Jazyk

HDE 500‑A12

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Národný systém využívania odpadu
Image alternative Poloha vyp.
Image alternative Kontinuálne dávkovanie
Image alternative Objemové dávkovanie 5... 80 ml
Image alternative Objemové dávkovanie 1... 16
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Akumulátorové vytláčacie zariadenie:
  HDE 500-A12
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Na výrobku alebo na príslušenstve nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či sú akumulátor a pripojené príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Pri výmene častí príslušenstva používajte ochranu očí a ochranné rukavice.
 • Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku, upozornenia na obale a návod na použitie fóliového balenia s vytláčacou náplňou.
 • So vstrekovaním hmoty začnite až v bezprostrednej pracovnej oblasti.
 • Nesmerujte výrobok proti sebe ani inej osobe.
 • Výrobok nikdy nenechávajte bez dozoru.
 • Výrobok neprevádzkujte vtedy, keď sú jeho časti poškodené alebo ak nefungujú ovládacie prvky bezchybne. Výrobok nechajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte poriadok. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré sa môžete poraniť.
 • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Výrobok nepoužívajte na miestach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.
 • Nepoužívajte chybné/opotrebované kazety.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na použitie.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými akumulátormi Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na použitie.

Opis

Prehľad

Image alternative
 1. Predný ložiskový čap na montáž kazety/kartuše
 1. Držiak na upevnenie kazety/kartuše
 1. Zadný ložiskový čap na montáž kazety/kartuše
 1. Dávkovací volič
 1. Paralelné posúvacie tyče s rukoväťou
 1. Odblokovacie tlačidlo
 1. Rukoväť
 1. Akumulátor
 1. Odblokovacie tlačidlá pre akumulátor s prídavnou funkciou aktivácie ukazovateľa stavu nabitia
 1. Tlakový spínač
 1. Fóliové balenie
 1. Čierna kazeta
 1. Červená kazeta
 1. Kartuša

Používanie v súlade s určením

Výrobok je určený na vyprázdňovanie fóliových balení s vytláčacou náplňou a kartušou Hilti a na dávkovanie ich obsahu. Akumulátorové vytláčacie zariadenie HDE 500‑A12 je určené výlučne na spracovanie fóliových balení s vytláčacou náplňou Hilti s objemom 330 ml alebo 500 ml a kartuší s objemom 580 ml.

Výrobok sa môže používať s kazetou alebo kartušou:
Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B12. Pre optimálny výkon Hilti odporúča používať pre tento výrobok akumulátory uvedené v tabuľke na konci tohto návodu na obsluhu.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba akumulátory Hilti typových radov uvedených na konci tohto návodu na obsluhu.

Rozsah dodávky

Vytláčacie zariadenie a návod na použitie
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Indikácia stavu nabitia

Stav nabitia lítiovo-iónového akumulátora sa zobrazí po miernom stlačení jedného odisťovacieho tlačidla (maximálne po citeľný odpor).
Stav
Význam
4 LED svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
 • Stav nabitia: < 10 %
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.

Technické údaje


HDE 500-A12
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 bez akumulátora
1,8 kg
Menovité napätie
10,8 V
Teplota pri skladovaní
−40 ℃ … 85 ℃
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
10,8 V
Hmotnosť akumulátora
Pozri na konci tohto návodu na obsluhu
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−40 ℃ … 85 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti

HDE 500-A12
Typická úroveň akustického výkonu, hodnotená ako A (LWA)
75,5 dB
Neistota pre meranú úroveň akustického výkonu (KWA)
3 dB
Typická úroveň emisií akustického tlaku, hodnotená ako A (LpA)
64,5 dB
Neistota pre hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB
Informácie o vibráciách
Celkové hodnoty vibrácií (ah)
B 12/2.6 Li‑Ion
0,2 m/s²
B 12‑30
0,2 m/s²
Neistota (Kah)
1,5 m/s²

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Vybratie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom!
 • Používajte na váš výrobok iba lanko na náradie, ktoré odporúča Hilti .
 • Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod lanka na náradie, či nie je poškodený.
 • Lanko na náradie neupevňujte na hák na opasok. Hák na opasok nepoužívajte na dvíhanie výrobku.
Dodržiavajte národné smernice pre práce vo výške.
Ako ochranu proti pádu použite pri tomto výrobku prídržné lano na náradie Hilti #2261970 alebo #2261971.
  Image alternative
 • Upevnite karabínu k nosnej konštrukcii. Skontrolujte bezpečné upevnenie karabíny.
 • V závislosti od použitého prídržného lana na náradie Hilti upevnite na výrobok druhú karabínu alebo slučku, ako je to znázornené na obrázku. Skontrolujte bezpečné upevnenie.
  Dodržiavajte príslušný návod na obsluhu prídržného lana na náradie Hilti .

Vloženie kazety a fóliového balenia s vytláčacou náplňou

POZOR
Nebezpečenstvo zacviknutia Pri neopatrnom zasunutí kazety sa môžu zacviknúť ruky.
 • Pri zasúvaní kazety nedržte ruky v oblasti upevnenia kazety.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo vyplývajúce z používania chemikálií.
 • Skontrolujte, či kazeta nie je poškodená alebo znečistená. Obidva piesty sa musia v kazete ľahko a úplne pohybovať dopredu a dozadu. Vymeňte poškodené a/alebo silno znečistené kazety.
Image alternative
 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo.
 2. Posúvacie tyče vytiahnite dozadu až na doraz.
 3. Vsuňte prednú časť kazety do predného ložiskového čapu.
 4. Vytiahnite kazetu na zadný ložiskový čap a kazetu otočte nahor.
 5. Naskrutkujte statický zmiešavač na fóliové balenie.
 6. Fóliové balenie zasuňte do kazety.
 7. Kazetu otočte do výrobku.

Vloženie kartuše

Image alternative
 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo.
 2. Posúvacie tyče vytiahnite dozadu až na doraz.
 3. Vložte prednú časť kartuše do predného ložiskového čapu.
 4. Vytiahnite kartušu na zadný ložiskový čap a kartušu otočte nahor.
 5. Naskrutkujte statický zmiešavač na kartušu.
 6. Kartušu otočte do výrobku.

Manuálne zahodenie počiatočného množstva lepiacej hmoty

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo vyplývajúce z používania chemikálií.
 • Vytláčacie zariadenie nikdy nesmerujte na seba alebo na inú osobu. S dávkovaním začnite len s naskrutkovaným statickým zmiešavačom. Nevhodné používanie môže viesť k poraneniam.
Počiatočné množstvo by sa malo vyhodiť po každej výmene statického zmiešavača.
Začiatok vychádzajúcej lepiacej hmoty nie je vhodný na použitie.
Image alternative
 1. Nastavte dávkovací volič na Image alternative.
 2. Stlačte tlakový spínač a podržte, kým sa zmiešavač celkom nenaplní.
 3. Nastavte dávkovací volič na príslušné počiatočné množstvo lepiacej hmoty Image alternative.
  Dodržiavajte objem na zahodenie podľa návodu pre fóliové balenie.
  Jedno kliknutie na dávkovacie koliesko zodpovedá 1 ml.
 4. Počiatočné množstvo lepiacej hmoty zahoďte.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vstrekovanie lepiacej hmoty

Pri každom novom fóliovom balení, každej novej kartuši a pri stvrdnutom zmiešavači použite nový statický zmiešavač.
Image alternative
 1. Stlačte tlakový spínač.
 2. Vstreknite lepiacu hmotu.

Vybratie kazety a fóliového balenia s vytláčacou náplňou

Image alternative
 1. Nastavte dávkovací volič na Image alternative.
 2. Stlačte odblokovacie tlačidlo.
 3. Posúvacie tyče vytiahnite dozadu až na doraz.
 4. Otočte kazetu nahor.
 5. Odstráňte fóliové balenie.
 6. Stlačte príložku na kazete.
 7. Zatlačte kazetu pri zadnom ložiskovom čape nadol.
 8. Stiahnite kazetu z predného ložiskového čapu.

Vybratie kartuše

Image alternative
 1. Nastavte dávkovací volič na Image alternative.
 2. Stlačte odblokovacie tlačidlo.
 3. Posúvacie tyče vytiahnite dozadu až na doraz.
 4. Kartušu otočte nahor.
 5. Zatlačte kartušu pri zadnom ložiskovom čape nadol.
 6. Stiahnite kartušu z predného ložiskového čapu.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefkou, ak sú súčasťou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Posúvacie tyče v prípade potreby naolejujte.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Nikdy nepoužívajte batériu s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Akumulátor zbytočne nevystavujte prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. ho neponárajte do vody alebo ho nenechávajte v daždi).
  Ak dôjde k premočeniu akumulátora, zaobchádzajte s ním tak, ako by bol poškodený. Izolujte ho v nehorľavej nádobe a obráťte sa na servis spoločnosti Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte bez prítomnosti oleja a tuku. Dbajte na to, aby sa na akumulátore zbytočne nehromadil prach alebo nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou utierkou.
  Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Preprava a skladovanie vytláčacích zariadení

 • Nastavte dávkovací volič na prepravu a skladovanie Image alternative.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Pomoc v prípade porúch

Pri všetkých poruchách si všimnite ukazovateľ stavu nabitia a indikácie porúch. Pozri kapitolu Indikátory lítiovo-iónového akumulátora .
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Výrobok nefunguje.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s počuteľným zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor.
Dávkovací volič na Image alternative
 • Vyberte si želané dávkovanie.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným cvaknutím.
Zaskakovací výčnelok na akumulátore je znečistený.
 • Očistite zaskakovací výčnelok a akumulátor nechajte zaskočiť. Ak problém pretrváva aj naďalej, obráťte sa na servis spoločnosti Hilti .
Vznik intenzívneho tepla vo výrobku alebo akumulátore.
Výrobok bol preťažený (bola prekročená hranica používania).
 • Pred všetkými prácami vezmite do úvahy údaje o výkone vášho výrobku. Pozrite si technické údaje.
Elektrická porucha
 • Ihneď vypnite výrobok, vyberte akumulátor, prezrite ho, nechajte ho vychladnúť a kontaktujte servis spoločnosti Hilti .
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Nechajte akumulátor pomaly ohriať na izbovú teplotu.
Výrobok preruší predčasne proces vytláčania
Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu; Lepiaca hmota v statickom zmiešavači vytvrdla
 • Vymeňte statický zmiešavač.
Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu; Príliš veľký tlak na výrobok.
 • Zvýšte teplotu fóliového balenia.
Fóliové balenie je prázdne
 • Vymeňte prázdne fóliové balenie.
Kazeta sa nedá zasunúť do výrobku.
Fóliové balenie nie je celkom zasunuté do kazety.
 • Fóliové balenie zasuňte až na doraz do kazety.
Posúvacia tyč nebola úplne potiahnutá dozadu
 • Stlačte odblokovacie tlačidlo a úplne vytiahnite posúvaciu tyč dozadu.
Kazeta nezapadne s počuteľným cvaknutím
Zaskakovacie výčnelky znečistené
 • Vyčistite zaskakovacie výčnelky.
Zaskakovacie výčnelky chybné
 • Vložte inú kazetu. Ak problém pretrváva aj naďalej, vyhľadajte servisné stredisko firmy Hilti .
Zo zmiešavača nevyteká hmota
Lepiaca hmota v statickom zmiešavači vytvrdla
 • Odskrutkujte stvrdnutý zmiešavač a naskrutkujte nový.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Image alternative
Ďalšie informácie o obsluhe, technológii, životnom prostredí a recyklácii nájdete na nasledujúcom odkaze: qr.hilti.com/manual/?id=2330324&id=2330326
Tento odkaz nájdete aj na konci dokumentácie ako QR kód.