Jazyk

VC 20 / VC 40

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO !

 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE

VAROVANIE !

 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR

POZOR !

 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V našich dokumentáciách sa používajú nasledujúce symboly:

Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na našich vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:

Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov

Doplňujúce symboly

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:

Image alternative Zákaz transportu žeriavom

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:

Image alternative Výstraha pred horúcim povrchom
Image alternative Zákaz transportu žeriavom

Špeciálne nálepky na výrobku

Vysávače radu UL
Image alternative

VÝSTRAHA: Toto zariadenie obsahuje zdraviu nebezpečný prach. Vyprázdňovanie a údržbu, vrátane odstraňovania vrecka na prach smú vykonávať iba osoby s odborným vzdelaním, ktoré nosia vhodnú osobnú ochrannú výbavu. Nezapínajte dovtedy, kým nie je nainštalovaný kompletný filtračný systém.

Vysávače radu UM a UME
Image alternative

VÝSTRAHA: Toto zariadenie obsahuje zdraviu nebezpečný prach. Vyprázdňovanie a údržbu, vrátane odstraňovania vrecka na prach smú vykonávať iba osoby s odborným vzdelaním, ktoré nosia vhodnú osobnú ochrannú výbavu. Nezapínajte dovtedy, kým nie je nainštalovaný kompletný filtračný systém a nebola overená funkcia kontroly objemového toku.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.

Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.

 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vysávač na vysávanie namokro/nasucho
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.

Technické dokumentácie sú uložené tu:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Okrem bezpečnostných upozornení v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu je potrebné vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia.

 • Prečítajte si všetky upozornenia! Nerešpektovanie nasledujúcich upozornení môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo závažným poraneniam.
 • Pri používaní zariadenia v spojení s elektrickým náradím si pred použitím prečítajte návod na obsluhu elektrického náradia a rešpektujte všetky upozornenia.
 • Manipulácie alebo zmeny na zariadení nie sú dovolené.
 • Používajte vhodné zariadenie. Zariadenie nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
 • Pred prácou so zariadením sa informujte o manipulácii s ním, o nebezpečenstvách, ktoré môžu pochádzať z materiálu a o likvidácii povysávaného materiálu.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Zariadenie nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Zariadenie smú používať iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené, boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú nebezpečenstvám či rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Zariadenie nie je určené pre deti.
 • Nepoužívané zariadenia odkladajte na bezpečnom mieste a bezpečným spôsobom. Nepoužívané zariadenia by sa mali odložiť na suchom, vyvýšenom alebo uzatvorenom mieste, mimo dosahu detí.

Bezpečnosť osôb

 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Vysávač nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní zariadenia môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Používateľ a osoby zdržiavajúce sa v blízkosti musia počas používania a údržby zariadenia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostnú obuv a ľahkú masku na ochranu dýchacích ciest.
 • Kvôli bezpečnému státiu vysávača aktivujte brzdy koliesok. Pri uvoľnených brzdách koliesok sa môže vysávač nekontrolovane uviesť do pohybu.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie odsávania prachu môže znižovať ohrozenia vyvolané prachom.

Starostlivé zaobchádzanie a používanie zariadenia

 • Zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru.
 • Pri vysávaní nebezpečného prachu nedeaktivujte čistenie filtra, najmä pri používaní elektrického náradia vytvárajúceho prach.
 • Zariadenie chráňte pred mrazom.
 • Zariadenie na obmedzovanie stavu vody pravidelne čistite podľa pokynov, s použitím kefy a skontrolujte výskyt náznakov jeho poškodenia.
 • Pri nasadzovaní hlavy vysávača dávajte pozor na to, aby nedošlo k zacviknutiu a aby ste nepoškodili sieťový kábel. Hrozí riziko poranenia a poškodenia.
 • Kontrolujte výskyt prípadných poškodení na zariadení a príslušenstve. Pred ďalším používaním sa musia ochranné zariadenia alebo mierne poškodené časti starostlivo skontrolovať, či fungujú bezchybne a v súlade s ich určením. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa, alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky na zaručenie bezchybného prevádzkovania zariadenia.
 • Opravu vášho zariadenia zverte iba kvalifikovanému odbornému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tak je možné zaistiť, aby zostala zachovaná bezpečnosť zariadenia.
 • Pri nepoužívaní zariadenia (počas prestávok v práci), pred údržbou a opravami, pred výmenou častí príslušenstva alebo pred výmenou filtra vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu zariadenia.
 • Vysávač nikdy neťahajte do inej pracovnej pozície za sieťový kábel. Neprechádzajte vysávačom cez sieťový kábel.
 • Zariadenie neprepravujte pomocou žeriava.
Navyše vysávače radu UM a UME
 • Pri preprave a nepoužívaní zariadenia uzatvorte vstupnú tvarovanú prípojku uzatváracím prvkom .

