Jazyk

VC 5-A22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov

Symboly na výrobku

Symboly týkajúce sa výrobkov

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Nevysávajte vlhkosť

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Vysávač na suché vysávanie
VC 5-A22
Generácia
01
Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s platnými smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické zariadenia

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
 • Výrobok nie je určený na to, aby ho obsluhovali osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, majú nedostatok skúseností a/alebo nedostatok vedomostí na to, aby ho mohli používať.
 • Výrobok smú používať iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené, boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú nebezpečenstvám či rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Výrobok nie je určený pre deti.
 • Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 • Zdravie ohrozujúci, horľavý a/alebo výbušný prach sa nesmie vysávať (horčíkovo-hliníkový prach atď.). Materiály, ktoré majú teplotu vyššiu ako 60 °C, sa nesmú vysávať (napríklad tlejúce cigarety, horúci popol).
 • Na čistenie nepoužívajte vodu, oleje, tuky alebo čistiace prostriedky.
 • Benzín alebo iné zápalné kvapaliny nepoužívajte na čistenie.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Doplnkové bezpečnostné upozornenia pre používanie vysávača

Bezpečnosť na pracovisku
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Vysávač chráňte pred dažďom alebo vlhkosťou. Vniknutie vody do vysávača zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu (podľa druhu použitia elektrického náradia) znižuje riziko poranenia.
 • Vysávač nepoužívajte v silne prašnom prostredí.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny. Po kontakte dôkladne opláchnite vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí ich vypláchnite oči veľkým množstvom vody a dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Používajte vhodný výrobok. Výrobok nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určený, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
 • Vysávač nepoužívajte ako odsávač prachu v kombinácii s elektrickým náradím.
 • Vysávač používajte len so zabudovaným filtrom.
 • Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia. Pred vkladaním akumulátora, nadvihnutím alebo prepravou náradie vypnite. Náradie neprenášajte s prstom na vypínači. Pri nepoužívaní náradia počas pracovnej prestávky, pred údržbou, pri výmene náradí a počas prepravy je potrebné odstrániť akumulátor z náradia.
 • Neseďte ani nestojte na výrobku.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Opis

Používanie v súlade s určením

Tu opísaný výrobok je vysávač vhodný na priemyselné používanie, napríklad v hoteloch, školách, nemocniciach, fabrikách, skladoch, kanceláriách a požičovniach. Používať sa môže len na suché vysávanie.

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. EJECT tlačidlo pre hadicu
 2. Rukoväť
 3. Prepínač zariadenia
 4. Držiak pre popruh na plece
 5. Ručná dýza
 6. Hadica
 7. Štrbinová dýza
 8. Uzatváracia spona
 9. Nádoba na nečistoty
 10. Hlava vysávača
 11. CLEAN tlačidlo na čistenie filtra
 12. Priehradka pre batérie
 13. Vzduchový filter

Prepínač zariadenia

Stav
Význam
ECO
Energeticky úsporný režim
MAX
Zapnutie
OFF
Vypnutie

Rozsah dodávky

Vysávač na suché vysávanie vrátane filtračného prvku, sacej hadice kompetne, ručnej dýzy, štrbinovej dýzy, popruhu na plece a návodu na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo on-line na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Indikátor lítium-iónového akumulátora

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora a poruchy náradia sú signalizované prostredníctvom indikátora lítium-iónového akumulátora. Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa jedného z dvoch odisťovacích tlačidiel akumulátora.
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
Svieti 1 LED-dióda.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED bliká, náradie je pripravené na prevádzku.
Stav nabitia: < 10 %
1 LED bliká, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Akumulátor je prehriaty.
4 LED blikajú, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Náradie je preťažené alebo prehriate.
Pri aktivovanom prepínači zariadenia a do 5 sekúnd po uvoľnení prepínača zariadenia nie je možné zisťovať informácie o stave nabitia.
Pri blikajúcich LED-diódach indikátora stavu nabitia akumulátora dbajte, prosím, na rešpektovanie upozornení uvedených v kapitole pre pomoc v prípade porúch.

Indikátor preťaženia a prehriatia

Náradie je vybavené elektronickou ochranou proti preťaženiu a prehriatiu. Pri preťažení alebo prehriatí sa náradie automaticky vypne. Pokiaľ uvoľníte a znova stlačíte ovládací spínač, môže dôjsť k oneskorenému zapnutiu (fáza chladnutia náradia).

Technické údaje


VC 5-A22
Menovité napätie (DC)
21,6 V
Menovitý prúd
16 A
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01 (merané s B22⁄5.2)
5,2 kg
Teplota prostredia
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃

Informácie o hluku a vibráciách, merané podľa normy EN 60335-2-69


VC 5-A22
Hladina akustického tlaku (LpA)
70,9 dB(A)
Úroveň akustického výkonu (LWA)
85,2 dB(A)
Neistota
2,4 dB(A)
Hodnota emisií kmitania (ah)
< 2,5 m/s²
Neistota (K)
Zohľadnené v hodnote

Obsluha

Príprava práce

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na výrobku.
VAROVANIE Výrobok smie obsluhovať len autorizovaný, zaučený personál.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Vložte akumulátor do držiaka náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odisťovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z držiaka náradia.

Výmena filtračného vrecka

Image alternative
 1. Vypnite výrobok.
 2. Otvorte dve uzatváracie spony.
 3. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 4. Vyberte filtračné vrecko a odstráňte držiak filtračného vrecka.
 5. Držiak filtračného vrecka nasuňte na nové filtračné vrecko.
 6. Upevnite držiak s filtračným vreckom na rebrá nádoby na nečistoty.
 7. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Montáž/odstránenie sacej hadice

 1. Pripojte saciu hadicu na vstupnú tvarovku sacej hadice.
  • Sacia hadica počuteľne zapadne.
 2. Hadicu odstránite tak, že podržíte stlačený gombík EJECT .
 3. Odstráňte hadicu zo vstupnej tvarovky sacej hadice.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia !
 • S týmto výrobkom sa nesmie vysávať nebezpečný prach.
 • Tento výrobok používajte len na suché vysávanie.

Zapnutie/vypnutie zariadenia

 1. Zariadenie zapnete otočením prepínača zariadenia do tejto polohy MAX .
  Keď chcete nastaviť dlhší čas chodu pri zníženom sacom výkone, zapnite prepínač zariadenia do tejto polohy ECO .
 2. Zariadenie vypnete otočením prepínača zariadenia do tejto polohy OFF .

Čistenie filtra

 1. Zapnite prístroj.
 2. Koniec hadice zakryte rukou.
 3. Počkajte na vytvorenie maximálneho podtlaku.
 4. Stlačte gombík CLEAN 4 až 5-krát.
 5. Vypnite zariadenie.

Po vysávaní

 1. Otočte prepínač zariadenia do tejto polohy: OFF .
 2. Vyprázdnite nádobu a zariadenie vyčistite utieraním vlhkou handrou.
 3. Upevnite hadicu na držiak hadice.
 4. Odložte dýzy.
 5. Vysávač odstavte v suchej miestnosti tak aby bol chránený pred použitím nepovolanými osobami.
  • POZOR Tento vysávač sa môže uskladňovať len v uzavretých priestoroch.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Výmena filtra

Image alternative
 1. Vypnite zariadenie.
 2. Otvorte dve uzatváracie spony.
 3. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 4. Vyberte rám filtra otočením uchytenia filtra o 180°.
 5. Vyberte filter s rámom.
 6. Tesnenie a uchytenie rámu filtra očistite od prachu.
 7. Nasaďte rám na nový filter.
 8. Nasaďte rám do držiaka pre rám filtra.
 9. Rám filtra zaistite fixačnými prvkami.
 10. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Výmena filtračného rúna

Image alternative
 1. Stlačte tlačidlo na odistenie filtra na výstupe a vyberte držiak filtra.
 2. Odstráňte filtračné rúno z držiaka filtra.
 3. Upevnite nové filtračné rúno na držiak filtra.
 4. Upevnite držiak filtra na výrobok.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Akumulátor nezaskočí s počuteľným "dvojitým zacvaknutím".
Zaskakovací výčnelok na akumulátore je znečistený.
 • Očistite zaskakovací výčnelok a akumulátor nechajte zaskočiť.
1 LED-dióda bliká.
Výrobok nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš studený alebo príliš horúci.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu, alebo ho nechajte ochladnúť.
4 LED blikajú.
Motor je prehriaty.
 • Vypnite zariadenie.
 • Počkajte 10 minút.
 • Odstráňte upchatie filtra, vstupného hrdla, hadice a výstupného filtra.
 • Zapnite prístroj.
Znížený sací výkon.
Nádoba na nečistoty je plná.
 • Vyprázdnite nádobu na nečistoty.
Sacia hadica alebo dýza sú upchaté.
 • Vyčistite saciu hadicu a dýzu.
Filter je upchatý
 • Skontrolujte, či má filter správnu polohu.
Sacia hadica alebo dýza sú poškodené.
 • Vymeňte saciu hadicu alebo dýzu.
Sacia hadica nezapadla.
Ľahké elektrické údery.
Elektrostatický náboj.
 • Zvýšte vlhkosť vzduchu.
 • Vysávajte v režime ECO .

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative