Jazyk

SR 30-A36

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na produkte

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Voľnobežné otáčky
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Chvostová píla
  SR 30-A36
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania píl s priamočiarym vratným pohybom

 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Upevnite a zaistite nástroj pomocou zverákov alebo iným spôsobom na stabilnom podklade. Keď držíte obrobok len rukou alebo ho pridržiavate telom, zostane labilný, čo môže viesť k strate kontroly.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia pre rezanie

Bezpečnosť osôb
 • Nepribližujte ruky k miestu rezu alebo do blízkosti pílového listu. Druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt motora. Ak pílu držíte oboma rukami, pri rezaní si ich nemôžete poraniť.
 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Nesiahajte pod obrobok.
 • Rezaný obrobok nikdy nepridržiavajte rukou ani nohou. Obrobok upevnite do stabilného upnutia.
 • Náradie pevne držte obidvomi rukami za rukoväti určené na tento účel a ruky majte v takej polohe, ktorá vám umožní zvládnuť sily vznikajúce pri spätnom ráze.
 • Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Vždy stojte bokom od pílového listu, nikdy nedávajte pílový list do jednej línie s vaším telom. Pri spätnom ráze môže píla prudko skočiť dozadu!
 • Ak sa pílový list zasekne alebo ak práce prerušíte, vypnite pílu a držte ju pokojne v materiáli dovtedy, kým sa pílový list nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť pílu z obrobku alebo ju ťahať dozadu, kým sa pílový list pohybuje. Inak môže vzniknúť spätný ráz.
 • Ak pílu, ktorá uviazla v obrobku, chcete opäť spustiť, vyrovnajte pílový list v štrbine rezu a skontrolujte, či nie sú pílové zuby zaseknuté v obrobku.
 • Buďte mimoriadne opatrní pri rezaní do existujúcich stien alebo do iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Pílový list sa pri zarezaní do skrytých objektov môže zablokovať a spôsobiť spätný ráz.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko so zreteľom na skryté elektrické vedenia, plynové a vodovodné potrubia. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové listy. Tieto spôsobujú zvýšené trenie, zasekávanie pílového listu alebo spätný ráz.
 • Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa manipulácie a odkladania pílových listov.
 • Náradie sa musí opornou pätkou pritlačiť na opracovávaný obrobok. Tým je zaručená optimálna a bezpečná práca.
 • Pred horúcimi pilinami sa chráňte vhodným ochranným odevom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové listy. Tieto spôsobujú zvýšené trenie, zasekávanie pílového listu alebo spätný ráz.
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko so zreteľom na skryté elektrické vedenia, plynové a vodovodné potrubia. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
 • Obrobok upevnite do stabilného upnutia. Rezaný obrobok nikdy nepridržiavajte rukou alebo nohou.
 • Produkt zapínajte až v pracovnej polohe.
 • Náradie pri práci vždy veďte smerom od tela.
 • Pracujte s primeraným prítlakom a vhodnou rýchlosťou rezania, špeciálne pri veľkých priemeroch rúr. Zabráni sa tým prehriatiu náradia.
 • Pri prerezávaní potrubí sa uistite, že vo vedeniach nie je voda. V prípade potreby ich vyprázdnite.
 • Pri pílení potrubia náradie držte vyššie ako pílené potrubie.
 • Náradie nie je vybavené izoláciou proti vniknutiu vlhkosti. Vytekajúca kvapalina môže v náradí spôsobiť skrat.
 • Nerežte neznáme podklady a zabezpečte, aby nad alebo pod líniou rezu neboli žiadne prekážky.
 • Keď pílový list narazí na predmet, môže to spôsobiť spätný ráz náradia.
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Keď náradie nepoužívate, pred údržbou, výmenu nástrojov a počas prepravy vždy odstráňte akumulátor z náradia.
 • Pri skladovaní a transporte náradia aktivujte transportnú poistku náradia.
 • Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa manipulácie a odkladania pílových listov.
 • Používateľ a osoby zdržiavajúce sa v jeho blízkosti musia počas používania náradia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a ľahkú ochrannú masku proti prachu.
 • Používajte vždy primerane dlhý pílový list. Pílový list musí počas celého zdvihu vyčnievať nad obrobok.
 • Pre lepšie prekrvenie prstov si robte počas práce prestávky, ako aj cvičenia na uvoľnenie a cvičenia prstov.
 • Nepozerajte priamo do osvetlenia (LED) a nesvieťte iným osobám do tváre. Hrozí nebezpečenstvo oslepenia.
 • Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči. Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare a ochranné rukavice.
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Upínanie nástrojov
 2. Uchytenie pre rezací adaptér
 3. Sklopný hák na lešenie
 4. Predvoľba otáčok
 5. Transportná poistka
 6. Ovládací spínač
 7. Rukoväť vzadu
 8. Indikácia stavu nabitia akumulátora
 9. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 10. Akumulátor
 11. Poistné oko
 12. Predná časť na uchopenie
 13. Páčka na odblokovanie pílového listu
 14. Prípojka odsávania (USA: príslušenstvo)
 15. Prítlačná pätka
 16. Odisťovacie tlačidlo prítlačnej pätky
 17. Pílový list
 18. Rezací adaptér (príslušenstvo)

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je akumulátorom napájaná chvostová píla. Určená je na rezanie dreva, drevitých a kovových materiálov, ako aj plastov.

Výrobok je určený na ovládanie oboma rukami.
 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti  typového radu B 36.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Možné chybné používanie

 • S náradím nepíľte tehly, betón, pórobetón, prírodný kameň ani obkladačky.
 • Výrobok nepoužívajte na odrezávanie potrubí, ktoré ešte obsahujú kvapalné médium.
 • S náradím nepíľte neznáme podklady.

Indikácia pre lítium-iónový akumulátor

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora a poruchy náradia sú signalizované prostredníctvom indikátora lítium-iónového akumulátora. Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa jedného z dvoch odisťovacích tlačidiel akumulátora.
Stav
Význam
Svietia 4 LED.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
Svietia 3 LED.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
Svietia 2 LED.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED.
Stav nabitia: < 10 %
1 LED bliká, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Akumulátor je prehriaty alebo úplne vybitý.
4 LED blikajú, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Náradie je preťažené alebo prehriate.
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.
Pri blikajúcich LED indikátora akumulátora venujte, prosím, pozornosť upozorneniam v kapitole o pomoci v prípade porúch.

Rozsah dodávky

Chvostová píla, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Technické údaje


SR 30-A36
Menovité napätie
36 V
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
5,2 kg
Počet zdvihov (Stupeň 1)
2 500 ot/min
Počet zdvihov (Stupeň 2)
2 800 ot/min
Výška zdvihu
32 mm
Upínanie nástrojov
0,5 in
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti

SR 30-A36
Úroveň akustického výkonu (LWA)
96 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
5 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
85 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
5 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

SR 30-A36
Hodnota emisií rezania drevotriesky (ah, B)
22,5 m/s²
Kolísanie hodnoty pri rezaní drevotriesky (K)
3,7 m/s²
Hodnota emisií rezania drevených trámov (ah, WB)
20,5 m/s²
Kolísanie hodnoty pri rezaní drevených trámov (K)
3,3 m/s²

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
36 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že príslušný výrobok je vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Vložte akumulátor do držiaka náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odisťovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z držiaka náradia.

Montáž závesného háka (príslušenstvo)

Image alternative
 1. Aktivujte prepravnú poistku.
 2. Namontujte závesný hák.

Nasadenie pílového listu

Používajte len pílové listy s 1/2" zásuvným koncom.
Image alternative
 1. Aktivujte prepravnú poistku alebo odpojte akumulátor z náradia.
 2. Skontrolujte, či je zásuvný koniec nástroja čistý a mierne namazaný. V prípade potreby ho vyčistite a namažte.
 3. Zaisťovaciu páčku posuňte až na doraz nahor a držte ju v tejto polohe.
 4. Pílový list spredu zatlačte do upínacieho mechanizmu.
 5. Zaisťovaciu páčku nechajte prekĺznuť naspäť.
 6. Potiahnutím za pílový list skontrolujte, či zapadol.

Montáž prípojky odsávania (USA: príslušenstvo)

Image alternative
 1. Vytiahnite von prítlačnú pätku.
 2. Nasaďte prípojku odsávania na upínanie prítlačnej pätky.
 3. Zaveďte mierne namazanú prítlačnú pätku úplne do vedenia.

Obsluha

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vedenie píly

Image alternative
 1. Držte pílu za určené rukoväti.
 2. Pílu zaveďte k obrobku.
 3. Veďte pílu dopredu a dozadu.
  • Keď pílu pritlačíte k obrobku, pílový list sa môže zlomiť a spôsobiť poranenia.

Pílenie

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia chybnými hákmi na lešenie! Padajúce náradie môže ohroziť vás a iné osoby.
 • Pred začiatkom práce skontrolujte, či je hák na lešenie bezpečne upevnený a či nie je poškodený.
Image alternative
 1. Deaktivujte prepravnú poistku a potom stlačte ovládací spínač.
  • V obrázkovej časti nájdete rôzne možnosti efektívneho vedenia píly.
 2. Po skončení pílenia uvoľnite ovládací spínač.
 3. Aktivujte prepravnú poistku.

Vybratie pílového listu

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Vkladací nástroj môže byť horúci a/alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
 • Horúci vkladací nástroj nikdy neklaďte na horľavý podklad.
 1. Aktivujte prepravnú poistku alebo odpojte akumulátor z náradia.
 2. Zaisťovaciu páčku posuňte až na doraz nahor a držte ju v tejto polohe.
 3. Pílový list smerom dopredu vytiahnite z upínacieho mechanizmu.
 4. Zaisťovaciu páčku nechajte prekĺznuť naspäť.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Upínací mechanizmus pravidelne zvonku čistite a mažte. Používajte na to sprej Hilti 314648.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Výmena prítlačnej pätky

Prítlačnú pätku je možné v prípade potreby vymeniť.
Image alternative
 1. Odstráňte akumulátor.
 2. Pílový list vyberte.
 3. Stlačte červené odisťovacie tlačidlo prítlačnej pätky na spodnej strane chvostovej píly.
 4. Vytiahnite von prítlačnú pätku.
 5. Stlačte červené odisťovacie tlačidlo prítlačnej pätky na spodnej strane chvostovej píly.
 6. Zaveďte mierne namazanú prítlačnú pätku úplne do vedenia.
 7. Skontrolujte, či je prítlačná pätka zapadnutá.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Chvostová píla nie je funkčná

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Akumulátor nechajte zapadnúť s počuteľným cvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Nabite akumulátor.
Transportná poistka nie je stlačená.
 • Stlačte transportnú poistku.
Pílový list sa nedá vybrať z upínacieho mechanizmu.
Zaisťovacia páčka nezatlačená až na doraz.
 • Zaisťovaciu páčku zatlačte až na doraz nahor a vyberte von pílový list.
Upínací mechanizmus zanesený zvyškami rezania.

Chvostová píla je funkčná

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie nedosahuje plný výkon.
Vypínač nie je dostatočne stlačený
 • Úplne stlačte ovládací spínač.
Akumulátor je vybitý
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Pílový list sa nedá vybrať z upínacieho mechanizmu.
Zaisťovacia páčka nezatlačená až na doraz.
 • Zaisťovaciu páčku zatlačte až na doraz nahor a vyberte von pílový list.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r5962277.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative