Jazyk

VC 20-UM
VC 40-UM

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobku

Symboly týkajúce sa výrobkov

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Výstraha pred horúcim povrchom
Image alternative Zákaz transportu žeriavom

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vysávač na vysávanie namokro/nasucho
  VC 20-UM | VC 40-UM
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Okrem bezpečnostných upozornení v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu je potrebné vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia.
 • Prečítajte si všetky upozornenia! Nerešpektovanie nasledujúcich upozornení môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo závažným poraneniam.
 • Pri používaní zariadenia v spojení s elektrickým náradím si pred použitím prečítajte návod na obsluhu elektrického náradia a rešpektujte všetky upozornenia.
 • Manipulácie alebo zmeny na zariadení nie sú dovolené.
 • Používajte vhodné zariadenie. Zariadenie nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
 • Pred prácou so zariadením sa informujte o manipulácii s ním, o nebezpečenstvách, ktoré môžu pochádzať z materiálu a o likvidácii povysávaného materiálu.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Zariadenie nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Zariadenie smú používať iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené, boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú nebezpečenstvám či rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Zariadenie nie je určené pre deti.
 • Nepoužívané zariadenia odkladajte na bezpečnom mieste a bezpečným spôsobom. Nepoužívané zariadenia by sa mali odložiť na suchom, vyvýšenom alebo uzatvorenom mieste, mimo dosahu detí.
 • Len pre Kóreu: Toto zariadenie je vhodné pre elektromagnetické vlny vyskytujúce sa v priemyselnej oblasti (trieda A). Používateľ by na to mal dbať a nemal by zariadenie používať v obytnej oblasti.

Bezpečnosť osôb

 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Vysávač nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní zariadenia môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Používateľ a osoby zdržiavajúce sa v blízkosti musia počas používania a údržby zariadenia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostnú obuv a ľahkú masku na ochranu dýchacích ciest.
 • Kvôli bezpečnému státiu vysávača aktivujte brzdy koliesok. Pri uvoľnených brzdách koliesok sa môže vysávač nekontrolovane uviesť do pohybu.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie odsávania prachu môže znižovať ohrozenia vyvolané prachom.

Starostlivé zaobchádzanie a používanie zariadenia

 • Zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru.
 • Pri vysávaní nebezpečného prachu nedeaktivujte čistenie filtra, najmä pri používaní elektrického náradia vytvárajúceho prach.
 • Zariadenie chráňte pred mrazom.
 • Zariadenie na obmedzovanie stavu vody pravidelne čistite podľa pokynov, s použitím kefy a skontrolujte výskyt náznakov jeho poškodenia.
 • Pri nasadzovaní hlavy vysávača dávajte pozor na to, aby nedošlo k zacviknutiu a aby ste nepoškodili sieťový kábel. Hrozí riziko poranenia a poškodenia.
 • Kontrolujte výskyt prípadných poškodení na zariadení a príslušenstve. Pred ďalším používaním sa musia ochranné zariadenia alebo mierne poškodené časti starostlivo skontrolovať, či fungujú bezchybne a v súlade s ich určením. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa, alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky na zaručenie bezchybného prevádzkovania zariadenia.
 • Opravu vášho zariadenia zverte iba kvalifikovanému odbornému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tak je možné zaistiť, aby zostala zachovaná bezpečnosť zariadenia.
 • Pri nepoužívaní zariadenia (počas prestávok v práci), pred údržbou a opravami, pred výmenou častí príslušenstva alebo pred výmenou filtra vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu zariadenia.
 • Vysávač nikdy neťahajte do inej pracovnej pozície za sieťový kábel. Neprechádzajte vysávačom cez sieťový kábel.
 • Zariadenie neprepravujte pomocou žeriava.

Elektrická bezpečnosť

 • Pripájacia zástrčka zariadenia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Spolu so zariadeniami s ochranným uzemnením nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zástrčku zapojte do vhodnej uzemnenej zásuvky, ktorá je bezpečne nainštalovaná a spĺňa všetky lokálne predpisy. Pokiaľ si nie ste istí, či je zásuvka uzemnená, dajte ju skontrolovať kvalifikovanému odborníkovi na elektrické zariadenia.
 • Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zariadenie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Uistite sa o tom, že sieťový kábel neleží v kalužiach.
 • Pripájacie vedenie zariadenia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho dajte vymeniť v servisnom stredisku Hilti . Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich.
 • Pokiaľ dôjde pri práci k poškodeniu sieťového pripájacieho vedenia a/alebo predlžovacieho kábla, nesmiete sa ich dotýkať. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené sieťové pripájacie vedenia a predlžovacie káble predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Sieťové pripájacie vedenie sa smie vymeniť výlučne za typ uvedený v návode na obsluhu.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, na prenášanie, zavesenie zariadenia alebo na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami zariadenia. Poškodené alebo zauzlené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým zariadením vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného aj do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri prerušení dodávky elektrického prúdu vypnite zariadenie a vytiahnite sieťovú zástrčku.
 • Zásuvku zariadenia používajte len na účely uvedené v návode na obsluhu.
 • Zariadenie nikdy neprevádzkujte v znečistenom alebo vlhkom stave. Prach zachytený na povrchu zariadenia, predovšetkým vodivými materiálmi, alebo vlhkosť môžu za nepriaznivých podmienok viesť k úrazu elektrickým prúdom. Znečistené zariadenie preto dajte v pravidelných intervaloch prekontrolovať v servise Hilti , najmä ak často opracovávate vodivé materiály.

Pracovisko

 • Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracoviska.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť ujmy na zdraví v dôsledku zaťaženia prachom.
 • Na pracovisku udržiavajte poriadok. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť. Neporiadok v oblasti vykonávania prác môže mať za následok vznik úrazu.
 • So zariadením nepracujte v prostredí s hrozbou výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické zariadenia vytvárajú iskry, od ktorých sa môže vznietiť prach alebo výpary.
 • Obzvlášť opatrní buďte pri práci na schodoch.

Vysávaný materiál

 • Zdravie ohrozujúci, horľavý a/alebo výbušný prach sa nesmie vysávať (horčíkovo-hliníkový prach atď.). Materiály, ktoré majú teplotu vyššiu ako 60 °C, sa nesmú vysávať (napríklad tlejúce cigarety, horúci popol).
 • Horľavé, výbušné, agresívne kvapaliny sa nesmú vysávať (chladiace a mazacie prostriedky, benzín, rozpúšťadlá, kyseliny (pH < 5), lúhy (pH > 12,5) atď.).
 • Pri unikaní peny alebo kvapalín zariadenie ihneď vypnite.
 • Pri vysávaní horúceho materiálu do teploty max. 60 °C noste ochranné rukavice.
 • Pri práci s minerálnym kalom z vŕtania noste ochranný odev a zabráňte kontaktu s pokožkou (pH > 9, žieravé).
 • Zabráňte kontaktu s alkalickými alebo kyslými kvapalinami. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí ich vypláchnite oči veľkým množstvom vody a dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc.

Na zariadení

Image alternative
VÝSTRAHA: Toto zariadenie obsahuje zdraviu nebezpečný prach. Vyprázdňovanie a údržbu, vrátane odstraňovania vrecka na prach smú vykonávať iba osoby s odborným vzdelaním, ktoré nosia vhodnú osobnú ochrannú výbavu. Nezapínajte dovtedy, kým nie je nainštalovaný kompletný filtračný systém a nebola overená funkcia kontroly objemového toku.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Zásuvka na zariadení
 2. Klapka
 3. Rukoväť
 4. Prepínač zariadenia
 5. Hlava vysávača
 6. Priehlbne rukoväti
 7. Nádoba na nečistoty
 8. Vstupná tvarovaná prípojka
 9. Nastavenie priemeru hadice
 10. Kryt filtra
 11. Uzatváracia spona
 12. Poistka držiaka
 13. Uzatváracia spona krytu filtra
 14. Hák na kábel
 15. Posuvná rukoväť s držiakom

Používanie v súlade s určením

VC 20/40 je univerzálny priemyselný vysávač s efektívnym čistením od suchého prachu. Je použiteľný na vysávanie nasucho i namokro.

Zariadenie je určené na vysávanie minerálneho kalu z vŕtania pri mokrom použití s diamantovými vŕtacími korunkami Hilti , príp. diamantovými pílami a na vysávanie veľkých množstiev minerálneho prachu pri suchom použití s diamantovými brúskami, rezacími brúskami, vŕtacími kladivami a vŕtacími korunkami na vŕtanie nasucho Hilti s diamantovými brúskami, rezacími brúskami, vŕtacími kladivami a vŕtacími korunkami na vŕtanie nasucho Hilti .
Ďalej sa zariadenie môže používať na vysávanie kvapalných látok. Vysávač je vhodný na odsávanie minerálneho kalu z vŕtania.
Zariadenie je vhodné na vysávanie/odsávanie suchých, nehorľavých druhov prachu, kvapalín, drevených pilín a triesok a nebezpečných druhov prachu s hraničnými hodnotami expozície (napr. max. koncentrácia na pracovisku alebo medzné hodnoty na pracovisku) na úrovni ≥0,1 mg/m³ (trieda prachu M). Podľa nebezpečnosti vysávaného/odsávaného prachu musí byť zariadenie vybavené vhodnými filtrami.
Zariadením sa smú vysávať iba látky ohrozujúce zdravie podľa štandardu IEC 60335-2-69 (trieda M). Vysávanie všetkých ostatných látok ohrozujúcich zdravie je zakázané.
Vysávanie oleja a kvapalných médií s teplotou nad 60 °C je zakázané.
Pri vysávaní prachu s hraničnými hodnotami expozície musí byť v miestnosti zabezpečená dostatočná rýchlosť výmeny vzduchu, ak sa vzduch zo zariadenia privádza naspäť do miestnosti. Dodržiavajte pritom ustanovenia platné v danej krajine.
Zariadenie sa nesmie používať na vysávanie látok s nebezpečenstvom explózie, tlejúceho alebo horiaceho, resp. horľavého prachu (s výnimkou: drevené piliny) a agresívneho prachu (napríklad horčíkovo-hliníkového prachu atď.) a tekutín (napríklad benzínu, rozpúšťadiel, kyselín, chladív a mazív a podobne).
Hmotnosť vysávača VC 20 smie s užitočnou záťažou a vrátane odsatého materiálu dosiahnuť maximálne 37 kg.
Hmotnosť vysávača VC 40 smie s užitočnou záťažou a vrátane odsatého materiálu dosiahnuť maximálne 55 kg.
Nepoužívajte toto zariadenie ako náhradu rebríka.
Nepoužívajte zariadenie v stacionárnom nepretržitom režime prevádzky, v automatických alebo poloautomatických zariadeniach.
Personál obsluhujúci zariadenie je potrebné pred prácou informovať o manipulácii so zariadením, o rizikách vyplývajúcich z materiálu a o bezpečnej likvidácii povysávaného materiálu.
Používanie pod vodou je zakázané.
Toto zariadenie nepoužívajte na vysávanie ľudí a zvierat.
Na zabránenie vytvárania elektrostatických efektov používajte antistatickú saciu hadicu.
Toto zariadenie je vhodné na priemyselné používanie, napríklad v hoteloch, školách, nemocniciach, fabrikách, skladoch, kanceláriách a prenajatých priestoroch.
Látky ohrozujúce zdravie (napr. azbest) sa nesmú opracovávať.
Pracovisko môže byť: stavenisko, dielňa, rekonštrukcia, prestavba a novostavba.
Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu, uvedené v návode na používanie.
Aby sa zabránilo rizikám poranenia, používajte len originálne príslušenstvo a nástroje značky Hilti .
Zariadenie a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Manipulácie alebo zmeny na výrobku nie sú dovolené.

Možné chybné používanie

 • Priemyselný vysávač sa nesmie prevádzkovať v pozícii naležato.
 • Priemyselný vysávač sa nesmie používať na vysávanie látok s nebezpečenstvom výbuchu, žeravých, horiacich, horúcich alebo zápalných látok a agresívnych druhov prachu (napríklad horčíkovo-hliníkový prach atď.). Výnimku tvoria: drevené triesky a piliny.
 • Priemyselný vysávač sa nesmie používať na vysávanie horľavých kvapalín (napríklad benzínu, riedidiel, kyselín, chladiacich a mazacích prostriedkov atď.).
 • Materiály ohrozujúce zdravie (napr. azbest) sa nesmú spracovávať.