Elektrická bezpečnosť

 • Pripájacia zástrčka zariadenia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Spolu so zariadeniami s ochranným uzemnením nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zástrčku zapojte do vhodnej uzemnenej zásuvky, ktorá je bezpečne nainštalovaná a spĺňa všetky lokálne predpisy. Pokiaľ si nie ste istí, či je zásuvka uzemnená, dajte ju skontrolovať kvalifikovanému odborníkovi na elektrické zariadenia.
 • Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zariadenie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Uistite sa o tom, že sieťový kábel neleží v kalužiach.
 • Pripájacie vedenie zariadenia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho dajte vymeniť v servisnom stredisku Hilti . Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich.
 • Pokiaľ dôjde pri práci k poškodeniu sieťového pripájacieho vedenia a/alebo predlžovacieho kábla, nesmiete sa ich dotýkať. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené sieťové pripájacie vedenia a predlžovacie káble predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Sieťové pripájacie vedenie sa smie vymeniť výlučne za typ uvedený v návode na obsluhu.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, na prenášanie, zavesenie zariadenia alebo na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami zariadenia. Poškodené alebo zauzlené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým zariadením vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného aj do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri prerušení dodávky elektrického prúdu vypnite zariadenie a vytiahnite sieťovú zástrčku.
 • Zásuvku zariadenia používajte len na účely uvedené v návode na obsluhu.
 • Zariadenie nikdy neprevádzkujte v znečistenom alebo vlhkom stave. Prach zachytený na povrchu zariadenia, predovšetkým vodivými materiálmi, alebo vlhkosť môžu za nepriaznivých podmienok viesť k úrazu elektrickým prúdom. Znečistené zariadenie preto dajte v pravidelných intervaloch prekontrolovať v servise Hilti , najmä ak často opracovávate vodivé materiály.

Pracovisko

 • Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracoviska.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť ujmy na zdraví v dôsledku zaťaženia prachom.
 • Na pracovisku udržiavajte poriadok. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť. Neporiadok v oblasti vykonávania prác môže mať za následok vznik úrazu.
 • So zariadením nepracujte v prostredí s hrozbou výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické zariadenia vytvárajú iskry, od ktorých sa môže vznietiť prach alebo výpary.
 • Obzvlášť opatrní buďte pri práci na schodoch.

Vysávaný materiál

 • Zdravie ohrozujúci, horľavý a/alebo výbušný prach sa nesmie vysávať (horčíkovo-hliníkový prach atď.). Materiály, ktoré majú vyššiu teplotu ako 60 °C (140 °F), sa nesmú vysávať (napr. tlejúce cigarety, horúci popol).
 • Horľavé, výbušné, agresívne kvapaliny sa nesmú vysávať (chladiace a mazacie prostriedky, benzín, rozpúšťadlá, kyseliny (pH < 5), lúhy (pH > 12,5) atď.).
 • Pri unikaní peny alebo kvapalín zariadenie ihneď vypnite.
 • Pri vysávaní horúceho materiálu do teploty max. 60 °C (140 °F) používajte ochranné rukavice.
 • Pri práci s minerálnym kalom z vŕtania noste ochranný odev a zabráňte kontaktu s pokožkou (pH > 9, žieravé).
 • Zabráňte kontaktu s alkalickými alebo kyslými kvapalinami. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí ich vypláchnite oči veľkým množstvom vody a dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc.
Navyše vysávače radu UL
 • Zariadenie v triede prachu L sa hodí na vysávanie/odsávanie suchých, nehorľavých druhov prachu, drevených pilín a triesok a nebezpečného prachu s hraničnými hodnotami expozície > 1 mg/m³. Podľa nebezpečnosti vysávaného/odsávaného prachu musí byť zariadenie vybavené vhodnými filtrami.
Navyše vysávače radu UM a UME
 • Zariadenie v triede prachu M sa hodí na vysávanie/odsávanie suchých, nehorľavých druhov prachu, drevených pilín a triesok a nebezpečného prachu s hraničnými hodnotami expozície ≧ 0,1 mg/m³. Podľa nebezpečnosti vysávaného/odsávaného prachu musí byť zariadenie vybavené vhodnými filtrami.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Zásuvka na zariadení
 2. Automatické čistenie filtra
 3. Tlačidlo "Čistenie filtra zap./vyp." (len UL a UME)
 4. Ukazovateľ stavu pre "Automatické čistenie filtra"
 5. Prepínač zariadenia
 6. Vstupná tvarovaná prípojka
 7. Nádoba na nečistoty
 8. Úchopová priehlbina
 9. Uzatváracia spona
 10. Hlava vysávača
 11. Rukoväť
 12. Hák na kábel
 13. Uzatváracia spona krytu filtra

Používanie v súlade s určením

Výrobky opísané v tomto dokumente sú univerzálnymi priemyselnými vysávačmi, ktoré sú vhodné na profesionálne (priemyselné) použitie. Sú použiteľné na vysávanie nasucho aj namokro.

Tento výrobok nepoužívajte na ľudí a zvieratá. Používanie pod vodou je zakázané.

VAROVANIE

Ohrozenie zdravia! Vysávače radu U nie sú vhodné na zachytávanie prachu ohrozujúceho zdravie.

 • S týmito modelmi nevysávajte prach ohrozujúci zdravie.
 • Pred prácou s týmto výrobkom sa informujte o manipulácii s ním, o nebezpečenstvách pochádzajúcich z materiálu a o bezpečnom likvidovaní materiálu.
 • Výrobok nepoužívajte v stacionárnom, nepretržitom režime prevádzky, v automatických alebo poloautomatických systémoch.
 • Používajte len originálne príslušenstvo a náradie od firmy Hilti , aby ste predišli nebezpečenstvám poranenia.
 • Na zabránenie vytvárania elektrostatických efektov používajte antistatickú saciu hadicu.
 • Nevysávajte žiadne predmety, ktoré môžu aj cez vrecko na prach spôsobiť poranenia (napríklad špicatý predmet alebo vysávaný materiál s ostrými hranami).
 • Výrobok nepoužívajte ako náhradu rebríka.

Tento výrobok je pri profesionálnom (priemyselnom) používaní vhodný na nasledujúce použitie:

 • Vysávanie veľkého množstva prachu vznikajúceho pri použití diamantových brúsok Hilti , rezacích brúsok, vŕtacích kladív a vŕtacích koruniek na vŕtanie nasucho.
 • Vysávanie minerálneho kalu z vŕtania vznikajúceho pri použití diamantových vŕtacích koruniek Hilti alebo diamantových píl Hilti a tekutých nasávaných materiálov až do teploty < 60 °C (140 °F).
 • Vysávanie oleja a tekutých médií až do teploty < 60 °C (140 °F).
 • Čistenie plôch stien a podlahy, namokro a nasucho
Navyše vysávače radu UL

Vysávanie suchých, nehorľavých druhov prachu, kvapalín, drevených pilín a triesok a nebezpečných druhov prachu s hraničnými hodnotami expozície na úrovni > 1 mg/m³ (trieda prachu L).

Navyše vysávače radu UM a UME

Vysávanie suchých, nehorľavých druhov prachu, kvapalín, drevených pilín a triesok a nebezpečných druhov prachu s hraničnými hodnotami expozície na úrovni ≧ 0,1 mg/m³ (trieda prachu M).

Navyše vysávače radu UL, UM a UME

Pri odlučovačoch prachu je potrebné, aby bola zabezpečená dostatočná miera výmeny vzduchu L v miestnosti, ak sa použitý vzduch vracia do miestnosti. Prosím, dodržiavajte národné ustanovenia.

Možné chybné používanie

 • Priemyselný vysávač sa nesmie prevádzkovať v pozícii naležato.
 • Priemyselný vysávač sa nesmie používať na vysávanie látok s nebezpečenstvom výbuchu, žeravých, horiacich, horúcich alebo zápalných látok a agresívnych druhov prachu (napríklad horčíkovo-hliníkový prach atď.). Výnimku tvoria: drevené triesky a piliny.
 • Priemyselný vysávač sa nesmie používať na vysávanie horľavých kvapalín (napríklad benzínu, riedidiel, kyselín, chladiacich a mazacích prostriedkov atď.).
 • Materiály ohrozujúce zdravie (napr. azbest) sa nesmú spracovávať.

Rozsah dodávky

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho vrátane filtračného prvku, sacia hadica kompletne s otočnou objímkou (na strane vysávača) a nátrubkom na náradie PE VC 20/40, návod na obsluhu.

Akustický výstražný signál

Vysávače radu UM a UME sú vybavené akustickým varovným signálom. Zaznie z bezpečnostných dôvodov, keď rýchlosť vzduchu v sacej hadici klesne pod 20 m/s.

Aby sa akustický varovný signál aktivoval správne, na prvku pre nastavovanie priemeru hadice je potrebné nastaviť priemer vami použitej sacej hadice.

Automatické čistenie filtra

Vysávač disponuje automatickým čistením filtra, pomocou ktorého sa z filtračného prvku čo najviac uvoľní zachytený prach.

Čistenie filtra sa dá vypnúť stlačením tlačidla "Automatické čistenie filtra ZAP/VYP" a opakovaným stlačením sa dá opäť zapnúť.

Stav
Význam
LED-dióda svieti.
 • Čistenie filtra je aktivované.
LED-dióda nesvieti.
 • Čistenie filtra je deaktivované.

Pri každom spustení vysávača sa čistenie filtra automaticky aktivuje.

Filtračný prvok sa automaticky čistí náporom vzduchu (pulzujúci zvuk).

Pri používaní v systéme (najmä pri brúsení, rezaní a vytváraní drážok) alebo pri nasávaní väčšieho množstva prachu musí byť aktivované čistenie filtra, aby bol možný trvalo vysoký sací výkon.

Čistenie filtra funguje len pri pripojenej sacej hadici.

Upozornenia týkajúce sa používania

Príslušenstvo a spôsoby jeho použitia
Príslušenstvo
Spôsob použitia
Plastové vrecko na prach PE VC 20 (203854)
použitie na minerálne látky, namokro a nasucho
Plastové vrecko na prach PE VC 40 (203852)
použitie na minerálne látky, namokro a nasucho
Papierové vrecko na prach VC 20 (203858)
použitie na drevo
Papierové vrecko na prach VC 40 (203856)
použitie na drevo
Suchý filter VC 20/40 (2121386)
nasucho
Filter VC 20/40 universal (2121387)
univerzálne, namokro a nasucho
Filter VC 20/40 performance (2121388)
intenzívne používanie namokro a nasucho
Sacia hadica 27 x 3,5 m AS
namokro a nasucho
Sacia hadica 36 mm
prevažne namokro, žiadne používanie na prach
Sacia hadica 36 x 5 m AS
namokro a nasucho
 • Pri používaní vysávačov radu UM a UME bezpodmienečne používajte plastové alebo papierové vrecko na prach.

Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho


VC 20
VC 40
Rozmery (d x š x v v mm)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
13,0 kg
14,7 kg
Objem nádoby
21 ℓ
36 ℓ
Úžitkové množstvo prachu
23 kg
40 kg
Plniace množstvo vody
13,5 ℓ
25 ℓ
Prevádzková teplota
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatické čistenie filtra každých
15 s
15 s
Trieda ochrany
I
I
Druh ochrany
IP X4
IP X4
Frekvencia siete
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Menovité napätie

Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

·/·
100
V [V]
110
V [V]
110
V [V]
200
V [V]
Menovitý príkon
1 200
W [W]
1 100
W [W]
1 100
W [W]
950
W [W]
Pripájací výkon zásuvky integrovanej v zariadení pre elektrické náradie (ak je k dispozícii)
·/·
1 600
W [W]
·/·
·/·
Sieťové pripojenie (typ)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220 – 240
V [V]
220 – 240 (CH)
V [V]
220 – 240 (GB)
V [V]
220 – 240 (NZ)
V [V]
Menovitý príkon
1 200
W [W]
1 200
W [W]
1 200
W [W]
1 200
W [W]
Pripájací výkon zásuvky integrovanej v zariadení pre elektrické náradie (ak je k dispozícii)
2 400
W [W]
1 100
W [W]
1 800
W [W]
1 200
W [W]
Sieťové pripojenie (typ)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maximálny objemový tok a maximálny podtlak


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Maximálny objemový tok (vzduch)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximálny objemový tok (vzduch)
1 100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1 200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximálny podtlak
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1 100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1 200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Maximálny objemový tok (vzduch)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximálny objemový tok (vzduch)
1 100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1 200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximálny podtlak
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1 100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1 200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Informácie o hluku a vibráciách merané podľa normy EN 60335

Nasledujúce údaje platia pre všetky priemyselné vysávače VC 20 a VC 40.

Úroveň emisií akustického tlaku (LpA)
73 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
2,5 dB(A)
Hodnota emisií vibrácií
< 2,5 m/s²

Používanie predlžovacej šnúry

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
 • Používajte predlžovacie káble len s dostatočným prierezom vodičov, schválené pre dané využitie. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu náradia a prehriatiu kábla.
 • Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel, či nie je poškodený.
 • Poškodený predlžovací kábel vymeňte.
 • Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie káble.
Odporúčaný minimálny prierez a maximálna dĺžka kábla pri sieťovom napätí 120 V
Káble
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Prierez vodiča
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Prierez vodiča
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Dĺžka kábla
25 m
30 m
50 m
100 m
Dĺžka kábla
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Uvedenie do prevádzky

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak nie je vysávač riadne pripojený, môže to viesť k usmrteniu alebo k vzniku závažných poranení.

 • Vysávač pripájajte len na riadne uzemnený zdroj elektrického prúdu.
POZOR

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nekontrolovaných pohybov! Pri uvoľnených brzdách koliesok sa môže vysávač nekontrolovane uviesť do pohybu.

 • Kvôli bezpečnému státiu vysávača aktivujte brzdy koliesok.

Prvé uvedenie do prevádzky

Plastové vrecko na prach: Na vysávanie prachu, ktorý nie je nebezpečný

Plastové vrecko na prach pre minerálne druhy prachu, alebo papierové vrecko na prach pre drevené triesky a piliny:

> Trieda M na vysávanie prachu s hraničnými hodnotami expozície na úrovni ≥ 0,1 mg/m3

> Trieda L alebo M vysávanie prachu s hraničnými hodnotami expozície na úrovni > 1 mg/m3

 1. Otvorte dve uzatváracie spony.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 3. Vyberte diely príslušenstva z nádoby na nečistoty a z obalu.
 4. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.
 5. Presvedčite sa, že hlava vysávača je správne namontovaná a zaistená.
 6. Pripojte saciu hadicu na zariadenie.

Vloženie papierového vrecka na prach pri vysávaní drevených triesok a pilín

Ostré predmety by mohli preraziť vrecko na vysávaný materiál.

Presvedčte sa, že nedošlo k prerazeniu vrecka na prach vysávanými predmetmi.

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otvorte dve uzatváracie spony.
 3. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 4. Vložte nové papierové vrecko na prach do adaptéra a ten pripevnite na nádobe na nečistoty.
 5. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty.
 6. Uzatvorte dve uzatváracie spony.
 7. Presvedčte sa, že hlava vysávača je správne namontovaná a zaistená.
 8. Pripojte saciu hadicu na zariadenie.

Vloženie plastového vrecka na prach

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otvorte dve uzatváracie spony.
 3. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
 4. Upevnite nové plastové vrecko na prach (návod je vytlačený) v nádobe na nečistoty.
 5. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Obsluha

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia. V dôsledku poškodenia filtračného systému môže dôjsť k úniku zdraviu škodlivého prachu.

 • V prípade núdze (napríklad pri prelomení filtra) vypnite vysávač, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dajte vysávač pred ďalším použitím skontrolovať odborným personálom.
NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia. Pri vysávačoch triedy L a triedy M výrobok obsahuje prach, ktorý je zdraviu škodlivý.

 • Práce spojené s vyprázdňovaním a údržbou, vrátane odstraňovania zberných nádob na prach, smú vykonávať iba odborníci. Noste zodpovedajúcu ochrannú výbavu.
 • Predtým než vysávač odstránite z oblasti zaťaženej nebezpečnými látkami, povysávajte vonkajšiu stranu vysávača, dočista ho poutierajte alebo ho tesne zabaľte. Pretože všetky časti stroja musia byť považované za znečistené, ak sa odoberú z nebezpečnej oblasti, podniknite vhodné opatrenia na zabránenie šíreniu a rozptýleniu prachu.
 • Vysávač nikdy neprevádzkujte bez úplného filtračného systému.
POZOR

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nekontrolovaných pohybov! Pri uvoľnených brzdách koliesok sa môže vysávač nekontrolovane uviesť do pohybu.

 • Kvôli bezpečnému státiu vysávača aktivujte brzdy koliesok.

Nastavenie priemeru sacej hadice na vysávačoch radu UM a UME

 1. Pri vysávaní/odsávaní suchých, nehorľavých druhov prachu s hraničnými hodnotami expozície a pri vysávaní drevených triesok či pilín zosúlaďte priemer sacej hadice s nastavením pozície prepínača pre nastavenie priemeru hadice.
 2. Ak používate vysávač so systémom s dutým vrtákom Hilti , prepnite na najmenší priemer hadice.

Prevádzka bez využitia zásuvky na zariadení

 1. Pred zasunutím sieťovej zástrčky sa uistite, že prepínač zariadenia sa nachádza na pozícii "OFF".
 2. Zasuňte sieťovú zástrčku vysávača do zásuvky.
 3. Prepínač zariadenia otočte na pozíciu "ON".

Prevádzka s využitím zásuvky na zariadení

Zásuvka tohto zariadenia je určená len na priame pripojenie elektrického náradia na vysávač.

Pri používaní elektrického náradia pripojeného na zásuvku zariadenia je potrebné dodržať návod na obsluhu náradia a rešpektovať bezpečnostné upozornenia, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku vysávača zo zásuvky.
 2. Skontrolujte, či sa maximálny príkon pripájaného elektrického náradia nachádza pod prípustným maximálnym výkonom zásuvky na zariadení, pozrite si kapitolu "Technické údaje" a nálepku na zásuvke zariadenia.
 3. Pred zasunutím sieťovej zástrčky elektrického náradia sa uistite, že je elektrické náradie vypnuté.
 4. Zasuňte sieťovú zástrčku elektrického náradia do zásuvky na zariadení.
 5. Zasuňte sieťovú zástrčku vysávača do zásuvky.
 6. Prepínač zariadenia otočte na pozíciu "Auto".
 7. Zapnite elektrické náradie.
  Po vypnutí elektrického náradia bude vysávač ešte krátku chvíľu v činnosti, aby sa odsal aj prach nachádzajúci sa v sacej hadici.

Vysávanie suchého prachu

Pred vysávaním suchého prachu a najmä minerálnych druhov prachu je potrebné dbať na to, aby bolo v nádobe vždy vložené správne vrecko na prach. Povysávaný materiál možno potom čistým a jednoduchým spôsobom zlikvidovať.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia. Bez použitia filtračného prvku môže unikať nebezpečný vysávaný materiál.

 • Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku.
 • Dávajte pozor na to, aby bol filtračný prvok suchý a aby bolo vložené vhodné vrecko na prach.

Vysávanie kvapalín

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia. Bez použitia filtračného prvku môže unikať nebezpečný vysávaný materiál.

 • Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku.
 1. Skontrolujte monitorovanie stavu naplnenia.
 2. Podľa možnosti použite samostatný filtračný prvok na používanie namokro.
  Odporúčaný je filter Hilti VC 20/40 universal (2121387).
 3. Po vysávaní kvapalín otvorte dve uzatváracie spony.
 4. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad tak, aby mohol filtračný prvok vyschnúť.
 5. Vyprázdnite nádobu na nečistoty a vyčistite ju použitím hadice s vodou. Elektródy vyčistite kefkou a filtračný prvok po predchádzajúcom vyschnutí očistite pretretím rukou.
 6. Nechajte nádobu na nečistoty vyschnúť.

Po vysávaní

 1. Vypnite elektrické náradie.
 2. Otočte prepínač zariadenia na pozíciu "OFF".
 3. Vytiahnite sieťovú zástrčku vysávača zo zásuvky.
 4. Naviňte pripájacie vedenie a zaveste ho na hák pre kábel.
 5. Vyprázdnite nádobu a zariadenie vyčistite poutieraním vlhkou handrou.
 6. Naviňte hadicu.
 7. Vysávač odstavte v suchej miestnosti tak aby bol chránený pred použitím nepovolanými osobami.

Vyprázdňovanie nádoby na nečistoty pri suchom prachu

 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad.
  • Vysávače radu UM a UME
   • Vyberte vrecko na prach z nádoby na nečistoty.
  • Vysávače radu U a UL
   • Vyberte vrecko na prach z nádoby na nečistoty alebo siahnite na úchopové priehlbiny a vyprázdnite nádobu na nečistoty jej vyklopením.
 3. Potom nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Vyprázdňovanie nádoby na nečistoty bez vrecka na prach (pri kvapalinách)

 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad.
 3. Siahnite na úchopové priehlbiny a vyprázdnite nádobu na nečistoty jej vyklopením.
 4. Očistite okraj nádoby na nečistoty handrou.
 5. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť o zariadenie

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam.

 • Opravy na elektrických častiach nechajte vykonávať len odborníkom na elektrické zariadenia.
 • Zariadenie a predovšetkým úchopové plochy udržiavajte suché, čisté a bez prítomnosti oleja a tuku. Nepoužívajte čistiace a údržbové prostriedky obsahujúce silikón.
 • Vysávač nikdy neprevádzkujte s upchatými štrbinami slúžiacimi na odvetrávanie! Štrbiny na odvetrávanie opatrne vyčistite suchou kefou. Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do vnútra zariadenia.
 • Vonkajšiu stranu zariadenia pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný čistič alebo tečúcu vodu, pretože by sa tým mohla ohroziť elektrická bezpečnosť zariadenia.
Vysávače radu UL, UM a UME

Pri údržbe a čistení sa so zariadením musí zaobchádzať tak, aby nevzniklo žiadne riziko pre personál vykonávajúci údržbu a pre iné osoby.

 • Používajte nútené vetranie s filtráciou.
 • Používajte ochranný odev.
 • Oblasť údržby vyčistite tak, aby sa do okolia nedostali žiadne nebezpečné látky.
 • Pred odstránením zariadenia z oblasti s nebezpečnými látkami, povysávajte vonkajší obal zariadenia, dočista ho poutierajte alebo zariadenie tesne zabaľte. Tým zabránite šíreniu usadeného, nebezpečného prachu.
 • Pri údržbových a opravárenských prácach zabaľte všetky znečistené diely, ktoré nebolo možné uspokojivo vyčistiť, do nepriepustných vriec a zlikvidujte ich v súlade s predpismi platnými pre odstraňovanie.
 • Minimálne jedenkrát ročne nechajte servisom firmy Hilti alebo vzdelanou osobou vykonať prachovo-technickú kontrolu, napríklad výskytu poškodenia filtra, vzduchotesnosti zariadenia a funkcie kontrolných zariadení.

Automatické čistenie filtra

Filtračný prvok pri čistení neudierajte o tvrdé predmety ani nečistite tvrdými či špicatými predmetmi. Životnosť filtračného prvku sa tým znižuje.

Filtračný prvok sa nesmie čistiť pomocou čističa využívajúceho stlačený vzduch. Môže to spôsobiť trhliny v materiáli filtra.

Filtračný prvok je súčasť podliehajúca opotrebovávaniu.

 • Filtračný prvok vymeňte minimálne každého pol roka.
 • Filtračný prvok však vymieňajte častejšie v prípade intenzívneho používania.

Výmena filtračného prvku

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otvorte uzatváraciu sponu pre kryt filtra.
 3. Otvorte kryt filtra.
 4. Opatrne vyberte filtračný prvok na úchopových priehlbinách dostupných v držiaku.
 5. Očistite tesniacu plochu handrou.
 6. Nasaďte nový filtračný prvok.
 7. Uzatvorte kryt filtra sklopením aretácie vrchného krytu dopredu.
 8. Uzatvorte uzatváracie spony pre kryt filtra.

Kontrola monitorovania stavu naplnenia

Image alternative
 1. Kvôli bezpečnému státiu vysávača aktivujte brzdy koliesok.
 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 3. Otvorte dve uzatváracie spony.
 4. Zdvihnite hlavu vysávača z nádoby na nečistoty a postavte ju na rovný podklad.
 1. Skontrolujte, či nie sú vypínacie kontakty znečistené a v prípade potreby ich očistite kefou.
 2. Skontrolujte, či nie je znečistené tesnenie na hlave vysávača a v prípade potreby ho očistite handrou.
 3. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty a uzatvorte dve uzatváracie spony.

Kontrola po ošetrovaní a údržbe

 1. Po vykonaní prác spojených so starostlivosťou o zariadenie a jeho opravami skontrolujte, či je vysávač správne zostavený a či bezchybne funguje.
 2. Vykonajte test fungovania.

Preprava a skladovanie

Preprava

Plné zariadenie sa nesmie prenášať.

Zariadenie sa nesmie zavesiť na žeriav.

 • V prípade potreby odstráňte Power Conditioner alebo voľný nástroj z držiaka.
 • Zariadenie pred prenášaním na iné miesto vyprázdnite.
 • Zariadenie nepreklápajte a ani ho neprepravujte v polohe naležato, ak ste vysávali kvapaliny.
 • Na prepravu zložte obidva konce hadice dohromady pomocou kónického adaptéra.
Vysávače radu UM a UME
NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia. Cez vstupnú tvarovanú prípojku môže unikať nebezpečný vysávaný materiál.

