Jazyk

Hilti Li-Ion Akku

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania

V tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky a sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.

Opis

Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. V porovnaní s akumulátormi NiMH a NiCd majú lítium-iónové akumulátory veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty. Pozri Bezpečnosť
Produkty schválené pre naše akumulátory nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Bezpečnosť

VAROVANIE
Nebezpečenstvo pri nevhodnom používaní! Akumulátor sa môže poškodiť.
 • Zaobchádzajte s batériami starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie! Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie s lítium-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru alebo výbuchu.
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované batérie, ktoré neboli povolené servisom Hilti .
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia, napr. pomliaždenia, porezania alebo pichnutia.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Zabráňte kontaktu očí a kože s unikajúcou tekutinou akumulátora!
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Z chybných akumulátorov môže vytekať tekutina, ktorá môže zasiahnuť priľahlé objekty. Príslušné časti umyte teplou mydlovou vodou a poškodené akumulátory vymeňte.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Akumulátory nikdy nevystavujte vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to spôsobiť výbuch.
 • Nedotýkajte sa pólov batérie prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými predmetmi. Môže to spôsobiť skraty, zasiahnutie elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuchy.
 • Udržiavajte akumulátory mimo dažďa a vlhka. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skrat medzi kontakt, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené pre tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v návodoch na ich obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny alebo plyny. Neočakávaná porucha akumulátora môže v takýchto podmienkach spôsobiť výbuch.

Správanie v prípade poškodenia akumulátora

 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Vyvarujte sa priameho kontaktu očí a/alebo kože s vytekajúcou tekutinou používaním ochranných okuliarov a ochranných rukavíc.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok.

Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje

VAROVANIE
Nebezpečenstvo pri nevhodnom používaní! Akumulátor sa môže poškodiť.
 • Zaobchádzajte s batériami starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie! Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie s lítium-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru alebo výbuchu.
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako chybné nabíjanie alebo nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie kvapaliny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať podľa opisu vyššie.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .

Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom

VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Horiaca batéria vypúšťa nebezpečné a výbušné kvapaliny a pary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom poškodených, horiacich alebo tečúcich batérií. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory. Ak požiar nemôžete uhasiť dostupnými prostriedkami, privolajte najbližšiu požiarnu službu.
Ak horí samostatne jeden akumulátor:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Počkajte, kým akumulátor úplne vychladne.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .

Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania

 • Teplota okolia v rozmedzí -17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania -20 °C až +40 °C /-4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Akumulátor a nabíjačku po použití vždy oddeľte.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené batérie, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu.

Údržba a likvidácia

 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Nečistoty odstráňte čistou, suchou utierkou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašej predajni Hilti alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.