Jazyk

BX 3
BX 3-L

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

  • Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
  • Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
  • Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom Image alternative.
  • Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
  • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
  • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
  • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na používanie

V tomto návode na používanie sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na používanie
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na používanie.
Image alternative Číslovanie na obrázkoch upozorňuje na dôležité pracovné kroky alebo konštrukčné prvky dôležité pre pracovné kroky. V texte sú tieto pracovné kroky alebo komponenty označené príslušnými číslami, napr. (3) .
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Všeobecná príkazová značka
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Slovná ochranná známka Bluetooth® a logo Image alternative sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a firma Hilti ich používa na základe licencie.
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
  • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
  • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
  • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
  • Zabráňte dotyku tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri telesnom kontakte s uzemnením hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
  • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
  • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
  • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
  • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Prv než elektrické náradie pripojíte k akumulátoru, uchopíte ho alebo prenesiete, presvedčte sa, že je vypnuté. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
  • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
  • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
  • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
  • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
  • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
  • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
  • Odstráňte akumulátor pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
  • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
  • O elektrické náradie sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
  • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
  • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
  • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
  • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
  • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
  • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt. Zabráňte styku s elektrolytom. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri vniknutí elektrolytu do očí okrem toho vyhľadajte lekársku pomoc.
Servis
  • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny pre upevňovacie prístroje

  • Vždy predpokladajte, že elektrický prístroj obsahuje klince. Nedbanlivá manipulácia s upevňovacím prístrojom môže viesť k neočakávanému vystreleniu klincov, čo vás môže poraniť.
  • S elektrickým náradím nemierte na seba alebo na iné osoby v blízkosti. V dôsledku neočakávaného aktivovania dôjde k vyrazeniu klinca, čo môže spôsobiť poranenia.
  • Elektrické náradie neaktivujte skôr, než bude pevne priložené na obrobok. Ak nemá elektrické náradie kontakt s obrobkom, môže sa klinec od miesta upevňovania odraziť.
  • Ak sa v elektrickom náradí zasekne klinec, odpojte elektrické náradie od siete alebo akumulátora. Keď je upevňovací prístroj pripojený, môže pri odstraňovaní pevne zachyteného klinca dôjsť k neúmyselnému aktivovaniu.
  • Pri odstraňovaní pevne zachyteného klinca buďte opatrný. Systém môže byť pod tlakom a klinec môže byť prudko vyrazený veľkou silou v okamihu, keď sa budete pokúšať o odstránenie zaseknutia.
  • Pri upevňovaní elektrických vedení sa uistite, že nevedú elektrické napätie. Upevňovací prístroj uchopte len na izolovaných úchopových plochách. Používajte len také klince, ktoré sú vhodné na inštaláciu elektrických vedení. Skontrolujte, či klinec nepoškodil izoláciu elektrického vedenia. Klinec, ktorý poškodí izoláciu elektrických vedení, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru.

Bezpečnostné upozornenia

Základné bezpečnostné upozornenia Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Požiadavky na používateľa
  • Obsluhu a údržbu náradia smiete vykonávať len vtedy, ak ste autorizovaný a príslušne zaškolený.
Osobné ochranné prostriedky
  • Vy a osoby zdržujúce sa v blízkosti počas práce s náradím používajte vhodné ochranné okuliare a ochrannú prilbu.
  • Používajte ochranu sluchu.
  • Príliš veľký hluk môže poškodiť sluch.
Bezpečnosť osôb
  • Dodržiavajte pokyny o prevádzke, starostlivosti a údržbe či oprave, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.
  • Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s náradím na priamu montáž postupujte s rozvahou. Náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. V prípade výskytu bolestí či nevoľnosti prerušte prácu. Okamih nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
  • Vyhýbajte sa nevhodnému držaniu tela. Dbajte na stabilnú polohu tela, umožňujúcu udržanie rovnováhy.
  • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
  • Vedenie klincov alebo upevňovacie prvky nikdy nevyťahujte naspäť rukou.
  • Potiahnutím vedenia klincov alebo upevňovacieho prvku rukou sa môže náradie za určitých okolností uviesť do stavu pripravenosti na používanie. Táto pripravenosť na používanie umožňuje vsadzovanie aj do častí tela.
  • Pri spustení náradia držte ruky ohnuté (nie vystreté).
  • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti náradia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie náradia na priamu montáž Image alternative VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo spôsobené prerazením upevňovacích prvkov! Pred vsadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa pod a za predmetom, do ktorého sa bude vsadzovať upevňovací prvok, nenachádza žiadna osoba.
  • Prv než začne pracovať, vsaďte 2 upevňovacie prvky na skúšku na vašom podklade.
  • Používajte správne náradie pre vašu prácu. Náradie nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
  • Nabité náradie nenechávajte bez dozoru.
  • Náradie prepravujte a uskladňujte v zaistenom kufri.
  • Náradie pred čistením, servisnými a údržbovými prácami, pri výmene vedenia klincov, pri prerušení práce, ako aj pred odložením vždy vyprázdnite (upevňovací prvok).
  • Náradie, ktoré sa nepoužíva, vyprázdnite a uložte na suchom a uzamykateľnom mieste, na ktoré nemajú deti prístup.
  • Skontrolujte náradie a príslušenstvo, či nie je poškodené. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené.
  • Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, zaručujúce bezchybnú činnosť náradia. Poškodené časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ nie je v návode na používanie uvedené inak.
  • Pred vsadzovaním skontrolujte podklad, či v ňom nie sú elektrické vedenia.
  • Upevňovacie prvky nevsádzajte do nevhodného materiálu podkladu.
  • Nevhodné materiály sú zváraná oceľ a oceľoliatina, liatina, sklo, mramor, plast, bronz, mosadz, meď, izolačný materiál, duté tehly, keramické tehly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobetón. Vsadzovanie do týchto materiálov môže spôsobiť zlomenie upevňovacích prvkov, odlomenie materiálu alebo prierazy.
  • Spúšť stlačte iba vtedy, keď je náradie úplne kolmo pritlačené k podkladu.
  • Vsadzovací prístroj pri vsadzovaní vždy pevne držte v pravom uhle k podkladu, aby sa zabránilo vychýleniu upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
  • Rukoväti udržujte suché, čisté a bez prítomnosti oleja alebo tuku.
  • Náradie nikdy nenechajte spadnúť.
  • Zásobník nepoužívajte ako držadlo.
  • Vsadzovací prístroj nepoužívajte na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, okrem situácie, keď je na to špeciálne určený.
  • Nevsadzujte prvky do existujúcich otvorov, s výnimkou prípadu, keď to odporúča Hilti (napr. DX-Kwik).
Pracovisko
  • Udržiavajte poriadok na vašom pracovisku. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť.
  • Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazov alebo nehôd.
  • Zabezpečte dobré osvetlenie a vetranie pracoviska.
Mechanické bezpečnostné opatrenia
  • Na náradí nevykonávajte žiadne manipulácie ani zmeny, čo sa obzvlášť vzťahuje na piest.
  • Používajte iba upevňovacie prvky, ktoré sú určené a schválené pre toto náradie.
Tepelné bezpečnostné opatrenia
  • Neprekračujte maximálnu odporúčanú frekvenciu vsadzovania.
  • Ak by sa náradie prehrialo, nechajte ho vychladnúť.
  • Náradie nedemontujte vtedy, keď je horúce. Náradie nechajte vychladnúť.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

  • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítiovo-iónových akumulátorov.
  • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
  • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
  • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
  • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Kontaktujte servis Hilti .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
  1. Predná časť náradia
  2. Vedenie klincov X-FG B3-ME 02
  3. Vedenie klincov X-FG B3-IF 02
  4. Zaisťovanie vedenia klincov
  5. Vetracie štrbiny
  6. Bezpečnostný spúšťací prvok
  7. Rukoväť
  8. Odisťovacie tlačidlá
  9. Hák na opasok/hák na lešenie
  10. Indikácia stavu nabitia
  11. Lítium-iónový akumulátor
  12. Posúvač klincov, zaistená pozícia
  13. Odisťovanie posúvača klincov
  14. Oporná pätka
  15. Zásobník
  16. Indikácia stavu
  17. Tlačidlo vypínača
  18. Posúvač klincov, odistená pozícia

Používanie v súlade s určením

Výrobok je ručne vedený akumulátorový vsadzovací prístroj na používanie v interiéri. Určený je na vsadzovanie špeciálne vyrobených upevňovacích prvkov do betónu, ocele, muriva, vápencového pieskovca a iných podkladov vhodných na priamu montáž. Výrobok je určený aj na upevňovanie elektrických vedení sponami, ak sa na tento úkon použijú vhodné upevňovacie prvky. Používajte len schválené upevňovacie prvky v spojení s vedením klincov, ktoré je pre ne určené (pozri kapitolu Technické údaje).

Vsadzovací prístroj, akumulátor a upevňovacie prvky tvoria jednu technickú jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňovanie s týmto vsadzovacím prístrojom je možné zaručiť iba vtedy, keď sa používajú špeciálne, na tento účel vyrobené upevňovacie prvky značky Hilti a firmou Hilti odporúčané nabíjačky a akumulátory. Len pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania firmy Hilti , ktoré sa týkajú upevňovania a použitia.
  • Vsadzovací stroj sa smie používať iba s ručným vedením.
  • Je potrebné vylúčiť chybné spôsoby používania. Za chybné spôsoby používania sa pokladá vsadzovanie do príliš mäkkých podkladov (napr. drevo) a vsadzovanie do príliš tvrdých podkladov (napr. vysokopevná oceľ alebo veľmi tvrdý prírodný kameň).
  • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

  • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Bezpečnostné zariadenia

V režime prevádzky so zásobníkom zabraňuje detekcia klincov chybnému vsadzovaniu, ktoré môže spôsobiť poškodenia vsadzovacieho prístroja.
Prítlačná poistka má zabrániť vsadzovaniu klincov naprázdno. Vsadzovací prístroj sa dá v režime prevádzky so zásobníkom pritlačiť a aktivovať iba s vloženým klincom.

Charakteristika výbavy

Vsadzovací prístroj je vybavený ergonomickou, protišmykovou rukoväťou s tlmením vibrácií, hákom na opasok a hákom na lešenie a opornou pätkou. Náradie je chránené elektronickou ochranou proti preťaženiu a sledovaním teploty je chránené pred prehriatím.

Bluetooth

Produkt je vybavený rozhraním Bluetooth. Keď je akumulátor vložený a vsadzovací prístroj je zapnutý tlačidlom vypínača, bezdrôtová komunikácia prostredníctvom Bluetooth je možná.
Keď sa prístroj prepne do pohotovostného režimu alebo keď sa vsadzovací prístroj vypne tlačidlom vypínača, ešte tri hodiny sa prenášajú údaje.
Keď chcete Bluetooth deaktivovať, tlačidlo vypínača stlačte na minimálne 5 sekúnd, kým sa LED dvakrát nerozsvieti namodro.
Keď sa vyberie akumulátor, údaje sa už neprenášajú.
Bluetooth nie je dostupný na všetkých trhoch.

Bluetooth

Image alternative
Na konci dokumentácie nájdete schvaľovacie symboly špecifické pre danú krajinu pre
Image alternative
Bluetooth.

Indikácia stavu

Indikácia stavu poskytuje informácie o stavoch vsadzovacieho prístroja.
Stav
Význam
Vyp.
Vsadzovací prístroj je vypnutý
LED dióda svieti nazeleno.
Vsadzovací prístroj je zapnutý a pripravený na použitie
LED bliká 3 sekundy nazeleno.
Vsadzovací prístroj je v pohotovostnom režime, pritlačením na prednú časť prístroja sa zapne vsadzovací prístroj
LED svieti namodro.
Vsadzovací prístroj je zapnutý, pás klincov je potrebné doplniť
LED bliká namodro.
Vsadzovací prístroj je zapnutý, zásobník je kompletne prázdny
LED dióda bliká nazeleno.
Vsadzovací prístroj je príliš horúci alebo akumulátor je vybitý, pozri tabuľku porúch
LED dióda bliká načerveno.
Porucha prístroja, pozri tabuľku porúch
LED svieti načerveno.
Porucha prístroja, pozri tabuľku porúch

Indikácia stavu nabitia akumulátora

Pri aktivovaní odisťovacieho tlačidla akumulátora sa na displeji zobrazí stav nabitia akumulátora.
Počas a bezprostredne po procese vsadzovania nie je možné spoľahlivé zistenie stavu nabitia.
Stav
Význam
Všetky štyri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 75 % až 100 %.
Tri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 50 % až 75 %.
Dve LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 25 % až 50 %.
Jedna LED svieti nazeleno.
Stav nabitia je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká nazeleno.
Naplnenie je pod 10 %. Akumulátor je vybitý.

Rozsah dodávky

Vsadzovací prístroj BX 3 alebo BX 3-L, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Vsadzovací prístroj


BX 3
BX 3-L
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01/2003
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
4,0 kg
4,0 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
4,1 kg
4,1 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
4,3 kg
Dĺžka klinca v pásoch
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
Prístupnosť
52 mm
46 mm
Priemer klincov
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
Kapacita zásobníka
30 klincov
30 klincov
Dráha pritlačenia
12 mm
12 mm
Sila pritlačenia
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Pracovná teplota (teplota okolia)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Odporúčaná maximálna frekvencia vsadzovania
650/h
650/h
Menovité napätie
21,6 V
21,6 V
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
−11,9 dBm
−11,9 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty hladiny akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normalizovanej metódy merania a môžu sa použiť na porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad expozície. Uvedené údaje reprezentujú hlavné účely použitia elektrického náradia. Ak sa ale elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu líšiť. Tým sa môže podstatne zvýšiť expozícia v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní expozície by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo zariadenie buď vypnuté alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môže podstatne znížiť expozícia v priebehu celého pracovného času. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladaných nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hluku a vibráciách
Typická úroveň emisií akustického výkonu hodnotená ako A (pri zabíjaní klincov) (LWA)
Betón
101 dB
Oceľ
105 dB
Typická úroveň emisií akustického tlaku hodnotená ako A (pri zabíjaní klincov) (LpA)
Betón
90 dB
Oceľ
94 dB
Neistota pre uvedené úrovne hluku (K)
3 dB
Celkové hodnoty vibrácií v jednej osi (v smere Z)
Hodnota emisií vibrácií (pri zabíjaní klincov) (ah)
Betón
2,3 m/s²
Oceľ
2,2 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
  • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
  • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vloženie akumulátora

Na dosiahnutie maximálnej životnosti akumulátorov vymeňte vložený akumulátor za nabitý hneď po tom, ako výkon akumulátora zjavne poklesne.
Image alternative
  1. Uistite sa, že kontakty akumulátora a prístroja sú zbavené cudzích telies.
  2. Vložte akumulátor a nechajte ho počuteľne zaskočiť (zacvaknúť).
    • Keď je vložený akumulátor, krátko sa rozsvietia LED stavu nabitia.
POZOR
Ohrozenie padajúcim akumulátorom. Ak akumulátor nie je správne vložený, môže počas práce vypadnúť.
  • Postarajte sa bezpečné umiestnenie akumulátora.
  1. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený do vsadzovacieho prístroja.

Vybratie akumulátora

Image alternative
  1. Vypnite vsadzovací prístroj.
  2. Stlačte obidve odisťovacie tlačidlá a podržte ich stlačené.
  3. Vytiahnite akumulátor zo zariadenia smerom dozadu.

Odobratie vedenia klincov

  1. Vypnite vsadzovací prístroj.
  2. Vyberte akumulátor.
  3. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
  4. Vyprázdnite zásobník.
  5. Posuňte zaisťovanie vedenia klincov v smere šípky až na doraz.
    • Vedenie klincov sa uvoľní.
  6. Vyberte vedenie klincov.

Vloženie vedenia klincov

  1. Vypnite vsadzovací prístroj.
  2. Vyberte akumulátor.
  3. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
  4. Vyprázdnite zásobník.
  5. Posuňte zaisťovanie vedenia klincov v smere šípky až na doraz a pridržte ho v tejto pozícii.
  6. Posúvajte vedenie klincov, až kým počuteľne nezaskočí do prednej časti náradia.
  7. Uvoľnite zaisťovanie vedenia klincov.
    • Zaisťovanie vedenia klincov preskočí do stredovej pozície.
  8. Skontrolujte potiahnutím vedenia klincov, či je bezpečne umiestnený.

Bezpečná práca s hákom na opasok a lešenie

    Image alternative
  • Pred začatím práce zabezpečte, aby bol hák na opasok/lešenie bezpečne upevnený na náradí.
  • Hák na opasok/lešenie používajte len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Keď náradie dlhší čas nepoužívate, odložte ho.

Naplnenie pre režim prevádzky so zásobníkom

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Odrazenie posúvača klincov môže viesť k pomliaždeniu prstov a k poškodeniam na vsadzovacom prístroji.
  • Pri sťahovaní posúvača klincov nadol dávajte pozor na to, aby bezpečne zaskočil. Neumožnite rýchly pohyb posúvača klincov smerom dozadu.
  1. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
  2. Pás s klincami nechajte posúvať do zásobníka (maximálne 3 pásy po 10 klincov).
  3. Pevne pridržte posúvač klincov a zatlačte odisťovanie posúvača klincov.
  4. Posúvač klincov potiahnite veďte naspäť, kým sa nedotkne klinca.

Práca

Používanie opornej pätky

Na rovnom podklade uľahčuje oporná pätka priloženie vsadzovacieho prístroja v pravom uhle, pretože je potrebné dbať už len na nastavenie do pravouhlej pozície v bočnom smere. Na nerovnom podklade môže byť potrebné sklopiť opornú pätku, aby sa vedenie klincov nasmerovalo v pravom uhle k podkladu.

Zaklopenie opornej pätky

Image alternative
  1. Zatlačte zhora proti opornej pätke, aby sa uvoľnila zo zaskakovacej pozície.
  2. Otočte opornú pätku približne o 230° dozadu.
  3. Zatlačte zdola proti opornej pätke, aby zaskočila v zaklopenej pozícii.

Vyklopenie opornej pätky

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri preklápaní opornej pätky hrozí nebezpečenstvo, že dôjde k zaseknutiu prstov medzi opornú pätku a kryt.
  • Pri preklápaní opornej pätky držte vsadzovací prístroj za rukoväť.
  1. Zatlačte zhora proti opornej pätke, aby sa uvoľnila zo zaskakovacej pozície.
  2. Otočte opornú pätku približne o 230° dopredu.
  3. Zatlačte zdola proti opornej pätke, aby zaskočila vo vyklopenej pozícii.

Zapnutie/vypnutie vsadzovacieho prístroja

Zapnutie vsadzovacieho prístroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho stroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
  • Vsadzovací stroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
  • Stlačte tlačidlo vypínača.
    • Pružinový prvok sa počuteľne napne a indikácia stavu sa rozsvieti na zeleno.
    Napínanie pružinového prvku sa pri nedostatočnom výkone akumulátora vykonáva pomalšie ako pri úplne nabitom akumulátore.
    Pri nízkych teplotách klesá výkon akumulátora.
    Pri prevádzke so zníženým výkonom akumulátora sa vsadzovací prístroj vypne skôr, než by mohlo dôjsť k poškodeniu článkov akumulátora.

Vypnutie vsadzovacieho prístroja

  • Stlačte tlačidlo vypínača.
    • Pružinový prvok sa počuteľne uvoľní a indikácia stavu zhasne.

Vsadzovanie

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami! Počas vsádzania hrozí nebezpečenstvo poranenia tela a očí odlietajúcim materiálom podkladu a vystreľujúcimi časťami pásu s klincami.
  • Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare a ochranné rukavice. Aj iné osoby v blízkosti musia nosiť ochranu očí a ochrannú prilbu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho stroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
  • Vsadzovací stroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
  1. Zapnite vsadzovací prístroj.
  2. Priložte vsadzovací prístroj v pravom uhle na podklad a pritlačte vedenie klincov až na doraz.
  3. Stlačením bezpečnostnej spúšte aktivujte vsadenie.
  4. Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací prístroj z podkladu.
    Ak bude vedenie klincov dlhšie ako 6 sekúnd pritlačené na podklad bez toho, že by sa aktivovalo vsadenie, vsadzovací prístroj sa automaticky vypne. Stlačením tlačidla vypínača sa dá vsadzovací prístroj opäť zapnúť.
    Keď sa vsadzovací prístroj nepoužíval 6 minút, pružinové prvky sa uvoľnia a vsadzovací prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Keď sa vsadzovací prístroj pritlačí, pružinové prvky sa znova automaticky napnú a vsadzovací prístroj je pripravený na použitie.
    Keď je vsadzovací prístroj dlhšie ako tri hodiny v pohotovostnom režime, vypne sa. Stlačením tlačidla vypínača sa dá upevňovacie náradie opäť zapnúť.

Vypnutie Bluetooth

  • Stlačte tlačidlo vypínača a podržte ho stlačené aspoň 5 sekúnd, až kým sa LED dvakrát nerozsvieti namodro.
    • Prenos údajov už nie je možný.
    • Bluetooth nie je dostupný na všetkých trhoch.
    Keď sa zdržiavate v citlivom prostredí (napr. nemocnica), kde nie je povolený Bluetooth, môžete ho deaktivovať.

Vybratie klincov v režime prevádzky so zásobníkom

  1. Posúvač klincov potiahnite nadol, kým nezaskočí.
  2. Vytiahnite klince zo zásobníka smerom dolu.
  3. Pevne pridržte posúvač klincov a zatlačte odisťovanie posúvača klincov.
  4. Posúvač klincov veďte naspäť do východiskovej pozície.

Zaseknuté klince

Jednotlivé klince sa môžu vo vedení klincov zaseknúť. Pomocou súpravy s priebojníkom X-NP môžete zaseknuté klince odstrániť z vedenia klincov. Príslušenstvo nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke www.hilti.com .
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia vsadzovacieho prístroja. Používanie nevhodných predmetov namiesto odporúčaného originálneho príslušenstva Hilti môže viesť k poraneniam a poškodeniu vsadzovacieho prístroja.
  • Na uvoľnenie zaseknutého klinca používajte výlučne odporúčanú súpravu s priebojníkom.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami! Vsadenie môže viesť k poraneniam odlietajúcimi časťami, keď sa v oblasti vedenia klincov nachádzajú cudzie predmety alebo keď sú upevňovacie prvky zaseknuté vo vedení klincov.
  • Nikdy sa nepokúšajte odstrániť poruchy na výrobku spustením ďalších vsádzaní!

Uvoľnenie zaseknutého klinca

  1. Odoberte vedenie klincov (pozri).
  2. Vsaďte vedenie klincov do upínacej objímky súpravy s priebojníkom.
  3. Pomocou priebojníka a kladiva vyrazte zaseknutý klinec z vedenia klincov.
  4. Vložte vedenie klincov (pozri).

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
  • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
  • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
  • Ak existujú, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
  • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
  • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
  • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
    Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
  • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
    Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
  • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
  • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
  • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
  • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Čistenie vnútra prednej časti prístroja

  1. Odoberte vedenie klincov.
  2. Vyčistite vnútro prednej časti prístroja.
  3. Vložte vedenie klincov.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
    POZOR
    Neúmyselné spustenie pri preprave !
  • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
  • Vyberte akumulátor/akumulátory.
  • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
  • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
  • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
    VAROVANIE
    Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
  • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
  • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
  • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
  • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
  • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
  • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Pružinový prvok sa dodatočne nenapína; bez indikácie stavu.
Akumulátor je vybitý.
  • Vymeňte akumulátor.
Akumulátor nie je správne vložený.
Pružinový prvok sa napne oneskorene, indikácia stavu bliká namodro, súčasne zaznie zvukový signál; potom sa indikácia stavu rozsvieti na 6 minút namodro.
Prázdny zásobník.
Pružinový prvok sa nenapína, indikácia stavu bliká na zeleno a bliká 1 LED dióda indikácie stavu nabitia.
Akumulátor je vybitý.
  • Vymeňte akumulátor.
Teplota akumulátora je príliš nízka.
  • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu.
Pružinový prvok sa dodatočne nenapína, indikácia stavu bliká na zeleno a blikajú 4 LED diódy indikácie stavu nabitia.
Nadmerná teplota vo vsadzovacom prístroji.
  • Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť.
Pružinový prvok sa nenapína a indikácia stavu bliká na červeno.
Vedenie klincov nie je správne vložené.
Pružinový prvok sa nenapína a indikácia stavu svieti na červeno.
Chyba prístroja.
  • Obráťte sa na servis firmy Hilti .
Vedenie klincov sa nedá pritlačiť, indikácia stavu svieti na zeleno.
Prázdny zásobník.
Posúvač klincov zaseknutý.
  • Odoberte pás s klincami zo zásobníka a vyčistite zásobník.
Zaseknutý klinec vo vedení klincov.
Vedenie klincov je zaseknuté v pritlačenom stave.
Znečistenie medzi vedením klincov a prednou časťou prístroja.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
  • Poškodené akumulátory neposielajte!
  • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
  • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
  • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
  • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Image alternative
Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

  • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhodeVýrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Údaje o výrobku
Vsadzovací prístroj
BX 3 | BX 3-L
Generácia
02
Sériové číslo

Image alternative