 • Pri vysávačoch triedy M uzatvorte na účely prepravy a pri nepoužívaní vstupnú tvarovanú prípojku pomocou uzatváracieho prvku.

Skladovanie

 • Vysávač odstavte v suchej miestnosti tak aby bol chránený pred použitím nepovolanými osobami.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Tabuľka porúch

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Pri vysávačoch radu UM a UME Akustický varovný signál (znížený sací výkon)
Vrecko na prach je plné.
 • Vymeňte vrecko na prach.
Filtračný prvok je silno znečistený.
 • Ak je deaktivované automatické čistenie filtra, aktivujte automatické čistenie filtra a nechajte vysávač v činnosti počas 30 sekúnd.
Sacia hadica alebo kryt proti prachu na elektrickom náradí sú upchaté.
 • Vyčistite saciu hadicu a kryt proti prachu.
Nastavenie priemeru hadice je v nesprávnej pozícii.
 • Nastavte priemer hadice.
 • Pri aplikáciách s dutým vrtákom si vyberte hadicu s priemerom 15 mm.
Z náradia sa vyfukuje prach.
Filtračný prvok nie je namontovaný správnym spôsobom.
 • Namontujte filtračný prvok ešte raz.
Filtračný prvok je poškodený.
 • Namontujte nový filtračný prvok.
Zariadenie sa nechcene zapína a vypína alebo dochádza k statickému vybíjaniu cez používateľa.
Nie je zaručené odvádzanie elektrostatického náboja, zariadenie nie je pripojené na uzemnenú zásuvku.
 • Pripojte zariadenie na uzemnenú zásuvku, použite antistatickú hadicu.
Náradie nebeží alebo sa vypne krátko po spustení.
Aktivovalo sa odstavenie vody.
 • Vyčistite snímače a okolie snímačov kefou.
Motor už nebeží.
Aktivovalo sa istenie sieťovej zásuvky.
 • Zapnite istenie.
 • Po opakovanom aktivovaní vyhľadajte príčinu vzniku nadmerného prúdu.
Nádoba na nečistoty je plná.
 • Vypnite zariadenie a vyprázdnite nádobu na nečistoty.
Aktivovala sa tepelná poistka motora.
 • Vypnite zariadenie a nechajte ho približne 5 minút ochladzovať.
 • Ak sa motor nespustí, dajte zariadenie do zákazníckeho servisu firmy Hilti .
Tepelná poistka motora opakovane vypína motor.
 • Štrbiny na odvetrávanie opatrne vyčistite suchou kefou.
Motor nebeží v automatickej prevádzke.
Pripojené náradie alebo zariadenie je poškodené alebo nie je správne pripojené.
 • Skontrolujte fungovanie pripojeného náradia/zariadenia alebo pevne zasuňte sieťovú zástrčku.
Automatické čistenie filtračného prvku nefunguje.
Nie je pripojená žiadna sacia hadica.
 • Pripojte saciu hadicu.

Likvidácia

Výrobky značky Image alternative Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.

Podľa európskej smernice o elektroodpade a elektronickom odpade a podľa jej premietnutia do národného práva sa musia opotrebované elektrické zariadenia separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

Image alternative
 • Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
Kal z vŕtania

Z hľadiska životného prostredia je odvádzanie kalu z vŕtania do vodných tokov alebo do kanalizácie, bez predchádzajúcej úpravy, problematické.

 • Informácie o existujúcich predpisoch vám poskytnú príslušné úrady vo vašej krajine.

Odporúčame vykonať nasledujúcu úpravu:

 • Kal z vŕtania zachyťte (napríklad pomocou vysávača na vysávanie namokro).
 • Nechajte kal z vŕtania usadiť a pevný podiel zlikvidujte na skládku stavebného odpadu (proces odlučovania môžu urýchliť flokulačné prostriedky).
 • Pred vyliatím zostatkovej vody (alkalická, hodnota pH > 7) do kanalizácie ju neutralizujte pridaním kyslého neutralizačného prostriedku alebo zriedením veľkým množstvom vody.
Prach z vŕtania
 • Zachytený prach z vŕtania zlikvidujte v súlade s existujúcimi národnými, zákonnými predpismi.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative