Jazyk

DCG 180-D
DCG 180-P

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu očí
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Menovité otáčky
Image alternative Priemer
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, inštruovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o prípadných rizikách. Opísaný výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Preneste označenia a sériové číslo výrobného štítku do nasledujúcej tabuľky.
 • Zadajte tieto informácie vždy, keď sa s otázkami ohľadom produktu obrátite na naše zastúpenie alebo servisné stredisko.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Uhlová brúska
DCG 180-D/P
Generácia
01
Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri rozptýlení pozornosti môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu (podľa druhu použitia elektrického náradia) znižuje riziko poranenia.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Presvedčte sa, že elektrické náradie je vypnuté, prv než ho zapojíte do siete, pred jeho uchopením alebo prenášaním. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nástroj alebo kľúč, ponechaný v pohybujúcom sa náradí, môže spôsobiť úraz.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice nepribližujte do blízkosti pohybujúcich sa častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa časti.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Spoločné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa brúsenia, brúsenia s použitím brúsneho papiera, práce s drôtenými kefami, leštenia a rezania:

 • Toto elektrické náradie sa používa ako brúska a ako rezacie náradie. Dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, znázornenia a údaje, ktoré dostanete spolu s náradím. V prípade nerešpektovania nasledujúcich pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo k závažným poraneniam.
 • Toto elektrické náradie nie je vhodné na brúsenie pomocou brúsneho papiera, prácu s drôtenými kefami a na leštenie. Používanie elektrického náradia na účely, na ktoré nie je určené, môže zapríčiniť vznik ohrození a poranení.
 • Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom určené a odporúčané špeciálne pre toto elektrické náradie. Len to, že nejaké príslušenstvo sa dá upevniť na vaše elektrické náradie, ešte nie je zárukou bezpečného používania.
 • Prípustné otáčky vkladacieho nástroja musia byť minimálne také vysoké, ako sú najvyššie otáčky uvedené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie ako je prípustné, sa môže rozlomiť a odletieť.
 • Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja musia zodpovedať rozmerom vášho elektrického náradia. Vkladacie nástroje s nesprávnymi rozmermi nemusia byť dostatočne zakryté alebo kontrolované.
 • Vkladacie nástroje so závitovou vložkou musia byť presne vhodné na závit brúsneho vretena. Pri vkladacích nástrojoch, ktoré sa montujú prostredníctvom príruby, musí byť priemer otvoru vkladacieho nástroja vhodný k priemeru upínania príruby. Vkladacie nástroje, ktoré sa neupevnia na elektrické náradie presne, sa otáčajú nerovnomerne, veľmi intenzívne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
 • Nepoužívajte žiadne poškodené vkladacie nástroje. Pred každým použitím takých vkladacích nástrojov ako sú brúsne kotúče, skontrolujte, či na brúsnych kotúčoch nie sú vyštrbenia a trhliny, či brúsne taniere nemajú trhliny, nie sú poškodené alebo príliš opotrebované, pri drôtených kefách skontrolujte uvoľnené alebo zlomené drôty. Po páde elektrického náradia alebo vkladacieho nástroja skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo použite nepoškodený vkladací nástroj. Ak ste vkladací nástroj skontrolovali a nasadili, zdržiavajte sa vy a aj osoby nachádzajúce sa v blízkosti mimo úrovne rotujúceho vkladacieho nástroja. Náradie nechajte spustené jednu minútu na najvyšších otáčkach. Poškodené vkladacie nástroje sa väčšinou zlomia už počas tohto testu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. V závislosti od spôsobu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, chrániče očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte masku proti prachu, chrániče sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktoré vás ochránia pred drobnými čiastočkami pochádzajúcimi z brúsenia a materiálu. Zrak si chráňte pred odlietavajúcimi cudzími telesami, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych činnostiach. Ochranná maska alebo maska na ochranu dýchacích ciest musí odfiltrovať prach vznikajúci pri používaní. Pri dlhodobom vystavení veľkému hluku môže dôjsť k strate sluchu.
 • Dbajte na bezpečný odstup iných osôb od vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do oblasti vášho pracoviska, musí používať prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Úlomky obrobku alebo zlomených vkladacích nástrojov môžu prudko vyletieť a spôsobiť poranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte elektrické náradie len za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Pri strate kontroly nad náradím môže dôjsť k zachyteniu alebo prerezaniu sieťového kábla a vaša ruka alebo vaše rameno sa môžu dostať do oblasti otáčajúceho sa vkladacieho nástroja.
 • Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, než sa úplne zastaví vkladací nástroj. Rotujúci vkladací nástroj sa môže dostať do styku s odkladacou plochou, kvôli čomu môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.
 • Elektrické náradie nikdy neponechávajte spustené vtedy, keď ho prenášate. Otáčajúci sa vkladací nástroj môže pri náhodnom kontakte zachytiť váš odev a vkladací nástroj môže spôsobiť poranenia tela.
 • Pravidelne čistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie vášho elektrického náradia. Ventilátor motora vťahuje prach do krytu a intenzívne hromadenie kovového prachu môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Tieto materiály sa od odlietavajúcich iskier môžu vznietiť.
 • Nepoužívajte žiadne také vkladacie nástroje, ktoré si vyžadujú tekuté chladiace médiá. Použitie vody alebo iných chladiacich médií môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Spätný ráz a príslušné bezpečnostné upozorneniaSpätný ráz je náhla reakcia v dôsledku zaseknutého alebo zablokovaného rotujúceho vkladacieho nástroja, ako je brúsny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa atď. Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho vkladacieho nástroja. Tým sa nekontrolované elektrické náradie vymrští proti smeru otáčania vkladacieho nástroja na mieste zablokovania.
Keď sa napr. brúsny kotúč zasekne alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča prenikajúca do obrobku zachytiť a tým spôsobiť vylomenie brúsneho kotúča alebo spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej, podľa smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa pritom môžu aj zlomiť.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú opísané ďalej.
 • Elektrické náradie vždy pevne držte a zaujmite pozíciu tela a ramien, umožňujúcu zachytenie síl vznikajúcich pri spätnom ráze. Vždy používajte prídavnú rukoväť (ak je k dispozícii), aby ste vždy mali čo najlepšiu kontrolu nad silami pôsobiacimi pri spätnom ráze alebo nad reakčnými momentmi pri rozbehu. Obsluhujúca osoba dokáže pri dodržaní vhodných bezpečnostných opatrení zvládnuť sily pôsobiace pri spätnom ráze a reakčné sily.
 • Nikdy nedávajte ruku do blízkosti otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Vkladací nástroj vám môže pri spätnom ráze prebehnúť cez ruku.
 • Zabráňte tomu, aby sa vaše telo dostalo do oblasti, do ktorej sa elektrické náradie pohybuje pri spätnom ráze. Spätný ráz vymrští elektrické náradie do opačného smeru voči pohybu brúsneho kotúča na mieste zablokovania.
 • Mimoriadne opatrne postupujte v oblasti rohov, ostrých hrán a podobne. Zabráňte tomu, aby sa vkladacie nástroje odrazili naspäť od obrobku a zasekli sa. Rotujúci vkladací nástroj má sklon k zasekávaniu pri práci v rohoch, na ostrých hranách alebo pri odrazení sa. To zapríčiňuje stratu kontroly alebo spätný ráz.
 • Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový kotúč/list. Takéto vkladacie nástroje sú častokrát príčinou vzniku spätného rázu alebo straty kontroly nad elektrickým náradím.
Osobitné bezpečnostné upozornenia pri brúsení a rezaní:
 • Používajte výlučne brúsne telesá, ktoré sú schválené pre vaše elektrické náradie a pre tieto brúsne telesá použite určený ochranný kryt. Brúsne telesá, ktoré nie sú určené pre elektrické náradie, nemôžu byť dostatočne zakryté a sú nebezpečné.
 • Brúsne kotúče s prelisom (so zakrivením) musia byť namontované tak, aby ich brúsna plocha nevyčnievala cez úroveň okraja ochranného krytu. Neodborne namontovaný brúsny kotúč, ktorý prečnieva cez úroveň okraja ochranného krytu, sa nedá dostatočne prekryť.
 • Na elektrickom náradí musí byť bezpečným spôsobom namontovaný ochranný kryt a kvôli dosiahnutiu najvyššej miery bezpečnosti musí byť nastavený tak, aby k používateľovi smerovala čo najmenšia nekrytá časť brúsneho telesa. Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhujúcu osobu pred úlomkami, náhodným kontaktom s brúsnym telesom, ako aj pred iskrami, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie odevu.
 • Brúsne telesá sa smú používať iba na odporúčané možnosti použitia. Napríklad: nikdy nebrúste bočnou plochou rezacieho kotúča. Rezacie kotúče sú určené na úber materiálu hranou kotúča. Pri pôsobení bočnej sily sa toto brúsne teleso môže zlomiť.
 • Vždy používajte nepoškodené upínacie príruby správnej veľkosti a tvaru pre vami vybraný brúsny kotúč. Vhodné príruby podopierajú brúsny kotúč a znižujú tak riziko zlomenia brúsneho kotúča. Príruby pre rezacie kotúče sa od prírub pre iné brúsne kotúče môžu líšiť.
 • Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z väčšieho elektrického náradia. Brúsne kotúče pre väčšie elektrické náradie nie sú dimenzované na vyššie otáčky menšieho elektrického náradia a môžu sa zlomiť.
Ďalšie osobitné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa rezania:
 • Zabráňte zablokovaniu rezacieho kotúča alebo aplikovaniu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte žiadne príliš hlboké rezy. Preťaženie rezacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náchylnosť k spriečeniu alebo zablokovaniu, a tým aj možnosť spätného rázu alebo zlomenia brúsneho telesa.
 • Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rezacím kotúčom. Ak rezací kotúč v obrobku posuniete smerom od seba, môže elektrické náradie s rotujúcim kotúčom v prípade spätného rázu prudko vyraziť smerom k vám.
 • V prípade zaseknutia rezacieho kotúča alebo pri prerušení práce vypnite náradie a pokojne ho držte, kým sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte ešte rotujúci rezací kotúč vyťahovať z rezu, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia.
 • Náradie nikdy znovu nezapínajte, kým sa nachádza v obrobku. Počkajte, kým rezací kotúč nedosiahne plné otáčky a až potom opatrne pokračujte v reze. V opačnom prípade sa kotúč môže zachytiť, vyskočiť z obrobku alebo zapríčiniť spätný ráz.
 • Dosky alebo veľké obrobky podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu kvôli zaseknutému rezaciemu kotúču. Veľké obrobky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Obrobok musí byť podopretý na obidvoch stranách kotúča, a to tak v blízkosti deliaceho rezu, ako aj na hrane.
 • Mimoriadne opatrne postupujte pri "rezoch so zanorením" do existujúcich stien alebo iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Zanárajúci sa rezací kotúč môže pri zarezaní do plynových alebo vodovodných potrubí, elektrických vedení alebo iných objektov zapríčiniť spätný ráz.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Náradie používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Náradie vždy pevne držte za určené rukoväti, obidvomi rukami. Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – nebezpečenstvo zranenia!
 • Počas práce s náradím používajte vhodné ochranné okuliare, prilbu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a ľahkú ochranu dýchacích ciest.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia. Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Náradie nepoužívajte, keď sa rozbieha ťažko alebo trhavo. Hrozí možnosť elektrickej poruchy. Náradie dajte neodkladne opraviť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti .
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Drážky do nosných stien alebo iných štruktúr môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní armovacieho železa alebo nosných prvkov. Pred začatím práce sa na to opýtajte zodpovedného statika, architekta alebo príslušného vedenia stavby.
 • Pred začatím práce si zistite triedu nebezpečnosti prachu vznikajúceho pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
 • Podľa možnosti používajte odsávanie prachu a vhodný mobilný vysávač. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Používajte len originálne príslušenstvo a náradie od firmy Hilti , aby ste predišli nebezpečenstvám poranenia.
 • Dodržiavajte národné požiadavky na ochranu zdravia pri práci.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
 • Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky. Pripájacie vedenie zariadenia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť servisným strediskom Hilti . Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich.
 • Pri častom opracovávaní elektricky vodivých materiálov dajte znečistené náradie v pravidelných intervaloch skontrolovať v servisnom stredisku Hilti . Prach zachytený na povrchu zariadenia, predovšetkým vodivými materiálmi, alebo vlhkosť môžu za nepriaznivých podmienok viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Obrobok pri práci zaistite. Obrobok prichytený svorkami alebo vo zveráku je uchytený bezpečnejšie ako vo vašich rukách.
 • Skôr, než náradie odložíte, počkajte do jeho úplného zastavenia.
 • Brúsne kotúče sa musia starostlivo skladovať a používať podľa pokynov výrobcu.
 • Po zlomení kotúča, páde alebo inom mechanickom poškodení nechajte náradie skontrolovať v servise Hilti .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Aretačné tlačidlo vretena
 2. Závitové puzdro pre rukoväť
 3. Bočná rukoväť
 4. Odisťovacia páčka pre otáčaciu rukoväť
 5. Vypínač
 6. Upínací kľúč
 7. Upínacia matica
 8. Rýchloupínacia matica Kwik lock (voliteľný doplnok)
 9. Rezací kotúč/kotúč na hrubé obrusovanie
 10. Upínacia príruba s O-krúžkom
 11. Ochranný kryt
 12. Nastavovacia skrutka
 13. Upínacia páčka
 14. Vreteno
 15. Kódovací výstupok
 16. Odkladací výstupok

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedená elektricky napájaná uhlová brúska. Je určená na rezanie a hrubé obrusovanie kovových a minerálnych materiálov bez použitia vody. Smie sa používať iba na brúsenie/rezanie nasucho.

Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

Rozsah dodávky

Uhlová brúska, bočná rukoväť, ochranný kryt, upínacia príruba, upínacia matica, upínací kľúč, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Obmedzenie rozbehového prúdu

Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu znižuje prúd pri zapnutí náradia do tej miery, aby nedošlo k aktivovaniu istenia v elektrickej sieti. Zabráni sa tým trhavému rozbehu uhlovej brúsky.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika rozpozná hroziace riziko zaseknutia kotúča a vypnutím náradia zabráni ďalšiemu otáčaniu brúsneho vretena.
Keď sa systém ACT spustil, uveďte náradie znova do prevádzky. Vypínač najprv uvoľnite, a až potom znova stlačte.
Pri výpadku systému ATC ešte elektrické náradie beží so silne redukovanými otáčkami a krútiacim momentom. Náradie dajte preskúšať v servisnom stredisku Hilti .

Blokovanie proti opätovnému spusteniu

Uhlová brúska sa po výpadku prúdu pri stlačenom vypínači sama nerozbehne. Vypínač sa musí najprv pustiť a potom opäť stlačiť.

Ochranný kryt s krycím plechom (príslušenstvo)

Image alternative
Na hrubé obrusovanie s rovnými hrubovacími kotúčmi a na rezanie s rezacími kotúčmi pri opracovávaní kovových materiálov používajte ochranný kryt s krycím plechom.

Spotrebný materiál

Používať sa môžu len kotúče spájané syntetickou živicou a zosilnené sklenými vláknami pre max. Ø 180 mm, ktoré sú schválené pre minimálne 8 500 ot/min a obvodovú rýchlosť 80 m/s.
Obrusovacie kotúče môžu mať hrúbku max. 8 mm a rezacie kotúče max. 3 mm.
POZOR! Pri rezaní a vytváraní drážok s rezacími kotúčmi vždy používajte ochranný kryt s krycím plechom.
Kotúče

Použitie
Skrátené označenie
Podklad
Abrazívny rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
AC‑D
kovový
Diamantový rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
DC‑D
minerálny
Abrazívny kotúč na hrubé obrusovanie
Hrubé obrusovanie
AG‑D, AF‑D, AN‑D
kovový
Diamantový kotúč na hrubé obrusovanie
Hrubé obrusovanie
DG‑CW
minerálny
Priradenie kotúčov k používanej výbave
Poz.
Výbava
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
A
Ochranný kryt

X
X
X
X
X
B
Ochranný kryt s krycím plechom
X
X
C
Bočná rukoväť
X
X
X
X
X
X
D
Oblúková rukoväť DC BG (voliteľne k C)
X
X
X
X
X
X
E
Upínacia matica
X
X
X
X
X
X
F
Upínacia príruba
X
X
X
X
X
X
G
Kwik lock (voliteľné príslušenstvo k E)
X
X
X
X

X

Technické údaje

Uhlová brúska

Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.
Údaje platia pre menovité napätie 230 V. Pri odlišných napätiach a vyhotoveniach špecifických pre danú krajinu sa môžu údaje líšiť. Menovité napätie a frekvenciu, ako aj menovitý príkon alebo menovitý prúd si zistite z typového štítka.

DCG 180‑D/P
Menovitý príkon
2 200 W
Menovité otáčky
8 500 ot/min
Maximálny priemer kotúča
180 mm
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
5,7 kg
Závit hnacieho vretena
M14
Dĺžka závitu
25 mm

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií zistené podľa normy EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

DCG 180‑D/P
Úroveň akustického výkonu
101 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
90 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibráciíIné spôsoby použitia ako je rezanie, môžu viesť k odlišným hodnotám vibrácií.

DCG 180‑D/P
Brúsenie povrchu s rukoväťou s tlmením vibrácií (ah,AG)
6,0 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Montáž ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

Kódovanie na ochrannom kryte zabezpečuje to, že sa dá namontovať iba taký ochranný kryt, ktorý sa hodí k danému náradiu. Kódovací výstupok okrem toho chráni ochranný kryt pred vypadnutím z nástroja.
Image alternative
 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Ochranný kryt nasaďte kódovacím výstupkom do kódovacej drážky na krku vretena hlavy náradia.
 3. Natočte ochranný kryt do požadovanej pozície.
 4. Ochranný kryt zaistite utiahnutím upínacej páčky.
  Ochranný kryt je už pomocou nastavovacej skrutky nastavený na správny upínací priemer. Pokiaľ je upnutie pri nasadenom ochrannom kryte príliš slabé, možno upínaciu silu zväčšiť miernym dotiahnutím nastavovacej skrutky.

Prestavenie ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

Image alternative
 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Natočte ochranný kryt do požadovanej pozície.
 3. Ochranný kryt zaistite utiahnutím upínacej páčky.

Demontáž ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Otáčajte ochranný kryt, až sa kódovací výstupok dostane do kódovacej drážky a odoberte ho.

Montáž bočnej rukoväti

 • Bočnú rukoväť naskrutkujte na niektorom z dostupných závitových puzdier.

Montáž alebo demontáž vkladacích nástrojov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj môže byť horúci.
 • Pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
Diamantové kotúče je potrebné vymeniť hneď ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo brúsení. Vo všeobecnosti nastáva tento prípad vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia ako 2 mm (1/16").
Ostatné typy kotúčov je nevyhnutné vymeniť hneď ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo ak sa časti uhlovej brúsky (okrem kotúča) dostanú počas práce do kontaktu s pracovným materiálom.
Abrazívne kotúče je potrebné vymeniť po uplynutí dátumu ich trvanlivosti.

Montáž vkladacieho nástroja

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Skontrolujte, či sa v upínacej prírube nachádza O-krúžok a či nie je poškodený.
  Výsledok O-krúžok je poškodený.
  V upínacej prírube nie je žiadny O-krúžok.
  • Založte novú upínaciu prírubu s O-krúžkom.
 3. Upínaciu prírubu nasaďte na vreteno.
 4. Nasaďte vkladací nástroj.
 1. Naskrutkujte upínaciu maticu zodpovedajúco podľa vloženého nástroja.
 2. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 3. Upínacím kľúčom pevne utiahnite upínaciu maticu, následne uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odstráňte upínací kľúč.

Demontáž vkladacieho nástroja

 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia a zničenia. Pokiaľ stlačíte aretačné tlačidlo vretena, keď sa vreteno točí, môže sa nástroj uvoľniť.
 • Aretačné tlačidlo vretena stláčajte len pri zastavenom vretene.
 1. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 2. Upínaciu maticu uvoľníte tým, že priložíte upínací kľúč a budete ho otáčať proti smeru hodinových ručičiek.
 3. Uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odoberte vkladací nástroj.

Montáž vkladacieho nástroja s rýchloupínacou maticou Kwik lock

POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia. V dôsledku príliš veľkého opotrebovania sa môže rýchloupínacia matica Kwik lock zlomiť.
 • Dávajte pozor na to, aby pri práci nebola rýchloupínacia matica Kwik lock v kontakte s podkladom.
 • Nepoužívajte poškodené rýchloupínacie matice Kwik lock .
Namiesto upínacej matice je voliteľne možné použiť rýchloupínaciu maticu Kwik lock . Tak sa dajú vkladacie nástroje vymieňať bez ďalšieho dodatočného náradia.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Upínaciu prírubu a rýchloupínaciu maticu očistite.
 3. Skontrolujte, či sa v upínacej prírube nachádza O-krúžok a či nie je poškodený.
  Výsledok O-krúžok je poškodený.
  V upínacej prírube nie je žiadny O-krúžok.
  • Založte novú upínaciu prírubu s O-krúžkom.
 4. Založte na vreteno upínaciu prírubu s tvarovou nadväznosťou, so zabezpečením proti pretočeniu.
 1. Nasaďte vkladací nástroj.
 2. Naskrutkujte rýchloupínaciu maticu Kwik lock až po dosadnutie na vkladací nástroj.
  Šípka na hornej strane sa musí nachádzať v rámci indexovej značky. Ak sa rýchloupínacia matica dotiahne tak, že sa šípka nebude nachádzať v rámci indexovej značky, nedá sa už rukou uvoľniť. V takom prípade uvoľnite rýchloupínaciu maticu Kwik lock upínacím kľúčom (nie rúrkovými kliešťami).
  Nápis Kwik lock je v naskrutkovanom stave viditeľný.
 3. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 4. Ručne silou otáčajte vkladací nástroj v smere chodu hodinových ručičiek ďalej, kým rýchloupínacia matica Kwik lock nie je pevne utiahnutá, a potom aretačný gombík vretena uvoľnite.

Demontáž vkladacieho nástroja s rýchloupínacou maticou Kwik lock

 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia a zničenia. Pokiaľ stlačíte aretačné tlačidlo vretena, keď sa vreteno točí, môže sa nástroj uvoľniť.
 • Aretačné tlačidlo vretena stláčajte len pri zastavenom vretene.
 1. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 2. Rýchloupínaciu maticu Kwik lock povolíte tak, že ju rukou budete otáčať proti smeru chodu hodinových ručičiek.
 3. Ak sa rýchloupínacia matica Kwik lock nedá povoliť rukou, nasaďte upínací kľúč na rýchloupínaciu maticu a otáčajte ho proti smeru chodu hodinových ručičiek.
 4. Uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odoberte vkladací nástroj.

Prestavenie rukoväti

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Ak sa rukoväť prestaví počas prevádzky, nie je viac zabezpečená stabilita náradia a môže dôjsť k nehode.
 • V žiadnom prípade neprestavujte rukoväť pri zapnutom náradí.
 • Presvedčte sa, že rukoväť je správne zaistená v jednej z troch možných polôh.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Odisťovaciu páčku zatiahnite dozadu.
 3. Rukoväť otočte až na doraz doprava alebo doľava.
 4. Odisťovacou páčkou rukoväť opäť zaistite.
  Kým rukoväť nie je zaistená v jednej z troch možných polôh, nie je možné uhlovú brúsku zapnúť.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich.

Brúsenie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj sa môže náhle zablokovať alebo vzpriečiť.
 • Náradie používajte s bočnou rukoväťou (voliteľné s oblúkovou rukoväťou) a vždy ho pevne držte obidvomi rukami.

Rozbrusovanie (delenie materiálu brúsením)

 • Pri rozbrusovaní pracujte s miernym posuvom a nevyvolávajte vzpriečenie náradia alebo rozbrusovacieho kotúča (cca v uhle 90° voči deliacej rovine).
  Profily a malé štvorhranné rúry najlepšie rozdelíte priložením rozbrusovacieho kotúča na najmenšom priereze.

Hrubé obrusovanie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Rozbrusovací kotúč sa môže rozlomiť a odskakujúce časti môžu viesť k poraneniam.
 • Rozbrusovacie kotúče nikdy nepoužívajte na hrubé obrusovanie.
 • Pohybujte náradím s uhlom priloženia v rozsahu 5° až 30° a s miernym tlakom sem a tam.
  • Obrobok nebude príliš horúci, nebude dochádzať k jeho zafarbeniu a nevzniknú žiadne ryhy.

Zapnutie

DCG 180-D
 1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
 2. Vypínač posuňte dopredu.
 3. Úplne stlačte vypínač.
  • Motor beží.

Vypnutie

DCG 180-D
 • Uvoľnite vypínač.

Zapínanie s aretáciou

DCG 180-P
 1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
 2. Vypínač posuňte dopredu (3 mm).
 3. Vypínač stlačte a znovu ho posuňte v stlačenej polohe dopredu, kým sa zaaretuje.
  • Motor beží.

Vypínanie s aretáciou

DCG 180-P
 • V prednej časti stlačte vypínač.
  • Vypínač vyskočí do vypnutej polohy a motor sa zastaví.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne usadené nečistoty opatrne odstráňte.
 • Štrbiny na odvetrávanie opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou.
 • Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Na údržbu a opravy používajte len originálne príslušenstvo Image alternative.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • Pri poškodeniach a/alebo poruchách funkcií tento výrobok ďalej nepoužívajte.
 • Po skončení prác spojených so starostlivosťou a opravami skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.

Doprava a skladovanie

 • Elektrické náradie neprenášajte s pripojeným nástrojom.
 • Elektrické náradie vždy odkladajte s vytiahnutou sieťovou koncovkou.
 • Náradie skladujte na suchom mieste a nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Elektrické náradie po dlhšej preprave alebo skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie je poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa prosím obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne.
Napájanie elektrickým prúdom je prerušené.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
Sieťová šnúra alebo koncovka sú chybné.
 • Kontrolu sieťového kábla a koncovky zverte kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby vymeňte.
Opotrebované uhlíky.
 • Náradie dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby nechajte vymeniť uhlíky.
DCG 180-P
Blokovanie proti opätovnému spusteniu sa aktivuje po prerušení napájania elektrickým prúdom.
 • Aretáciu vypínača najprv uvoľnite a potom opäť zapnite.
Náradie nedosahuje plný výkon.
Predlžovací kábel nedostatočný prierez.
 • Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom.
Výpadok funkcie ATC (aktívne riadenie krútiaceho momentu)
 • Výrobok nechajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative