Jazyk

TE 3000-AVR

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku sa môžu používať nasledujúce symboly:
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Zákaz transportu žeriavom
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Sekacie kladivo
  TE 3000‑AVR
  Generácia
  03
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre kladivá

Bezpečnostné upozornenia pre všetky práce
 • Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Výrobok používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na výrobku nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená. Výrobok vždy pevne držte obidvomi rukami za určené rukoväti. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku.
 • Používajte pre tento výrobok len sekáče Hilti s pripojovacím koncom TE-H.
 • Sekáč vymieňajte iba s náradím v horizontálnej polohe, nikdy nie vertikálnej.
 • Sekáč zasúvajte do upínacieho mechanizmu dovtedy, kým počuteľným kliknutím nezapadne a žltý varovný krúžok už nebude viditeľný.
 • Skontrolujte, či sekáč správne zapadol. UPOZORNENIE: Nezaistenie sekáča môže neočakávane viesť k nebezpečným situáciám!
 • Tento produkt spúšťajte len v pracovnej polohe, nie v prepravnej polohe!
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
 • Výrobok nie je určený pre deti, menej zdatné osoby alebo osoby bez poučenia.
 • Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
 • Podľa možnosti používajte odsávanie prachu a vhodný mobilný vysávač. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
 • Pripájacie vedenie tohto výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi. Ak je sieťový kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za špeciálne upravený a schválený sieťový kábel, ktorý je dostupný prostredníctvom zákazníckeho servisu. Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich. Poškodeného sieťového alebo predlžovacieho kábla sa pri práci nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené pripájacie a predlžovacie vedenia predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Znečistené elektrické ručné náradie pri častom opracúvaní elektricky vodivých materiálov nechajte v pravidelných intervaloch skontrolovať v servisnom stredisku Hilti . Prach zachytený na povrchu zariadenia, predovšetkým vodivými materiálmi, alebo vlhkosť môžu za nepriaznivých podmienok viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri prerušení dodávky prúdu elektrické náradie vypnite a sieťovú zástrčku vytiahnite. Tým sa zabráni neúmyselnému spusteniu výrobku po obnovení napájania zo siete.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Rukoväť s vypínačom
 2. Servisný indikátor
 3. Rukoväť na prenášanie
 4. Rukoväť
 5. Konektor sieťový kábel
 6. Sieťový kábel s kódovaným konektorom
 7. Vetracie štrbiny
 8. Upínanie nástrojov

Konštrukčné prvky prepravného vozíka

Image alternative
 1. Rukoväť
 2. Aretačný strmeň
 3. Držiak pre spotrebný materiál (sekáče)
 4. Kolieska
 5. Poistka kolieska (podložka, závlačka)
 6. Kolík na uchytenie stroja

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedené sekacie kladivo s 28 mm šesťhranným upínaním nástroja. Určené je na sekanie do betónu, muriva a asfaltu. Ďalšie použitia sú ubíjanie a kopanie.

 • Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

Možné chybné používanie

Tento produkt nie je vhodný na opracovávanie zdravie ohrozujúcich materiálov.
Tento produkt nie je vhodný na prácu vo vlhkom prostredí.

Servisný indikátor

Sekacie kladivo je vybavené servisným indikátorom so svetelnou signalizáciou.
Stav
Význam
Servisný indikátor svieti načerveno.
 • Uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah. Dajte výrobok do servisu Hilti .
 • Poškodenie výrobku. Dajte výrobok do servisu Hilti .
Servisný indikátor bliká načerveno.
 • Dočasná chyba. Počkajte 10 sekúnd, kým prestane blikanie.
 • Ak blikanie po 10 s neprestane, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a počkajte 2 minúty.
 • Ak blikanie neprestane, dajte výrobok do servisu Hilti .
Pohotovostná indikácia bliká nazeleno.
 • Ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte výrobok vychladnúť.
Pohotovostná indikácia svieti nazeleno.
Výrobok je pripravené na prevádzku.
Dajte výrobok včas do servisu firmy Hilti . Zostane tak vždy pripravený na prevádzku.

Active Vibration Reduction

Výrobok je vybavený systémom Active Vibration Reduction (AVR), ktorý citeľne redukuje vibrácie.

Rozsah dodávky

Sekacie kladivo, návod na obsluhu, tuk.
Prepravný vozík je v ponuke ako príslušenstvo.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Technické údaje

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a/alebo menovitý príkon nájdete na výrobnom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na výrobnom štítku náradia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a −15 % menovitého napätia náradia.

TE 3000‑AVR
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01
27,1 kg
Energia jedného príklepu podľa štandardu EPTA
85 J
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …70 ℃
Teplota okolia počas prevádzky
−20 ℃ …55 ℃

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
106 dB(A)
Neistota pri hladine akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
95 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Informácia o vibráciách
Sekanie (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Používanie predlžovacej šnúry

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
 • Používajte predlžovacie káble len s dostatočným prierezom vodičov, schválené pre dané využitie. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu náradia a prehriatiu kábla.
 • Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel, či nie je poškodený.
 • Poškodený predlžovací kábel vymeňte.
 • Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie káble.

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vkladací nástroj

Používajte pre tento výrobok len sekáče Hilti s pripojovacím koncom TE-H .
Ostatné sekáče sa nedajú správne zaistiť a žltý varovný krúžok na zaistení nástroja zostane viditeľný. Znamená to, že vkladací nástroj nie je vhodný pre toto sekacie kladivo!
Image alternative
 • Pred každým použitím dbajte na to, aby žltý varovný krúžok na zaistení nástroja nebol viditeľný.

Vloženie vkladacieho nástroja

Pred každým použitím skontrolujte nástroj, či nie je poškodený alebo nerovnomerne opotrebovaný a v prípade potreby ho vymeňte.
Image alternative
 1. Vsúvací koniec vkladacieho nástroja mierne namažte.
 2. Sekáč zasúvajte do upínacieho mechanizmu pripojovacím koncom TE-H dovtedy, kým počuteľným kliknutím nezapadne a žltý varovný krúžok už nebude viditeľný.
 3. Potiahnutím za nástroj skontrolujte jeho bezpečné zaistenie.
  Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti . Použitie nevhodného tuku môže zapríčiniť poškodenia výrobku.

Pripojenie zásuvného sieťového kábla

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia povrchovým prúdom, ak sú znečistené kontakty.
 • Odpojiteľný elektrický konektor spájajte s elektrickým náradím, len ak je čistý, suchý a ak nie je pod napätím.
 1. Kódovanú odpojiteľnú elektrickú koncovku zasuňte do náradia až na doraz, musíte počuť zapadnúť aretáciu.
 2. Zástrčku sieťového kábla pripojte do zásuvky.
  Hilti odporúča ponechať zásuvný sieťový kábel vždy pripojený k náradiu. Zásuvný sieťový kábel je možné odpojiť, iba ak je zlomený alebo poškodený.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Ak sa pri práci poškodí sieťový alebo predlžovací kábel, náradie a kábel okamžite odpojte od siete. Nedotýkajte sa poškodeného miesta!
 • Pravidelne kontrolujte pripájacie vedenia. Chybné predlžovacie káble vymeňte. Poškodené sieťové vedenia dajte vymeniť odborníkovi s príslušnou kvalifikáciou.
Zásadne odporúčame používanie ochranného ističa (RCD) s rozpájacím prúdom maximálne 30 mA.

Spustenie sekacieho kladiva

Image alternative
 1. Stlačte rukoväť a vypínač súčasne.
  • Sekacie kladivo sa spustí.
 2. Počas práce držte vypínač stlačený.
  • Výkon náradia môžete navyše ovládať stlačením rukoväti.
  Ak prestávka trvá dlhšie ako 1 minútu, náradie sa vráti na pôvodné nastavenie. Pre opätovné spustenie musíte znovu stlačiť rukoväť a vypínač.

Sekanie

Sekáč možno nastaviť v 6 rôznych polohách (v 60° krokoch). Táto funkcia umožňuje prácu s plochými a tvarovanými sekáčmi vždy v optimálnej polohe.
Image alternative
 1. Sieťovú koncovku pripojte do zásuvky.
 2. Priložte sekáč asi 80 – 100 mm (3¹⁄₈" – 4") od hrany.
 3. Stlačte rukoväť a vypínač.
 4. Proces sekania začnite v uhle približne 90° voči betónovému povrchu a hrot nasmerujte k hrane. Potom uhol zväčšujte v smere 70° až 80° a materiál odlomte.
  • Ak ide o oceľovú výstuž, sekáč veďte vždy v smere proti hrane materiálu, nie proti oceľovej výstuži.
  Práca pri nízkych teplotách:
  Náradie potrebuje minimálnu prevádzkovú teplotu, pokiaľ nezačne pracovať príklep. Aby ste to docielili, položte náradie na chvíľu na podklad a nechajte ho bežať na voľnobežných otáčkach. Tento postup v prípade potreby zopakujte, pokým sa príklepový mechanizmus náradia nerozbehne.

