Jazyk

BX 3-SCT

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Všeobecná príkazová značka
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.
Image alternative Ak sa nachádza na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na výrobnom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  BX 3-SCT
  Generácia:
  02
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Zabráňte dotyku tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri telesnom kontakte s uzemnením hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Prv než elektrické náradie pripojíte k akumulátoru, uchopíte ho alebo prenesiete, presvedčte sa, že je vypnuté. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Odstráňte akumulátor pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • O elektrické náradie sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt. Zabráňte styku s elektrolytom. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri vniknutí elektrolytu do očí okrem toho vyhľadajte lekársku pomoc.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre vsadzovacie prístroje

 • Vždy predpokladajte, že elektrické náradie obsahuje spony. Nedbanlivá manipulácia so vsadzovacím prístrojom môže viesť k neočakávanému vystreleniu spôn a poraniť vás.
 • S elektrickým náradím nemierte na seba alebo na iné osoby v blízkosti. V dôsledku neočakávaného aktivovania dôjde k vyrazeniu spony, čo môže viesť k poraneniam.
 • Elektrické náradie neaktivujte skôr, než bude pevne priložené na obrobok. Ak nemá elektrické náradie žiadny kontakt s obrobkom, môže sa spona odraziť od miesta upevňovania.
 • Ak sa v elektrickom náradí zasekne spona, odpojte elektrické náradie od siete alebo od akumulátora. Keď je vsadzovací prístroj pripojený, môže pri odstraňovaní uviaznutej spony dôjsť k neúmyselnému aktivovaniu.
 • Pri odstraňovaní zaseknutej spony dbajte na opatrnosť. Systém môže byť pod tlakom a môže dôjsť k vyrazeniu spony s veľkou intenzitou v čase, keď sa pokúšate o odstránenie vzpriečenia.
 • Pri upevňovaní elektrických vedení sa uistite, že nevedú elektrické napätie. Vsadzovací prístroj držte len za izolované úchopové plochy. Používajte iba také spony, ktoré sú vhodné na inštaláciu elektrických vedení. Skontrolujte, či spona nepoškodila izoláciu elektrického vedenia. Spona, ktorá poškodí izoláciu elektrických vedení, môže viesť k zásahu elektrickým prúdom a k nebezpečenstvu požiaru.

Bezpečnostné upozornenia

Základné bezpečnostné upozornenia Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Požiadavky na používateľa
 • Obsluhu a údržbu náradia smiete vykonávať len vtedy, ak ste autorizovaný a príslušne zaškolený.
Osobné ochranné prostriedky
 • Vy a osoby zdržiavajúce sa v blízkosti počas práce s náradím používajte vhodné ochranné okuliare a ochrannú prilbu.
 • Používajte ochranu sluchu.
 • Príliš veľký hluk môže poškodiť sluch.
Bezpečnosť osôb
 • Dodržiavajte pokyny o prevádzke, starostlivosti a údržbe či oprave, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.
 • Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s náradím na priamu montáž postupujte s rozvahou. Náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. V prípade výskytu bolestí či nevoľnosti prerušte prácu. Okamih nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
 • Vyhýbajte sa nevhodnému držaniu tela. Dbajte na stabilnú polohu tela, umožňujúcu udržanie rovnováhy.
 • Pre lepšie prekrvenie prstov si robte počas práce prestávky, ako aj cvičenia na uvoľnenie a cvičenia prstov.
 • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
 • Pri spustení náradia držte ruky ohnuté (nie vystreté).
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti náradia.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie náradia na priamu montáž Image alternative VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo v dôsledku prerazenia upevňovacieho prvku! Pred vsadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa pod a za predmetom, do ktorého sa bude vsadzovať upevňovací prvok, nenachádza žiadna osoba.
 • Používajte správne náradie pre vašu prácu. Náradie nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
 • Nabité náradie nenechávajte bez dozoru.
 • Náradie prepravujte a uskladňujte v zaistenom kufri.
 • Náradie pred čistením, servisnými a údržbovými prácami, pri výmene vedenia čapov, pri prerušení práce, ako aj pred odložením vždy vypnite.
 • Náradie, ktoré sa nepoužíva, vyprázdnite a uložte na suchom a uzamykateľnom mieste, na ktoré nemajú deti prístup.
 • Skontrolujte náradie a príslušenstvo, či nie je poškodené. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené.
 • Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, zaručujúce bezchybnú činnosť náradia. Poškodené časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ nie je v návode na používanie uvedené inak.
 • Pred začatím práce skontrolujte výskyt skryto ležiacich elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí v pracovnej oblasti, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti na náradí sa môžu stať vodivými v prípade, že ste pri práci napríklad neúmyselne poškodili elektrické vedenie.
 • Upevňovacie prvky nevsádzajte do nevhodného materiálu podkladu.
 • Nevhodné materiály sú sklo, mramor, plast, bronz, mosadz, meď, izolačný materiál, duté tehly, keramické tehly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobetón. Vsadzovanie do týchto materiálov môže spôsobiť zlomenie upevňovacích prvkov, odlomenie materiálu alebo prierazy.
 • Spúšť stlačte iba vtedy, keď je náradie úplne kolmo pritlačené k podkladu.
 • Vsadzovací prístroj pri vsadzovaní vždy pevne držte v pravom uhle k podkladu, aby sa zabránilo vychýleniu upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
 • Rukoväti udržujte suché, čisté a bez prítomnosti oleja alebo tuku.
 • Náradie nikdy nenechajte spadnúť.
 • Vsadzovací stroj nepoužívajte na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, okrem situácie, keď je na to špeciálne určený.
Pracovisko
 • Udržiavajte poriadok na vašom pracovisku. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť.
 • Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazov alebo nehôd.
 • Zabezpečte dobré osvetlenie a vetranie pracoviska.
Mechanické bezpečnostné opatrenia
 • Na náradí nevykonávajte žiadne manipulácie ani zmeny, čo sa obzvlášť vzťahuje na piest.
 • Používajte iba upevňovacie prvky, ktoré sú určené a schválené pre toto náradie.
Tepelné bezpečnostné opatrenia
 • Neprekročte maximálnu odporúčanú frekvenciu vsadzovania (pozri kapitolu Technické údaje).
 • Ak by sa náradie prehrialo, nechajte ho vychladnúť.
 • Náradie nedemontujte vtedy, keď je horúce. Náradie nechajte vychladnúť.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítiovo-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Kontaktujte servis Hilti .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vedenie klincov
 2. Zaisťovanie vedenia čapov
 3. Vetracie štrbiny
 4. Hák na opasok
 5. Spúšť
 6. Rukoväť
 7. Odisťovacie tlačidlá s doplnkovou funkciou aktivovania indikácie stavu nabitia
 8. Lítiovo-iónový akumulátor
 9. Indikácia stavu
 10. Vypínač

Používanie v súlade s určením

Výrobok je ručne vedený akumulátorový vsadzovací stroj. Určený je na vsadzovanie upevňovacích prvkov do betónu. Používajte iba schválené upevňovacie prvky, v spojení s určeným vedením čapov.

POZOR

Nesprávne posúdenie pevnosti betónu Ak sa použije nesprávne vedenie čapov alebo nesprávny upevňovací prvok, môže to viesť k zlej kvalite vsadzovania upevňovacieho prvku a následne k nesprávnemu posúdeniu pevnosti betónu.

 • Používajte vždy správne vedenie čapov!

 • Používajte vždy správny upevňovací prvok!

Vsadzovací prístroj, akumulátor a upevňovacie prvky tvoria jednu technickú jednotku. Používajte upevňovacie prvky Hilti špeciálne vyrobené pre tento prístroj a nabíjačky a akumulátory odporúčané firmou Hilti . Len pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania firmy Hilti , ktoré sa týkajú upevňovania a použitia.
 • Vsadzovací stroj sa smie používať iba s ručným vedením.
 • Je potrebné vylúčiť chybné spôsoby používania. Za nesprávne používanie sa považuje spustenie bez toho, aby sa vložil upevňovací prvok do vedenia čapov.
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Indikácia stavu

Indikácia stavu poskytuje informácie o stavoch vsadzovacieho stroja.
Stav
Význam
Vyp.
Vsadzovací stroj je vypnutý
LED svieti nazeleno.
Vsadzovací stroj je zapnutý a pripravený na použitie
LED bliká 3 sekundy nazeleno.
Vsadzovací stroj je v pohotovostnom režime, pritlačením na prednú časť prístroja sa zapne vsadzovací stroj
LED bliká nepretržite nazeleno.
Vsadzovací stroj je príliš horúci alebo akumulátor je vybitý, pozri tabuľku porúch
LED bliká načerveno.
Porucha náradia, pozri tabuľku porúch
LED svieti načerveno.
Porucha náradia, pozri tabuľku porúch
LED bliká nažlto.
Náradie dajte do servisu firmy Hilti .

Indikácia stavu nabitia akumulátora

Pri aktivovaní odisťovacieho tlačidla akumulátora sa na displeji zobrazí stav nabitia akumulátora.
Počas a bezprostredne po procese vsadzovania nie je možné spoľahlivé zistenie stavu nabitia.
Stav
Význam
Všetky štyri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 75 % až 100 %.
Tri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 50 % až 75 %.
Dve LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 25 % až 50 %.
Jedna LED svieti nazeleno.
Stav nabitia je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká nazeleno.
Stav nabitia je pod 10 %.

Rozsah dodávky

Vsadzovací stroj BX 3-SCT, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Vsadzovací stroj

Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátora B22⁄2.6
4,0 kg
Vedenie klincov
X‑FG B3‑SCT 02
Upevňovací prvok
 • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Dĺžka upevňovacieho prvku
52 mm / 62 mm / 87 mm
Priemer upevňovacích prvkov
6 mm
Dráha pritlačenia
12 mm
Sila pritlačenia
50 N … 70 N
Pracovná teplota (teplota okolia)
−15 ℃ … 50 ℃
Teplota pri použití upevňovacieho prvku
−10 ℃ … 50 ℃
Odporúčaná maximálna frekvencia vsadzovania
650/h
Menovité napätie
21,6 V
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
−11,9 dBm

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií

Hodnoty hladiny akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normalizovanej metódy merania a môžu sa použiť na porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad expozície. Uvedené údaje reprezentujú hlavné účely použitia elektrického náradia. Ak sa ale elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu líšiť. Tým sa môže podstatne zvýšiť expozícia v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní expozície by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo zariadenie buď vypnuté alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môže podstatne znížiť expozícia v priebehu celého pracovného času. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladaných nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hluku a vibráciách (merané podľa normy EN 60745-2‑16)
Typická hladina akustického výkonu pri použití váhového filtra A, LWA (pri vbíjaní čapov do betónu)
96 dB
Typická hladina emisií akustického tlaku pri použití váhového filtra A, LpA (pri vbíjaní čapov do betónu)
85 dB
Neistota uvedených akustických hladín, K
3 dB
Celkové hodnoty vibrácií v jednej osi (v smere Z)
Hodnota emisií vibrácií (pri zabíjaní čapov do betónu) s akumulátorom B22 2.6 (a h)
6,3 m/s²
Neistota, K
1,5 m/s²

Prípravné práce

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z náradia.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Odobratie vedenia čapov

 1. Vypnite vsadzovací stroj.
 2. Odstráňte akumulátor.
 3. Odoberte upevňovací prvok z vedenia čapov.
 4. Posuňte zaisťovanie vedenia čapov v smere šípky až na doraz.
  • Vedenie čapov sa uvoľní.
 5. Vyberte vedenie čapov.

Vloženie vedenia čapov

 1. Vypnite vsadzovací stroj.
 2. Odstráňte akumulátor.
 3. Posuňte zaisťovanie vedenia čapov v smere šípky až na doraz a pridržte ho v tejto pozícii.
 4. Posúvajte vedenie čapov do prednej časti prístroja, až kým počuteľne nezaskočí.
 5. Uvoľnite zaisťovanie vedenia čapov.
  • Zaisťovanie vedenia čapov preskočí do stredovej pozície.
 6. Skontrolujte potiahnutím vedenia čapov, či je bezpečne umiestnené.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom!
 • Používajte na váš výrobok iba lanko na náradie, ktoré odporúča Hilti .
 • Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod lanka na náradie, či nie je poškodený.
 • Lanko na náradie neupevňujte na hák na opasok. Hák na opasok nepoužívajte na dvíhanie výrobku.
Dodržiavajte vnútroštátne smernice pre práce vo výške.
Ako poistku proti pádu používajte pre tento výrobok len Hilti lanko na náradie #2261971.
  Image alternative
 • Lanko na náradie upevnite na výrobok pútkom, ako je zobrazené na obrázku. Skontrolujte, či bezpečne drží.
 • Upevnite karabínu na nosnú štruktúru. Skontrolujte, či karabína bezpečne drží.
  Dodržiavajte návod na použitie lanka na náradie Hilti .

Obsluha

Zapnutie vsadzovacieho stroja

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho stroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
 • Vsadzovací stroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Potiahnutím vedenia klincov rukou naspäť sa môže náradie za určitých okolností uviesť do stavu pripravenosti na používanie. Táto pripravenosť na používanie umožňuje vsadzovanie aj do častí tela.
 • Vedenie klincov nikdy nepotiahnite naspäť rukou.
 • Stlačte vypínač.
  • Pružinový prvok sa počuteľne napne a indikácia stavu sa rozsvieti na zeleno.
  Pri nízkych teplotách klesá výkon akumulátora.
  Napínanie pružinového prvku sa pri nedostatočnom výkone akumulátora vykonáva pomalšie ako pri úplne nabitom akumulátore.
  Pri prevádzke so zníženým výkonom akumulátora sa vsadzovací stroj vypne skôr, ako by mohlo dôjsť k poškodeniu článkov akumulátora.

Vypnutie vsadzovacieho prístroja

 • Stlačte tlačidlo vypínača.
  • Pružinový prvok sa počuteľne uvoľní a indikácia stavu zhasne.

Vsadzovanie

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nesprávnej manipulácie a/alebo odlamovaného materiálu!
 • Nebezpečenstvo vsadenia klincov do ruky! Výrobok obsluhujte vždy oboma rukami! Výrobok vždy pevne držte druhou rukou tak, ako je to znázornené na obrázkoch.
 • Vsadzovací stroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela! Neúmyselné spustenie vsadenia môže spôsobiť ťažké poranenia.
 • Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare a ochranné rukavice. Aj iné osoby v blízkosti majú nosiť ochranu očí a ochrannú prilbu. Počas procesu vsadzovania hrozia poranenia tela a očí materiálom odlomeným z podkladu alebo ak sa v oblasti vedenia čapov nachádzajú cudzie telesá.
 • Nikdy sa nepokúšajte odstrániť poruchy na náradí spustením ďalších vsádzaní!
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia vsadzovacieho stroja!
 • Upevňovací prvok nikdy nepoužívajte na druhé vsadenie! Môže to viesť k zlomeniu prvku a jeho zaseknutiu.
 • Pre toto náradie používajte len schválené originálne príslušenstvo firmy Hilti . Používanie nevhodného materiálu a príslušenstva môže viesť k poraneniam a poškodeniu vsadzovacieho stroja.
 1. Zapnite vsadzovací stroj.
 2. Vložte upevňovací prvok.
 3. Priložte vsadzovací prístroj v pravom uhle na podklad a pritlačte vedenie čapov až na doraz.
 4. Stlačením spúšte aktivujte vsadenie.
  Po každom vsadení použite merací nástroj, aby ste skontrolovali správne nastavenie hĺbky čapu.
 5. Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací stroj z podkladu.
  • Ak bude vedenie čapov dlhšie ako 6 sekúnd pritlačené na podklad bez toho, že by sa aktivovalo vsadenie, vsadzovací stroj sa automaticky vypne. Stlačením tlačidla vypínača sa dá vsadzovací stroj opäť zapnúť.
   Upevňovací prvok nikdy nepoužívajte na druhé vsadenie!
  • Keď sa vsadzovací stroj nepoužíva dlhšie ako 6 minút, automaticky sa vypne.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Vypnite vsadzovací stroj.
 • Odstráňte akumulátor.
 • Odoberte upevňovací prvok z vedenia čapov.
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie s obsahom silikónu, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie s obsahom silikónu, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
 • Vypnite vsadzovací stroj.
 • POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Odstráňte akumulátor.
 • Odoberte upevňovací prvok z vedenia čapov.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené.
 • Náradie a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Náradie a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, v/na zdrojoch tepla alebo za sklom.
 • Náradie a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Pružinový prvok sa dodatočne nenapína; bez indikácie stavu.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor.
Akumulátor nie je správne vložený.
Pružinový prvok sa nenapína, indikácia stavu bliká na zeleno a bliká 1 LED dióda indikácie stavu nabitia.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor.
Teplota akumulátora je príliš nízka.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu.
Pružinový prvok sa dodatočne nenapína, indikácia stavu bliká na zeleno a blikajú 4 LED diódy indikácie stavu nabitia.
Nadmerná teplota vo vsadzovacom prístroji.
 • Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť.
Pružinový prvok sa nenapína a indikácia stavu bliká na červeno.
Vedenie klincov nie je správne vložené.
Pružinový prvok sa nenapína a indikácia stavu svieti na červeno.
Chyba náradia
Upevňovací prvok je vsadený šikmo.
Náradie je príliš silno pritlačené za rukoväť.
 • Náradie pritlačte nižším tlakom k podkladu.
Náradie bolo pritlačené mimo vsadzovacej osi.
 • Náradie pritlačte kolmo, príp. za príslušnú úchopovú plochu zadnej strany náradia.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Image alternative
Ďalšie informácie o obsluhe, technológii, životnom prostredí a recyklácii nájdete na nasledujúcom odkaze: qr.hilti.com/manual/?id=2338836&id=2338838
Tento odkaz nájdete aj na konci dokumentácie ako QR kód.