Jazyk

PMD 200

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Prístroj podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami Android.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Zobrazenie stavu akumulátora
Image alternative Tlačidlo vypínača
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Nálepky na výrobku

Informácie o laseri
Image alternative Trieda lasera 2, v súlade s normou IEC/EN 60825-1: 2014 a zodpovedá CFR 21 § 1040.
Nepozerajte sa do lúča.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vytyčovací laser
  PMD 200
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s meracím prístrojom . pristupujte s rozvahou. Nepoužívajte merací prístroj, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní meracieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním zariadenia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
 • Deti a iné osoby sa nesmú zdržiavať vo vašej pracovnej oblasti.
Elektrická bezpečnosť
 • Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Používanie a starostlivosť o merací prístroj
 • Kvôli princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Sem patria blízkosť výrobkov generujúcich silné magnetické alebo elektromagnetické polia, meranie na nevhodnom podklade a používanie nevhodných reflektorov.
 • Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať.
 • Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť výrobku.
 • Výrobok nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Používajte v meracích zariadeniach len akumulátory na to určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k vzniku poranení a nebezpečenstvu požiaru.
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná na určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • Nepoužívané akumulátory a nabíjačky udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek a iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie ich kontaktov. Skratovanie kontaktov akumulátorov a nabíjačiek môže mať za následok vznik popálenín a požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Odstráňte akumulátor pri skladovaní a  preprave výrobku. Výrobok skladujte na suchom mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa výrobku

Používanie a starostlivosť o merací prístroj
 • Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu výsledok merania skresliť.
 • Výrobok vždy udržiavajte čistý a suchý.
 • Pred použitím skontrolujte nastavenia prístroja.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť na pracovisku
 • Pracovnú oblasť udržiavajte čistú, bez prítomnosti predmetov a dávajte pozor na sieťové káble uložené v pracovnej oblasti. Nedbanlivo uložené sieťové káble môžu spôsobiť zakopnutie, ktoré môže viesť k zraneniu a poškodeniu meracieho prístroja namontovaného na statíve v dôsledku prevrátenia. Ak používate diaľkové ovládanie pri chôdzi, sledujte okolie.
Bezpečnosť osôb
 • Výrobok zodpovedá triede lasera 2 podľa normy IEC/EN 60825-1:2014 podľa CFR 21 § 1040 (FDA). Tieto výrobky sa smú používať bez ďalšieho ochranného opatrenia. Napriek tomu, podobne ako pri slnku, sa neodporúča pozerať priamo do silných zdrojov svetla. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a hlavu dajte preč z oblasti lúča. Laserový lúč nesmerujte na osoby.
 • Ak výrobok spadne z výšky, môže zraniť osoby. Používajte iba statívy odporúčané spoločnosťou Hilti .
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia výrobku), znižuje riziko poranení.
Používanie a starostlivosť o merací prístroj
 • Merací prístroj starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pohyblivé časti prístroja bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to ovplyvnilo fungovanie meracieho prístroja. Poškodené diely dajte pred použitím prístroja opraviť. Mnohé nehody a úrazy majú svoju príčinu v nesprávne udržiavaných meracích prístrojoch .
 • Uistite sa, že zariadenie je umiestnené na zemi v stabilnej polohe na všetkých troch bodoch alebo že je starostlivo upevnené na statíve odporúčanom spoločnosťou Hilti .
 • Aby ste predišli nepresnostiam pri meraní, ubezpečte sa, že cieľová platnička je pri označovaní bodov vždy riadne vertikálne nivelovaná. Použite na to nastavovaciu skrutku a pripevnenú libelu.
 • Nikdy nepoužívajte poškodené cieľové platničky. Vzniká nebezpečenstvo nepresností pri meraní.
 • Pred meraniami/použitím a viackrát počas použitia výrobku skontrolujte jeho presnosť.
 • Hoci merací prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že prístroj bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnej funkcii.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítiovo-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Kontaktujte servis Hilti .

Opis

Prehľad výrobku (vytyčovací laser PMD 200)

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Rukoväť
 3. Okienko pre výstup laserového lúča
 4. Vypínač

Prehľad výrobku (cieľová platnička PMDA 200)

Image alternative
 1. Rukoväť na prenášanie
 2. Nivelačná libela
 3. Nastavovacia skrutka
 4. Cieľová platnička

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je vytyčovací laser, ktorý sa ovláda predinštalovanou aplikáciou PMD 200 na tablete (PMC 200 ). Určený je na prenos bodov z projektu na stavenisko prostredníctvom jednej osoby. Vytyčovací laser má zelenú laserovú čiaru (vertikálnu) a vstavaný laserový diaľkový merací modul (červený bod).

 • Dokumentácia tabletu (PMC 200 ): Pozri priloženú dokumentáciu dodávateľa.

 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 12.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Bluetooth®

Tento vytyčovací laser je vybavený funkciou Bluetooth.
Bluetooth je bezdrôtový prenos údajov, prostredníctvom ktorého dokážu dva prístroje podporujúce funkciu Bluetooth navzájom komunikovať na určitú vzdialenosť. Spojenie vytyčovacieho lasera s tabletom funguje prostredníctvom prednastavenej aplikácie PMD 200 .
Výrobky Image alternative sa dodávajú so zapnutou funkciou Bluetooth.

Slovné a obrazové ochranné známky tretích poskytovateľov

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logo Image alternative sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a firma Hilti ich používa na základe licencie.
Google PlayAndroid™ sú ochranné známky spoločnosti Google LLC .
Všetky ďalšie použité obchodné značky a slovné ochranné známky, aj keď nie sú ako také výslovne označené, sú vlastníctvom príslušného majiteľa.

Rozsah dodávky

Vytyčovací laser , 2 akumulátory, nabíjačka, tablet s nabíjačkou a puzdrom, cieľová platnička, certifikát výrobcu, návod na obsluhu a kufrík Hilti
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Podmienky (so štandardnou odchýlkou 2 σ)
* vhodné podmienky: mierny teplotný rozsah, žiadne silné zdroje okolitého svetla (napr. priame slnečné svetlo), jasné a difúzne odrážajúce cieľové pozadie
** nevhodné podmienky: teploty v dolnom alebo hornom rozmedzí tolerancie, silné alebo priame zdroje okolitého svetla, cieľové pozadie s veľmi nízkym alebo vysokým odrazom

PMD 200
Typická doba prevádzky s akumulátorom B 12/4.0pri 23 °C / 73 °F
8 hod
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
2,9 kg
(6,4 lb)
Rozsah samonivelácie
±3,5°
Pracovný rozsah (okruh) pri vhodných podmienkach*
25 m (85 ft)
Trieda lasera
Líniový laser (zelená)
2
Diaľkový laser (červená)
2
Výstupný výkon
Líniový laser (zelená)
< 1 mW
Diaľkový laser (červená)
< 1 mW
Dĺžka impulzu
Diaľkový laser (červená)
< 2 ns
Frekvencia
Diaľkový laser (červená)
< 100 MHz
Uhol vyžarovania
Líniový laser (zelená)
90°
Vlnová dĺžka
Líniový laser (zelená)
510 nm
Diaľkový laser (červená)
635 nm
Divergencia lúčov
Líniový laser (zelená)
0,05 mrad …0,08 mrad
Diaľkový laser (červená)
0,2 mrad …0,45 mrad
Verzia Bluetooth
Bluetooth Low Energy 5.0
Výkon Bluetooth
6,31 mW
Frekvencia Bluetooth
2 400 MHz …2 483,5 MHz
Trieda ochrany (IEC 60529) bez akumulátora
IP 54
Statív (BSW)
5/8 in
Presnosť merania systému pri vhodných podmienkach*
±3 mm
(±0,1 in)
Presnosť merania systému pri nevhodných podmienkach**
±5 mm
(±0,2 in)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)
Teplota okolia počas prevádzky
−10 ℃ …40 ℃
(14 ℉ …104 ℉)
Menovité napätie
10,8 V
Menovitý prúd
350 mA
Max. výška používania
2 000 m n. m./6 560 ft AMSL
Max. vlhkosť vzduchu
80 %

Tablet

Nasledujúce technické údaje predstavujú minimálne požiadavky na spustenie aplikácie PMD 200.

PMC 200
Operačný systém
Android 7,0
Bluetooth
BLE
Rozlíšenie displeja
1 920 × 1 200

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
10,8 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ …60 ℃
(1 ℉ …140 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …40 ℃
(−4 ℉ …104 ℉)
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ …45 ℃
(14 ℉ …113 ℉)

Príprava práce

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na výrobku.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Príprava a spojenie vytyčovacieho lasera a tabletu

Tablet musí byť pred prvým použitím spojený s vytyčovacím laserom.
 1. Umiestnite vytyčovací laser na podlahu na miesto s najlepším výhľadom na pracovnú oblasť.
 2. Zapnite vytyčovací laser.
 3. Zapnite tablet a otvorte aplikáciu "PMD 200".
 4. Potvrďte súhlas so dohodou s koncovým používateľom.
 5. Potvrďte súhlas s využívaním štandardných služieb.
 6. Spojte vytyčovací laser s tabletom tak, že v aplikácii vyberiete vytyčovací laser s príslušným sériovým číslom.
  • Sériové číslo výrobku nájdete na výkonovom štítku na zadnej strane hlavy prístroja.
  • Nastavenia sa uložia na ďalšie použitie vytyčovacieho lasera. Tablet a vytyčovací laser sa spoja automaticky.
 7. Počkajte, kým sa vytyčovací laser automaticky niveluje.

Vytvorenie nového vytýčenia

Keď spustíte nové vytýčenie, údaje posledného vytýčenia sa nenávratne vymažú.
 1. Zvoľte na úvodnej obrazovke aplikácie Nové vytýčenie .
 2. Ak chcete pracovať na vašom poslednom vytýčení, zvoľte na úvodnej obrazovke Aktuálne vytýčenie .

Určenie referenčnej čiary

Prv než začnete s vytyčovaním, musíte najprv zamerať referenčnú čiaru.
Na zadefinovanie referenčnej čiary máte nasledujúce možnosti:
 • Odmerajte dva body na kontrolnej čiare alebo na osi budovy.
 • Odmerajte dva body na stene budovy alebo na nosníkoch budovy.
Základným pravidlom pre referenčnú čiaru je: Polomer pracovného rozsahu odpovedá približne dvojnásobnej dĺžke zameranej referenčnej čiary.
Image alternative
 1. Zvoľte na úvodnej obrazovke aplikácie Nové vytýčenie .
 2. Zadefinujte referenčnú čiaru (napr. os budovy alebo stena budova) na stavbe.
 3. Umiestnite cieľovú platničku presne na prvom referenčnom bode (0/0 začiatočný bod).
 4. Pomocou tlačidiel doprava-doľava posuňte zelenú laserovú čiaru presne nad stred referenčného bodu.
 5. Na zmeranie prvého referenčného bodu zvoľte Merať .
 6. Umiestnite cieľovú platničku presne na druhý referenčný bod (smerový bod).
 7. Pomocou tlačidiel doprava-doľava posuňte zelenú laserovú čiaru presne nad stred referenčného bodu.
 8. Na zmeranie druhého referenčného bodu zvoľte Merať .
 9. Skontrolujte referenčnú čiaru a potvrďte ju.
  Keď referenčná čiara nesedí, zvoľte Späť a nanovo zamerajte referenčné body.

Vytvorenie vytyčovacích bodov

Vytyčovacie body sa zadávajú manuálne podľa plánu budovy.
 1. Aby ste posunuli vytyčovací bod v smere modrej šípky, zadajte hodnotu do modrého zadávacieho poľa.
 2. Aby ste posunuli vytyčovací bod v smere žltej šípky, zadajte hodnotu do žltého zadávacieho poľa.

Zadávanie hodnôt

 1. Zvoľte Nový bod v aplikácii.
 2. Vyberte príslušné zadávacie pole (žlté/modré).
  • V aplikácii sa zobrazí klávesnica.
 3. Zadajte príslušnú hodnotu podľa plánu budovy.
 4. Na pripočítanie alebo odpočítanie hodnoty použite príslušné tlačidlo (+/-).
 5. Po nastavení hodnôt zvoľte OK .
 6. Keď ste zadefinovalo polohu vytyčovacieho bodu, zvoľte Potvrdiť .

Zmena smeru vytyčovacích bodov

 • Ak chcete zmeniť vytyčovacie body vzhľadom na bod 0/0, použite smerové šípky (nahor/nadol alebo doľava/doprava) pod zadávacimi poľami.

Zmena/vymazanie vytyčovacích bodov

 1. Zvoľte vytyčovací bod, ktorý sa má zmeniť alebo vymazať.
 2. Vyberte symbol menu vpravo hore.
 3. Vytyčovací bod zmeňte zvolením Zmeniť .
 4. Zmeňte hodnotu v príslušnom zadávacom poli.
 5. Zmenu uložte zvolením Potvrdiť .
  Ak chcete menu opustiť bez uloženia zmeny, zvoľte Zrušiť .
 6. Vybraný vytyčovací bod vymažte zvolením Vymazať .

Úprava referenčného bodu (0/0)

V štandardnom nastavení prejde referenčný bod (0/0) pri vytvorení nového vytyčovacieho bodu zakaždým na naposledy vytvorený bod.
 1. Zvoľte vytyčovací bod, ktorý chcete zadefinovať ako nový referenčný bod (0/0).
 2. Zvoľte tlačidlo možností Dočasný 0/0 .
  • Zvolený vytyčovací bod je teraz nový referenčný bod (0/0).
  • Nasledujúci vytyčovací bod sa vytvorí vo vzťahu k novému referenčnému bodu.

Prenášanie vytyčovacieho bodu na stavbu

 1. Vytyčovací prístroj otáča zelený laser v smere zvoleného vytyčovacieho bodu.
 2. Aby červený diaľkový laser dokázal odmerať vzdialenosť, posúvajte cieľovú platničku PMDA 200 pozdĺž zeleného lasera.
  • Červený laserový bod musí byť na cieľovej platničke.
  • Aplikácia zobrazuje, či máte posunúť cieľovú platničku dopredu alebo dozadu.
  • Keď sa priblížite k vytyčovaciemu bodu na 50 cm (20 in), zaznie akustický signál, ktorý vám pomôže pri zisťovaní vytyčovacieho bodu.
 3. Keď sa na displeji aplikácie zobrazí 0,0, dosiahli ste polohu vytyčovacieho bodu.
 4. Označte vytyčovací bod na podlahe na mieste, na ktorom zelená laserová čiara zasahuje cieľovú platničku.
  Aby ste predišli chybe pri meraní, dbajte na to, aby bola cieľová platnička vždy vertikálne nivelovaná. Použite pritom nastavovaciu skrutku a nivelačnú libelu na cieľovej platničke.

Vytýčenie uhla

Keď chcete vytýčiť uhol, najprv musíte vytvoriť alebo zadefinovať vytyčovací bod, ktorý bude predstavovať dorazový bod.
 1. Zvoľte vytyčovací bod, ktorý má byť dorazom uhla.
 2. Vyberte symbol menu vpravo hore.
 3. Keď chcete vytvoriť uhol, zvoľte Uhol .
 4. Zadajte do horného zadávacieho poľa hodnotu vzdialenosti od dorazového bodu.
 5. Zadajte do dolného zadávacieho poľa uhol.
 6. Zvoľte orientáciu uhla tak, že vyberiete ďalší vytyčovací bod, podľa ktorého sa bude uhol orientovať.
 7. Zvoľte Potvrdiť , aby sa vytvoril nový vytyčovací bod. Prístroj vám zobrazí priamo smer nového vytyčovacieho bodu.

Vytýčenie polomeru

Keď chcete vytýčiť body na polomere, najprv musíte vytvoriť alebo zadefinovať vytyčovací bod, ktorý bude predstavovať stred polomeru.
 1. Zvoľte vytyčovací bod, ktorý má predstavovať stred polomeru.
 2. Vyberte symbol menu vpravo hore.
 3. Keď chcete vytvoriť polomer, zvoľte Polomer .
 4. Zadajte do horného zadávacieho poľa hodnotu polomeru.
 5. Zadajte do dolného zadávacieho poľa dĺžku segmentu na polomere.
 6. Zvoľte na obrazovke začiatočný bod a koncový bod oblúka.
 7. Zadefinujte požadovaný oblúk zvolením príslušnej strany.
 8. Na vytvorenie bodov zvoľte Potvrdiť .
  • Vytyčovací laser vám zobrazí priamo smer prvého vytyčovacieho bodu na polomere.

Vytýčenie oblúka 2 bodmi

Na vytýčenie oblúka 2 bodmi musíte najprv vytvoriť a zadefinovať dva vytyčovacie body, ktoré budú predstavovať začiatočný a koncový bod oblúka.
 1. Zvoľte požadovaný vytyčovací bod, ktorý bude definovať začiatočný bod oblúka.
 2. Vyberte symbol menu vpravo hore.
 3. Na vytvorenie oblúka 2 bodmi zvoľte Oblúk 2 bodmi .
  • Funkcia vytvorí najprv vzorový oblúk.
 4. Zadajte do horného zadávacieho poľa buď polomer oblúka, alebo zadajte výšku oblúka nad pomyslenou osou začiatočný bod – koncový bod.
 5. Zadajte do dolného poľa dĺžku segmentov na oblúku.
 6. Zvoľte vytyčovací bod, ktorý definuje koncový bod oblúka.
 7. Vyberte požadovaný oblúk z možností.
 8. Na vytvorenie bodov zvoľte Potvrdiť .
  • Vytyčovací laser zobrazuje smer prvého vytyčovacieho bodu na oblúku.

Nastavenia

Jednotky
 • Na určenie jednotiek si môžete vybrať metrické alebo britsko-americké jednotky.
Spojenie s vytyčovacím laserom
 • Tu sa zobrazí, s ktorým vytyčovacím laserom je tablet spojený. Ďalšie vytyčovacie prístroje v dosahu sa zobrazia tu.
  Len čo sa vytyčovací laser pripojí k tabletu, nebude už uvedený v zozname. Ak chcete vytyčovací laser spojiť s iným tabletom, najprv zrušte aktuálne pripojenie.
Akustický signál
 • Akustický signál môžete zapnúť alebo vypnúť. Pri dodaní zariadenia je tento signál zapnutý.
Zobrazenie sprievodcu
 • Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Keď je táto funkcia zapnutá, pri spustení aplikácie sa zobrazí sprievodca. Pri dodaní zariadenia je táto funkcia zapnutá.
Zobrazenie názvov bodov
 • Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Keď je táto funkcia vypnutá, názvy bodov sa skryjú. Pri dodaní zariadenia je táto funkcia zapnutá.
O nás
 • Tu nájdete informácie o verzii softvéru, verzii firmvéru zariadenia, licenciách a právnych záležitostiach.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o prístroj
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Prach opatrne odstráňte suchou kefkou alebo handrou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
Starostlivosť o lítium-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt ich poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • Pri poškodeniach a/alebo poruchách fungovania akumulátorové náradie neprevádzkujte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou o náradie a opravami pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Čistenie okienka na výstup laserového lúča
 • Z okienka na výstup laserového lúča sfúknite prach.
 • Okienka na výstup laserového lúča sa nedotýkajte prstami.
  Príliš drsný materiál na čistenie môže poškriabať sklo, a tým ovplyvniť presnosť prístroja. Nepoužívajte žiadne iné kvapaliny okrem čistého alkoholu alebo vody, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
  Vybavenie sušte pri dodržaní hraničných hodnôt teploty.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Vytyčovací laser a/alebo tablet sa nedajú zapnúť.
Akumulátor je vybitý.
 • Nabite akumulátor.
Aplikácia PMD 200 nie je k dispozícii.
Aplikácia sa nachádza v podmenu na tablete.
 • Vyhľadajte v podmenu tabletu aplikáciu PMD 200.
Aplikácia sa odinštalovala.
 • Stiahnite aplikáciu PMD 200 znova z Obchodu Google Play.
Nesprávny jazyk v aplikácii
Nastavenie jazyka tabletu
 • Zmeňte jazyk v nastaveniach tabletu. Ak daný jazyk nie je podporovaný, v aplikácii sa automaticky použije angličtina.
Aplikácia nefunguje.
Porucha softvéru
 • Zatvorte úplne aplikáciu a znova ju spustite.
Dohoda s koncovým používateľom nie je akceptovaná
 • Akceptujte dohodu s koncovým používateľom.
Aplikácia sa neočakávane zatvorila.
Energeticky úsporný režim v tablete je aktivovaný
 • Deaktivujte energeticky úsporný režim v nastaveniach tabletu.
Vytyčovací laser a tablet sa nedajú spojiť.
Vytyčovací laser je vypnutý.
 • Zapnite vytyčovací laser.
Vytyčovací laser má poruchu.
 • Vypnite vytyčovací laser a opäť ho zapnite. Ak sa tým problém nedá odstrániť, obráťte sa na servis firmy Hilti .
Vzdialenosť od vytyčovacieho lasera je veľmi veľká
 • Podíďte výrazne bližšie k vytyčovaciemu laseru.
Zvolený nesprávny vytyčovací laser
Vytyčovací laser sa nedá nivelovať.
Podklad nie je rovný alebo je príliš naklonený.
 • Vytyčovací laser postavte na rovnú a horizontálnu plochu.
Vytyčovací laser nedokáže merať.
Svetelné podmienky na stavbe sú príliš jasné.
 • Zatemnite alebo zatieňte pracovnú oblasť.
Nevhodný meraný povrch
 • Zmeňte meraný povrch (napr. biely papier).
Červený laserový bod alebo zelená laserová čiara nie sú viditeľné.
Svetelné podmienky na stavbe sú príliš jasné.
 • Zatemnite alebo zatieňte pracovnú oblasť.
Vytyčovací laser a tablet nie sú spojené.
Vytyčovací laser má poruchu.
 • Vypnite vytyčovací laser a opäť ho zapnite. Ak sa tým problém nedá odstrániť, obráťte sa na servis firmy Hilti .
Zelená laserová čiara nie je dokonale vertikálna.
Chybná nivelácia
 • Vypnite vytyčovací laser a opäť ho zapnite. Ak sa tým problém nedá odstrániť, obráťte sa na servis firmy Hilti .
Vytyčovací laser má poruchu.
 • Vypnite vytyčovací laser a opäť ho zapnite. Ak sa tým problém nedá odstrániť, obráťte sa na servis firmy Hilti .
Zelená laserová čiara a červený laserový bod sa neprekrývajú dokonale. (Odchýlky od +/- 1 – 2 mm (0,04 – 0,08 in) sú normálne.)
Vytyčovací laser má poruchu.
 • Vypnite vytyčovací laser a opäť ho zapnite. Ak sa tým problém nedá odstrániť, obráťte sa na servis firmy Hilti .
 • Postarajte sa o pravidelné preskúšanie vytyčovacie lasera.
Vytyčovacie body nie sú správne/existujúce vytyčovacie body nie sú po novom umiestnení správne
Cieľová platnička nie je nivelovaná
Cieľová platnička je poškodená
 • Skontrolujte cieľovú platničku, či nie je zdeformovaná a v prípade potreby ju vymeňte.
Referenčná čiara je príliš krátka
Vytyčovací laser sa pohol

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Vyhlásenie o zhode

Podmienky : nie USA
Image alternative
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tu opísaný výrobok je v súlade s platnými smernicami a normami.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj dodržal v testoch hraničné hodnoty, ktoré sú predpísané v odseku č. 15 nariadení FCC pre digitálne prístroje triedy A. Tieto hraničné hodnoty majú zabezpečiť primeranú ochranu proti elektromagentickému rušeniu pri prevádzke v komerčne využívaných oblastiach. Prístroje tohto typu vytvárajú a používajú vysoké frekvencie a môžu spôsobiť aj vysokofrekvenčné vyžarovanie. Ak nie sú nainštalované a prevádzkované podľa pokynov, môžu byť príčinou rušení príjmu rádiového signálu. Prevádzka tohto prístroja v obytných oblastiach môže spôsobiť rušenie a o jeho odstránenie sa musí postarať používateľ.
Tento prístroj zodpovedá paragrafu 15 nariadenia FCC a špecifikácie RSS‑210 vládnej agentúry ISED.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 • Tento prístroj by nemal vytvárať škodlivé žiarenie.
 • Prístroj musí zachytiť každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Hilti Lítiovo-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania
Image alternative
V tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú na elektrické náradie Hilti a používať sa smú len s nimi. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky a sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
OpisAkumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítiovo-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. V porovnaní s akumulátormi NiMH a NiCd majú lítiovo-iónové akumulátory veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty. Pozri Bezpečnosť
Výrobky schválené pre naše akumulátory nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Bezpečnosť
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie s nimi inak manipulovať!
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované batérie, ktoré neboli povolené servisom Hilti .
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia, napr. pomliaždenia, porezania alebo vpichnutia.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Zabráňte kontaktu očí a kože s unikajúcou tekutinou akumulátora!
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Z chybných akumulátorov môže vytekať tekutina, ktorá môže zasiahnuť priľahlé objekty. Príslušné časti umyte teplou mydlovou vodou a poškodené akumulátory vymeňte.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Akumulátory nikdy nevystavujte vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to spôsobiť výbuch.
 • Nedotýkajte sa pólov batérie prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými predmetmi. Môže to spôsobiť skraty, zasiahnutie elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuchy.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom a vlhkom. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené pre tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v návodoch na ich obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny alebo plyny. Neočakávaná porucha akumulátora môže v takýchto podmienkach spôsobiť výbuch.
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Vyvarujte sa priameho kontaktu očí a/alebo kože s vytekajúcou tekutinou používaním ochranných okuliarov a ochranných rukavíc.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok.
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie alebo nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie kvapaliny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať podľa opisu vyššie.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú na lítiovo-iónové akumulátory neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom poškodených, horiacich alebo tečúcich batérií. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory. Ak požiar nemôžete uhasiť dostupnými prostriedkami, privolajte najbližšiu požiarnu službu.
Ak horí samostatne jeden akumulátor:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Počkajte, kým akumulátor úplne vychladne.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Akumulátor a nabíjačku po použití vždy oddeľte.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené batérie, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Nečistoty odstráňte čistou, suchou utierkou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.