Jazyk

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Všeobecná príkazová značka
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsadzovací prístroj
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generácia
  03
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné pokyny pre upevňovacie prístroje

 • Vždy predpokladajte, že elektrický prístroj obsahuje klince. Nedbanlivá manipulácia s upevňovacím prístrojom môže viesť k neočakávanému vystreleniu klincov, čo vás môže poraniť.
 • S elektrickým náradím nemierte na seba alebo na iné osoby v blízkosti. V dôsledku neočakávaného aktivovania dôjde k vyrazeniu klinca, čo môže spôsobiť poranenia.
 • Elektrické náradie neaktivujte skôr, než bude pevne priložené na obrobok. Ak nemá elektrické náradie kontakt s obrobkom, môže sa klinec od miesta upevňovania odraziť.
 • Ak sa v elektrickom náradí zasekne klinec, odpojte elektrické náradie od siete alebo akumulátora. Keď je upevňovací prístroj pripojený, môže pri odstraňovaní pevne zachyteného klinca dôjsť k neúmyselnému aktivovaniu.
 • Pri odstraňovaní pevne zachyteného klinca buďte opatrný. Systém môže byť pod tlakom a klinec môže byť prudko vyrazený veľkou silou v okamihu, keď sa budete pokúšať o odstránenie zaseknutia.
 • Pri upevňovaní elektrických vedení sa uistite, že nevedú elektrické napätie. Upevňovací prístroj uchopte len na izolovaných úchopových plochách. Používajte len také klince, ktoré sú vhodné na inštaláciu elektrických vedení. Skontrolujte, či klinec nepoškodil izoláciu elektrického vedenia. Klinec, ktorý poškodí izoláciu elektrických vedení, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru.

Bezpečnostné upozornenia

Požiadavky na používateľa
 • Obsluhu a údržbu tohto výrobku smiete vykonávať len vtedy, ak ste autorizovaný a príslušne zaškolený.
Osobné ochranné prostriedky
 • Vy a osoby zdržiavajúce sa v blízkosti – noste počas používania ochranné okuliare, chrániče sluchu a ochrannú prilbu.
Bezpečnosť osôb
 • Dodržiavajte pokyny o prevádzke, starostlivosti a údržbe či oprave, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.
 • Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci so vsadzovacím prístrojom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. V prípade výskytu bolestí či nevoľnosti prerušte prácu. Okamih nepozornosti pri používaní vsadzovacieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa nevhodnému držaniu tela. Dbajte na stabilnú polohu tela, umožňujúcu udržanie rovnováhy.
 • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
 • Vedenie klincov alebo upevňovacie prvky nikdy nevyťahujte naspäť rukou.
 • Potiahnutím vedenia klincov alebo upevňovacieho prvku rukou sa môže výrobok za určitých okolností uviesť do stavu pripravenosti na používanie. Táto pripravenosť na používanie umožňuje vsadzovanie aj do častí tela.
 • Pri spustení výrobku držte ruky ohnuté (nie vystreté).
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti náradia.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je akumulátor a namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Vetracie štrbiny udržiavajte vždy voľné. Nebezpečenstvo popálenia o zakryté vetracie štrbiny!
 • Nepozerajte priamo do osvetlenia (LED) a nesvieťte iným osobám do tváre. Hrozí nebezpečenstvo oslepenia.
Starostlivé zaobchádzanie so vsadzovacími prístrojmi a ich používanie
 • Nebezpečenstvo spôsobené prerazením upevňovacích prvkov! Pred vsadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa pod a za predmetom, do ktorého sa bude vsadzovať upevňovací prvok, nenachádza žiadna osoba.
 • Používajte správne náradie pre vašu prácu. Výrobok nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
 • Nabitý výrobok nikdy nenechávajte bez dozoru.
 • Výrobok pred čistením, servisnými a údržbovými prácami, pri výmene vedenia klincov, pri prerušení práce, ako aj pred odložením vždy vyprázdnite (upevňovací prvok).
 • Výrobky, ktoré sa nepoužívajú, vyprázdnite a uložte na suchom a uzamykateľnom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup.
 • Skontrolujte výrobok a príslušenstvo, či nie je poškodené. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené.
 • Všetky diely musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, aby bolo zaručené bezchybné používanie výrobku. Poškodené časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ nie je v návode na používanie uvedené inak.
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti výrobku môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo výbuch v prípade náhodného poškodenia elektrického a plynového vedenia alebo vodovodného potrubia.
 • Upevňovacie prvky nevsádzajte do nevhodného materiálu podkladu.
 • Nevhodné materiály sú zváraná oceľ a oceľoliatina, liatina, sklo, mramor, plast, bronz, mosadz, meď, izolačný materiál, duté tehly, keramické tehly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobetón. Vsadzovanie do týchto materiálov môže spôsobiť zlomenie upevňovacích prvkov, odlomenie materiálu alebo prierazy.
 • Spúšť stlačte iba vtedy, keď je výrobok úplne kolmo pritlačený k podkladu.
 • Výrobok pri vsadzovaní vždy pevne držte v pravom uhle k podkladu, aby sa zabránilo vychýleniu upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
 • Rukoväti udržujte suché, čisté a bez prítomnosti oleja alebo tuku.
 • Výrobok nikdy nenechajte spadnúť.
 • Zásobník nepoužívajte ako držadlo.
 • Výrobok nepoužívajte na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, okrem situácie, keď je na to špeciálne určený.
 • Nevsadzujte prvky do existujúcich otvorov, s výnimkou prípadu, keď to odporúča Hilti (napr. DX-Kwik).
Mechanické bezpečnostné opatrenia
 • Na výrobku nevykonávajte žiadne manipulácie ani zmeny, čo sa obzvlášť vzťahuje na piest.
 • Používajte iba upevňovacie prvky, ktoré sú určené a schválené pre tento výrobok.
Tepelné bezpečnostné opatrenia
 • Neprekračujte maximálnu odporúčanú frekvenciu vsadzovania.
 • Ak by sa výrobok prehrial, nechajte ho vychladnúť.
 • Nedemontujte výrobok, keď je horúci. Nechajte výrobok vychladnúť.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na obsluhu.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Predná časť náradia
 2. Vedenie klincov
 3. Zaisťovanie vedenia čapov
 4. Spínač jednotlivého vsadzovanie (BX 3-ME-22)
 5. Vetracie štrbiny
 6. Očko pre prídržné lanko náradia
 7. Hák na opasok
 8. Bezpečnostný spúšťací prvok
 9. Rukoväť
 10. Hák na opasok/hák na lešenie
 11. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 12. Indikácia stavu akumulátora
 13. Lítiovo-iónový akumulátor
 14. Montážny otvor pre príslušenstvo
 15. Posúvač klincov
 16. Odisťovanie posúvača klincov
 17. Oporná pätka
 18. Zásobník
 19. Indikácia stavu vsadzovacieho prístroja
 20. Osvetlenie pracovnej oblasti

Výbava

Vedenie klincov a oporná pätka závisia od produktu. Nasledujúca tabuľka zobrazuje opornú pätku a vedenie klincov, ktorým je výrobok vybavený.
Ďalšie informácie nájdete vo veku kufra, vo vašom Hilti Store alebo na: www.hilti.group
Produkt
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vedenie klincov
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Oporná pätka
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Používanie v súlade s určením

Výrobok je ručne vedený akumulátorový vsadzovací stroj. Určený je na vsadzovanie špeciálne vyrobených upevňovacích prvkov do betónu, ocele, muriva, vápencového pieskovca a iných podkladov vhodných na priamu montáž. Výrobok je určený aj na upevňovanie elektrických vedení sponami, ak sa na tento úkon použijú vhodné upevňovacie prvky. Používajte len schválené upevňovacie prvky v spojení s vedením klincov, ktoré je pre ne určené (pozri kapitolu Technické údaje).

Vsadzovací prístroj, akumulátor a upevňovacie prvky tvoria jednu technickú jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňovanie s týmto vsadzovacím prístrojom je možné zaručiť iba vtedy, keď sa používajú špeciálne, na tento účel vyrobené upevňovacie prvky značky Hilti a firmou Hilti odporúčané nabíjačky a akumulátory. Len pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania firmy Hilti , ktoré sa týkajú upevňovania a použitia.
 • Vsadzovací stroj sa smie používať iba s ručným vedením.
 • Je potrebné vylúčiť chybné spôsoby používania. Za chybné spôsoby používania sa pokladá vsadzovanie do príliš mäkkých podkladov (napr. drevo) a vsadzovanie do príliš tvrdých podkladov (napr. vysokopevná oceľ alebo veľmi tvrdý prírodný kameň).
Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti Nuron typového radu B 22. Pre optimálny výkon odporúča Hilti pre tento výrobok akumulátory uvedené v tejto tabuľke.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky Hilti typových radov uvedených v tejto tabuľke.

Bezpečnostné zariadenia

V režime prevádzky so zásobníkom zabraňuje detekcia klincov chybnému vsadzovaniu, ktoré môže spôsobiť poškodenia vsadzovacieho prístroja.
Prítlačná poistka má zabrániť vsadzovaniu klincov naprázdno. Vsadzovací prístroj sa dá v režime prevádzky so zásobníkom pritlačiť a aktivovať iba s vloženým klincom.

Charakteristika výbavy

Vsadzovací prístroj je vybavený ergonomickou, protišmykovou rukoväťou s tlmením vibrácií, hákom na opasok a hákom na lešenie a opornou pätkou. Vsadzovací prístroj je chránený elektronickou ochranou proti preťaženiu a vďaka sledovaniu teploty je chránený pred prehriatím.

Indikácia stavu vsadzovacieho prístroja

Indikácia stavu vsadzovacieho prístroja poskytuje informácie o stavoch vsadzovacieho stroja.
Stav
Význam
LED je zhasnutá
Vsadzovací stroj je vypnutý
LED svieti nazeleno.
Vsadzovací stroj je zapnutý a pripravený na použitie
LED bliká nazeleno.
Akumulátor je príliš horúci alebo akumulátor je príliš slabý
LED bliká 3 sekundy nazeleno.
Vsadzovací stroj je v pohotovostnom režime, pritlačením na prednú časť prístroja sa zapne vsadzovací stroj
LED svieti namodro.
Vsadzovací prístroj je zapnutý, pás klincov je potrebné doplniť
LED bliká namodro.
Vsadzovací prístroj je zapnutý, zásobník je kompletne prázdny
LED bliká nažlto.
Vsadzovací prístroj je príliš horúci, pozri tabuľku porúch
LED bliká načerveno.
Porucha náradia, pozri tabuľku porúch
LED svieti načerveno.
Porucha náradia, pozri tabuľku porúch

Indikácie lítiovo-iónového akumulátora

Lítiovo-iónové akumulátory Hilti Nuron môžu zobrazovať stav nabitia, hlásenia chýb a stav akumulátora.

Zobrazenia stavu nabitia a hlásení chýb

Na zobrazenie jedného z nasledujúcich indikátorov krátko stlačte odisťovacie tlačidlo akumulátora.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom akumulátora!
 • Po vložení akumulátora sa po stlačení odisťovacieho tlačidla uistite, či akumulátor opäť správne zapadol do používaného výrobku.
Stav nabitia a možné poruchy sa zobrazujú aj nepretržite, pokiaľ je pripojený výrobok zapnutý.
Stav
Význam
Štyri (4) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 100 % až 71 %
Tri (3) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 70 % až 51 %
Dve (2) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Stav nabitia: < 10 %
Jedna (1) LED rýchlo bliká nazeleno
Lítiovo-iónový akumulátor je úplne vybitý. Nabite akumulátor.
Ak LED po skončení akumulátora akumulátor ešte stále rýchlo bliká, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok sú preťažené, príliš horúce, príliš studené alebo majú inú chybu.
Uveďte výrobok a akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu a nepreťažujte výrobok pri jeho používaní.
Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED svieti nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok nie sú kompatibilné. Obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká načerveno
Lítiovo-iónový akumulátor je zablokovaný a nedá sa ďalej používať. Obráťte sa na servis Hilti .

Zobrazenia stavu akumulátora

Na preverenie stavu akumulátora stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo dlhšie ako tri sekundy. Systém nerozpozná prípadnú poruchu akumulátora na základe nesprávneho zaobchádzania, ako napr. pád, vpichy, externé poškodenie teplom a pod.
Stav
Význam
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno.
Akumulátor sa môže naďalej používať.
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nažlto.
Zisťovanie stavu akumulátora sa nedalo dokončiť. Postup zopakujte alebo sa obráťte na servis Hilti .
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite načerveno.
Keď sa pripojený výrobok naďalej dá používať, zostávajúca kapacita je menej ako 50 %.
Keď sa pripojený výrobok už nedá používať, akumulátoru sa končí životnosť a mal by sa vymeniť za nový. Obráťte sa na servis Hilti .

Bluetooth® (voliteľné)

Slovná ochranná známka Bluetooth ® a obrazové značky (logá) sú vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek používanie tejto slovnej ochrannej známky/obrazovej značky zo strany akciovej spoločnosti Hilti sa uskutočňuje na základe licencie.

Určený účel používania

Tento výrobok je vybavený modulom Bluetooth ® Low Energy, ktorý umožňuje kontrolu stavu elektrického náradia a prenos nastavení a údajov na základe rádiovej technológie Bluetooth ®, bezdrôtový prenos údajov, vďaka ktorému môžu dva výrobky podporujúce technológiu Bluetooth navzájom komunikovať na krátke vzdialenosti. Tento výrobok je vyvinutý tak, aby bola umožnená komunikácia a prenos údajov s mobilnými telefónmi a bránami Hilti . Výrobok môže odosielať charakteristiky, ako miesto prijímacieho koncového zariadenia, čas chodu, celkový počet aplikácií, počet aplikácií počas intervalu a časovú pečiatku prenosu. Informácie o ponúkaných Connectivity funkciách nájdete v príslušnej aplikácii Hilti alebo návode na obsluhu použitého elektrického náradia.

Prenos údajov cez Bluetooth ®

Interval odosielania sa môže líšiť v závislosti od dostupného zdroja energie výrobku. Dosah sa môže výrazne líšiť podľa vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho prístroja. V rámci uzavretých priestorov a cez kovové bariéry (napr. steny, police, kufor a pod.) môže byť dosah Bluetooth ® výrazne nižší. Podľa prostredia môže byť potrebných viac intervalov odosielania, kým sa elektrické náradie identifikuje.
Ak sa elektrické náradie nedá identifikovať, skontrolujte tieto skutočnosti:
Je vzdialenosť od mobilného koncového zariadenia príliš veľká?
→ Skráťte vzdialenosť medzi mobilným koncovým zariadením a elektrickým náradím

Inštalácia a nastavenie aplikácie

Aby ste mohli používať funkcie Connectivity, najprv si musíte nainštalovať príslušnú aplikáciu Hilti .
(1.) Stiahnite si aplikáciu z príslušného obchodu s aplikáciami.
Predpokladom je používateľské konto v príslušnom obchode s aplikáciami.
(2.) Po prvom spustení aplikácie sa prihláste svojím kontom alebo sa zaregistrujte.
(3.) Na displeji vášho koncového zariadenia sa zobrazia všetky ďalšie kroky na spojenie elektrického náradia s mobilným koncovým zariadením.
Prejdite najprv kompletne tutoriálom aplikácie. Získate lepší prehľad o procese spájania a používaní funkcií Connectivity.

Ochrana pred hlbokým vybitím

Produkt je vybavený režimom hlbokého spánku na ochranu lítiovo-iónového akumulátora pred hlbokým vybitím. Zabráni sa tým hlbokému vybitiu akumulátora.
 • Ochrana pred hlbokým vybitím sa aktivuje po 360 minútach.
 • Na deaktiváciu ochrany pred hlbokým vybitím odstráňte akumulátor a znova ho vložte.

Rozsah dodávky

Vsadzovací stroj , návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 bez akumulátora
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Dĺžka klinca v pásoch
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Dĺžka klincov pri jednotlivom vsadzovaní
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Priemer klincov
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Kapacita zásobníka
30 klincov
30 klincov
20 klincov
Dráha pritlačenia
12 mm
12 mm
12 mm
Sila pritlačenia
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Odporúčaná maximálna frekvencia vsadzovania pri izbovej teplote
700/h
700/h
700/h
Menovité napätie
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maximálny vyžarovaný vysielací výkon Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Frekvenčný rozsah Bluetooth
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ …60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ …45 ℃

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Typická úroveň emisií akustického výkonu hodnotená ako A (pri zabíjaní klincov) (LWA)
Betón
96 dB
96 dB
96 dB
Oceľ
100 dB
100 dB
100 dB
Typická úroveň emisií akustického tlaku hodnotená ako A (pri zabíjaní klincov) (LpA)
Betón
85 dB
85 dB
85 dB
Oceľ
89 dB
89 dB
89 dB
Neistota pre uvedené úrovne hluku (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Celkové hodnoty vibrácií v jednej osi (v smere Z)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Hodnota emisií vibrácií (pri zabíjaní klincov) s akumulátorom B22 55 (a h)
Betón
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Oceľ
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Hodnota emisií vibrácií (pri zabíjaní klincov) s akumulátorom B22 85 (a h)
Betón
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Oceľ
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Odobratie vedenia klincov

 1. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
 2. Vyprázdnite zásobník.
 3. Posuňte zaisťovanie vedenia klincov v smere šípky až na doraz.
  • Vedenie klincov sa uvoľní.
 4. Vyberte vedenie klincov.

Vloženie vedenia klincov

 1. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
 2. Vyprázdnite zásobník.
 3. Posuňte zaisťovanie vedenia klincov v smere šípky až na doraz a pridržte ho v tejto pozícii.
 4. Posúvajte vedenie klincov, až kým počuteľne nezaskočí do prednej časti náradia.
 5. Uvoľnite zaisťovanie vedenia klincov.
  • Zaisťovanie vedenia klincov preskočí do stredovej pozície.
 6. Skontrolujte potiahnutím vedenia klincov, či je bezpečne umiestnený.

Bezpečná práca s hákom na opasok a lešenie

  Image alternative
 • Pred začatím práce zabezpečte, aby bol hák na opasok/lešenie bezpečne upevnený na výrobku.
 • Hák na opasok/lešenie používajte len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, bezpečne ho odložte.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom!
 • Používajte na váš výrobok iba lanko na náradie, ktoré odporúča Hilti .
 • Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod lanka na náradie, či nie je poškodený.
 • Lanko na náradie neupevňujte na hák na opasok. Hák na opasok nepoužívajte na dvíhanie výrobku.
Dodržiavajte národné smernice pre práce vo výške.
Ako ochranu proti pádu používajte pre tento výrobok výlučne prídržné lanko na náradie Hilti #2261970.
  Image alternative
 • Pripevnite prídržné lanko na výrobok pomocou karabíny, ako je to znázornené na obrázku. Skontrolujte bezpečné upevnenie karabíny.
 • Upevnite druhú karabínu na nosnú štruktúru. Skontrolujte bezpečné upevnenie karabíny.
  Dodržiavajte príslušný návod na obsluhu prídržného lanka na náradie Hilti .

Naplnenie pre režim prevádzky so zásobníkom

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Odrazenie posúvača klincov môže viesť k vzniku poranení a k poškodeniam na vsadzovacom prístroji.
 • Pri sťahovaní posúvača klincov nadol dávajte pozor na to, aby bezpečne zaskočil. Neumožnite rýchly pohyb posúvača klincov smerom dozadu.
 1. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
 2. Pás s klincami nechajte posúvať do zásobníka (maximálne 3 pásy po 10 klincov).
 3. Pevne pridržte posúvač klincov a zatlačte odisťovanie posúvača klincov.
 4. Posúvač klincov potiahnite veďte naspäť, kým sa nedotkne klinca.

Naplnenie pre režim jednotlivého vsadzovania

BX 3-ME-22
POZOR
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Odrazenie posúvača klincov môže viesť k vzniku poranení a k poškodeniam na vsadzovacom prístroji.
 • Pri sťahovaní posúvača klincov nadol dávajte pozor na to, aby bezpečne zaskočil. Neumožnite rýchly pohyb posúvača klincov smerom dozadu.
 1. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
 2. Pás s klincami nechajte posúvať zo zásobníka a uistite sa, že je zásobník prázdny.
  Vsadzovací prístroj sa môže poškodiť, keď sa pred vsadzovaním v režime jednotlivého vsadzovania neodstránia všetky klince zo zásobníka.
 3. Pevne pridržte posúvač klincov a zatlačte odisťovanie posúvača klincov.
 4. Posúvač klincov veďte naspäť.
 5. Klinec vložte do priehlbne vo vedení klincov, ktorá je na to určená. Voliteľne môžete potom na vedenie klincov nasunúť navyše aj povolený upevňovací prvok.
  Ak je vo vedení klincov viac ako jeden klinec, vsadenie môže poškodiť vsadzovací prístroj. Do vedenia klincov vložte v režime jednotlivého vsadzovania maximálne jeden klinec.
 6. Stlačte prepínač pre jednotlivé vsadzovanie.
  • Prepínač pre jednotlivé vsadzovanie počuteľne zaskočí.
  Ak sa posúvač klincov potiahne o niekoľko centimetrov smerom nadol, prepínač pre jednotlivé vsadzovanie sa opäť uvoľní.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Používanie opornej pätky

Image alternative
Na rovnom podklade uľahčuje oporná pätka priloženie vsadzovacieho prístroja v pravom uhle, pretože je potrebné dbať už len na nastavenie do pravouhlej pozície v bočnom smere. Na nerovnom podklade môže byť potrebné sklopiť opornú pätku, aby sa vedenie klincov nasmerovalo v pravom uhle k podkladu.

Zaklopenie opornej pätky

 1. Zatlačte zhora proti opornej pätke, aby sa uvoľnila zo zaskakovacej pozície.
 2. Otočte opornú pätku dozadu.

Vyklopenie opornej pätky

POZOR
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri preklápaní opornej pätky hrozí nebezpečenstvo, že dôjde k zaseknutiu prstov medzi opornú pätku a kryt.
 • Pri preklápaní opornej pätky držte vsadzovací prístroj za rukoväť.
 1. Otočte opornú pätku dopredu.
 2. Zatlačte zdola proti opornej pätke, aby zaskočila vo vyklopenej pozícii.

Vypnutie Bluetooth (voliteľne)

 • Vsadzovací prístroj pritláčajte 10 sekúnd na podklad.
  • Po 6 sekundách sa pružinový prvok počuteľne uvoľní (podržte stlačený vsadzovací prístroj ďalšie 4 sekundy).
  • Indikácia stavu zabliká 3-krát namodro.
  • Zvuk motora zaznie 3-krát.
  • Prenos údajov už nie je možný.
  Keď sa zdržiavate v citlivom prostredí (napr. nemocnica), kde nie je povolený Bluetooth, môžete ho deaktivovať.
  Aby ste znova zapli Bluetooth, vyberte akumulátor a opäť ho vložte.

Zapnutie/vypnutie vsadzovacieho prístroja

Zapnutie vsadzovacieho stroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho stroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
 • Vsadzovací stroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
 1. Pri prevádzke so zásobníkom naplňte zásobník.
 2. Vložte akumulátor.
  • Indikácia stavu pomaly bliká na zeleno.
  Pri prevádzke so zníženým výkonom akumulátora sa vsadzovací stroj vypne skôr, ako by mohlo dôjsť k poškodeniu článkov akumulátora.
 3. Na zapnutie pritlačte vsadzovací prístroj proti vhodnému podkladu.
  • Vsadzovací prístroj sa napne.
  • Indikácia stavu svieti na zeleno.

Vypnutie vsadzovacieho prístroja

 • Odstráňte akumulátor.
  • Pružinový prvok sa počuteľne uvoľnení a indikácia stavu zhasne.
  Po 6 minútach vydá vsadzovací prístroj zvuk motora ako upozornenie, že sa vsadzovací prístroj hneď vypne. Po upozornení sa vsadzovací prístroj automaticky vypne.

Vsadzovanie

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia spôsobené prerazením upevňovacích prvkov!
 • Pred vsadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa pod a za predmetom, do ktorého sa bude vsadzovať upevňovací prvok, nenachádza žiadna osoba.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami! Počas vsádzania hrozí nebezpečenstvo poranenia tela a očí odlietajúcim materiálom podkladu a vystreľujúcimi časťami pásu s klincami.
 • Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare a ochranné rukavice. Aj iné osoby v blízkosti musia nosiť ochranu očí a ochrannú prilbu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho stroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
 • Vsadzovací stroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
 1. Prv než začne pracovať, vsaďte 2 upevňovacie prvky na skúšku na vašom podklade.
 2. Priložte vsadzovací prístroj v pravom uhle na podklad a pritlačte vedenie klincov až na doraz.
  • Vsadzovací prístroj sa zapne.
 3. Stlačením bezpečnostnej spúšte aktivujte vsadenie.
 4. Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací stroj z podkladu.
  Ak bude vedenie klincov dlhšie ako 6 sekúnd pritlačené na podklad bez toho, že by sa aktivovalo vsadenie, vsadzovací prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Vsadzovací prístroj sa novým nasadením prednej časti náradia na podklad sa opäť nabije.

Vybratie klincov v režime prevádzky so zásobníkom

 1. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
 2. Vytiahnite klince zo zásobníka smerom dolu.
 3. Pevne pridržte posúvač klincov a zatlačte odisťovanie posúvača klincov.
 4. Posúvač klincov veďte naspäť do východiskovej pozície.

Uvoľnenie zaseknutého klinca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia vsadzovacieho prístroja. Používanie nevhodných predmetov namiesto odporúčaného originálneho príslušenstva Hilti môže viesť k poraneniam a poškodeniu vsadzovacieho prístroja.
 • Na uvoľnenie zaseknutého klinca používajte výlučne odporúčanú súpravu s priebojníkom.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami! Vsadenie môže viesť k poraneniam odlietajúcimi časťami, keď sa v oblasti vedenia klincov nachádzajú cudzie predmety alebo keď sú upevňovacie prvky zaseknuté vo vedení klincov.
 • Nikdy sa nepokúšajte odstrániť poruchy na výrobku spustením ďalších vsádzaní!
Jednotlivé klince sa môžu vo vedení klincov zaseknúť. Pomocou súpravy s priebojníkom X-NP môžete zaseknuté klince odstrániť z vedenia klincov. Príslušenstvo nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke www.hilti.group .
 1. Odoberte vedenie klincov (pozri).
 2. Vsaďte vedenie klincov do upínacej objímky súpravy s priebojníkom.
 3. Pomocou priebojníka a kladiva vyrazte zaseknutý klinec z vedenia klincov.
 4. Vložte vedenie klincov (pozri).

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak sú k dispozícii, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a špina. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok nechajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Čistenie vnútra prednej časti prístroja

 1. Odoberte vedenie klincov.
 2. Vyčistite vnútro prednej časti prístroja.
 3. Vložte vedenie klincov.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Náradie vždy prepravujte a uskladňujte v zaistenom kufri.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok a akumulátory skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na zdrojoch tepla alebo za sklom.
 • Výrobok a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Výrobok a akumulátory pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky opísané svetelné signály sa vzťahujú na indikáciu stavu vsadzovacieho prístroja. Pri všetkých poruchách si všimnite ukazovateľ stavu nabitia a indikácie porúch. Pozri kapitolu Indikácie lítiovo-iónového akumulátora .
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Indikácia stavu bliká na zeleno.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor.
Pružinový prvok sa nenapína, indikácia stavu bliká na zeleno.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor.
Vedenie klincov sa nedá pritlačiť, indikácia stavu svieti na modro .
Prázdny zásobník.
Vedenie klincov sa nedá pritlačiť, indikácia stavu svieti na zeleno .
Posúvač klincov zaseknutý.
 • Odoberte pás s klincami zo zásobníka a vyčistite zásobník.
Zaseknutý klinec vo vedení klincov.
Pružinový prvok sa napne oneskorene, indikácia stavu bliká namodro, súčasne zaznie zvukový signál; potom sa indikácia stavu rozsvieti na 6 minút namodro.
Prázdny zásobník.
Pružinový prvok sa dodatočne nenapína a indikácia stavu bliká na žlto.
Nadmerná teplota vo vsadzovacom prístroji.
 • Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť.
Teplota akumulátora je príliš vysoká.
 • Nechajte akumulátor vychladnúť.
Teplota akumulátora je príliš nízka.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu.
Pružinový prvok sa nenapína a indikácia stavu bliká načerveno.
Vedenie klincov nie je správne vložené.
Pružinový prvok sa nenapína a indikácia stavu svieti načerveno.
Chyba prístroja.
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti .
Pružinový prvok sa dodatočne nenapína; bez indikácie stavu.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor.
Akumulátor nie je správne vložený.
Ochrana pred hlbokým vybitím je aktívna.
 • Vyberte akumulátor a znova ho vložte.
Vedenie klincov je zaseknuté v pritlačenom stave.
Znečistenie medzi vedením klincov a prednou časťou prístroja.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh v Číne.

Hilti Lítium-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
OpisAkumulátory Hilti sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. Lítium-iónové články majú veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty.
Výrobky schválené pre akumulátory Hilti nájdete vo vašom Hilti Store alebo na: www.hilti.group
Bezpečnosť
 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Postupujte podľa pokynov v kapitole Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom .
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Nepoužívajte akumulátor, z ktorého vyteká tekutina.
 • Zabráňte priamemu kontaktu očí a/alebo pokožky s vytekajúcou tekutinou. Pri manipulácii s tekutinou z batérie vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok. Dodržiavajte vaše miestne predpisy o čistení tekutín z batérií.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie, nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie tekutiny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servis Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať. Pozrite kapitolu Údržba a likvidácia .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Skôr, ako sa pokúsite uhasiť požiar, zavolajte hasičov.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou z najväčšej možnej vzdialenosti. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom horiacich akumulátorov. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory.
V prípade, že sa akumulátor neochladzuje, dymí alebo horí:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Akumulátor nechajte vo vedre najmenej 24 hodín, kým úplne nevychladne.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite suchým, mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.