Vybratie vkladacieho nástroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nástroj sa pri používaní zohreje na vysokú teplotu a môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Potiahnite zaistenie nástroja až na doraz smerom dozadu.
 3. Vyberte vkladací nástroj.
 4. Image alternative POZOR! Horúce náradie neklaďte na ľahko zápalné materiály.

Odpojenie zásuvného sieťového kábla od elektrického náradia

 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Stlačte aretačné tlačidlo a vytiahnite kódovanú, odpojiteľnú elektrickú sieťovú koncovku.
 3. Vytiahnite sieťový kábel z náradia.
  Hilti odporúča ponechať zásuvný sieťový kábel vždy pripojený k náradiu. Zásuvný sieťový kábel je možné odpojiť, iba ak je zlomený alebo poškodený.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Doprava a skladovanie

Preprava
 • Neprepravujte tento výrobok s namontovaným pracovným nástrojom.
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Preprava prepravným vozíkom

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia vplyvom vysokej hmotnosti Sekacie kladivo je ťažké.
 • Ak je to možné, použite vždy transportný vozík. Ak nie je transportný vozík k dispozícii, sekacie kladivo prepravujte vždy vo dvojici.
Prepravný vozík neodstavujte na šikmých plochách.
Dbajte na stabilnú pozíciu prepravného vozíka.
Dbajte na to, aby transportné cesty boli bezpečné.
 1. Sekacie kladivo položte vždy na kolík na uchytenie náradia na prepravnom vozíku.
 2. Sekacie kladivo zaistite počas transportu aretačným strmeňom.
 3. Sekáče vkladajte do držiaka pre spotrebný materiál až do polohy zaistenia.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Sekacie kladivo sa nerozbehne.
Prebieha inicializácia elektroniky (do cca 4 sekúnd od zasunutia zástrčky).
 • Vypnite a opäť zapnite náradie.
Sieťové napájanie prerušené
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
Elektronické blokovanie rozbehu je po prerušení dodávky prúdu aktivované
 • Vypnite a opäť zapnite náradie.
Generátor v režime spánku
 • Zaťažte generátor druhým spotrebičom (napr. stavebným osvetlením). Náradie potom vypnite a opäť zapnite.
Zásuvný sieťový kábel je nesprávne zasunutý
 • Pripojte správne zásuvný sieťový kábel na elektrickom náradí.
Servisný indikátor svieti načerveno.
Poškodenie náradia alebo uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah
 • Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
Servisný indikátor bliká načerveno.
Dočasná chyba
 • i. Počkajte 10 sekúnd, kým blikanie prestane.
 • Ak blikanie po 10 s neprestane, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a počkajte 2 minúty.
 • Ak blikanie neprestane, dajte výrobok do servisu Hilti .
Príliš vysoké napájacie napätie
 • Zmeňte zásuvku. Skontrolujte elektrickú sieť.
Pohotovostná indikácia bliká nazeleno.
Ochrana proti prehriatiu
 • Nechajte výrobok vychladnúť.
 • Vetracie štrbiny vyčistite. Je možný chod na voľnobeh.
Žiadny príklep.
Náradie je príliš studené
 • Položte sekacie kladivo na podklad a nechajte ho spustené na voľnobehu. Ak je to potrebné, opakujte postup dovtedy, kým nebude príklepový mechanizmus pracovať.
Sekacie kladivo sa nerozbehne alebo počas prevádzky sa vypne.
Predlžovací kábel je príliš dlhý a/alebo nemá dostatočný prierez
 • Používajte predlžovaciu šnúru s prípustnou dĺžkou a/alebo s dostatočným prierezom.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tu opísaný výrobok je v súlade s platnými smernicami a normami.
Technická dokumentácia je uložená:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Týmto potvrdzujeme, že tento produkt spĺňa požiadavky smernice RoHS.