Jazyk

PS 85

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative SD karta
Image alternative USB
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Ak je k dispozícii na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Detektor na stenu
  PS 85
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre meracie prístroje

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nesprávne zaobchádzanie s meracími prístrojmi môže spôsobiť nebezpečenstvo. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok poškodenie meracieho prístroja a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • S výrobkom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
 • Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb počas používania výrobku.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Elektrická bezpečnosť
 • Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Pred uskladnením v prepravnej nádobe výrobok utrite dosucha.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s meracím prístrojom pristupujte s rozvahou. Merací prístroj nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní meracieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Používanie osobných ochranných prostriedkov znižuje riziko poranenia.
 • Nevyraďujte z činnosti bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Uistite sa, že sa merací prístroj je vypnutý, prv než ho pripojíte k akumulátoru, uchopíte alebo prenesiete.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je pre tento špeciálny typ zariadenia predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie výrobkov na iné ako určené použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre meracie prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním meracieho prístroja. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
 • Merací prístroj sa nesmie používať v blízkosti medicínskych prístrojov.
Používanie a starostlivosť o merací prístroj
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nepoužívané meracie prístroje uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Meracie prístroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
 • O meracie prístroje sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu meracieho prístroja. Poškodené časti dajte pred použitím meracieho prístroja opraviť. Príčinou mnohých úrazov bola nesprávna údržba meracích prístrojov.
 • Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny ani manipulácie. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie výrobku do prevádzky.
 • Pred dôležitým meraním, ako aj po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť meracieho prístroja.
 • Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Patrí sem napr. blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické pole, vibrácie a zmeny teploty.
 • Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu skresliť výsledky merania.
 • Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať. Veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nesprávnym operáciám a nesprávnym výsledkom merania.
 • Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bolo príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Hoci je merací prístroj koncipovaný pre tvrdé podmienky používania na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, rovnako ako s inými optickými a elektrickými výrobkami (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
 • Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Udržujte merací prístroj v dostatočnej vzdialenosti od implantátov.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 • Nepoužívajte merací prístroj na prezeranie osôb alebo zvierat.
 • Prístroj sa nesmie používať v blízkosti gravidných žien alebo osôb, ktoré majú implantovaný kardiostimulátor.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred uskladnením vyberte akumulátor.
Použitie a starostlivosť o merací prístroj
 • Pred použitím skontrolujte výrobné nastavenia meracieho prístroja a nastavenia, ktoré ste vy sami vykonali.
 • Po zapnutí a počas práce sa riaďte informáciami a výstrahami na displeji.
 • Dolnú stranu skenera a kolieska udržiavajte čisté, pretože to môže mať vplyv na presnosť merania.
 • V oblasti senzorov na zadnej strane meracieho prístroja neumiestňujte nálepky alebo štítky. Výsledky merania ovplyvňujú najmä štítky z kovu.
 • Počas skenovania udržiavajte všetkými 4 kolieskami vždy kontakt s podkladom. Neprechádzajte cez stupienky, schodíky alebo hrany.
 • Počas skenovania držte merací prístroj iba za určenú rukoväť, aby nebolo ovplyvnené meranie.
 • Počas skenovania nenoste rukavice a dbajte na dostatočné uzemnenie. Pri nedostatočnom uzemnení môže byť negatívne ovplyvnené rozpoznanie materiálu (vrátane rozpoznania vedení, ktoré sú pod napätím).
 • Pohybujte meracím prístrojom vždy rovnakým spôsobom tam a späť.
 • Nevŕtajte na pozíciách, na ktorých merací prístroj našiel objekty. Zohľadnite priemer vŕtaného otvoru a vždy počítajte aj s dostatočným bezpečnostným faktorom.
 • Nepoužívajte merací prístroj na vypátranie kritických objektov, ako sú nosné konštrukčné prvky, vedenia vysokého napätia, vedenia plynu alebo pary, vedenia vysokého tlaku a podobné objekty.
 • Nikdy sa nespoliehajte len na merací prístroj. Výsledky merania overte navyše pomocou iných informačných zdrojov, kontrolných meraní a prípadne skúšobného vŕtania.
 • Uistite sa, že je slučka na zápästie bezpečne pripevnená. Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod slučky na zápästie, či nie je poškodený.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Používajte len dodanú slučku na zápästie.
 • Držte merací prístroj len za určenú rukoväť. Rukoväť udržiavajte suchú, čistú a bez oleja alebo tuku.
 • Displej udržiavajte čistý a dobre čitateľný. Displej utierajte iba čistou handričkou, ktorá sa ho nepoškriabe.
 • Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. K nim patrí napríklad blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické polia, vlhkosť, stavebné materiály obsahujúce kov, izolačné a tlmiace hmoty potiahnuté hliníkom, vrstvené nadstavby, podklady s dutinami, ako aj vodivé tapety alebo dlaždice či obkladačky. Preto pred vŕtaním, rezaním alebo frézovaním do podkladov zohľadnite aj údaje uvedené v iných zdrojoch informácií (napr. v stavebných plánoch).
 • Počas procesu skenovania sa nezdržiavajte v blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú silné elektrické, magnetické alebo elektromagnetické polia (napr. mobilné telefóny). Pokiaľ je to možné, pri všetkých zariadeniach, ktorých vyžarovanie môže ovplyvniť meranie, deaktivujte príslušné funkcie alebo zariadenia vypnite.
 • Nepoužívajte merací prístroj v blízkosti vojenských zariadení, letísk, v lietadlách alebo rádioastronomických zariadeniach bez predchádzajúceho súhlasu.
 • Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť meracieho prístroja. Ak je merací prístroj poškodený, dajte ho opraviť do servisu Hilti .
 • Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na použitie.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými akumulátormi Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na použitie.

Starostlivé používanie a zaobchádzanie s gombíkovými batériami

 • Nikdy neprehĺtajte gombíkové batérie. Prehltnutie gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptanie a smrť.
 • Zabezpečte, aby sa gombíkové batérie nedostali do rúk detí. Ak máte podozrenie, že bola gombíková batéria prehltnutá alebo vložená do iného otvoru tela, okamžite vyhľadajte lekára.
 • Pri výmene gombíkovej batérie dbajte na jej odbornú výmenu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Používajte len gombíkové batérie uvedené v tomto návode na obsluhu. Nepoužívajte žiadne iné gombíkové batérie ani iné zdroje napájania.
 • Nepokúšajte sa gombíkové batérie znova dobíjať a neskratujte gombíkové batérie. Gombíková batéria môže stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a zraniť osoby.
 • Vybité gombíkové batérie odstráňte a zlikvidujte riadnym spôsobom. Vybité gombíkové batérie môžu stratiť tesnosť a poškodiť výrobok alebo zraniť osoby.
 • Gombíkovú batériu neprehrievajte ani ju nevhadzujte do ohňa. Gombíková batéria môže stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a zraniť osoby.
 • Nepoškodzujte gombíkové batérie a nerozoberajte ich. Gombíková batéria môže stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a zraniť osoby.
 • Zabráňte kontaktu poškodenej gombíkovej batérie s vodou. Unikajúce lítium môže v kombinácii s vodou vytvárať vodík a spôsobiť tak požiar, výbuch alebo zranenie osôb.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Koliesko
 2. Značkovací zárez hore
 3. Displej
 4. Značkovací zárez vľavo/vpravo
 5. Ovládací panel
 6. Rukoväť
 7. Skrutka držiaka gombíkovej batérie
 8. Gombíková batéria
 9. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 10. Akumulátor
 11. Indikácia stavu nabitia akumulátora
 12. Priečinok microSD karty
 13. USB vstup, typ C
 14. Oblasť senzora
 15. Slučky
 16. Tlačidlo funkcií vľavo
 17. Tlačidlá so šípkami
 18. Tlačidlo štart/stop
 19. Tlačidlo funkcií vpravo
 20. Tlačidlo na vytvorenie snímky obrazovky
 21. Tlačidlo vypínača

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je univerzálny detektor. Je určený na detekciu objektov ako železné kovy (armovacie železo), neželezné kovy (meď, hliník), drevené trámy, plastové rúry, vedenia a káble v suchých podkladoch.
Obsluha prístrojov je obmedzená na osoby, ktoré pracujú v stavebníctve.
Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 12. Hilti odporúča používať pre tento výrobok akumulátory uvedené v tejto tabuľke.
 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky Hilti tu uvedených typových radov.

Rozsah dodávky

Detektor, USB kábel, návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Prehľad režimov merania

Merací prístroj má nasledujúce režimy merania:
 • Lokalizácia objektu na lokalizáciu objektov v stenách, podlahách a stropoch.
 • Lokalizácia presakovania na lokalizáciu miest únikov.
 • Meranie vzdialenosti na odmeranie vzdialenosti.
Režim môžete prepnúť v položke menu Režim merania.

Technické údaje

Všetky uvedené údaje boli namerané v špeciálnych skúšobných staniciach, väčšinou v laboratórnom prostredí. Vďaka aditívam v základnom materiáli, zmenám podmienok prostredia alebo špeciálnym vlastnostiam detegovaných objektov (napr. zakrivené objekty) sa môže výkon merania značne líšiť od uvedených hodnôt (pozri tiež kapitolu Ďalšie bezpečnostné upozornenia). Naše štandardné laboratórne podmienky sú:
 • Teplota: 20 °C
 • Relatívna vlhkosť: 36,5 %
 • Trieda pevnosti betónu: C 50⁄60
Maximálna detekčná hĺbka v suchom betóne
200 mm
(7,9 in)
Detekčná hĺbka v suchom betóne pre maximálne spoľahlivé výsledky
kovové objekty
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
iné objekty
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Detekčná hĺbka dreveného trámu v suchých stavbách
38 mm
(1,5 in)
Detekčná hĺbka kovových objektov v mladom betóne
60 mm
(2,4 in)
Detekčná hĺbka objektov v iných podporovaných typoch stien
80 mm
(3,1 in)
Presnosť zobrazenej hĺbky objektu (plus odchýlka v závislosti od použitia)
v suchom betóne
±5 mm
(±0,2 in)
v mladom betóne
±10 mm
(±0,4 in)
Presnosť merania voči stredu objektu
±5 mm
(±0,2 in)
Minimálna vzdialenosť dvoch susediacich objektov
40 mm
(1,6 in)
Presnosť merania pri meraní vzdialenosti
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frekvencia radarového snímača
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maximálny vysielací výkon radarového snímača
0,00001 mW
Frekvencia indukčného snímača
48 kHz … 52 kHz
Maximálna intenzita magnetického poľa (pri 10 m)
20 dBµA/m
Maximálna výška použitia nad referenčnou výškou
2 000 m
(6 561 ft — 10 in)
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu
90 %
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu na rozpoznanie objektov pod napätím
50 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1
2
Typický prevádzkový čas s akumulátorom B 12/2.6
≈ 6 hod
Gombíková batéria
CR2032 (3 V lítiová batéria)
Životnosť batérie
cca 36 mesiacov
Druh ochrany
IP 5X
Rozmery (dĺžka × šírka × výška), bez akumulátora
264 mm × 115 mm × 100 mm
(10,4 in × 4,5 in × 3,9 in)
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01 bez akumulátora
0,57 kg
(1,26 lb)
Teplota okolia počas prevádzky
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
10,8 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Montáž pútka na zápästie

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nesprávneho pripojenia prídržného lanka na náradie! Výrobok môže spadnúť.
 • Na očko a/alebo pútko na zápästie neupevňujte prídržné lanko na náradie.
 1. Vytiahnite tenkú slučku pútka na zápästie cez očko na spodnej strane výrobku.
 2. Širokú slučku prevlečte cez tenkú slučku a utiahnite pútko na zápästie.

Zapnutie/vypnutie meracieho prístroja

Pred zapnutím meracieho prístroja sa uistite, že oblasť snímača nie je vlhká. V prípade potreby osušte merací prístroj handričkou.
 1. Merací prístroj zapnete stlačením tlačidla Zap./Vyp. alebo tlačidla Štart/Stop.
  • Mimo rozsahu prevádzkovej teploty sa zobrazí hlásenie chyby a merací prístroj sa automaticky vypne. Nechajte merací prístroj vychladnúť alebo zohriať potom ho znova zapnite.
  Merací prístroj sa po 5 minútach nepoužívania úplne vypne. Dĺžku času do deaktivácie môžete zmeniť v hlavnom menu.
 2. Merací prístroj vypnete stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Menu

Pohyb v menu

Tlačidlá funkcií vľavo a vpravo majú v závislosti od zobrazenia obrazovky priradené rôzne funkcie. Tieto sa graficky zobrazia na displeji priamo nad príslušným tlačidlom funkcií.
 1. Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo funkcií vľavo.
 2. V menu sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel so šípkami nahor alebo nadol.
 3. Keď chcete potvrdiť zvolenú možnosť v menu, tlačte tlačidlo štart/stop.
 4. Ak sa chcete vrátiť do najbližšieho menu vyššie, stlačte tlačidlo funkcií vľavo.
 5. Ak chcete opustiť menu, stlačte tlačidlo funkcií vpravo (v podmenu Galéria nie je k dispozícii).

Položky menu

Galéria Uložené obrázky môžete zobraziť alebo stlačením tlačidla funkcií vpravo pod symbolom koša vymazať.
Fragmenty údajov o obrázkoch zostávajú v úložisku a je možné ich obnoviť. Na trvalé odstránenie zvoľte Formátovať interné úložisko . Ak je vložená SD karta, najskôr zvoľte Formátovať SD kartu , potom SD kartu vyberte a nakoniec naformátujte interné úložisko. Prípadne môžete obrázky natrvalo odstrániť aj v menu Nastavenia zariadení v časti Výrobné nastavenia .
Režim merania Nastavte požadovaný režim merania. Po výbere sa merací prístroj prepne priamo do zvoleného režimu merania. V režime merania Lokalizácia objektu môžete okrem plánovaného merania stanoviť aj vhodný typ steny a náhľad výsledkov merania.
Nastavenia prístroja
 • Metrové meradlo: Zapnite alebo vypnite metrové meradlo pre režimy merania Lokalizácia objektu (s výnimkou bodového náhľadu) a Lokalizácia presakovania. Pomocou metrového meradla môžete zistiť napr. vzdialenosť medzi stredom objektov. Ak chcete metrové meradlo vynulovať, stlačte tlačidlo funkcií vpravo.
 • Jas obrazovky : Nastavte úroveň jasu osvetlenia displeja.
 • Audio : Zapnite alebo vypnite signalizačný tón. Ak je signalizačný tón zapnutý, pri každom stlačení tlačidla a pri každom nájdení objektu pod oblasťou snímača zaznie zvukový signál.
 • Nastavenia pri spustení : Vyberte nastavenia (napr. typ steny, náhľad, meradlo), ktoré budú predvolené pri spustení meracieho prístroja. Môžete si vybrať prevzatie nastavení pri poslednom vypnutí alebo osobné základné nastavenie (zodpovedá aktuálnemu nastaveniu v hlavnom menu).
 • Vypnutie po ... : Vyberte časový interval, po ktorom sa merací prístroj automaticky vypne, keď sa nepoužíva.
 • Jazyk : Vyberte jazyk zobrazený na displeji.
 • Dátum a čas : Nastavte dátum a čas na ukladanie obrázkov a vyberte formát dátumu a času. Ak sa čas a dátum už neukladajú, vymeňte batériu (pozri „Vloženie/výmena gombíkovej batérie (pozri obrázok D)“, strana 31).
 • Merná jednotka : Vyberte mernú jednotku pre ukazovatele merania. (Nie je k dispozícii na všetkých trhoch.)
 • Výrobné nastavenia : Všetky možnosti v menu môžete obnoviť na výrobné nastavenia. Zároveň sa úplne odstránia všetky uložené obrázky.
Informácie o zariadení Tu nájdete informácie o zariadení, napríklad nainštalovanú verziu softvéru.

Kontextové informácie a pomoc

Ak sa na displeji zobrazí nad tlačidlom funkcií vpravo symbol otáznika, stlačením tlačidla funkcií vpravo zobrazíte kontextové informácie a pomoc. Táto možnosť je k dispozícii pri zmene typu steny a náhľadu, vo všetkých režimoch merania pre lokalizáciu objektu a pre lokalizáciu presakovania.

Uloženie/prenos výsledkov meraní

Uloženie výsledku meraní ako obrázok

V náhľade objektu je k dispozícii funkcia panoramatickej snímky obrazovky. Takto môžete uložiť výsledky merania (vrátane hĺbky objektu pre každý zobrazený objekt) ako obrázok, aby ste ich mohli zdokumentovať alebo neskôr analyzovať.
 1. Zmerajte požadovanú oblasť ako zvyčajne.
 2. Potom stlačte tlačidlo na vytvorenie snímky obrazovky.
  • Keď je vložená microSD karta, obrázky sa ukladajú na kartu. V opačnom prípade sa obrázky uložia do interného úložiska meracieho prístroja a dajú sa preniesť cez rozhranie USB.

Prenos údajov cez rozhranie USB

USB rozhranie slúži výhradne na prenos údajov. Akumulátory alebo iné zariadenia sa cez neho nedajú nabíjať.
 1. Otvorte kryt vstupu USB.
 2. Pripojte USB vstup vypnutého meracieho prístroja k počítaču pomocou USB kábla.
  Merací prístroj pripojte pomocou rozhrania USB výlučne k počítaču. Pri pripojení k iným zariadeniam sa merací prístroj môže poškodiť.
 3. Zapnite merací prístroj.
 4. Otvorte prehliadač súborov na vašom počítači a vyberte jednotku Hilti PS 85 . Uložené súbory je možné z interného úložiska meracieho prístroja kopírovať, presunúť do počítača alebo vymazať.
 5. Po dokončení požadovaného procesu jednotku štandardne odpojte.
  Vždy najskôr odhláste jednotku z operačného systému počítača (odpojiť jednotku), inak by mohlo dôjsť k poškodeniu interného úložiska meracieho prístroja.
 6. Potom zapnite merací prístroj tlačidlom vypínača.
 7. Odstráňte USB kábel a zatvorte kryt vstupu USB, aby ste ho chránili pred prachom alebo striekajúcou vodou.

Prenos údajov cez microSD kartu

Ak je do meracieho prístroja vložená microSD karta, obrázky sa pri ukladaní automaticky ukladajú na kartu, nie do interného úložiska meracieho prístroja.
Pred vybratím microSD karty vypnite merací prístroj. Inak sa môže microSD karta poškodiť.
 1. Otvorte kryt priečinka pre microSD kartu.
 2. MicroSD kartu jemne zatlačte do meracieho prístroja, kým sa neodblokuje.
 3. Vytiahnite microSD kartu z priečinka a pripojte ju k počítaču. Uložené súbory je možné kopírovať, presunúť do počítača alebo vymazať.
 4. Potom vložte microSD kartu naspäť do slotu. Pri vkladaní ju nezabudnite správne zarovnať. Zasuňte microSD kartu dovnútra, kým nezapadne na miesto.
 5. Zatvorte kryt priečinka, aby ste ho chránili pred prachom alebo striekajúcou vodou.

Aktualizácia softvéru

V prípade potreby môžete aktualizovať softvér meracieho prístroja.
Najnovšia verzia softvéru je pripravená na stiahnutie na nasledujúcom odkaze: Download
 • Ak je verzia softvéru novšia ako verzia vášho výrobku, stiahnite si aktualizačný súbor.
 • Načítajte aktualizačný súbor na microSD kartu.
 • Vložte microSD kartu do meracieho prístroja.
 • Zapnite merací prístroj.
 • Ak sa nájde nový aktualizačný súbor, ktorý ešte nebol nainštalovaný, proces aktualizácie sa spustí automaticky.
 • Proces aktualizácie sa zobrazí na displeji. Tento proces môže trvať niekoľko minút.
 • Po dokončení aktualizácie sa merací prístroj automaticky reštartuje.
 • Hilti odporúča potom aktualizačný súbor z microSD karty vymazať.
  Pred vybratím microSD karty vypnite merací prístroj.

Režim merania Lokalizácia objektu

Princíp činnosti

Meracím prístrojom sa kontroluje podklad v oblasti senzora. Ak sa v stene nachádza viacero objektov nad sebou, na displeji sa zobrazí ten objekt, ktorý leží najbližšie k povrchu.
V režime merania Lokalizácia objektu môžete okrem plánovaného merania stanoviť aj vhodný typ steny a náhľad výsledkov merania.

Detegovateľné objekty

Budú rozoznané také objekty, ktoré sa odlišujú od materiálu steny.
 • Plastové rúry (napr. vodovodné plastové rúry s priemerom najmenej 10 mm, prázdne rúry s priemerom najmenej 20 mm v pevnom okolitom materiáli)
 • Elektrické vedenia (nezávisle od toho, či sú alebo nie sú pod napätím)
 • Vedenia trojfázového striedavého prúdu (napr. k sporáku)
 • Nízkonapäťové vedenia (napr. zvonček, telefón, sieť, inteligentná domácnosť)
 • Kovové rúry, tyče a nosníky všetkých druhov (napr. oceľ, meď, hliník)
 • Armovacie železo
 • Drevené trámy
 • Duté priestory

Osobité prípady merania

  Na meranie môžu mať nepriaznivý vplyv nevhodné okolnosti. Ide napríklad o:
 • Viacvrstvové stenové konštrukcie.
 • Prázdne plastové rúry a drevené trámy v dutých priestoroch a stenách ľahkých stavieb.
 • Objekty, ktoré sú umiestnené šikmo v stene.
 • Kovové povrchy a vlhké oblasti; tie môžu byť za určitých okolností v stene zobrazované ako objekty (napr. pri vysokom obsahu vody). Upozorňujeme, že betón vyžaduje na úplné vyschnutie čas niekoľko mesiacov.
 • Duté priestory v stene; tie môžu byť zobrazené ako objekty.
 • V blízkosti prístrojov, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické polia, napr. vysielacie stanice pre mobilné telefóny alebo generátory.
Pred vŕtaním, pílením alebo frézovaním do steny by ste mali získať informácie aj z iných zdrojov, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu. Pretože výsledky merania môžu byť ovplyvnené vplyvmi prostredia alebo vlastnosťami steny, nebezpečenstvo môže vzniknúť, aj keď ukazovateľ nezobrazuje v oblasti senzora žiadny objekt.

Typ steny

Zmena typov stenyPre najlepšie možné výsledky merania vždy nastavte vhodný typ steny. Hĺbka merania závisí od typu steny a má maximálne 85 mm (3,3 palca).
 • Stlačte ľavú alebo pravú šípku, kým sa nezobrazí požadovaný typ steny.
 • Stlačte tlačidlo štart/stop, aby ste vybrali typ steny.
Typ steny: murivo/univerzálTyp steny murivo/univerzál je vhodný pre väčšinu použití v masívnom murive alebo v iných homogénnych materiáloch. Zobrazia sa plastové a kovové objekty, ako aj elektrické a iné vedenia. Dutiny v murive alebo prázdne plastové rúry s priemerom menším ako 2 cm (0,8 palca) nemusia byť eventuálne zobrazené. Tento režim je najvhodnejší pre homogénne typy základných materiálov, ako sú pieskovcové tehly alebo hlinené dosky.
Typ steny: betónTyp steny betón je vhodný na použitie v suchom betóne. Zobrazia sa plastové a kovové objekty, ako aj elektrické a iné vedenia. Prázdne plastové rúry s priemerom menším ako 2 cm (0,8 palca) nemusia byť eventuálne zobrazené. Pri výbere typu steny môžete nastaviť aj maximálnu hĺbku merania medzi 8 cm (3,1 palca) a 20 cm (7,9 palca).
Typ steny: suchá stavbaTyp steny suchá stavba je vhodný na vyhľadanie drevených trámov, kovových nosníkov, elektrických a iných vedení v suchej stavbe (drevo, sadrokartón atď.). Plastové rúry a drevené trámy sa zobrazia identicky. Prázdne plastové rúry nebudú rozpoznané. Ak identifikujete veľa objektov blízko povrchu (0 – 2 mm/0 – 0,08 palca k povrchu), skúste pracovať s podložkou (napr. plexisklo s hrúbkou 1 cm/0,4 palca).
Typ steny: priečne dierovaná tehlaTyp steny priečne dierovaná tehla je vhodný špeciálne na použitie v priečne dierovaných tehlách. Priečne dierované tehly sú tehly s mnohými malými dutinami, väčšinou zvislými. Zobrazia sa kovové objekty, elektrické a iné vedenia, ako aj plastové rúry naplnené vodou. Duté priestory a prázdne plastové rúry nemusia byť rozpoznané.
Typ steny: pozdĺžne dierovaná tehlaTyp steny pozdĺžne dierovaná tehla je vhodný špeciálne na použitie v pozdĺžne dierovaných tehlách. Pozdĺžne dierované tehly sú tehly s niekoľkými malými dutinami, väčšinou vodorovnými. Zobrazia sa ploché kovové objekty, elektrické a iné vedenia, ako aj plastové rúry naplnené vodou do maximálnej hĺbky merania 2 cm. Duté priestory a prázdne plastové rúry nemusia byť rozpoznané. Na zlepšenie výsledku merania skenujte pozdĺžne dierované tehly aj zvolením typu steny priečne dierovaná tehla. Zohľadnite pravdepodobné a nepravdepodobné objekty (fantómové objekty).
Typ steny: mladý betónTyp steny mladý betón je vhodný špeciálne na použitie v betóne, ktorý ešte nie je úplne vytvrdnutý a suchý. Zobrazia sa kovové objekty, plastové a kovové rúry, ako aj elektrické vedenia. Nie je možné rozlíšiť vedenia pod napätím a vedenia, ktoré nie sú pod napätím. Maximálna hĺbka merania je 6 cm (2,4 palca). Upozorňujeme, že betón vyžaduje na úplné vytvrdnutie a vyschnutie čas niekoľko mesiacov.

Náhľad

Zmena náhľadu
 • Opakovane stlačte šípku nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí požadovaný náhľad.
 • Stlačte tlačidlo štart/stop, aby ste vybrali náhľad.

Bodový náhľad

Image alternative
V bodovom náhľade sa zobrazí už prvý výsledok merania bez toho, aby ste merací prístroj posúvali po podklade. Hodí sa preto predovšetkým na merania v rohoch alebo v úzkych priestoroch. Maximálna hĺbka merania je 6 cm. Nájdené objekty sa môžu zobraziť s vlastnosťami materiálu, ale bez údajov o hĺbke.
Merací prístroj posúvajte po podklade aj v bodovom náhľade vždy, keď je to možné, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky merania. Bez pohybu meracieho prístroja je obmedzená hlavne lokalizácia plastových rúr a drevených trámov.
Ukazovateľ meraniaKeď sa nenájde žiadny objekt, na displeji sa zobrazí iba vonkajší kruh, ktorý svieti na zeleno.
Ak sa v blízkosti nachádza nejaký objekt, vonkajší kruh svieti na červeno. Keď sa merací prístroj približuje k objektu, počet kruhov sa zvyšuje. Keď sa merací prístroj vzďaľuje od objektu, počet kruhov sa znižuje.
Ak je intenzita signálu dostatočná, zobrazia sa orientačné šípky. Ak chcete cielene lokalizovať stred objektu, posúvajte merací prístroj v smere orientačných šípok. Ukazovateľ merania zobrazí nad stredom objektu maximálny bod a v prípade dostatočnej intenzity signálu sa zobrazí stredový kríž. Farebné označenie vlastnosti materiálu je rovnaké ako v náhľade objektu.
Ak sa nezobrazia orientačné šípky alebo stredový kríž, aj tak sa môže v bezprostrednej blízkosti nachádzať nejaký objekt.

Náhľad objektu

Image alternative
V náhľade objektu sú k dispozícii najlepšie možné výsledky merania, ako aj maximálne hĺbky merania. Rozpoznané objekty sa zobrazia na dráhe merania s údajmi o hĺbke a v prípade potreby s vlastnosťami materiálu.
Proces merania
 • Postavte merací prístroj na podklad a pohybujte ním v smere presúvania po podklade. Výsledky merania sa zobrazia na displeji po prejdení minimálnej dráhy merania cca 10 cm.
 • Merací prístroj posúvajte vždy priamočiaro miernym tlakom po podklade tak, aby mali kolieska zaistený kontakt so stenou.
 • Aby ste dosiahli optimálne výsledky merania, posúvajte merací prístroj pomaly po celej prehľadávanej oblasti a pozorujte výsledky merania pri posúvaní naspäť. Dráha merania by mala byť minimálne 40 cm.
 • Nové meranie môžete spustiť kedykoľvek stlačením tlačidla štart/stop.
 • Ak počas merania zdvihnete merací prístroj zo steny, na displeji zostane zachovaný posledný výsledok merania. Ak prístroj položíte naspäť alebo pokračujete v pohybe, meranie sa spustí odznova.
 • Pre obzvlášť citlivé merania použite bodový náhľad s príslušným typom steny.
Image alternative
Spoľahlivo sa vždy nájdu horné hrany objektov, ktoré prebiehajú priečne voči smeru pohybu meracieho prístroja. Je to podmienené funkciou prístroja. Preto vždy prechádzajte krížom cez prehľadávanú oblasť.
Na detekciu objektov stačí prejsť po dráhe merania iba raz. Ak chcete nájdený objekt presne lokalizovať a označiť, posúvajte merací prístroj naspäť po dráhe merania.
Umiestnenie nájdeného objektu v stene môžete zistiť tak, že prejdete viaceré dráhy merania jednu po druhej.
Ukazovateľ meraniaAk v oblasti senzora nebol rozpoznaný žiadny objekt, prerušované čiary a stredová čiara sú celkom zelené. Ak bol objekt rozpoznaný, zobrazí sa na displeji medzi dvoma prerušovanými čiarami a obidve prerušované čiary a stredová čiara sú celkom alebo čiastočne červené.
Na pravej stupnici hĺbky sa zobrazí hĺbka objektu až po horný okraj nájdeného objektu.
Znázornenie vlastností nájdeného objektu na displeji sa môže odlišovať od skutočných vlastností objektu. Najmä príliš tenké objekty sa na displeji znázorňujú hrubšie. Väčšie objekty valcovitého tvaru (napr. plastové alebo vodovodné rúry) sa môžu na displeji poli zdať tenšie, ako sú v skutočnosti.
Farebné označenie vlastností materiáluV závislosti od druhu a hĺbky objektu je možné rozpoznať vlastnosti materiálu.
Vlastnosti majú nasledujúce farebné označenie:
Oranžová
objekt pod napätím
Modrá
magnetický/železný kov (napr. armovacie železo)
Tyrkysová
nemagnetický kov (napr. medená rúra)
Biela
nekovový materiál (napr. drevo, plast)
Sivá
vlastnosť materiálu nie je známa
 • Pri objektoch pod napätím sa nezobrazia žiadne ďalšie vlastnosti.
 • Vedenia trojfázového striedavého prúdu nemusia byť rozpoznané ako vedenia pod napätím.
 • Pri relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 50 percent môže byť stanovenie vlastnosti „pod napätím“ obmedzené.
Označenie objektovNájdené objekty môžete označiť značkovacím zárezom hore alebo vonkajšou hranou meracieho prístroja.
 • Presuňte merací prístroj na nájdený objekt, ktorý chcete označiť.
 • Zarovnajte merací prístroj tak, aby sa objekt nachádzal v strede na stredovej čiare na displeji.
 • Urobte značku na značkovacom záreze hore, vpravo a vľavo.
 • V priesečníku zakreslených značiek sa nachádza stred objektu.
 • Prípadne zarovnajte merací prístroj tak, aby sa objekt nachádzal v strede na jednej z prerušovaných čiar na displeji.
 • V tom prípade sa objekt nachádza v strede pod príslušnou vonkajšou hranou meracieho prístroja.
 • Pozdĺž tejto vonkajšej hrany nakreslite na podklad čiaru a vyznačte na tejto čiare polohu príslušného bočného značkovacieho zárezu.
 • Tu sa nachádza stred objektu.
 • Umiestnenie nájdeného objektu v stene môžete označiť tak, že prejdete viaceré dráhy merania jednu za druhou a spojíte príslušné označenia.

Signálny náhľad 2D

Image alternative
V signálnom náhľade 2D sa zobrazuje intenzita signálu v príslušnej polohe merania v kombinácii s hĺbkou objektu. Signálny náhľad 2D je variantom k náhľadu objektu. Zobrazuje intenzitu signálu namiesto symbolov objektu. Maximálna intenzita signálu predstavuje hornú hranu objektov.
Signálny náhľad 2D je možné použiť na lokalizáciu objektov, ktoré ležia tesne vedľa seba, a na lepšie vyhodnotenie zložitých štruktúr materiálov. Za určitých okolností možno nájsť aj slabšie objekty a objekty ležiace za sebou. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa procesu merania v náhľade objektu.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa procesu merania v  náhľade objektu .

Signálny náhľad

Image alternative
V signálnom náhľade sa zobrazuje intenzita signálu v príslušnej polohe merania bez informácií o hĺbke objektu. Signálny náhľad je možné použiť na lokalizáciu objektov, ktoré ležia tesne vedľa seba, a na lepšie vyhodnotenie zložitých štruktúr materiálov na základe priebehu signálu.

Režim merania Lokalizácia presakovania

V tomto režime merania sa zobrazuje relatívna vlhkosť povrchového materiálu. Je preto vhodný na zisťovanie miesta maximálnej vlhkosti materiálu a tým poukazuje na možné presakovanie. Rôzne materiály na povrchu, ploché objekty a nehomogenity v podklade (napr. škáry) môžu výsledok skresliť.

Režim merania Meranie vzdialenosti

V tomto režime merania môžete merať vzdialenosti medzi objektmi.
Referenčným bodom merania je vždy horná označovacia pomôcka. Meranie je možné iba v priamom smere v smere jazdy koliesok. Vzdialenosť k východiskovému bodu sa meria kontinuálne. Nameraná hodnota zobrazená na displeji zodpovedá vzdialenosti k východiskovému bodu aktuálneho merania, nie celkovej prejdenej vzdialenosti. Pri posúvaní naspäť do východiskového bodu sa nameraná hodnota zmenšuje.
Ak merací prístroj poskytuje nehodnoverné hodnoty vzdialenosti, zmerajte nejakú konkrétnu vzdialenosť, napríklad 1 m (3 stopy). Ak vzdialenosť nie je v rámci tolerancie (pozri kapitolu Technické údaje), obráťte sa na servis Hilti .

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak existujú, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Výmena batérie

Merací prístroj obsahuje gombíkovú batériu, aby bolo možné uložiť čas. Keď je batéria vybitá, je potrebné ju vymeniť.
Image alternative
 1. Vyberte skrutku držiaka gombíkovej batérie.
 2. Vytiahnite držiak gombíkovej batérie z otvoru (v prípade potreby vhodným nástrojom).
 3. Vyberte vybitú batériu a vložte novú batériu. Dbajte na správnu polaritu. Kladný pól gombíkovej batérie musí smerovať nahor.
 4. Držiak gombíkovej batérie vložte naspäť do otvoru. Uistite sa, že držiak gombíkovej batérie je vložený správne a úplne, inak nie je možné zaručiť ochranu pred prachom a striekajúcou vodou.
 5. Vložte naspäť skrutku držiaka gombíkovej batérie a ručne ju utiahnite.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Výrobok sa nedá zapnúť.
Akumulátor je vybitý
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s počuteľným zacvaknutím.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným cvaknutím.
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Zadanie cez ovládací panel nie je možné
Ovládací panel je chybný
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Kolieska sa nepohybujú ľahko.
Sú zaprášené alebo znečistené kolieska
 • Vyčistite kolieska a teleso.
Výrobok nie je možné pripojiť k počítaču.
Výrobok nie je rozpoznaný v počítači.
 • Skontrolujte, či máte aktuálny ovládač. V prípade potreby aktualizujte ovládač alebo operačný systém.
USB kábel je chybný.
 • Skontrolujte pripojenie pomocou iného USB kábla. USB kábel v prípade potreby vymeňte.
USB vstup na výrobku je chybný.
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti .
MicroSD karta nefunguje.
MicroSD karta nebola rozpoznaná.
 • Skontrolujte funkčnosť microSD karty pomocou iného zariadenia (napr. PC).
 • Použite inú alebo novú microSD kartu. Ak ani táto nie je rozpoznaná, obráťte sa na servis spoločnosti Hilti .
MicroSD kartu nebolo možné prečítať.
 • Skontrolujte microSD kartu a priečinok v meracom prístroji, či nie sú znečistené. Opatrne ich vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Ak problém pretrváva aj naďalej, obráťte sa na servis spoločnosti Hilti .

Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj dodržal v testoch hraničné hodnoty, ktoré sú predpísané v odseku č. 15 nariadení FCC pre digitálne prístroje triedy B. Tieto hraničné hodnoty poskytujú dostatočnú ochranu pred rušivými žiareniami aj pri inštalácii v obytných oblastiach. Prístroje tohto typu vytvárajú a používajú vysoké frekvencie a môžu spôsobiť aj vysokofrekvenčné vyžarovanie. Ak nie sú nainštalované a prevádzkované podľa pokynov, môžu tak byť príčinou rušení príjmu rádiového signálu.
Nie je však možné zaručiť, že k rušeniu nemôže dôjsť pri určitých inštaláciách. Ak tento prístroj spôsobuje rušenia príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím prístroja, odporúčame používateľovi odstrániť rušenia pomocou nasledujúcich opatrení:
 • Nové nastavenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
 • Zväčšenie vzdialenosti medzi prístrojom a prijímačom.
 • Pripojenie prístroja do zásuvky elektrického obvodu, ktorý je odlišný od obvodu pre prijímač.
 • Poraďte sa s vaším predajcom alebo skúseným technikom pre televízne/rádiové zariadenia.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.
Tento prístroj je v súlade s paragrafom 15 ustanovení FCC a spĺňa požiadavky definované v RSS‑220 v spojení s RSS-Gen IC.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 • Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
 • Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Pre používateľov v USA: Prevádzka tohto prístroja je obmedzená na orgány činné v trestnom konaní, hasičské a záchranné služby, vedecké výskumné ústavy, komerčné ťažobné spoločnosti, stavebné spoločnosti a súkromné strany pracujúce na pokyn týchto skupín. Prevádzka inou stranou predstavuje porušenie štatútu 47 U.S.C. § 301 a môže mať za následok prísne tresty.
Požiadavky na koordináciu
 1. Zobrazovacie systémy UWB vyžadujú pred použitím vybavenia koordináciu federálnou komisiou FCC. Prevádzkovateľ musí dodržiavať všetky obmedzenia pri používaní vybavenia vyplývajúce z tejto koordinácie.
 2. Používatelia zobrazovacích zariadení UWB sú povinní nahlásiť prevádzkové oblasti úradu FCC Office of Engineering and Technology, ktorý tieto informácie koordinuje so spolkovou vládou prostredníctvom inštitúcie National Telecommunications and Information Administration. Informácie poskytnuté prevádzkovateľom UWB musia obsahovať meno používateľa, adresu a ďalšie relevantné kontaktné informácie, požadovanú geografickú oblasť (oblasti) použitia a ID číslo FCC a inú nomenklatúru zariadenia UWB. Ak je zobrazovacie zariadenie určené pre mobilné aplikácie, geografickou oblasťou použitia môže byť štát (štáty) alebo okres (okresy), v ktorých sa zariadenie prevádzkuje. Prevádzkovateľ zobrazovacieho systému pre prevádzku na pevnom mieste musí uviesť konkrétnu geografickú polohu alebo adresu, kde sa bude zariadenie prevádzkovať. Tieto podklady je potrebné zaslať na oddelenie koordinácie frekvencií, OET, Federal Communications Commission, na adresu sídla komisie FCC uvedenú v 47 CFR 0.401(a), ATTN: UWB Coordination.
 3. Výrobcovia alebo splnomocnení obchodní zástupcovia musia informovať kupujúcich a používateľov svojich systémov, že pred uvedením zariadenia do prevádzky musia vykonať presnú koordináciu prevádzkových oblastí s komisiou FCC.
 4. Používatelia schválených koordinovaných systémov UWB ich môžu previesť na iných kvalifikovaných používateľov a na iné miesta, ak oznámia komisii FCC zmenu vlastníctva alebo miesta a vykonajú koordináciu s existujúcou schválenou prevádzkou.
 5. V správe o koordinácii FCC/NTIA sa uvedú geografické oblasti, v ktorých prevádzka zobrazovacieho systému vyžaduje dodatočnú koordináciu alebo kde je prevádzka zobrazovacieho systému zakázaná. Ak je na prevádzku v určitých geografických oblastiach potrebná dodatočná koordinácia, uvedie sa miestny koordinačný kontakt. Okrem prevádzky v týchto vykázaných oblastiach nie je po predložení požadovaných informácií o zobrazovacom systéme UWB komisii FCC potrebná žiadna ďalšia koordinácia s komisiou FCC, pokiaľ sa nahlásené prevádzkové oblasti nezmenia. Ak sa zmení prevádzková oblasť, je potrebné poskytnúť komisii FCC aktualizované informácie v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 tohto oddielu.
 6. Koordinácia bežnej prevádzky UWB nesmie trvať dlhšie ako 15 pracovných dní od prijatia žiadosti o koordináciu v inštitúcii NTIA. Pri osobitných, časovo obmedzených operáciách môže byť doba spracovania skrátená, ak je to zdôvodnené okolnosťami. Prevádzka UWB systémov v núdzových situáciách týkajúcich sa ohrozenia života alebo majetku môže prebiehať bez koordinácie za predpokladu, že používateľ UWB vybavenia dodrží oznamovací postup, ktorý zodpovedá postupu opísanému v § 2.405(a) až (e) tejto kapitoly.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Pre používateľov v Kanade: Toto radarové zobrazovacie zariadenie sa môže prevádzkovať len vtedy, keď je nasmerované na podlahu alebo stenu a je v kontakte s podlahou alebo povrchom steny alebo sa nachádza vo vzdialenosti 20 cm k týmto plochám. Toto radarové zobrazovacie zariadenie môžu prevádzkovať len orgány činné v trestnom konaní, vedecké výskumné ústavy, komerčné ťažobné spoločnosti, stavebné spoločnosti a záchranné alebo hasičské organizácie.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Príslušenstvo, systémové výrobky a ďalšie informácie o Vašom výrobku nájdete tu.

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.

Hilti Lítium-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
OpisAkumulátory Hilti sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. Lítium-iónové články majú veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty.
Výrobky schválené pre akumulátory Hilti nájdete vo vašom Hilti Store alebo na: www.hilti.group
Bezpečnosť
 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Postupujte podľa pokynov v kapitole Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom .
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Nepoužívajte akumulátor, z ktorého vyteká tekutina.
 • Zabráňte priamemu kontaktu očí a/alebo pokožky s vytekajúcou tekutinou. Pri manipulácii s tekutinou z batérie vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok. Dodržiavajte vaše miestne predpisy o čistení tekutín z batérií.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie, nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie tekutiny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servis Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať. Pozrite kapitolu Údržba a likvidácia .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Skôr, ako sa pokúsite uhasiť požiar, zavolajte hasičov.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou z najväčšej možnej vzdialenosti. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom horiacich akumulátorov. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory.
V prípade, že sa akumulátor neochladzuje, dymí alebo horí:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Akumulátor nechajte vo vedre najmenej 24 hodín, kým úplne nevychladne.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite suchým, mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.