Jazyk

R 6-22

Preklad pôvodného návodu na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Používajte len v miestnostiach
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Ak sa nachádza na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rádio
  R 6-22
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

POZOR! Je potrebné prečítať si všetky pokyny. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Tieto pokyny si starostlivo odložte.
Pracovisko
 • Zabezpečte dobré osvetlenie pracoviska.
 • Manipulácia alebo zmeny na zariadení nie sú dovolené.
 • Zariadenie nie je určené na upevnenie na stenu.
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
Bezpečnosť osôb
 • Výrobok nie je určený na to, aby ho obsluhovali osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, majú nedostatok skúseností a/alebo nedostatok vedomostí na to, aby ho mohli používať. Tieto osoby musí zodpovedná osoba inštruovať ohľadom bezpečného zaobchádzania s prístrojom a pri používaní prístroja na ne musí dohliadať.
 • Vysvetlite deťom, že sa s prístrojom nesmú hrať.
 • Deti staršie ako 8 rokov musí zodpovedná osoba inštruovať ohľadom bezpečného zaobchádzania s prístrojom a pri používaní prístroja na ne musí dohliadať.
 • Nenoste šperky ako prstene alebo retiazky. Šperk by mohol zapríčiniť skrat a viesť k vzniku popálenín.
 • Zabráňte dotyku kontaktov.
Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie
 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítiovo-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Kontaktujte servis firmy Hilti .
Servis
 • Opravu vášho zariadenia zverte iba kvalifikovanému odbornému personálu a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tak je možné zaistiť, aby zostala zachovaná bezpečnosť prístroja.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na obsluhu.

Opis

Prehľad

Image alternative
 1. Displej
 2. Tlačidlo Power
 3. Rukoväť na prenášanie
 4. Anténa
 5. Regulátor
 6. Kryt
 7. Gumený plášť
 8. Tlačidlo Mode
 9. Tlačidlo Preset
 10. Tlačidlo Bluetooth
 11. Tlačidlo ekvalizéra
 12. Časové nastavenia
 13. USB prípojka
 14. AUX prípojka
 15. Akumulátor
 16. NFC rozhranie
 17. Priehradka na batérie

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je akumulátorové rádio na stavbu. Určený je na prehrávanie hudby ako prijímač rádiového signálu alebo cez rôzne koncové zariadenia, ktoré sa dajú prepojiť prostredníctvom Bluetooth alebo pripojiť k výrobku káblom AUX.

 • Výrobok je koncipovaný na používanie v prostredí stavby. Nevystavujte výrobok vlhkosti, napr. tečúcej vode.

 • Výrobok používajte výlučne v uzavretých priestoroch.

Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22. Hilti odporúča pre tento výrobok použitie akumulátorov uvedených v tejto tabuľke.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky Hilti tu uvedených typových radov.

Rozsah dodávky

Rádio na stavbu, batérie AAA (2×), návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Bluetooth

Tento výrobok je vybavený funkciou Bluetooth (voliteľne).
Bluetooth je bezdrôtový prenos údajov, prostredníctvom ktorého dokážu dva výrobky, podporujúce funkciu Bluetooth, navzájom komunikovať na krátku vzdialenosť.

Indikácie lítiovo-iónového akumulátora

Lítiovo-iónové akumulátory Hilti Nuron môžu zobrazovať stav nabitia, hlásenia chýb a stav akumulátora.

Zobrazenia stavu nabitia a hlásení chýb

Na zobrazenie jedného z nasledujúcich indikátorov krátko stlačte odisťovacie tlačidlo akumulátora.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom akumulátora!
 • Po vložení akumulátora sa po stlačení odisťovacieho tlačidla uistite, či akumulátor opäť správne zapadol do používaného výrobku.
Stav nabitia a možné poruchy sa zobrazujú aj nepretržite, pokiaľ je pripojený výrobok zapnutý.
Stav
Význam
Štyri (4) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 100 % až 71 %
Tri (3) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 70 % až 51 %
Dve (2) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Stav nabitia: < 10 %
Jedna (1) LED rýchlo bliká nazeleno
Lítiovo-iónový akumulátor je úplne vybitý. Nabite akumulátor.
Ak LED po skončení akumulátora akumulátor ešte stále rýchlo bliká, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok sú preťažené, príliš horúce, príliš studené alebo majú inú chybu.
Uveďte výrobok a akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu a nepreťažujte výrobok pri jeho používaní.
Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED svieti nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok nie sú kompatibilné. Obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká načerveno
Lítiovo-iónový akumulátor je zablokovaný a nedá sa ďalej používať. Obráťte sa na servis Hilti .

Zobrazenia stavu akumulátora

Na preverenie stavu akumulátora stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo dlhšie ako tri sekundy. Systém nerozpozná prípadnú poruchu akumulátora na základe nesprávneho zaobchádzania, ako napr. pád, vpichy, externé poškodenie teplom a pod.
Stav
Význam
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno.
Akumulátor sa môže naďalej používať.
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nažlto.
Zisťovanie stavu akumulátora sa nedalo dokončiť. Postup zopakujte alebo sa obráťte na servis Hilti .
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite načerveno.
Keď sa pripojený výrobok naďalej dá používať, zostávajúca kapacita je menej ako 50 %.
Keď sa pripojený výrobok už nedá používať, akumulátoru sa končí životnosť a mal by sa vymeniť za nový. Obráťte sa na servis Hilti .

Zobrazenia na displeji

Zobrazenia na displeji
Zobrazenia na displeji
Image alternative Ako zdroj audiosignálu bol zvolený AM.
Image alternative Ako zdroj audiosignálu bol zvolený FM.
Image alternative Ako zdroj audiosignálu bol zvolený DAB. (Nie je k dispozícii na všetkých trhoch.)
Aby bola kvalita zvuku čo najlepšia, zvoľte vždy zdroj audiosignálu DAB, ak je lokálne možný príjem.
Image alternative Ako zdroj audiosignálu bol zvolený AUX.
Image alternative Ako zdroj audiosignálu bol zvolený Bluetooth.
Image alternative Mobilné koncové zariadenie na prehrávanie hudby je pripojené prostredníctvom Bluetooth.
Symbol bliká, kým výrobok vyhľadáva možné spojenie alebo vytvára spojenie.
Image alternative Zobrazuje nastavenie basov.
Image alternative Zobrazuje nastavenie výšok.
Image alternative Zobrazuje, že prebieha stereo prehrávanie. Ak je intenzita príjmu dostatočne vysoká, stereo prehrávanie sa spustí automaticky.
Image alternative Zobrazuje pozíciu uloženia stanice.
Image alternative Zobrazuje čas.
Symboly blikajú v nastavovacom režime.
Image alternative Prijímací signál DAB je príliš slabý.

Možnosť položenia mobilných koncových zariadení

Image alternative
Rádio môže prehrávať hudbu prostredníctvom Bluetooth alebo spojenia AUX z externého mobilného koncového zariadenia (napr. smartfóny, tablety). Mobilné koncové zariadenia sa dajú bezpečne položiť na rádio.

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Príkon
160 W
Prevádzkové napätie akumulátora
22 V
Akumulátor
Li-Ion
Hmotnosť (Bez akumulátora)
5,1 kg
Frekvenčný rozsah AM
526,5 kHz …1 606,5 kHz
Frekvenčný rozsah FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB/DAB+
174 MHz …240 MHz
Výstupné napätie USB
5,0 V/2,1 A
Teplota prostredia
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Vyžarovaný výkon Bluetooth
7,30 dBm
Frekvencia Bluetooth
2 402 MHz …2 480 MHz

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ …60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ …45 ℃

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Vloženie záložných batérií

Bez batérií sa nedajú uložiť nastavenia.
Dbajte na správnu polaritu batérií.
Image alternative
 1. Odstráňte kryt z priehradky na batérie.
 2. Do priehradky na batérie vložte 2 dodané batérie AAA.
 3. Namontujte kryt priehradky na batérie.

Zapnutie/vypnutie prístroja

Image alternative
 • Stlačte tlačidlo Power.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vytvorenie spojenia prostredníctvom Bluetooth

Ak ste vyzvaný, aby ste zadali kód, prosím, zadajte kód 0000.
Image alternative
 1. Stlačte tlačidlo Bluetooth.
 2. Keď chcete rádio prvýkrát manuálne spárovať, stlačte tlačidlo Bluetooth a podržte ho stlačené asi 2 sekundy.
  • Symbol Bluetooth bliká.
  • Zvoľte rádio Hilti na mobilnom koncovom zariadení.
  • Keď sú zariadenia spárované, na displeji sa neprerušovane zobrazí symbol Bluetooth a symbol spárovania.
 3. Keď je rádio už spárované s mobilným koncovým zariadením, stlačte tlačidlo Bluetooth.
  • Spojenie sa spustí automaticky a symbol párovania na displeji začne blikať.
  • Rádio vyhľadáva signál maximálne 3 minúty.
  • Keď sú prístroje prepojené, zobrazí sa na displeji symbol párovania.
  • Keď rádio lokalizuje spárované mobilné koncové zariadenie, zobrazí sa symbol Bluetooth na displeji.
 4. Ak máte ďalšie rádio, hudbu môžete počúvať stereo súčasne z obidvoch rádií.
  • Rádio (A) je prepojené s mobilným koncovým zariadením. Toto rádio slúži ako riadiaci prístroj.
  • Zapnite rádio (B) .
  • Stlačte na rádiu (B) tlačidlo Bluetooth.
  • Stlačte na riadiacom prístroji (A) tlačidlo Preset (zvukový signál potvrdí úspešné spojenie).
  • Krátko potom sa začne prehrávať hudba stereo z obidvoch rádií.

Vytvorenie NFC spojenia

Image alternative
 1. Aktivujte funkciu NFC na vašom koncovom zariadení, ak podporuje funkciu NFC.
 2. Podržte vaše mobilné koncové zariadenie tesne pri NFC rozhraní rádia. Toto nachádza na pravej strane a je označené symbolom NFC.
  Pri prvom spárovaní musíte akceptovať NFC spojenie na vašom mobilnom koncovom zariadení.

Nastavenie zdroja audiosignálu

Image alternative
 1. Stlačte tlačidlo Mode.
 2. Vyberte želaný zdroj audiosignálu.
  Na výber máte AM, FM, AUX, Bluetooth a DAB.

Vyhľadanie a uloženie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc sa spustí rýchlym, krátky otočením regulátora.
Image alternative
 1. Vyberte pomocou regulátora frekvenciu.
 2. Stlačte tlačidlo Preset.
 3. Frekvenciu uložíte tak, že stlačíte regulátor.

Nasmerovanie antény

Image alternative
 • Anténu nasmerujte tak, aby ste mali čo najlepší príjem.

Nastavenie hlasitosti

Image alternative
 1. Otáčajte tlačidlom Power v smere pohybu hodinových ručičiek, aby ste zvýšili hlasitosť.
 2. Otáčajte tlačidlom Power proti pohybu hodinových ručičiek, aby ste znížili hlasitosť.

Nastavenia ekvalizéra

Tu môžete zmeniť nastavenie basov a výšok.
Image alternative
 1. Stlačte tlačidlo ekvalizéra (EQ) .
 2. Vyberte pomocou regulátora, či chcete nastaviť basy alebo výšky.
 3. Zmeňte vaše nastavenia pomocou regulátora.

Prehrávanie hudby z mobilného koncového zariadenia prostredníctvom Bluetooth

Aby bola kvalita hudby dobrá, mala by sa nastaviť hlasitosť externého zariadenia na veľmi vysokú hlasitosť. Ďalej by sa mala hlasitosť regulovať na zariadení.
 1. Prepojte mobilné koncové zariadenia s rádiom prostredníctvom Bluetooth.
 2. Vyberte režim prehrávania (Bluetooth).
 3. Na spustenie a pozastavenie hudby stlačte tlačidlo štart/pauza na vašom mobilnom koncovom zariadení.
 4. Na prechod na inú skladbu alebo spustenie použite tlačidlá so šípkami na mobilnom koncovom zariadení alebo otočte regulátor.

Prehrávanie hudby z externého zariadenia prostredníctvom AUX pripojenia

Aby bola kvalita hudby dobrá, mala by sa nastaviť hlasitosť externého zariadenia na veľmi vysokú hlasitosť. Ďalej by sa mala hlasitosť regulovať na zariadení.
Image alternative
 1. Vyberte režim prehrávania (AUX alebo Bluetooth).
 2. Na spustenie a pozastavenie hudby stlačte tlačidlo štart/pauza na vašom mobilnom koncovom zariadení.
 3. Na prechod na inú skladbu alebo spustenie použite tlačidlá so šípkami na externom zariadení.

Nastavenie hodín

Automatickú synchronizáciu času s časom rádia môžete zapnúť alebo vypnúť.
Image alternative
 1. Stlačte tlačidlo hodín.
 2. Nastavte čas pomocou regulátora.
 3. Uložte čas krátkym stlačením regulátora.
 4. Vyberte pomocou regulátora, či chcete čas synchronizovať a potvrďte výber krátkym stlačením regulátora.

Funkcia nabíjania USB

USB prípojka umožňuje len nabíjanie. Prenos údajov nie je možný.
Image alternative
 • Spojte vaše mobilné koncové zariadenie USB káblom s USB rozhraním rádia.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak sú k dispozícii, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a špina. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok nechajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Rádio sa nespustí.
Akumulátor je vybitý
 • Nabite akumulátor alebo vložte nový akumulátor.
Akumulátor je poškodený
 • Skontrolujte akumulátor tak, že obidve bočné tlačidlá stlačíte. Ak LED svietia, pravdepodobne ide o poruchu rádia. Ak LED nesvietia, akumulátor je poškodený.
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Porucha rádia
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Orámovanie symbolu batérie bliká, nie je vyplnené žiadne pole stavu nabitia (táto indikácia sa krátko zobrazí pred vypnutím zariadenia).
Akumulátor je príliš horúci
 • Počkajte a akumulátor nechajte vychladnúť.
Akumulátor je príliš studený
 • Počkajte a akumulátor nechajte zohriať.
Akumulátor je poškodený
 • Skontrolujte akumulátor tak, že obidve bočné tlačidlá stlačíte. Ak LED svietia, pravdepodobne ide o poruchu rádia. Ak LED nesvietia, akumulátor je poškodený.
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Nastavenia, ako je napr. denný čas, už nie sú uložené.
Vybité batérie
 • Vymeňte záložné batérie.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.
Taiwan RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka sa vzťahuje na trh Taiwanu.

Hilti Li-Ion akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky a sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
OpisAkumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. V porovnaní s akumulátormi NiMH a NiCd majú lítium-iónové akumulátory veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty. Pozri Bezpečnosť
Produkty schválené pre naše akumulátory nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Bezpečnosť
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované batérie, ktoré neboli povolené servisom Hilti .
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia, napr. pomliaždenia, porezania alebo pichnutia.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Zabráňte kontaktu očí a kože s unikajúcou tekutinou akumulátora!
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Z chybných akumulátorov môže vytekať tekutina, ktorá môže zasiahnuť priľahlé objekty. Príslušné časti umyte teplou mydlovou vodou a poškodené akumulátory vymeňte.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Akumulátory nikdy nevystavujte vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to spôsobiť výbuch.
 • Nedotýkajte sa pólov batérie prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými predmetmi. Môže to spôsobiť skraty, zasiahnutie elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuchy.
 • Udržiavajte akumulátory mimo dažďa a vlhka. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skrat medzi kontakt, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené pre tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v návodoch na ich obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny alebo plyny. Neočakávaná porucha akumulátora môže v takýchto podmienkach spôsobiť výbuch.
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Vyvarujte sa priameho kontaktu očí a/alebo kože s vytekajúcou tekutinou používaním ochranných okuliarov a ochranných rukavíc.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok.
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako chybné nabíjanie alebo nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie kvapaliny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať podľa opisu vyššie.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom poškodených, horiacich alebo tečúcich batérií. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory. Ak požiar nemôžete uhasiť dostupnými prostriedkami, privolajte najbližšiu požiarnu službu.
Ak horí samostatne jeden akumulátor:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Počkajte, kým akumulátor úplne vychladne.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Akumulátor a nabíjačku po použití vždy oddeľte.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené batérie, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Nečistoty odstráňte čistou, suchou utierkou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.