Rozsah dodávky

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho vrátane filtračnej vložky, kompletnej sacej hadice s hadicovou prípojkou, hadicového nátrubku a kónického adaptéra, plastové vrecko na prach PE VC 20/40, návod na obsluhu.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.group

Použitie predlžovacieho kábla

Používajte iba predlžovacie káble s dostatočným prierezom, schválené pre danú oblasť použitia. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu náradia a prehriatiu kábla. Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel, či nie je poškodený. Poškodený predlžovací kábel vymeňte.
Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky káblov pre použitie VC 20/40 s elektrickým náradím zapojeným do zásuvky na vysávači:
Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky káblov pre VC 20/40:
Používajte iba predlžovacie káble s ochranným vodičom.
Nepoužívajte predlžovacie káble s prierezom 1,25 mm² a 2 mm².
Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky káblov pre použitie VC 20/40 s elektrickým náradím zapojeným do zásuvky na vysávači:
Prierez vodiča
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Sieťové napätie 110 V
neodporúča sa
25 m
neodporúča sa
Sieťové napätie 220 – 240 V
30 m
50 m
neodporúča sa
Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky káblov pre VC 20/40:
Prierez vodiča
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Sieťové napätie 110 V
neodporúča sa
neodporúča sa
75 m
Sieťové napätie 220 – 240 V
30 m
50 m
neodporúča sa

Predlžovací kábel pre vonkajšie prostredie

Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie káble.

Použitie elektrocentrály alebo transformátora

Toto zariadenie možno používať pripojené na elektrocentrálu alebo na transformátor na vonkajšie použitie za dodržania nasledujúcich podmienok: Výstupný výkon vo wattoch musí byť minimálne dvojnásobok maximálneho výkonu uvedeného na typovom štítku zariadenia, prevádzkové napätie sa musí vždy pohybovať v tolerancii +5 % až ‑15 % sieťového napätia a frekvencia musí byť 50 až 60 Hz, nikdy nie nad 65 Hz a musí byť nainštalovaný automatický regulátor napätia so zosilnením pri rozbehu.
K elektrocentrále/transformátoru nikdy nepripájajte a súčasne nepoužívajte iné spotrebiče. Zapínanie a vypínanie iných zariadení môže spôsobiť podpäťové a/alebo prepäťové špičky, ktoré môžu zariadenia poškodiť.

Akustický výstražný signál

Ak rýchlosť vzduchu v sacej hadici klesne pod 20 m/s, z bezpečnostných dôvodov zaznie akustický výstražný signál.

Technické údaje

Údaje pripojenia

Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký, ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.
Menovité napätie
100 V
110 V
110 V
200 V
Menovitý príkon
1 200 W
1 200 W
1 100 W
950 W
Pripájací výkon zásuvky integrovanej v zariadení, pre elektrické náradie (ak je k dispozícii)

1 600 W


Sieťové pripojenie (typ)
VCTF
3 x 2,0 mm²
A07 QQ‑F
3/12 AWG
H07 BQ‑F
3G 1,5 mm²
VCTF
3 x 2,0 mm²

Menovité napätie
220 – 240 V
220 – 240 V (CH)
220 – 240 V (GB)
240 V (NZ)
Menovitý príkon
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Pripájací výkon zásuvky integrovanej v zariadení, pre elektrické náradie (ak je k dispozícii)
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Sieťové pripojenie (typ)
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²

Prietok vzduchu

Menovitý príkon
950 W
1 100 W
1 200 W
Max. prietok (vzduch)
55 l/s
61 l/s
61 l/s
Max. podtlak
19 500 Pa
23 000 Pa
23 000 Pa

Všeobecné údaje


VC 20-UM
VC 40-UM
Sieťová frekvencia
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
12,9 kg
14,6 kg
Rozmer
505 mm x 380 mm x 500 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Sieťový kábel
7,5 m
7,5 m
Objem nádoby
21 ℓ
36 ℓ
Úžitkové množstvo prachu
23 kg
40 kg
Úžitkový objem vody
13,5 ℓ
25 ℓ
Priemer sacej hadice (dĺžka: 3,5 m)
27 mm
27 mm
Priemer sacej hadice (dĺžka: 5 m)
36 mm
36 mm
Prevádzková teplota
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃

Informácie o náradí a používaní

Trieda ochrany
Trieda ochrany I
Druh ochrany
IP X4 ochrana proti striekajúcej vode

Informácie o hluku a vibráciách podľa EN 60335-2-69

Typická úroveň emisií akustického tlaku, hodnotená ako A
71 dB
Neistota uvedených akustických hladín
2,5 dB
Triaxiálna hodnota vibrácií (súčet vektorov vibrácií); obsahuje neistotu (K)
< 2,5 m/s²

Uvedenie do prevádzky

Prvé uvedenie do prevádzky

 1. Otvorte dve uzatváracie spony.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 3. Vyberte diely príslušenstva z nádoby na nečistoty a z obalu.
 4. Vložte vhodné vrecko na prach, postupujte podľa návodu.
  Na vysávanie prachu, ktorý nie je nebezpečný: plastové vrecko na prach.
 5. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.
 6. Presvedčite sa, že hlava vysávača je správne namontovaná a zaistená.
 7. Pripojte saciu hadicu na zariadenie.

Vloženie vrecka na prach z rúna

Image alternative
 1. Otvorte dve uzatváracie spony.
  Pri vysávaní drevených pilín používajte vždy vrecko na prach z rúna, aby bol zabezpečený dobrý sací výkon.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 3. Vložte nové vrecko na prach z rúna a upevnite ho na nádobu na nečistoty.
 4. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty.
 5. Uzatvorte dve uzatváracie spony.
 6. Presvedčite sa, že hlava vysávača je správne namontovaná a zaistená.
 7. Pripojte saciu hadicu na zariadenie.

Vloženie plastového vrecka na prach

 1. Otvorte dve uzatváracie spony.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 3. Upevnite nové plastové vrecko na prach (návod je vytlačený) v nádobe na nečistoty.
 4. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Používanie vysávačov triedy M

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia. Pri vysávačoch triedy H, triedy L a triedy M výrobok obsahuje prach, ktorý je zdraviu škodlivý.
 • Práce spojené s vyprázdňovaním a údržbou, vrátane odstraňovania zberných nádob na prach, smú vykonávať iba odborníci. Noste zodpovedajúcu ochrannú výbavu.
 • Predtým než vysávač odstránite z oblasti zaťaženej nebezpečnými látkami, povysávajte vonkajšiu stranu vysávača, dočista ho poutierajte alebo ho tesne zabaľte. Pretože všetky časti stroja musia byť považované za znečistené, ak sa odoberú z nebezpečnej oblasti, podniknite vhodné opatrenia na zabránenie šíreniu a rozptýleniu prachu.
 • Vysávač nikdy neprevádzkujte bez úplného filtračného systému.

Prevádzka bez využitia zásuvky na zariadení

Image alternative
 1. Pred zasunutím sieťovej zástrčky sa uistite, že prepínač zariadenia sa nachádza na pozícii "OFF".
 2. Zasuňte sieťovú zástrčku vysávača do zásuvky.
 3. Prepínač zariadenia otočte na pozíciu "ON".

Prevádzka s využitím zásuvky na zariadení

Zásuvka tohto zariadenia je určená len na priame pripojenie elektrického náradia na vysávač.
Pri používaní elektrického náradia pripojeného na zásuvku zariadenia je potrebné dodržať návod na obsluhu náradia a rešpektovať bezpečnostné upozornenia, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku vysávača zo zásuvky.
 2. Skontrolujte, či sa maximálny príkon pripájaného elektrického náradia nachádza pod prípustným maximálnym výkonom zásuvky na zariadení, pozrite si kapitolu "Technické údaje" a nálepku na zásuvke zariadenia.
 3. Pred zasunutím sieťovej zástrčky elektrického náradia sa uistite, že je elektrické náradie vypnuté.
 4. Zasuňte sieťovú zástrčku elektrického náradia do zásuvky na zariadení.
 5. Zasuňte sieťovú zástrčku vysávača do zásuvky.
 6. Prepínač zariadenia otočte na pozíciu "Auto".
 7. Zapnite elektrické náradie.
  Po vypnutí elektrického náradia bude vysávač ešte krátku chvíľu v činnosti, aby sa odsal aj prach nachádzajúci sa v sacej hadici.

Vysávanie suchého prachu

Pred vysávaním suchého prachu a najmä minerálnych druhov prachu je potrebné dbať na to, aby bolo v nádobe vždy vložené správne vrecko na prach. Povysávaný materiál možno potom čistým a jednoduchým spôsobom zlikvidovať.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Bez použitia filtračného prvku môže unikať nebezpečný vysávaný materiál.
 • Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku.
 • Dávajte pozor na to, aby bol filtračný prvok suchý a aby bolo vložené vhodné vrecko na prach.

Výmena vrecka na prach z rúna

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia. Ostré predmety by mohli preraziť vrecko na vysávaný materiál.
 • Presvedčite sa, že nedošlo k prerazeniu vrecka na vysávaný materiál žiadnymi predmetmi.
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otvorte dve uzatváracie spony.
 3. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 4. Zatvorte nátrubok sacej hadice klapkou.
 5. Vyčistite nádobu na nečistoty handrou.
 6. Upevnite nové vrecko na prach z rúna v nádobe na nečistoty.
 7. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Výmena plastového vrecka na prach

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otvorte dve uzatváracie spony.
 3. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 4. Uzatvorte plastové vrecko na prach pod vyrazenými otvormi použitím viazača káblov.
 5. Vyberte plastové vrecko na prach.
 6. Vyčistite nádobu na nečistoty handrou.
 7. Upevnite nové plastové vrecko na prach (návod je vytlačený) v nádobe na nečistoty.
 8. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Vysávanie kvapalín

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Bez použitia filtračného prvku môže unikať nebezpečný vysávaný materiál.
 • Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku.
 1. Skontrolujte monitorovanie stavu naplnenia.
 2. Podľa možnosti použite samostatný filtračný prvok na používanie namokro.
  Odporúčaný je filter Hilti VC 20/40 universal (2121387).
Image alternative
 1. Po vysávaní kvapalín otvorte dve uzatváracie spony.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad tak, aby mohol filtračný prvok vyschnúť.
 3. Vyprázdnite nádobu na nečistoty a vyčistite ju použitím hadice s vodou. Elektródy vyčistite kefkou a filtračný prvok po predchádzajúcom vyschnutí očistite pretretím rukou.
 4. Nechajte nádobu na nečistoty vyschnúť.

Vyprázdňovanie nádoby na nečistoty pri suchom prachu

 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad.
 3. Vyberte vrecko na prach z nádoby na nečistoty alebo siahnite na úchopové priehlbiny a vyprázdnite nádobu na nečistoty jej vyklopením.
 4. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Vyprázdňovanie nádoby na nečistoty bez vrecka na prach (pri kvapalinách)

 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad.
 3. Siahnite na úchopové priehlbiny a vyprázdnite nádobu na nečistoty jej vyklopením.
 4. Očistite okraj nádoby na nečistoty handrou.
 5. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť o zariadenie

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam.
 • Opravy na elektrických častiach nechajte vykonávať len odborníkom na elektrické zariadenia.
 • Zariadenie a predovšetkým úchopové plochy udržiavajte suché, čisté a bez prítomnosti oleja a tuku. Nepoužívajte čistiace a údržbové prostriedky obsahujúce silikón.
 • Vysávač nikdy neprevádzkujte s upchatými štrbinami slúžiacimi na odvetrávanie! Štrbiny na odvetrávanie opatrne vyčistite suchou kefou. Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do vnútra zariadenia.
 • Vonkajšiu stranu zariadenia pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný čistič alebo tečúcu vodu, pretože by sa tým mohla ohroziť elektrická bezpečnosť zariadenia.

Kontrola monitorovania stavu naplnenia

 1. Kvôli bezpečnému státiu vysávača aktivujte brzdy koliesok.
 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 3. Otvorte dve uzatváracie spony.
 4. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad.
 5. Skontrolujte, či nie sú vypínacie kontakty znečistené a v prípade potreby ich očistite kefou.
 6. Skontrolujte, či nie je znečistené tesnenie na hlave vysávača a v prípade potreby ho očistite handrou.
 7. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Výmena filtračného prvku

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otvorte uzatváraciu sponu pre kryt filtra.
 3. Otvorte kryt filtra.
 4. Opatrne vyberte filtračný prvok na úchopových priehlbinách dostupných v držiaku.
 5. Očistite tesniacu plochu handrou.
 6. Nasaďte nový filtračný prvok.
 7. Uzatvorte kryt filtra sklopením aretácie vrchného krytu dopredu.
 8. Uzatvorte uzatváracie spony pre kryt filtra.

Kontrola po ošetrovaní a údržbe

 1. Po vykonaní prác spojených so starostlivosťou o zariadenie a jeho opravami skontrolujte, či je vysávač správne zostavený a či bezchybne funguje.
 2. Vykonajte test fungovania.

Preprava a skladovanie

Preprava

Plné zariadenie sa nesmie prenášať.
Zariadenie sa nesmie zavesiť na žeriav.
 • V prípade potreby odstráňte Power Conditioner alebo voľný nástroj z držiaka.
 • Zariadenie pred prenášaním na iné miesto vyprázdnite.
 • Zariadenie nepreklápajte a ani ho neprepravujte v polohe naležato, ak ste vysávali kvapaliny.
 • Na prepravu zložte obidva konce hadice dohromady pomocou kónického adaptéra.

Skladovanie

 • Vysávač odstavte v suchej miestnosti tak aby bol chránený pred použitím nepovolanými osobami.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Aktivácia akustického výstražného signálu (znížený sací výkon)
Vrecko na prach plné
 • Vymeňte vrecko na prach.
Filtračný prvok silno znečistený
 • Vymeňte filtračný prvok.
Hadica, vysávač alebo kryt vysávača znečistený
 • Hadicu a odsávací kryt náradia vyčistite.
Nastavenie priemeru hadice v nesprávnej pozícii
 • Nastavte priemer hadice.
Z náradia sa vyfukuje prach.
Filtračný prvok nie je správne namontovaný.
 • Filtračný prvok namontujte znova.
Filtračný prvok je poškodený.
 • Vložte nový filtračný prvok.
Poškodené tesnenie filtra.
 • Vložte nový filtračný prvok.
Náradie sa samovoľne zapína alebo vypína alebo sa na používateľa prenášajú statické výboje.
Odvádzanie elektrostatického náboja nie je zaručené; Náradie je pripojené k uzemnenej zásuvke.
 • Náradie pripojte k uzemnenej zásuvke, použite antistatickú hadicu.
Náradie nebeží alebo sa vypne krátko po spustení.
Aktivovalo sa odstavenie vody.
 • Očistite sondy a ich okolie kefou.
Motor už nebeží.
Aktivovala sa poistka sieťovej zásuvky.
 • Zapnite poistku; po opakovanom aktivovaní poistky zistite príčinu preťaženia.
Nádoba je plná.
 • Náradie vypnite a nádobu vyprázdnite.
Aktivovala sa tepelná poistka motora.
 • Náradie vypnite a cca 5 minút nechajte vychladnúť.
 • Vyhľadajte zákaznícky servis, keď sa motor opäť nerozbehne.
Tepelná poistka opakovane vypína motor, pretože sú znečistené vetracie štrbiny.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
Motor nebeží v automatickej prevádzke.
Pripojené zariadenie je poškodené alebo nie je správne pripojené.
 • Skontrolujte funkciu pripojeného zariadenia, resp. jeho zástrčku pevne pripojte.
Automatické čistenie filtračného prvku nefunguje.
Nie je pripojená sacia hadica.
 • Pripojte saciu hadicu.

Likvidácia

Výrobky značky Image alternative Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Podľa európskej smernice o elektroodpade a elektronickom odpade a podľa jej premietnutia do národného práva sa musia opotrebované elektrické zariadenia separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Image alternative
 • Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
Kal z vŕtaniaZ hľadiska životného prostredia je odvádzanie kalu z vŕtania do vodných tokov alebo do kanalizácie, bez predchádzajúcej úpravy, problematické.
 • Informácie o existujúcich predpisoch vám poskytnú príslušné úrady vo vašej krajine.
Odporúčame vykonať nasledujúcu úpravu:
 • Kal z vŕtania zachyťte (napríklad pomocou vysávača na vysávanie namokro).
 • Nechajte kal z vŕtania usadiť a pevný podiel zlikvidujte na skládku stavebného odpadu (proces odlučovania môžu urýchliť flokulačné prostriedky).
 • Pred vyliatím zostatkovej vody (alkalická, hodnota pH > 7) do kanalizácie ju neutralizujte pridaním kyslého neutralizačného prostriedku alebo zriedením veľkým množstvom vody.
Prach z vŕtania
 • Zachytený prach z vŕtania zlikvidujte v súlade s existujúcimi národnými, zákonnými predpismi.

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r4012.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .