Jazyk

PR 30-HVSG A12

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilných so systémami iOS a Android.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Na výrobku

Informácie o laseri
Image alternative Trieda lasera 2, zakladajúca sa na norme IEC60825-1/EN60825-1:2007 a zodpovedá CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nepozerajte sa do lúča.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rotačný laser | Prijímač laserového lúča
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Image alternative
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Základné bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si odložte na budúce použitie. Pojem "elektrické náradie" používaný v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (so sieťovým káblom) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Nevyraďujte z činnosti žiadne bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte žiadne štítky s upozorneniami a výstrahami.
 • Laserové prístroje udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Pri neodbornom naskrutkovaní prístroja môže vzniknúť laserové žiarenie, ktoré prekračuje triedu 2. Opravu prístroja zverte iba servisným strediskám firmy Hilti .
 • Laserové lúče by mali prebiehať ďaleko nad alebo pod úrovňou očí.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Upozornenie podľa FCC§15.21: Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli spoločnosťou Hilti výslovne povolené, môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.
 • Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť prístroja.
 • Ak prístroj prenesiete z veľkého chladu do teplejšieho prostredia alebo opačne, mali by ste nechať prístroj pred použitím nechať aklimatizovať.
 • Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bol prístroj bezpečne upevnený.
 • Na zabránenie chybným meraniam musíte okienko na výstup laserového lúča udržiavať čisté.
 • Hoci je prístroj koncipovaný na náročné používanie na stavbe, mali by ste s ním zaobchádzať opatrne, rovnako ako s inými optickými a elektrickými prístrojmi (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
 • Hoci je prístroj chránený proti vniknutiu vlhkosti, mali by ste ho pred uložením do puzdra na prenášanie dosucha poutierať.
 • Prístroj pred dôležitými meraniami skontrolujte.
 • Presnosť kontrolujte viackrát počas používania.
 • Zabezpečte dobré osvetlenie pracoviska.
 • Laser uchovávajte mimo dosahu dažďa a vlhkosti.
 • Zabráňte dotyku kontaktov.
 • Prístroj starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pohyblivé časti prístroja bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to ovplyvnilo fungovanie prístroja. Než budete zariadenie používať, dajte poškodené časti opraviť. Mnoho nehôd bolo zapríčinených nedostatočne udržiavaným prístrojom.

Správne a odborné vybavenie pracovísk

 • Zabezpečte miesto merania. Uistite sa, že pri postavení lasera nesmeruje lúč proti iným osobám alebo ste ho nenasmerovali proti sebe.
 • Pri prácach na rebríkoch sa vyhýbajte neprirodzenému držaniu tela. Dbajte na stabilné státie a vždy udržiavajte rovnováhu.
 • Merania v blízkosti reflexných objektov alebo povrchov, cez sklá alebo podobné materiály môžu skresliť výsledok merania.
 • Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený na rovnej stabilnej podložke (bez vibrácií!).
 • Prístroj používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Prístroj, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte podľa týchto pokynov a tak, ako je to pre tento špeciálny typ prístroja predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie zariadenia na iné než určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätím.

Elektromagnetická kompatibilita

Hoci prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, nemôže firma Hilti vylúčiť nasledujúce:
 • Prístroj môže byť rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnému fungovaniu.
  V týchto prípadoch, ako aj pri iných pochybnostiach by sa mali vykonať kontrolné merania.
 • Prístroj môže rušiť iné prístroje (napríklad navigačné zariadenia lietadiel).

Klasifikácia lasera pre prístroje triedy lasera 2

Prístroj zodpovedá triede lasera 2, podľa normy IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Tieto prístroje sa smú používať bez ďalšieho ochranného opatrenia.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Laserový lúč nesmerujte na osoby.
 • Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla lasera. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a uhnite hlavou z oblasti lúča.

Starostlivé používanie prístrojov prevádzkovaných na akumulátor

 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a poleptania.
 • Akumulátor nevystavujte žiadnym silným mechanickým nárazom či otrasom a nehádžte ho.
 • Akumulátory sa nesmú dostať do rúk deťom.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti. Vniknutá vlhkosť môže zapríčiniť skrat a môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže viesť k podráždeniam pokožky alebo popáleninám.
 • Používajte výlučne akumulátory, ktoré sú prípustné a schválené pre príslušný prístroj. Pri používaní iných akumulátorov alebo pri používaní akumulátorov na iné účely hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátor v chlade a suchu. Akumulátor nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Nepoužívaný akumulátor alebo nabíjačku uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov akumulátora alebo nabíjacích kontaktov. Skratovanie kontaktov akumulátorov a nabíjačiek môže mať za následok vznik popálenín a požiaru.
 • Poškodené akumulátory (napr. akumulátory s prasklinami, zlomenými časťami, zohnutými, zatlačenými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú nabíjať a ani ďalej používať.
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná na určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Pri zasielaní prístroja musíte akumulátory zaizolovať alebo vybrať z prístroja. Vytekajúce akumulátory môžu prístroj poškodiť.
 • Ak je neprevádzkovaný akumulátor citeľne horúci, môže byť akumulátor alebo systém pozostávajúci z prístroja a akumulátora poškodený. Postavte prístroj na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde je možné ho sledovať, a nechajte ho ochladnúť.

Opis

Prehľad výrobku

Rotačný laser PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Laserový lúč (rovina rotácie)
 2. Rotačná hlava
 3. Zameriavacie zariadenie
 4. Rukoväť
 5. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 6. Lítium-iónový akumulátor
 7. Indikátor stavu nabitia akumulátora
 8. Ovládací panel
 9. Základná doska so závitom veľkosti 5/8"

Ovládací panel PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Tlačidlo a LED režimu sklonu
 2. Tlačidlo a LED funkcie varovania pri otrase
 3. Tlačidlo rýchlosti rotácie
 4. LED pre stav zap./vyp. a autoniveláciu
 5. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
 6. LED režimu sledovania (len pri vertikálnom automatickom vyrovnávaní)
 7. LED indikácia stavu nabitia akumulátora

Ovládací panel a prijímač laserového lúča PRA 30G

Image alternative
 1. Tlačidlo menu
 2. Sklon mínus v smere vľavo. S PRA 90 nadol. Navigácia v menu.
 3. Automatické vyrovnanie/Režim sledovania/Funkcia označovania
 4. Tlačidlo OK
 5. Sklon plus v smere vpravo. S PRA 90 nahor. Navigácia v menu.
 6. Tlačidlo vypínača
 7. Displej
 8. Značkovací zárez
 9. Okienko na detekciu

Displej prijímača laserového lúča PRA 30G

Image alternative
 1. Vzdialenosť laserového lúča od značkovacieho zárezu
 2. Indikátor hlasitosti
 3. Zobrazenie na vypnutie oblastí lúča
 4. Indikátor stavu batérie
 5. Zobrazenie presnosti
 6. Zobrazenie pozície prijímača – relatívne voči výške roviny laserového lúča

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je rotačný laser s rotujúcim, viditeľným laserovým lúčom, ktorý môže obsluhovať jedna osoba. Prístroj je určený na zisťovanie, prenášanie a kontrolu priebehu vodorovných čiar označujúcich výšku, vertikálnych a naklonených rovín a pravých uhlov.

 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónový akumulátor Hilti B12/2.6 resp. B 12‑30.
 • Pre tento výrobok používajte len nabíjačku Hilti C 4⁄12‑50.

Automatická nivelácia

Automatická nivelácia sa vykonáva po zapnutí prístroja. LED zobrazujú príslušný stav počas prevádzky. Autonivelácia je aktívna a môže sa deaktivovať tlačidlom Image alternative. Postavenie je možné priamo na podlahe, na statíve alebo s použitím vhodných držiakov.

Automatické vyrovnávanie

Systém automatického vyrovnávania umožňuje jednej osobe vyrovnanie roviny lasera podľa prijímača laserového lúča. Rotačný laser rozpoznáva príslušné vyrovnanie:
 • Horizontálne v spojení s automatickým statívom PRA 90 a prijímačom laserového lúča PRA 30G.
 • Sklon na osi X v spojení s prijímačom laserového lúča PRA 30G.
 • Vertikálne v spojení s prijímačom laserového lúča PRA 30G.

Sklon

Sklon sa môže nastaviť manuálne alebo automaticky. Pre väčšie spády sa môže použiť adaptér na nastavenie sklonu PRA 79.

Funkcia sledovania

V spojení s prijímačom laserového lúča PRA 30G rotačný laser sleduje vyrovnanie roviny lasera. Pri odchýlke vyrovnania systém opraví smer roviny lasera, aby sa udržala v nulovom bode prijímača. Rotačný laser opraví všetky chyby vzniknuté kolísaním teploty, vetrom alebo inými vplyvmi. Keď je optické spojenie medzi laserovým lúčom a prijímačom laserového lúča prerušené dlhšie ako dve minúty, systém signalizuje chybu. Funkcia sledovania sa môže aktivovať len pri vertikálnom meraní cez menu AUTO.

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie sa vykoná vtedy, keď sa nedosiahne žiadna nivelácia, pretože laser:
 • je príliš naklonený oproti horizontále (okrem režimu sklonu).
 • je mechanicky zablokovaný.
 • bol pôsobením otrasov alebo nárazu presunutý z kolmej pozície.
 • zistil chybu.
Po uskutočnení vypnutia sa zastaví rotovanie a všetky LED blikajú.

Funkcia varovania pri otrase

Ak sa laser počas prevádzky vychýli z roviny, prístroj sa automaticky prepne do režimu varovania pomocou integrovanej funkcie varovania pri otrase. Funkcia varovania pri otrase je aktivovaná až od druhej minúty po dosiahnutí nivelácie. Ak bude v priebehu týchto 2 minút stlačené nejaké tlačidlo na ovládacom paneli, bude trvať ďalšie dve minúty, kým sa aktivuje funkcia varovania pri otrase. Keď je rotačný laser v režime varovania:
 • Blikajú všetky LED.
 • Zastaví sa rotujúca hlava.
 • Zhasne laserový lúč.
Citlivosť funkcie varovania pri otrase sa môže nastaviť prostredníctvom prijímača laserového lúča PRA 30G.
Funkciu varovania pri otrase možno deaktivovať tlačidlom Image alternative, ak nie je dostupný podklad bez otrasov alebo ak sa pracuje v režime sklonu.

Režim spánku

Počas pracovných prestávok alebo iných činností možno použiť režim spánku rotačného lasera. V tomto stave zostanú všetky nastavenia roviny lasera alebo sklonu zachované. Režim spánku šetrí elektrickú energiu a predlžuje čas chodu akumulátora.
Režim spánku sa aktivuje/deaktivuje prijímačom laserového lúča PRA 30G.
Režim spánku zostane aktívny maximálne 4 hodiny. Po uplynutí tohto času sa systém vypne.

Vypnutie oblastí lúča

Jednotlivé oblasti laserového lúča sa môžu deaktivovať, aby:
 • ste vy a ostatní kolegovia boli chránení pred laserovým lúčom.
 • sa neovplyvnili ďalšie merania v blízkosti.

Prijímač laserového lúča/diaľkové ovládanie

Hilti Prijímače laserového lúča zobrazujú vzdialenosť medzi narážajúcim laserovým lúčom (rovina lasera) na detekčnom poli a značkovacím zárezom na prijímači laserového lúča. Laserový lúč sa dá prijímať aj na veľké vzdialenosti. Prístroj PRA 30G sa dá používať ako prijímač laserového lúča a diaľkové ovládanie pre rotačný laser.

Párovanie prístroja a náradia

Párovanie prístroja a náradiaPárovanie je bezdrôtové vzájomné priradenie príslušenstva a náradia.
Rotačný laser a prijímač laserového lúča sa dodávajú spárované. Tým je zabezpečená bezporuchová práca v okolí ďalších diaľkovo ovládaných prístrojov.
Ďalšie prijímače laserového lúča alebo automatické statívy PRA 90 nie sú bez spárovania pripravené na používanie.

Indikácia prostredníctvom LED

Rotačný laser je vybavený LED indikátormi.
Stav
Význam
Všetky LED blikajú
Prístroj bol vystavený nárazu, stratil niveláciu alebo vykazuje nejakú chybu.
LED pre automatické nivelovanie bliká zeleným svetlom
Prístroj je vo fáze nivelovania.
LED pre automatické nivelovanie nepretržite svieti zeleným svetlom
Prístroj je nivelovaný/riadne v prevádzke.
LED varovania pri otrase nepretržite svieti oranžovým svetlom
Varovanie pri otrase je deaktivované.
LED indikátora sklonu nepretržite svieti oranžovým svetlom
Je aktivovaný režim sklonu.
LED sledovania bliká oranžovým svetlom
Prístroj vyrovná rovinu lasera na referenčný bod (PRA 30G).
LED sledovania nepretržite svieti oranžovým svetlom
Prístroj je v režime sledovania. Vyrovnanie na referenčný bod (PRA 30G) je správne.

Indikátor stavu nabitia lítium-iónového akumulátora

Lítium-iónový akumulátor je vybavený indikátorom stavu nabitia.
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED-dióda svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED-dióda bliká.
Stav nabitia: < 10 %
Počas práce sa stav nabitia akumulátora zobrazuje na ovládacom paneli prístroja.
V stave pokoja je možné zobraziť stav nabitia ľahkým stlačením odisťovacieho tlačidla.
Počas procesu nabíjania sa stav nabitia znázorňuje indikátorom na akumulátore (pozrite si návod na obsluhu nabíjačky).

Rozsah dodávky

Rotačný laser PR 30-HVSG A12, prijímač laserového lúča/diaľkové ovládanie PRA 30G, 2 batérie (AA články), cieľová platnička PRA 54, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Technické údaje rotačného lasera


PR 30-HVSG A12
Menovité napätie
10,8 V
Menovitý prúd
120 mA
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu
80 %
Maximálna výška použitia nad referenčnou výškou
2 000 m
Dosah príjmu (priemer) s PRA 30G
2 m … 300 m
Dosah komunikácie (PRA 30G)
200 m
Presnosť na 10 m (pri štandardných podmienkach v okolitom prostredí, podľa MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Trieda lasera
2, viditeľný
Rozsah samonivelácie
±5°
Prevádzková teplota
−10 ℃ … 50 ℃
Teplota skladovania
−25 ℃ … 60 ℃
Hmotnosť (vrátane akumulátora B12/2.6 resp. B 12‑30)
2,5 kg
Výška pri testovaní pádu (pri štandardných podmienkach v okolitom prostredí, podľa MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Trieda ochrany podľa IEC 60529 (okrem akumulátora a priehradky na akumulátor)
IP66
Kolmý lúč
Trvalý lúč v pravom uhle voči rovine rotácie
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
7,3 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Technické údaje prijímača laserového lúča

Menovité napätie
3 V
Menovitý prúd
150 mA
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu
80 %
Maximálna výška použitia nad referenčnou výškou
2 000 m
Rozsah zobrazenia vzdialenosti
±52 mm
Rozsah zobrazenia roviny s laserom
±0,5 mm
Dĺžka detekčného poľa
≤ 120 mm
Zobrazenie stredu – od hornej hrany krytu
75 mm
Doba čakania bez detegovania pred samočinným vypnutím
15 min
Dosah diaľkového ovládania (priemer) na PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Výška pri testovaní pádu v držiaku prijímača PRA 83 (pri štandardných podmienkach v okolitom prostredí podľa MIL‑STD‑810G)
2 m
Prevádzková teplota
−20 ℃ … 50 ℃
Teplota skladovania
−25 ℃ … 60 ℃
Hmotnosť (vrátane batérií)
0,25 kg
Trieda ochrany podľa IEC 60529, s výnimkou priehradky na batérie
IP66
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
−0,2 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Obsluha rotačného lasera

Príprava práce

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Správna manipulácia s rotačným laserom a s akumulátorom

Akumulátor typu B12 nemá žiadnu triedu ochrany. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu dažďa a vlhkosti.
Podľa smerníc spoločnosti Hilti sa smie akumulátor používať iba s príslušným výrobkom a musí pritom byť vložený v priehradke na batériu.
Image alternative
 1. Obrázok 1: Práca v horizontálnom režime.
 2. Obrázok 2: V režime sklonu je rotačný laser potrebné nadvihnúť na strane ovládacieho panela.
 3. Obrázok 3: Odloženie alebo preprava v naklonenej pozícii. Práca vo vertikálnej polohe.
  • Rotačný laser držte tak, aby priehradka na batériu alebo akumulátor NESMEROVALI nahor a aby nemohla do nich vniknúť vlhkosť.

Vloženie/vybratie akumulátora

Image alternative
POZOR
Elektrické nebezpečenstvo. V dôsledku znečistenia kontaktov môže dôjsť k skratu.
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že kontakty akumulátora a prístroja sú zbavené cudzích telies.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Ak nie je akumulátor správne vložený, môže vypadnúť nadol.
 • Skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v prístroji, aby nespadol a neohrozil vás či iné osoby.
 1. Zasúvajte akumulátor dovtedy, kým bezpečne nezaskočí.
  • Rotačný laser je pripravený na zapnutie.
 2. Stlačte odisťovacie tlačidlo a podržte ho stlačené.
 3. Vytiahnite akumulátor.

Zapnutie rotačného lasera a práca v horizontálnej pozícii

Pred dôležitými meraniami skontrolujte presnosť rotačného lasera, najmä po tom, čo spadol na zem alebo bol vystavený nezvyčajným mechanickým vplyvom alebo po dlhšom skladovaní.
Image alternative
 1. Namontujte rotačný laser na vhodný držiak.
 2. Stlačte tlačidlo Image alternative.
  • Bliká LED zelenej farby, signalizujúca automatické nivelovanie.
  • Hneď ako bude nivelovanie dokončené, laserový lúč sa zapne, rotuje a LED automatického nivelovania bude nepretržite svietiť.
  Ako držiak je možné použiť držiak na stenu alebo statív. Uhol sklonu dosadacej plochy smie byť maximálne ±5°.

Manuálne vyrovnávanie so statívom v horizontálnom smere PRA 90

Rotačný laser je namontovaný na automatickom statíve PRA 90.
Prijímač laserového lúča PRA 30G, rotačný laser a automatický statív PRA 90 sú spárované.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a ovládací panel automatického statívu PRA 90 smerujú k sebe a majú priamy viditeľný kontakt.
Image alternative
 1. Stlačte na rotačnom laseri, na prijímači laserového lúča PRA 30G a na automatickom statíve PRA 90 tlačidlo Image alternative.
  • Prístroje sú pripravené na prevádzku.
 2. Na prestavenie roviny lasera nahor stlačte tlačidlo Image alternative na prijímači laserového lúča PRA 30G alebo tlačidlo so šípkou "nahor" na automatickom statíve PRA 90.
 3. Na prestavenie roviny lasera nadol stlačte tlačidlo Image alternative na prijímači laserového lúča PRA 30G alebo tlačidlo so šípkou "nadol" na automatickom statíve PRA 90.

Automatické vyrovnávanie so statívom v horizontálnom smere PRA 90

Rotačný laser je namontovaný na automatickom statíve PRA 90.
Prijímač laserového lúča PRA 30G, rotačný laser a automatický statív PRA 90 sú spárované.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a ovládací panel automatického statívu PRA 90 smerujú k sebe a majú priamy viditeľný kontakt.
Image alternative
 1. Stlačte na rotačnom laseri, na prijímači laserového lúča PRA 30G a na automatickom statíve PRA 90 tlačidlo Image alternative.
  • Prístroje sú pripravené na prevádzku.
 2. Držte značkovací zárez prijímača laserového lúča PRA 30G v nastavovanej cieľovej výške. Prijímač laserového lúča PRA 30G držte pokojne alebo zafixujte.
 3. Spusťte automatické vyrovnanie dvojitým ťuknutím na prijímači laserového lúča PRA 30G tlačidlom Image alternative alebo zvoľte funkciu prostredníctvom menu AUTO.
  • Automatický statív PRA 90 sa presúva nahor a nadol, kým nie je dosiahnutá táto pozícia. Pritom zaznie opakovaný akustický signál.
  • Keď je poloha dosiahnutá, rotačný laser sa niveluje. Úspešné ukončenie sa indikuje trvalým tónom 5 sekúnd. Krátko sa zobrazí symbol Image alternative.
  • Ak nebol proces automatického vyrovnávania úspešný, zaznejú krátke signály a krátko sa zobrazí symbol Image alternative.
 4. Skontrolujte nastavenie výšky na displeji.
 5. Odstráňte prijímač laserového lúča PRA 30G.
 6. Predčasné ukončenie automatického vyrovnania dvojitým ťuknutím na tlačidlo Image alternative na prijímači laserového lúča PRA 30G.

Manuálne vyrovnávanie vo vertikálnom smere

Rotačný laser je bezpečne vertikálne upevnený (statív, nástenný držiak, adaptér na fasády alebo na vytyčovaciu lavičku alebo leží na zadných rukovätiach). Referenčný bod (A) je umiestnený pod hlavou lasera (napr. klinec vo vytyčovacej lavičke alebo farebný bod na podlahe).
Prijímač laserového lúča PRA 30G a rotačný laser sú spárované.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a prijímacia strana rotačného lasera smerujú k sebe a majú priamy viditeľný kontakt. Najlepšia strana príjmu na rotačnom laseri je strana, na ktorej sa vkladá akumulátor.
Image alternative
 1. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
  • Rotačný laser sa niveluje a potom premieta stojaci laserový lúč nadol.
 2. Vyrovnajte rotačný laser tak, aby premietaná laserová čiara bola nasmerovaná presne na referenčný bod (A). Referenčný bod nie je bod kolmice!
 3. Na prestavenie roviny lasera doprava alebo doľava stlačte tlačidlo Image alternative, príp. Image alternative na prijímači laserového lúča PRA 30G.
  • Rotačný laser sa spustí s rotáciou po stlačení jedného z dvoch smerových tlačidiel.

Automatické vyrovnávanie vo vertikálnom smere

Rotačný laser je bezpečne vertikálne upevnený (statív, nástenný držiak, adaptér na fasády alebo na vytyčovaciu lavičku alebo leží na zadných rukovätiach). Referenčný bod (A) je umiestnený pod hlavou lasera (napr. klinec vo vytyčovacej lavičke alebo farebný bod na podlahe).
Prijímač laserového lúča PRA 30G a rotačný laser sú spárované.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a prijímacia strana rotačného lasera smerujú k sebe a majú priamy viditeľný kontakt. Najlepšia strana príjmu na rotačnom laseri je strana, na ktorej sa vkladá akumulátor.
Image alternative
 1. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
  • Rotačný laser sa niveluje a potom premieta stojaci laserový lúč nadol.
 2. Vyrovnajte rotačný laser tak, aby premietaná laserová čiara bola nasmerovaná presne na referenčný bod (A). Referenčný bod nie je bod kolmice!
 3. Držte značkovací zárez prijímača laserového lúča PRA 30G v nastavenej cieľovej rovine (B). Prijímač laserového lúča PRA 30G držte pokojne alebo zafixujte.
 4. Spusťte automatické vyrovnanie dvojitým ťuknutím na prijímači laserového lúča PRA 30G tlačidlom Image alternative alebo zvoľte funkciu prostredníctvom menu AUTO.
  • Hlava lasera sa otáča doprava a doľava, kým nedosiahne správnu polohu. Pritom zaznie opakovaný akustický signál.
  • Keď je poloha dosiahnutá, rotačný laser sa niveluje. Krátko sa zobrazí symbol Image alternative.
  • Ak nebol proces automatického vyrovnávania úspešný, zaznejú krátke signály a krátko sa zobrazí symbol Image alternative.
 5. Dvojité ťuknutie na prijímači laserového lúča PRA 30G tlačidlom Image alternative.
  • Počas automatického vyrovnania: Predčasné ukončenie automatického vyrovnania.

Automatické vyrovnávanie vo vertikálnom smere s funkciou sledovania

Rotačný laser je bezpečne vertikálne upevnený (statív, nástenný držiak, adaptér na fasády alebo na vytyčovaciu lavičku alebo leží na zadných rukovätiach). Referenčný bod (A) je umiestnený pod hlavou lasera (napr. klinec vo vytyčovacej lavičke alebo farebný bod na podlahe).
Prijímač laserového lúča PRA 30G a rotačný laser sú spárované.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a prijímacia strana rotačného lasera smerujú k sebe a majú priamy viditeľný kontakt. Najlepšia strana príjmu na rotačnom laseri je strana, na ktorej sa vkladá akumulátor.
 1. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
  • Rotačný laser sa niveluje a potom premieta stojaci laserový lúč nadol.
 2. Vyrovnajte rotačný laser tak, aby premietaná laserová čiara bola nasmerovaná presne na referenčný bod (A). Referenčný bod nie je bod kolmice!
 3. Držte značkovací zárez prijímača laserového lúča PRA 30G v nastavenej cieľovej rovine (B). Prijímač laserového lúča PRA 30G držte pokojne alebo zafixujte.
 4. Stlačte na PRA 30G tlačidlo Image alternative, aby ste vyvolali menu AUTO. Spusťte automatické vyrovnávanie s funkciou sledovania Image alternative.
  • Hlava lasera sa otáča doprava a doľava, kým nedosiahne správnu polohu. Pritom zaznie opakovaný akustický signál.
  • Keď je poloha dosiahnutá, rotačný laser sa niveluje. Symbol Image alternative sa krátko zobrazí a akustický signál skončí.
  • Rotačný laser sa zapne do režimu sledovania. Menšie odchýlky sa automaticky vyrovnajú vonkajšími vplyvmi a laserový lúč sa bude udržiavať vo výške značkovacieho zárezu na prijímači laserového lúča.
  • Ak nebol proces automatického vyrovnávania úspešný, zaznejú krátke signály a krátko sa zobrazí symbol Image alternative.
 5. Prijímač laserového lúča PRA 30G neodstraňujte z cieľovej roviny, kým je režim sledovania aktívny.
 6. Dvojité ťuknutie na prijímači laserového lúča PRA 30G tlačidlom Image alternative.
  • Počas automatického vyrovnania: Predčasné ukončenie automatického vyrovnania.
  • Pri aktívnej funkcii sledovania: Ukončite funkciu sledovania.

Manuálne nastavenie sklonu

Rotačný laser je v závislosti od spôsobu použitia namontovaný alebo bezpečne postavený.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a rotačný laser sú spárované.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a prijímacia strana rotačného lasera smerujú k sebe a majú priamy viditeľný kontakt. Najlepšia strana príjmu na rotačnom laseri je strana, na ktorej sa vkladá akumulátor.
Image alternative
 1. Nastavte pozíciu rotačného lasera buď na hornej alebo na dolnej hrane naklonenej roviny.
 2. Vyrovnajte rotačný laser zameriavacím zariadením na hlave paralelne k naklonenej rovine.
 3. Na rotačnom laseri a prijímači laserového lúča stlačte PRA 30G tlačidlo Image alternative.
  • Hneď ako bude nivelovanie dokončené, laserový lúč sa zapne, rotuje a LED automatického nivelovania bude nepretržite svietiť.
 4. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
  • Na rotačnom laseri svieti nepretržite LED režimu sklonu.
  • Na prijímači laserového lúča PRA 30G sa zobrazí symbol pre režim sklonu.
 5. Nakloňte rovinu lasera tlačidlami Image alternative alebo Image alternative prijímača laserového lúča.
  Pri manuálnom nastavovaní sklonu rotačný laser jednorazovo niveluje rovinu lasera a následne ju jednorazovo zafixuje. Berte na vedomie, že tento rotačný laser nevyrovnáva naklonenú rovinu lasera voči prípadnej odchýlke, ktorá je spôsobená zmenou podmienok okolia a/alebo premiestnením upevnenia. Vibrácie, zmeny teploty alebo ostatné vplyvy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu dňa, môžu mať vplyv na pozíciu roviny lasera.

Nastavenie sklonu s adaptérom na nastavenie sklonu PRA 79

Adaptér na nastavenie sklonu PRA 79 možno v závislosti od spôsobu použitia namontovať na statív alebo nástenný držiak.
Uhol sklonu adaptéra na nastavenie sklonu PRA 79 je nastavený na 0°.
 1. Namontujte rotačný laser na adaptér na nastavenie sklonu PRA 79. Dodržiavajte návod adaptéra na nastavenie sklonu PRA 79. Ovládací panel rotačného lasera smeruje k vám.
 2. Nastavte pozíciu rotačného lasera buď na hornej alebo na dolnej hrane naklonenej roviny.
 3. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
  • Hneď ako bude nivelovanie dokončené, laserový lúč sa zapne, rotuje a LED automatického nivelovania bude nepretržite svietiť.
 4. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
  • Na rotačnom laseri svieti nepretržite LED režimu sklonu.
 5. Nastavte požadovaný uhol sklonu na adaptéri na nastavenie sklonu PRA 79.
  Pri manuálnom nastavovaní sklonu rotačný laser jednorazovo niveluje rovinu lasera a následne ju jednorazovo zafixuje. Berte na vedomie, že tento rotačný laser nevyrovnáva naklonenú rovinu lasera voči prípadnej odchýlke, ktorá je spôsobená zmenou podmienok okolia a/alebo premiestnením upevnenia. Vibrácie, zmeny teploty alebo ostatné vplyvy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu dňa, môžu mať vplyv na pozíciu roviny lasera.

Automatické nastavenie sklonu

Rotačný laser je v závislosti od spôsobu použitia namontovaný alebo bezpečne postavený.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a rotačný laser sú spárované.
Prijímač laserového lúča PRA 30G a prijímacia strana rotačného lasera smerujú k sebe a majú priamy viditeľný kontakt. Najlepšia strana príjmu na rotačnom laseri je strana, na ktorej sa vkladá akumulátor.
Image alternative
 1. Nastavte pozíciu rotačného lasera buď na hornej alebo na dolnej hrane naklonenej roviny.
 2. Na rotačnom laseri a prijímači laserového lúča stlačte PRA 30G tlačidlo Image alternative.
  • Hneď ako bude nivelovanie dokončené, laserový lúč sa zapne, rotuje a LED automatického nivelovania bude nepretržite svietiť.
 3. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
  • Na rotačnom laseri svieti nepretržite LED režimu sklonu.
  • Na prijímači laserového lúča PRA 30G sa zobrazí symbol pre režim sklonu.
 4. Umiestnite značkovací zárez prijímača laserového lúča PRA 30G na inej hrane naklonenej roviny.
 5. Spusťte automatické vyrovnanie dvojitým ťuknutím na prijímači laserového lúča PRA 30G tlačidlom Image alternative alebo zvoľte funkciu prostredníctvom menu AUTO.
  • Rotačný laser automaticky nakláňa rovinu lasera na osi X, kým sa nedosiahne značkovací zárez prijímača laserového lúča PRA 30G. Pritom zaznie opakovaný akustický signál.
  • Keď je poloha dosiahnutá, rotačný laser sa niveluje na osi Y. Úspešné ukončenie sa indikuje trvalým tónom 5 sekúnd. Krátko sa zobrazí symbol Image alternative.
  • Ak nebol proces automatického vyrovnávania úspešný, zaznejú krátke signály a krátko sa zobrazí symbol Image alternative.
 6. Predčasné ukončenie automatického sklonu dvojitým ťuknutím na prijímači laserového lúča PRA 30G tlačidlom Image alternative.
  Ak rotačný laser spustí automatické vyhľadávanie v nesprávnom smere, stlačte tlačidlo Image alternative, aby sa zmenil smer vyhľadávania.

Manuálna funkcia Scanline

 1. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
 2. Rovinu lasera dajte do požadovanej polohy/výšky. Funkcia Scanline je k dispozícii v horizontálnom, vertikálnom režime aj v režime sklonu.
 3. Stlačte na PRA 30G tlačidlo Image alternative, aby ste vyvolali menu.
 4. Zvoľte položku menu Funkcia Scanline Image alternative.
 5. Cez podmenu na nastavenie šírky línie môžete nastaviť šírku skenovacej línie v štyroch stupňoch.
 6. Symbolmi Image alternativeImage alternative môžete presúvať skenovaciu líniu doľava a doprava. Prijímač laserového lúča pritom už nemusí byť v laserovom lúči.

Automatická funkcia Scanline

 1. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
 2. Rovinu lasera dajte do požadovanej polohy/výšky. Funkcia Scanline je k dispozícii v horizontálnom, vertikálnom režime aj v režime sklonu.
 3. Stlačte na PRA 30G tlačidlo Image alternative, aby ste vyvolali menu AUTO.
 4. Spusťte automatickú funkciu Scanline Image alternative.
 5. Prijímač laserového lúča dajte do požadovanej polohy. Rotačný laser automaticky koncentruje lúč na skrátenú líniu v oblasti prijímača laserového lúča.
  Šírka skenovacej línie sa môže nastaviť prostredníctvom menu prístroja PRA 30G. Čím užšia skenovacia línia sa zvolí, tým sa bude javiť svetlejšia.
 6. Cez položku menu Funkcia Scanline sa symbolmi Image alternativeImage alternative môže presúvať línia doľava a doprava. Prijímač laserového lúča pritom už nemusí byť v laserovom lúči.

Deaktivovanie funkcie varovania pri otrase

 1. Stlačte na rotačnom laseri tlačidlo Image alternative.
 2. Stlačte tlačidlo Image alternative.
  • Nepretržité svietenie LED pre deaktivovanie funkcie varovania pri otrase signalizuje, že funkcia je deaktivovaná.
  Na návrat do štandardného režimu vypnite rotačný laser a opätovne ho zapnite.

Obsluha prijímača laserového lúča

Vloženie batérií do prijímača laserového lúča

Image alternative
 • Vložte batérie do prijímača laserového lúča.
  Používajte iba batérie vyrobené podľa medzinárodných štandardov.

Párovanie rotačného lasera a prijímača laserového lúča PRA 30G

 1. Umiestnite obidva prístroje navzájom vo vzdialenosti cca 0,5 m. Stlačte súčasne na obidvoch prístrojoch tlačidlo Image alternative a podržte ho stlačené aspoň 3 sekundy.
  • Úspešné spárovanie sa potvrdí blikaním všetkých LED na rotačnom laseri a zvukovým signálom na prijímači laserového lúča PRA 30G. Na prijímači laserového lúča sa krátko zobrazia symboly Image alternativeImage alternative.
  • Prístroje sú spárované.
  • Rotačný laser a prijímač laserového lúča sa vypnú.
 2. Prístroje opäť zapnite.

Párovanie statívu PRA 90 a prijímača laserového lúča PRA 30G

 1. Umiestnite obidva prístroje navzájom vo vzdialenosti cca 0,5 m. Stlačte súčasne na obidvoch prístrojoch tlačidlo Image alternative a podržte ho stlačené aspoň 3 sekundy.
  • Úspešné spárovanie sa potvrdí blikaním všetkých LED na rotačnom laseri PRA 90 a zvukovým signálom na prijímači laserového lúča PRA 30G. Na prijímači laserového lúča sa krátko zobrazia symboly Image alternativeImage alternative.
  • Prístroje sú spárované.
  • Automatický statív a prijímač laserového lúča sa vypnú.
 2. Prístroje opäť zapnite.
  • Na prijímači laserového lúča sa zobrazí rotačný laser a automatický statív.

Prijímanie lasera s prijímačom laserového lúča

 1. Na prijímači laserového lúča stlačte tlačidlo Image alternative.
 2. Držte prijímač laserového lúča otočený okienkom na detekciu priamo do roviny laserového lúča.
 3. Prijímač laserového lúča držte počas vyrovnávania pokojne a dbajte na voľný výhľad medzi prijímačom laserového lúča a rotačným laserom.
  • Zachytenie laserového lúča je signalizované opticky a akusticky.
  • Prijímač laserového lúča zobrazuje vzdialenosť od rotačného laseru.
  • Prijímač laserového lúča sa dá používať pre vzdialenosti (okruhy) do 300 m.

Vysvetlenie možností menu

 • Na vyvolanie menu stlačte tlačidlo Image alternative.
 • Na pohybovanie v menu použite tlačidlá Image alternativeImage alternative.
 • Zvolený symbol sa zobrazí s čiernym pozadím. Príklad: Image alternative
 • Aktívne nastavenie sa zobrazí s čiernym rámom. Príklad: Image alternative
 • Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo Image alternative.
Hlavné menu
Image alternative Funkcia označovania
Image alternative Rýchlosť rotovania
Image alternative Nastavenia rotačného lasera
Image alternative Nastavenia prijímača laserového lúča
Image alternative Informácie
Image alternative Späť. Bez zmeny sa dostanete do nadradenej úrovne alebo opustíte menu.
Menu Funkcia označovania
Image alternative Menu Nastavenie šírky línie (zobrazená je aktuálne nastavená šírka)
Image alternative Presunutie línie doľava
Image alternative Presunutie línie doprava
Podmenu Nastavenie šírky línie
Image alternative Široká
Image alternative Stredný
Image alternative Úzka
Image alternative Bod
Menu Rýchlosť rotovania
Image alternative 300 otáčok za minútu
Image alternative 600 otáčok za minútu
Image alternative 1 200 otáčok za minútu
Menu Nastavenia rotačného lasera
Image alternative Režim spánku
Image alternative Varovanie pri otrase
Image alternative Vypnutie oblastí lúča
Podmenu Varovanie pri otrase
Image alternative Stupeň 1, vysoká citlivosť
Image alternative Stupeň 2, stredná citlivosť
Image alternative Stupeň 3, nízka citlivosť
Podmenu Režim spánku
Image alternative Režim spánku zap.
Image alternative Režim spánku vyp.
Podmenu Vypnutie oblastí lúča
Image alternative Príklad: Oblasť lúča vľavo hore aktivovaná
Image alternative Príklad: Oblasť lúča vľavo hore deaktivovaná
Image alternative Ďalšie oblasti lúča sa aktivujú a deaktivujú tým istým spôsobom.
Menu Nastavenia prijímača laserového lúča
Image alternative Hlasitosť
Image alternative Presnosť
Podmenu Hlasitosť
Image alternative Akustický signál je vypnutý
Image alternative Hlasitosť stupeň 1
Image alternative Hlasitosť stupeň 2
Image alternative Hlasitosť stupeň 3
Podmenu Presnosť
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Menu Informácie
Image alternative Verzie softvéru
Image alternative Termín servisu
Image alternative QR kód
Menu AUTOStlačte jedenkrát tlačidlo Image alternative, aby ste vyvolali menu AUTO.
Image alternative Automatické vyrovnávanie
Image alternative Automatické vyrovnávanie s funkciou sledovania
Image alternative Automatická funkcia Scanline

Prijímač laserového lúča s držiakom PRA 83

Image alternative
 1. Vložte prijímač laserového lúča šikmo zhora do gumeného puzdra PRA 83.
 2. Teraz zatlačte prijímač laserového lúča do gumeného puzdra tak, aby bol prijímač laserového lúča úplne obalený.
 3. Zasuňte gumené puzdro na magnetický úchopový prvok.
 4. Stlačte tlačidlo Image alternative.
 5. Otvorte otočnú rukoväť úchopového prvku.
 6. Upevnite držiak prijímača PRA 83 na teleskope alebo nivelačnej tyči a zafixujte ho zatočením otočnej rukoväti.
  • Prijímač laserového lúča je pripravený na meranie.

Prijímač laserového lúča s držiakom PRA 80

Image alternative
 1. Otvorte uzáver prístroja PRA 80 a vložte prijímač laserového lúča.
 2. Zatvorte uzáver prístroja PRA 80.
 3. Stlačte tlačidlo Image alternative.
 4. Otvorte otočnú rukoväť úchopového prvku.
 5. Upevnite držiak prijímača PRA 80 na teleskopickej alebo nivelačnej tyči a zafixujte ho zatočením otočnej rukoväti.
  • Prijímač laserového lúča je pripravený na meranie.

Prijímač laserového lúča s držiakom PRA 81

Image alternative
 1. Otvorte uzáver prístroja PRA 81 a vložte prijímač laserového lúča.
 2. Zatvorte uzáver prístroja PRA 81.
 3. Stlačte tlačidlo Image alternative.
 4. Držte prijímač laserového lúča otočený okienkom na detekciu priamo do roviny laserového lúča.
 5. Nastavte pozíciu prijímača laserového lúča tak, aby indikátor vzdialenosti zobrazoval hodnotu 0 .
 6. Zmerajte požadovanú vzdialenosť pomocou meracieho pásma.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o prístroj
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
Starostlivosť o lítium-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt ich poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • Pri poškodeniach a/alebo poruchách fungovania akumulátorové náradie neprevádzkujte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou o náradie a opravami pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Čistenie okienka na výstup laserového lúča
 • Z okienka na výstup laserového lúča sfúknite prach.
 • Okienka na výstup laserového lúča sa nedotýkajte prstami.
  Príliš drsný materiál na čistenie môže poškriabať sklo, a tým ovplyvniť presnosť prístroja. Nepoužívajte žiadne iné kvapaliny okrem čistého alkoholu alebo vody, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
  Vybavenie sušte pri dodržaní hraničných hodnôt teploty.

Servis meracej techniky Hilti

Servis meracej techniky značky Hilti vykonáva kontrolu a v prípade odchýlky aj opätovnú nápravu a novú kontrolu zhody so špecifikáciou prístroja. Zhoda so špecifikáciou v čase skúšky je písomne potvrdzovaná servisným certifikátom. Odporúča sa:
 • Zvoliť vhodný interval preverovania, v závislosti od používania.
 • Po mimoriadnom zaťažovaní prístroja, pred dôležitými prácami, avšak minimálne jedenkrát ročne nechajte vykonať kontrolu servisom meracej techniky značky Hilti .
Kontrola servisom meracej techniky Hilti nezbavuje používateľa povinnosti vykonávania kontroly prístroja pred a počas používania.

Kontrola presnosti merania

Aby bolo možné dodržať technické špecifikácie, mal by byť prístroj pravidelne kontrolovaný (minimálne pred každým väčším/relevantným meraním).
Po páde prístroja z väčšej výšky by sa mala skontrolovať jeho funkčnosť. Pri nasledujúcich podmienkach je možné vychádzať z toho, že prístroj funguje bezchybne:
 • Pri páde nebola prekročená výška pádu uvedená v technických údajoch.
 • Prístroj fungoval bezchybne aj pred pádom.
 • Prístroj nebol pri páde mechanicky poškodený (napríklad zlomením päťbokého hranola).
 • Prístroj počas práce vytvára rotujúci laserový lúč.

Kontrola horizontálnej hlavnej a priečnej osi

Image alternative
 1. Postavte statív vo vzdialenosti cca 20 m od steny a vyrovnajte hlavu statívu v horizontálnom smere pomocou vodováhy.
 2. Namontujte prístroj na statív a hlavu prístroja zarovnajte na stenu pomocou zárezu na zamierenie.
 3. Obrázok a: Pomocou prijímača zachyťte jeden bod (bod 1) a označte si ho na stene.
 4. Otočte prístroj okolo osi prístroja v smere hodinových ručičiek o 90º. Pri tom nesmiete zmeniť výšku prístroja.
 5. Obrázok b: Prijímačom laserového lúča zachyťte druhý bod (bod 2) a označte si ho na stene.
 6. Obrázok c a d: Obidva predchádzajúce úkony ešte dvakrát zopakujte a pomocou prijímača zachyťte bod 3 a bod 4 a označte si ich na stene.
  Pri starostlivom vykonaní by mala byť vertikálna vzdialenosť obidvoch označených bodov 1 a 3 (na hlavnej osi), príp. bodov 2 a 4 (na priečnej osi) vždy < 2 mm (pri 20 m). V prípade väčšej odchýlky odošlite prístroj na kalibráciu do servisného strediska spoločnosti Hilti .

Kontrola vertikálnej osi

Image alternative
 1. Postavte prístroj vertikálne podľa možnosti na čo najrovnejšiu podlahu do vzdialenosti cca 1 až 10 m od steny.
 2. Rukoväti vyrovnajte paralelne k stene.
 3. Zapnite prístroj a na podlahe si označte referenčný bod (R).
 4. Pomocou prijímača si na dolnom konci steny označte bod (A).
 5. Pomocou prijímača si vo výške cca 10 m označte bod (B).
 6. Otočte prístroj o 180° a zarovnajte ho na referenčný bod (R) na podlahe a na dolnom označenom bode (A) na stene. Môžete na to použiť aj automatické vyrovnanie.
 7. Vyrovnajte vertikálnu rovinu lasera automaticky.
 8. Pomocou prijímača si vo výške cca 10 m označte bod (C).
  • Pri starostlivom vykonaní týchto úkonov by mala byť horizontálna vzdialenosť medzi obidvomi označenými bodmi (B) a (C) < 2 mm (pri 10 m). V prípade väčšej odchýlky odošlite prístroj na kalibráciu do servisného strediska spoločnosti Hilti .

Preprava a skladovanie

Preprava a skladovanie

Preprava akumulátorového náradia a akumulátorov
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Prístroj nefunguje.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s počuteľným zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Prístroj vykazuje chybu.
 • Vypnite a opäť zapnite prístroj. Ak chyba pretrváva, kontaktujte servis Hilti .
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako je obvyklé.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Akumulátor pomaly zahrejte na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným zacvaknutím.
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Príliš veľké vytváranie tepla v prístroji alebo v akumulátore.
Elektrická porucha
 • Ihneď vypnite prístroj, vyberte akumulátor, prezrite ho, nechajte ho ochladnúť a kontaktujte servis firmy Hilti .
Image alternative
Závažná chyba. Na rotačnom laseri blikajú všetky LED.
Závažná chyba. Hlásenie sa uskutoční vždy s príslušným symbolom.
 • Ďalej nemožno pracovať. Všetky prístroje vypnite a znova zapnite.
Image alternative
Varovanie
Varovné hlásenie sa uskutoční vždy s príslušným symbolom.
 • Riešenia nájdete pod príslušným symbolom.
Image alternative
Párovanie bolo neúspešné
Párovanie rotačného lasera a prijímača laserového lúča nie je možné.
 • Postupujte presne podľa návodu párovania prístrojov.
Image alternative
Párovanie bolo neúspešné
Párovanie statívu a prijímača laserového lúča je možné.
 • Postupujte presne podľa návodu párovania prístrojov.
Image alternative
Varovanie pri otrase
Varovanie pri otrase bolo spustené.
 • Postarajte sa, aby bol rotačný laser postavený stabilne na mieste bez vibrácií.
 • Zmeňte citlivosť funkcie varovania pri otrase.
Image alternative
Varovanie Poloha lasera
Laser je príliš naklonený, nivelácia nie je možná.
 • Dajte laser podľa možnosti do rovnej polohy.
Image alternative
Varovanie Sklon
Prijímač laserového lúča je mimo automatickej oblasti sklonu.
Image alternative
Varovanie Režim sledovania
Funkcia sledovania nie je možná alebo prerušená.
 • Skontrolujte umiestnenie rotačného lasera a prijímača laserového lúča a v prípade potreby prístroje znova vyrovnajte.
 • Odstráňte prekážky z roviny lasera.
 • Potom znova spusťte funkciu sledovania.
Image alternative
Varovanie Nastavenie výšky
Automatické nastavenie výšky nie je možné.
 • Statív nie je spárovaný. Spárujte statív, rotačný laser a prijímač laserového lúča.
 • Zapnite statív.
 • Zapnite rotačný laser.
Image alternative
Stav nabitia akumulátora na rotačnom laseri je nízky.
Stav nabitia akumulátora na rotačnom je nízky.
 • Nabite akumulátor.
Image alternative
Stav nabitia akumulátora na prijímači laserového lúča je nízky.
Stav nabitia akumulátora na prijímači laserového lúča je nízky.
 • Nabite akumulátor.
Image alternative
Stav nabitia akumulátora na statíve je nízky.
Stav nabitia akumulátora na statíve je nízky.
 • Nabite akumulátor.
Image alternative
Režim spánku je aktivovaný.
Prístroj je v režime spánku.

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r7677226.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .