade potreby prelepte meraciu plochu tmavou, matnou a teplovodivou lepiacou páskou. Lepiacu pásku nechajte na povrchu krátko prispôsobiť sa teplote.
 • Na reflexných plochách dbajte na priaznivý uhol merania, aby tepelné žiarenie odrazené od iných predmetov neskresľovalo výsledok. Napríklad pri zvislom meraní spredu môže byť meranie ovplyvnené odrazom vlastného vyžarovaného telesného tepla. Na rovnej ploche by sa mohli zobraziť obrysy a teplota vášho tela (odrazená hodnota), ktorá nezodpovedá vlastnej teplote meraného povrchu (emitovaná hodnota, príp. reálna hodnota povrchu).
 • Meranie cez priehľadné materiály (napr. sklo, alebo priehľadné plasty) nie je principálne možné.
 • Čím lepšie a stabilnejšie sú podmienky merania, tým presnejšie a spoľahlivejšie sú výsledky merania. Pritom sú dôležité nielen silné teplotné výkyvy podmienok okolia, ale aj silné výkyvy teplôt meraného objektu môžu ovplyvniť presnosť.
 • Meranie teploty infračerveným meracím prístrojom ovplyvňuje dym, para, vysoká vlhkosť alebo prašný vzduch.
 • Pristúpte čo najbližšie k meranému objektu, aby ste minimalizovali rušivé faktory medzi vami a meranou plochou.
 • Pred meraním vyvetrajte vnútorné priestory, najmä keď je vzduch znečistený alebo veľmi zaparený. Po vyvetraní miestnosti nechajte chvíľu vyrovnať teploty, kým sa opäť nedosiahne obvyklá teplota.

Veľkosť snímanej plochy

Vzdialenosť medzi meraným objektom a meracím prístrojom ovplyvňuje veľkosť snímanej plochy na jeden pixel. So zvyšujúcou sa vzdialenosťou objektu môžete snímať väčšie objekty.
Orientačné hodnoty
Vzdialenosť
Veľkosť infračervených pixelov
Infračervený rozsah šírka x výška
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funkcie

Úprava farieb zobrazenia

Image alternative
V závislosti od situácie merania môžu rozdielne farebné palety uľahčiť analýzu termosnímky a výraznejšie zobraziť objekty alebo stavy na displeji. Namerané teploty sa tým neovplyvnia. Zmení sa iba zobrazenie teplotných hodnôt.
Keď chcete zmeniť farebnú paletu, zostaňte v režime merania a stlačte tlačidlo so šípkou vpravo alebo vľavo.

Prekrytie termosnímky a reálnej snímky

Image alternative
Pre lepšiu orientácia (= priestorové priradenie zobrazenej termosnímky) sa môže pri vyrovnaných teplotných rozsahoch zapnúť aj reálny vizuálny obraz.
Prekrytie reálnej snímky a termosnímky je presné vo vzdialenosti 0,55 m (21,7 in). Keď sú vzdialenosti od meraného objektu odlišné, medzi reálnou snímkou a termosnímkou dochádza principiálne podmienene k posunu.
  Merací prístroj vám ponúka nasledujúce možnosti:
 • 100 % infračervená snímka
  Zobrazí sa len termosnímka.
 • Obraz v obraze
  Zobrazená termosnímka sa oreže a okolitá oblasť sa zobrazí ako reálna snímka. Toto nastavenie zlepšuje lokálne priradenie meranej oblasti.
 • Priehľadnosť
  Zobrazená termosnímka je umiestnená priehľadne na reálnej snímke. To uľahčuje rozpoznávanie objektov.
Nastavenie môžete vybrať stlačením tlačidla so šípkou hore alebo dole.

Zafixovanie stupnice

Rozloženie farieb na termosnímke sa nastavuje automaticky, ale dá sa zafixovať stlačením funkčného tlačidla vpravo. Vďaka tomu je možné porovnať termosnímky zachytené pri rôznych teplotných podmienkach (napr. pri kontrole viacerých miestností so zreteľom na tepelné mosty) alebo skryť na termosnímke extrémne studený alebo horúci predmet, ktorý by ho inak skreslil (napr. radiátor ako horúci predmet v hľadaní tepelných mostov).
Keď chcete stupnicu prepnúť späť do automatického režimu, znova stlačte funkčné tlačidlo vpravo. Teploty sa teraz opäť správajú dynamicky a prispôsobujú sa nameraným minimálnym a maximálnym hodnotám.

Funkcie merania

Aby ste vyvolali ďalšie funkcie, ktoré vám môžu pomôcť pri zobrazení, stlačte tlačidlo Func . Pri výbere funkcie prejdite do zobrazených možností tlačidlom so šípkou vľavo, príp. vpravo. Vyberte si funkciu a znova stlačte tlačidlo Func .
  K dispozícii máte nasledujúce funkcie merania:
 • ‘Automaticky’
  Rozloženie farieb v termosnímke je automatické.
 • ‘Vyhľadávanie teplých miest’
  V tejto funkcii merania sa ako termosnímka zobrazujú iba vyššie teploty v meranej oblasti. Oblasť mimo týchto vyšších teplôt sa zobrazí ako reálny obraz odtieňoch sivej. Zobrazenie v odtieňoch sivej zabraňuje nesprávnemu spojeniu farebných predmetov s teplotami (napríklad červený kábel v spínacej skrini pri hľadaní prehriatych komponentov). Upravte stupnicu tlačidlami so šípkami hore a dole. Zobrazený teplotný rozsah sa tým ako termosnímka rozšíri alebo zmenší. Merací prístroj pokračuje v meraní minimálnych a maximálnych teplôt a zobrazuje ich na koncoch stupnice.
 • ‘Vyhľadávanie studených miest’
  V tejto funkcii merania sa ako termosnímka zobrazujú iba nižšie teploty v meranej oblasti. Oblasť mimo týchto nižších teplôt sa zobrazuje ako reálny obraz v odtieňoch sivej, aby sa predišlo nesprávnemu spojeniu farebných predmetov s teplotami (napr. modrý rám okna pri hľadaní chýb izolácie). Upravte stupnicu tlačidlami so šípkami hore a dole. Zobrazený teplotný rozsah sa tým ako termosnímka rozšíri alebo zmenší. Merací prístroj pokračuje v meraní minimálnych a maximálnych teplôt a zobrazuje ich na koncoch stupnice.
 • ‘Manuálne’
  Keď sú na termosnímke namerané veľmi odlišné teploty (napr. radiátor ako horúci objekt pri hľadaní tepelných mostov), ​​farby, ktoré sú k dispozícii, sa rozložia na veľký počet teplotných hodnôt v rozsahu medzi maximálnou a minimálnou teplotou. Môže to viesť k tomu, že jemné teplotné rozdiely sa už nebudú dať zobraziť detailne. Keď chcete získať podrobné zobrazenie skúmaného teplotného rozsahu, postupujte takto: Po prepnutí do režimu ‘Manuálne’ môžete nastaviť maximálnu, príp. minimálnu teplotu. To vám umožní určiť teplotný rozsah, ktorý je pre vás relevantný a v ktorom chcete zistiť jemné rozdiely. Nastavenie ‘Resetovať stupnicu’ automaticky prispôsobí stupnicu nameraným hodnotám v zornom poli infračerveného snímača.

Hlavné menu

Aby ste sa dostali do hlavného menu, najprv stlačte tlačidlo Func , čím získate prístup k funkciám merania. Následne stlačte funkčné tlačidlo vpravo.

‘Meranie’

 • ‘Emisný stupeň’
  Pre niektoré z najbežnejších materiálov sú k dispozícii na výber uložené úrovne emisivity. Aby bolo vyhľadávanie jednoduchšie, hodnoty sú zhrnuté v skupinách v katalógu emisivity. V položke ponuky ‘Materiál’ vyberte najprv príslušnú kategóriu a potom príslušný materiál. Príslušná emisivita je zobrazená v riadku nižšie. Keď poznáte presnú emisivitu vášho meraného objektu, môžete ju nastaviť aj ako číselnú hodnotu v položke ponuky ‘Emisný stupeň’ . Keď často meriate tie isté materiály, môžete si uložiť 5 úrovní emisivity ako obľúbené a rýchlo k nim pristupovať z hornej lišty (očíslované 1 až 5).
 • ‘Odrážaná teplota’
  Nastavenie tohto parametra môže zlepšiť výsledok merania, najmä pre materiály s nízkou emisivitou (= vysoký odraz). V niektorých situáciách (najmä vo vnútorných priestoroch) je odrážaná teplota rovnaká ako teplota okolia. Keď predmety s výrazne odlišnou teplotou v blízkosti vysoko reflexných predmetov môžu ovplyvniť meranie, mali by ste túto hodnotu upraviť.

‘Ukazovateľ’

 • ‘Stredný bod’
  Bod sa zobrazí v strede termosnímky a zobrazí vám nameranú hodnotu teploty na tomto mieste.
 • ‘Horúci bod’‘ZAP.’  ⁄ ‘VYP.’
  Najteplejší bod (= merací pixel) termosnímky je na termosnímke označený červeným nitkovým krížom. To uľahčuje hľadanie kritických miest (napr. uvoľnená kontaktná svorka v spínacej skrini). Pre čo najpresnejšie meranie zaostrite meraný objekt na stred displeja (85 x 64 px). Týmto spôsobom sa zobrazí aj príslušná hodnota teploty tohto meraného objektu.
 • ‘Studený bod’‘ZAP.’  ⁄ ‘VYP.’
  Najchladnejší bod (= merací pixel) termosnímky je na termosnímke označený modrým nitkovým krížom. To uľahčuje hľadanie kritických miest (napr. netesnosti v okne). Pre čo najpresnejšie meranie zaostrite meraný objekt na stred displeja (85 x 64 px).
 • ‘Farebná stupnica’‘ZAP.’ ⁄ ‘VYP.’
  Pod touto položkou ponuky môžete aktivovať, príp. deaktivovať farebnú škálu.
 • ‘Priemerná teplota’‘ZAP.’ ⁄ ‘VYP.’
  Priemerná teplota je zobrazená v ľavom hornom rohu termosnímky (priemerná teplota všetkých nameraných hodnôt na termosnímke). To vám môže uľahčiť určenie teploty odrážanej plochy.

‘Prístroj’

 • ‘Jazyk’
  V tejto položke menu môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na displeji.
 • ‘Jednotka’
  V tejto položke ponuky môžete nastaviť jednotku zobrazenia teploty ‘°C’ alebo ‘°F’ (neplatí pre Japonsko).
 • ‘Čas a dátum’
  Keď chcete zmeniť čas a dátum v meracom prístroji, prejdite do podmenu ‘Čas a dátum’ . V tomto podmenu môžete okrem nastavenia času a dátumu zmeniť aj ich príslušný formát. Keď chcete opustiť podmenu ‘Čas’‘Dátum’ , stlačte funkčné tlačidlo vpravo, aby ste uložili nastavenia, alebo funkčné tlačidlo vľavo, aby ste zmeny zahodili.
 • ‘Čas vypnutia’
  V tejto položke menu môžete zvoliť časový interval, po ktorom sa má merací prístroj automaticky vypnúť, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo. Automatické vypnutie môžete deaktivovať, keď zvolíte nastavenie ‘Nikdy’ .
 • ‘Vys. kvalita audia’
  V tejto položke menu môžete upraviť kvalitu nahraného zvukového súboru prostredníctvom hlasovej poznámky. Upozorňujeme, že vysoká kvalita zvuku vyžaduje viac úložného priestoru.
 • ‘Informácie’
  V tejto položke menu môžete vyvolať informácie o meracom prístroji. Nájdete tam sériové číslo meracieho prístroja a verziu nainštalovaného softvéru.
 • ‘Výrobné nastavenie’
  V tejto položke menu môžete resetovať merací prístroj na výrobné nastavenia a natrvalo vymazať všetky údaje. Môže to trvať až niekoľko minút. Stlačením tlačidla so šípkou vpravo pre ‘Viac’ prejdete do podmenu. Potom stlačte funkčné tlačidlo vpravo, aby ste vymazali všetky súbory, alebo funkčné tlačidlo vľavo, aby ste zrušili proces.
Keď chcete opustiť niektoré menu a vrátiť sa na štandardnú obrazovku, môžete stlačiť tlačidlo na spustenie/pozastavenie merania.

Dokumentácia výsledkov merania

Uloženie výsledkov merania

Bezprostredne po zapnutí spustí merací prístroj meranie a pokračuje v ňom nepretržite, až kým sa nevypne.
Snímku uložíte tak, že nasmerujte fotoaparát na želaný meraný objekt a stlačíte tlačidlo uloženia. Snímka sa uloží do interného úložiska meracieho prístroja. Prípadne stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia merania. Meranie sa zmrazí a zobrazí sa na displeji. To vám umožní pozorne si prezrieť snímku a vykonať následné úpravy (napr. farebnú paletu). Keď zmrazený obraz nechcete uložiť, spustite režim merania znova tlačidlom spustenia/pozastavenia merania. Keď chcete uložiť snímku do interného úložiska meracieho prístroja, stlačte tlačidlo uloženia.

Záznam hlasovej poznámky

Keď chcete zaznamenať okolité podmienky alebo doplňujúce informácie o uloženej termosnímke, môžete nahrať hlasovú poznámku. Tá sa uloží spolu s termosnímkou a vizuálnou snímkou a neskôr ju možno preniesť.
Na zabezpečenie lepšej dokumentácie sa odporúča nahrať hlasovú poznámku.
Mikrofón sa nachádza za klávesnicou vedľa ikony mikrofónu. Hovorte smerom k mikrofónu. Záznam môže trvať maximálne 30 sekúnd.
  Hlasová poznámka sa nahrá do galérie. Postupujte týmto spôsobom:
 • Stlačením funkčného tlačidla vľavo sa dostanete do galérie.
 • Stlačte tlačidlo Func . Spustí sa nahrávanie. Nahrajte všetky relevantné informácie.
 • Nahrávanie ukončíte tak, že buď znova stlačíte tlačidlo Func , alebo funkčné tlačidlo vpravo.
 • Keď chcete nahrávanie zrušiť, stlačte funkčné tlačidlo vľavo. Po zaznamenaní si môžete hlasovú poznámku vypočuť.
 • Záznam si vypočujete tak, že znova stlačíte tlačidlo Func . Záznam sa prehrá.
  Keď chcete záznam pozastaviť, stlačte funkčné tlačidlo vpravo. Keď chcete pokračovať v prehrávaní pozastaveného záznamu, znova stlačte funkčné tlačidlo vpravo.
  Keď chcete prehrávanie ukončiť, stlačte funkčné tlačidlo vľavo.
Keď chcete nahrať novú hlasovú poznámku, odstráňte existujúcu hlasovú poznámku a potom spustite nové nahrávanie.

Otvorenie uložených snímok

Okrem termosnímky sa uloží aj vizuálna snímka. Keď ju chcete otvoriť, stlačte tlačidlo so šípkou dole.
  Uložené termosnímky otvoríte týmto spôsobom:
 • Stlačte funkčné tlačidlo vľavo. Na displeji sa teraz zobrazí naposledy uložená snímka.
 • Keď chcete prechádzať jednotlivé uložené termosnímky, stlačte tlačidlo so šípkou vpravo alebo vľavo.
Nasnímanú termosnímku môžete zobraziť aj na celom displeji stlačením tlačidla so šípkou hore. V zobrazení na celý displej zobrazenie záhlavia zmizne po 3 sekundách, aby ste si mohlo pozrieť všetky detaily termosnímky.
Zábery môžete meniť tlačidlami so šípkou hore a dole.

Vymazanie uložených snímok a hlasových poznámok

Fragmenty údajov o obrázkoch zostávajú v úložisku a je možné ich obnoviť. Keď chcete záznamy natrvalo odstrániť, vyberte v hlavnom menu ‘Prístroj’‘Výrobné nastavenie’ .
  Keď chcete odstrániť jednotlivé alebo všetky termosnímky, prepnite na náhľad galérie:
 • Stlačte funkčné tlačidlo vpravo pod symbolom odpadkového koša. Otvorí sa podmenu. Tu si môžete vybrať, či chcete vymazať iba túto snímku, iba súvisiacu hlasovú poznámku (keď ste nejakú nahrali), alebo všetky snímky. Keď chcete vymazať iba túto snímku alebo hlasovú poznámku, potvrďte proces tlačidlom Func .
 • Keď chcete vymazať všetky snímky, stlačte tlačidlo Func alebo funkčné tlačidlo vpravo, proces potvrďte funkčným tlačidlom vpravo alebo proces vymazania zrušte funkčným tlačidlom vľavo.

Prenos údajov

USB rozhranie slúži výhradne na prenos údajov. Akumulátory alebo iné zariadenia sa cez neho nedajú nabíjať.
 1. Otvorte kryt vstupu USB.
 2. Pripojte USB vstup vypnutého meracieho prístroja k počítaču pomocou USB kábla.
  Merací prístroj pripojte pomocou rozhrania USB výlučne k počítaču. Pri pripojení k iným zariadeniam sa merací prístroj môže poškodiť.
 3. Zapnite merací prístroj.
 4. Otvorte prehliadač súborov na vašom počítači a vyberte jednotku PT‑C . Uložené súbory je možné z interného úložiska meracieho prístroja kopírovať, presunúť do počítača alebo vymazať.
 5. Po dokončení požadovaného procesu jednotku štandardne odpojte.
  Vždy najskôr odhláste jednotku z operačného systému počítača (odpojiť jednotku), inak by mohlo dôjsť k poškodeniu interného úložiska meracieho prístroja.
 6. Potom zapnite merací prístroj tlačidlom vypínača.
 7. Odstráňte USB kábel a zatvorte kryt vstupu USB, aby ste ho chránili pred prachom alebo striekajúcou vodou.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak existujú, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
 • Merací prístroj udržiavajte vždy čistý. Znečistený infračervený snímač môže nepriaznivo ovplyvniť presnosť merania.
 • Nepokúšajte sa špicatými predmetmi odstraňovať nečistoty z infračerveného snímača, kamery, reproduktora alebo mikrofónu. Odfúknite prach z infračerveného snímača a kamery. Infračervený snímač a kameru neutierajte (riziko poškriabania).
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočnému vystavovaniu akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok nechajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Výmena batérie

Merací prístroj obsahuje gombíkovú batériu, aby bolo možné uložiť čas. Keď je batéria vybitá, je potrebné ju vymeniť.
Image alternative
 1. Povoľte skrutku držiaka gombíkovej batérie.
  • Skrutka je spojená s držiakom gombíkovej batérie, aby nemohla vypadnúť.
 2. Vytiahnite držiak gombíkovej batérie z otvoru (v prípade potreby vhodným nástrojom).
 3. Vyberte vybitú batériu a vložte novú batériu. Dbajte na správnu polaritu. Symbol „+“ na držiaku gombíkovej batérie a kladný pól gombíkovej batérie sa musia viditeľne zhodovať.
 4. Držiak gombíkovej batérie vložte naspäť do otvoru. Uistite sa, že držiak gombíkovej batérie je vložený správne a úplne, inak nie je možné zaručiť ochranu pred prachom a striekajúcou vodou.
 5. Utiahnite skrutku na držiaku gombíkovej batérie.

Servis meracej techniky Hilti

Servis meracej techniky značky Hilti vykonáva kontrolu a v prípade odchýlky aj opätovnú nápravu a novú kontrolu zhody so špecifikáciou meracieho nástroja. Zhoda so špecifikáciou v čase skúšky je písomne potvrdzovaná servisným certifikátom. Odporúča sa:
 • Zvoliť vhodný interval preverovania, v závislosti od používania.
 • Po mimoriadnom zaťažovaní prístroja, pred dôležitým prácami, avšak minimálne jedenkrát ročne dať vykonať kontrolu servisom meracej techniky Hilti .
Kontrola servisom meracej techniky Hilti nezbavuje používateľa povinnosti vykonávania kontroly meracieho prístroja pred a počas používania.

Preprava a skladovanie

Preprava akumulátorového náradia a akumulátorov
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Výrobok sa nedá zapnúť.
Akumulátor je vybitý
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s počuteľným zacvaknutím.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným cvaknutím.
Zaskakovací výčnelok na akumulátore je znečistený.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Image alternative
Merací prístroj je príliš teplý, príp. príliš studený.
Merací prístroj je príliš teplý, príp. príliš studený. Merací prístroj sa po krátkom čase vypne.
 • Nechajte merací prístroj aklimatizovať.
 • Potom merací prístroj znova zapnite.
Image alternative
Akumulátor je príliš teplý, príp. príliš studený.
Akumulátor je príliš teplý, príp. príliš studený. Merací prístroj sa po krátkom čase vypne.
 • Akumulátor nechajte aklimatizovať alebo ho vymeňte.
 • Potom merací prístroj znova zapnite.
Image alternative
Pamäť je plná/poškodená.
Úložisko snímok je plné.
 • V prípade potreby preneste snímky na iné pamäťové médium (napr. PC). Potom vymažte snímky z interného úložiska.
Pamäť snímok je plná.
 • Naformátujte interné úložisko odstránením všetkých snímok. Keď problém pretrváva aj naďalej, obráťte sa na servis spoločnosti Hilti .
Image alternative
Merací prístroj sa nedá spojiť s počítačom.
Počítač nerozpozná merací prístroj.
 • Skontrolujte, či je ovládač na vašom počítači v aktuálnej verzii. Prípadne je potrebná nová verzia operačného systému na vašom počítačom.
USB rozhranie alebo USB kábel je chybný.
 • Skontrolujte pripojenie pomocou iného USB kábla.
 • Skontrolujte, či je možné merací prístroj pripojiť k inému počítaču.
 • Keď problém pretrváva aj naďalej, obráťte sa na servis spoločnosti Hilti .
Image alternative
Gombíková batéria je vybitá.
Gombíková batéria je vybitá.
 • Vymeňte batériu.
 • Potvrďte výmenu.
Image alternative
Merací prístroj je chybný.
Merací prístroj je chybný.
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti .

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj spĺňal v testoch hraničné hodnoty, ktoré sú predpísané v odseku č. 15 nariadení FCC pre digitálne prístroje triedy B. Tieto hraničné hodnoty poskytujú dostatočnú ochranu pred rušivými žiareniami aj pri inštalácii v obytných oblastiach. Prístroje tohto typu vytvárajú a používajú vysoké frekvencie a môžu spôsobiť aj vysokofrekvenčné vyžarovanie. Ak nie sú nainštalované a prevádzkované podľa pokynov, môžu tak byť príčinou rušení príjmu rádiového signálu.
Nie je však možné zaručiť, že k rušeniu nemôže dôjsť pri určitých inštaláciách. Ak tento prístroj spôsobuje rušenia príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím prístroja, odporúčame používateľovi odstrániť rušenia pomocou nasledujúcich opatrení:
 • Nanovo nastavte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi prístrojom a prijímačom.
 • Pripojte prístroj do zásuvky elektrického obvodu, ktorý je odlišný od obvodu pre prijímač.
 • Poraďte sa s vaším predajcom alebo skúseným technikom pre televízne/rádiové zariadenia.
Toto zariadenie zodpovedá paragrafu 15 nariadení FCC a RSS‑210 organizácie ISED.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 • Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
 • Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Ďalšie informácie

Príslušenstvo, systémové výrobky a ďalšie informácie o vašom výrobku nájdete tu.

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Taiwanu.

Hilti Lítium-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
OpisAkumulátory Hilti sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. Lítium-iónové články majú veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty.
Výrobky schválené pre akumulátory Hilti nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:www.hilti.group
Bezpečnosť
 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Postupujte podľa pokynov v kapitole Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom .
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Nepoužívajte akumulátor, z ktorého vyteká tekutina.
 • Zabráňte priamemu kontaktu očí a/alebo pokožky s vytekajúcou tekutinou. Pri manipulácii s tekutinou z batérie vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok. Dodržiavajte vaše miestne predpisy o čistení tekutín z batérií.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie, nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie tekutiny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servis Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať. Pozrite kapitolu Údržba a likvidácia .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Skôr, ako sa pokúsite uhasiť požiar, zavolajte hasičov.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou z najväčšej možnej vzdialenosti. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom horiacich akumulátorov. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory.
V prípade, že sa akumulátor neochladzuje, dymí alebo horí:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Akumulátor nechajte vo vedre najmenej 24 hodín, kým úplne nevychladne.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite suchým, mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.