Jazyk

AG 230-27DB

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu očí
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Menovité otáčky
Image alternative Priemer
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Uhlová brúska
AG 230-27DB
Generácia
04
Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tu opísaný výrobok je v súlade s platnými smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Werkzeuge | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri rozptýlení pozornosti môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu (podľa druhu použitia elektrického náradia) znižuje riziko poranenia.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Presvedčte sa, že elektrické náradie je vypnuté, prv než ho zapojíte do siete, pred jeho uchopením alebo prenášaním. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nástroj alebo kľúč, ponechaný v pohybujúcom sa náradí, môže spôsobiť úraz.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice nepribližujte do blízkosti pohybujúcich sa častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa časti.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Spoločné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa brúsenia, brúsenia s použitím brúsneho papiera, práce s drôtenými kefami, leštenia a rezania:

 • Toto elektrické náradie sa používa ako brúska a ako rezacie náradie. Dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, znázornenia a údaje, ktoré dostanete spolu s náradím. V prípade nerešpektovania nasledujúcich pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo k závažným poraneniam.
 • Toto elektrické náradie nie je vhodné na brúsenie pomocou brúsneho papiera, prácu s drôtenými kefami a na leštenie. Používanie elektrického náradia na účely, na ktoré nie je určené, môže zapríčiniť vznik ohrození a poranení.
 • Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom určené a odporúčané špeciálne pre toto elektrické náradie. Len to, že nejaké príslušenstvo sa dá upevniť na vaše elektrické náradie, ešte nie je zárukou bezpečného používania.
 • Prípustné otáčky vkladacieho nástroja musia byť minimálne také vysoké, ako sú najvyššie otáčky uvedené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie ako je prípustné, sa môže rozlomiť a odletieť.
 • Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja musia zodpovedať rozmerom vášho elektrického náradia. Vkladacie nástroje s nesprávnymi rozmermi nemusia byť dostatočne zakryté alebo kontrolované.
 • Vkladacie nástroje so závitovou vložkou musia byť presne vhodné na závit brúsneho vretena. Pri vkladacích nástrojoch, ktoré sa montujú prostredníctvom príruby, musí byť priemer otvoru vkladacieho nástroja vhodný k priemeru upínania príruby. Vkladacie nástroje, ktoré sa neupevnia na elektrické náradie presne, sa otáčajú nerovnomerne, veľmi intenzívne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
 • Nepoužívajte žiadne poškodené vkladacie nástroje. Pred každým použitím takých vkladacích nástrojov ako sú brúsne kotúče, skontrolujte, či na brúsnych kotúčoch nie sú vyštrbenia a trhliny, či brúsne taniere nemajú trhliny, nie sú poškodené alebo príliš opotrebované, pri drôtených kefách skontrolujte uvoľnené alebo zlomené drôty. Po páde elektrického náradia alebo vkladacieho nástroja skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo použite nepoškodený vkladací nástroj. Ak ste vkladací nástroj skontrolovali a nasadili, zdržiavajte sa vy a aj osoby nachádzajúce sa v blízkosti mimo úrovne rotujúceho vkladacieho nástroja. Náradie nechajte spustené jednu minútu na najvyšších otáčkach. Poškodené vkladacie nástroje sa väčšinou zlomia už počas tohto testu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. V závislosti od spôsobu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, chrániče očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte masku proti prachu, chrániče sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktoré vás ochránia pred drobnými čiastočkami pochádzajúcimi z brúsenia a materiálu. Zrak si chráňte pred odlietavajúcimi cudzími telesami, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych činnostiach. Ochranná maska alebo maska na ochranu dýchacích ciest musí odfiltrovať prach vznikajúci pri používaní. Pri dlhodobom vystavení veľkému hluku môže dôjsť k strate sluchu.
 • Dbajte na bezpečný odstup iných osôb od vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do oblasti vášho pracoviska, musí používať prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Úlomky obrobku alebo zlomených vkladacích nástrojov môžu prudko vyletieť a spôsobiť poranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte elektrické náradie len za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Pri strate kontroly nad náradím môže dôjsť k zachyteniu alebo prerezaniu sieťového kábla a vaša ruka alebo vaše rameno sa môžu dostať do oblasti otáčajúceho sa vkladacieho nástroja.
 • Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, než sa úplne zastaví vkladací nástroj. Rotujúci vkladací nástroj sa môže dostať do styku s odkladacou plochou, kvôli čomu môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.
 • Elektrické náradie nikdy neponechávajte spustené vtedy, keď ho prenášate. Otáčajúci sa vkladací nástroj môže pri náhodnom kontakte zachytiť váš odev a vkladací nástroj môže spôsobiť poranenia tela.
 • Pravidelne čistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie vášho elektrického náradia. Ventilátor motora vťahuje prach do krytu a intenzívne hromadenie kovového prachu môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Tieto materiály sa od odlietavajúcich iskier môžu vznietiť.
 • Nepoužívajte žiadne také vkladacie nástroje, ktoré si vyžadujú tekuté chladiace médiá. Použitie vody alebo iných chladiacich médií môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Spätný ráz a príslušné bezpečnostné upozorneniaSpätný ráz je náhla reakcia v dôsledku zaseknutého alebo zablokovaného rotujúceho vkladacieho nástroja, ako je brúsny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa atď. Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho vkladacieho nástroja. Tým sa nekontrolované elektrické náradie vymrští proti smeru otáčania vkladacieho nástroja na mieste zablokovania.
Keď sa napr. brúsny kotúč zasekne alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča prenikajúca do obrobku zachytiť a tým spôsobiť vylomenie brúsneho kotúča alebo spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej, podľa smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa pritom môžu aj zlomiť.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú opísané ďalej.
 • Elektrické náradie vždy pevne držte a zaujmite pozíciu tela a ramien, umožňujúcu zachytenie síl vznikajúcich pri spätnom ráze. Vždy používajte prídavnú rukoväť (ak je k dispozícii), aby ste vždy mali čo najlepšiu kontrolu nad silami pôsobiacimi pri spätnom ráze alebo nad reakčnými momentmi pri rozbehu. Obsluhujúca osoba dokáže pri dodržaní vhodných bezpečnostných opatrení zvládnuť sily pôsobiace pri spätnom ráze a reakčné sily.
 • Nikdy nedávajte ruku do blízkosti otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Vkladací nástroj vám môže pri spätnom ráze prebehnúť cez ruku.
 • Zabráňte tomu, aby sa vaše telo dostalo do oblasti, do ktorej sa elektrické náradie pohybuje pri spätnom ráze. Spätný ráz vymrští elektrické náradie do opačného smeru voči pohybu brúsneho kotúča na mieste zablokovania.
 • Mimoriadne opatrne postupujte v oblasti rohov, ostrých hrán a podobne. Zabráňte tomu, aby sa vkladacie nástroje odrazili naspäť od obrobku a zasekli sa. Rotujúci vkladací nástroj má sklon k zasekávaniu pri práci v rohoch, na ostrých hranách alebo pri odrazení sa. To zapríčiňuje stratu kontroly alebo spätný ráz.
 • Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový kotúč/list. Takéto vkladacie nástroje sú častokrát príčinou vzniku spätného rázu alebo straty kontroly nad elektrickým náradím.
Osobitné bezpečnostné upozornenia pri brúsení a rezaní:
 • Používajte výlučne brúsne telesá, ktoré sú schválené pre vaše elektrické náradie a pre tieto brúsne telesá použite určený ochranný kryt. Brúsne telesá, ktoré nie sú určené pre elektrické náradie, nemôžu byť dostatočne zakryté a sú nebezpečné.
 • Brúsne kotúče s prelisom (so zakrivením) musia byť namontované tak, aby ich brúsna plocha nevyčnievala cez úroveň okraja ochranného krytu. Neodborne namontovaný brúsny kotúč, ktorý prečnieva cez úroveň okraja ochranného krytu, sa nedá dostatočne prekryť.
 • Na elektrickom náradí musí byť bezpečným spôsobom namontovaný ochranný kryt a kvôli dosiahnutiu najvyššej miery bezpečnosti musí byť nastavený tak, aby k používateľovi smerovala čo najmenšia nekrytá časť brúsneho telesa. Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhujúcu osobu pred úlomkami, náhodným kontaktom s brúsnym telesom, ako aj pred iskrami, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie odevu.
 • Brúsne telesá sa smú používať iba na odporúčané možnosti použitia. Napríklad: nikdy nebrúste bočnou plochou rezacieho kotúča. Rezacie kotúče sú určené na úber materiálu hranou kotúča. Pri pôsobení bočnej sily sa toto brúsne teleso môže zlomiť.
 • Vždy používajte nepoškodené upínacie príruby správnej veľkosti a tvaru pre vami vybraný brúsny kotúč. Vhodné príruby podopierajú brúsny kotúč a znižujú tak riziko zlomenia brúsneho kotúča. Príruby pre rezacie kotúče sa od prírub pre iné brúsne kotúče môžu líšiť.
 • Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z väčšieho elektrického náradia. Brúsne kotúče pre väčšie elektrické náradie nie sú dimenzované na vyššie otáčky menšieho elektrického náradia a môžu sa zlomiť.
Ďalšie osobitné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa rezania:
 • Zabráňte zablokovaniu rezacieho kotúča alebo aplikovaniu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte žiadne príliš hlboké rezy. Preťaženie rezacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náchylnosť k spriečeniu alebo zablokovaniu, a tým aj možnosť spätného rázu alebo zlomenia brúsneho telesa.
 • Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rezacím kotúčom. Ak rezací kotúč v obrobku posuniete smerom od seba, môže elektrické náradie s rotujúcim kotúčom v prípade spätného rázu prudko vyraziť smerom k vám.
 • V prípade zaseknutia rezacieho kotúča alebo pri prerušení práce vypnite náradie a pokojne ho držte, kým sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte ešte rotujúci rezací kotúč vyťahovať z rezu, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia.
 • Náradie nikdy znovu nezapínajte, kým sa nachádza v obrobku. Počkajte, kým rezací kotúč nedosiahne plné otáčky a až potom opatrne pokračujte v reze. V opačnom prípade sa kotúč môže zachytiť, vyskočiť z obrobku alebo zapríčiniť spätný ráz.
 • Dosky alebo veľké obrobky podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu kvôli zaseknutému rezaciemu kotúču. Veľké obrobky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Obrobok musí byť podopretý na obidvoch stranách kotúča, a to tak v blízkosti deliaceho rezu, ako aj na hrane.
 • Mimoriadne opatrne postupujte pri "rezoch so zanorením" do existujúcich stien alebo iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Zanárajúci sa rezací kotúč môže pri zarezaní do plynových alebo vodovodných potrubí, elektrických vedení alebo iných objektov zapríčiniť spätný ráz.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – hrozí nebezpečenstvo poranenia!
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Rezacie kotúče nepoužívajte na hrubé obrusovanie.
 • Vkladací nástroj a prírubu pevne dotiahnite. Ak vkladací nástroj a príruba nie sú pevne dotiahnuté, hrozí po vypnutí riziko, že sa vkladací nástroj pri brzdení prostredníctvom motora náradia uvoľní od vretena.
 • Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa manipulácie a odkladania brúsnych kotúčov.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Aretačné tlačidlo vretena
 2. Závitové puzdro pre rukoväť
 3. Odkladací výstupok
 4. Vypínač
 5. Bezpečnostný spúšťací prvok
 6. Bočná rukoväť
 7. Upínací kľúč
 8. Upínacia matica
 9. Rýchloupínacia matica Kwik lock (voliteľný doplnok)
 10. Rezací kotúč
 11. Ochranný kryt
 12. Upínacia páčka
 13. Nastavovacia skrutka
 14. Vreteno
 15. Upínacia príruba (upevnená na náradí)
 16. Odisťovacia páčka (pre otáčaciu rukoväť)

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedená elektricky napájaná uhlová brúska. Je určená na rezanie a hrubé obrusovanie kovových a minerálnych materiálov bez použitia vody. Smie sa používať iba na brúsenie/rezanie nasucho.

Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.
 • Rezanie, vytváranie drážok a hrubé obrusovanie minerálnych materiálov je prípustné len pri použití zodpovedajúceho ochranného krytu (dostupný voliteľne).

 • Pri opracovávaní minerálnych podkladov, ako je betón alebo kameň, sa odporúča používať kryt na odsávanie prachu prispôsobený na vhodný vysávač Hilti .

Rozsah dodávky

Uhlová brúska, ochranný kryt, bočná rukoväť, upínacia príruba, upínacia skrutka, upínací kľúč, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.group

Obmedzenie rozbehového prúdu

Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu znižuje prúd pri zapnutí náradia do tej miery, aby nedošlo k aktivovaniu istenia v elektrickej sieti. Zabráni sa tým trhavému rozbehu náradia.

Konštantná/regulačná elektronika

Elektronická regulácia otáčok udržuje otáčky medzi voľnobehom a záťažou takmer na konštantnej úrovni. Znamená to optimálne opracúvanie materiálu pri konštantných pracovných otáčkach.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika rozpozná hroziace riziko zaseknutia kotúča a vypnutím náradia zabráni ďalšiemu otáčaniu brúsneho vretena.
Keď sa systém ACT spustil, uveďte náradie znova do prevádzky. Na vykonanie tohto úkonu vypínač najprv uvoľnite a potom opäť ho zapnite.
Pri výpadku systému ATC ešte elektrické náradie beží so silne redukovanými otáčkami a krútiacim momentom. Náradie dajte preskúšať v servisnom stredisku Hilti .

Integrovaná brzda

Integrovanou brzdou sa redukuje čas dobehu vkladacieho nástroja až do zastavenia.
Táto funkcia je k dispozícii len dovtedy, kým je náradie elektricky napájané.

Prúdová ochrana spotrebiča

Prúdová ochrana motora kontroluje odber prúdu a chráni spotrebič pred preťažením.
Pri preťažení motora v dôsledku príliš veľkého prítlaku zjavne poklesne výkon náradia alebo môže dôjsť k zastaveniu náradia. Zabráňte zastaveniu náradia.

Kryt proti prachu (rezanie) DC-EX 230/9" s vodiacimi saňami (príslušenstvo)

Image alternative
Rezanie a vytváranie drážok na minerálnych podkladov sa smie vykonávať iba s odsávacím krytom.
POZOR Opracovávanie kovu s použitím tohto krytu je zakázané.

Ochranný kryt s krycím plechom (príslušenstvo)

Image alternative
Na hrubé obrusovanie s rovnými hrubovacími kotúčmi a na rezanie s rezacími kotúčmi pri opracovávaní kovových materiálov používajte ochranný kryt s krycím plechom.

Spotrebný materiál

Používať sa môžu len kotúče spájané syntetickou živicou a zosilnené sklenými vláknami pre max. Ø 230 mm, ktoré sú schválené pre minimálne 6 500 ot/min a obvodovú rýchlosť 80 m/s.
Hrúbka kotúča môže byť max. 8.
POZOR! Pri rezaní a vytváraní drážok s rezacími kotúčmi vždy používajte ochranný kryt s krycím plechom alebo úplne uzatvorený kryt proti prachu.
Kotúče

Použitie
Skrátené označenie
Podklad
Abrazívny rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
AC‑D
kovový
Diamantový rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
DC‑D
minerálny
Abrazívny kotúč na hrubé obrusovanie
Hrubovanie
AG-D
kovový
Priradenie kotúčov k používanej výbave
Poz.
Výbava
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Ochranný kryt
-
X
X
B
Ochranný kryt s krycím plechom
X
-
X
C
Kryt proti prachu (rezanie) DC-EX 230/9"


X
D
Bočná rukoväť
X
X
X
E
Oblúková rukoväť DC-BG 230/9" (voliteľné vybavenie pre D)
X
X
X
F
Upínacia matica
X
X
X
G
Upínacia príruba
X
X
X
H
Kwik lock (voliteľné príslušenstvo k F)
X
X
X

Technické údaje

Uhlová brúska

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon dvakrát taký vysoký ako je výkon, ktorý je uvedený na typovom štítku náradia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

AG 230-27DB
Menovité otáčky
6 500 ot/min
Maximálny priemer kotúča
230 mm
Priemer závitu
M14
Dĺžka závitu
22 mm
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
6,8 kg

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

AG 230-27DB
Úroveň akustického výkonu (LWA)
104 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
93 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibráciíIné spôsoby použitia ako je rezanie, môžu viesť k odlišným hodnotám vibrácií.

AG 230-27DB
Brúsenie povrchu s rukoväťou s tlmením vibrácií (ah,AG)
6,3 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Montáž bočnej rukoväti

 • Bočnú rukoväť naskrutkujte na niektorom z dostupných závitových puzdier.

Ochranný kryt alebo ochranný kryt s krycím plechom

 • Dodržiavajte návod na montáž príslušného ochranného krytu.

Montáž ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

Kódovanie na ochrannom kryte zabezpečuje to, že sa dá namontovať iba taký ochranný kryt, ktorý sa hodí k danému náradiu. Kódovací výstupok okrem toho chráni ochranný kryt pred vypadnutím z nástroja.
Image alternative
 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Ochranný kryt nasaďte kódovacím výstupkom do kódovacej drážky na krku vretena hlavy náradia.
 3. Ochranný kryt otočte do požadovanej polohy.
 4. Ochranný kryt zaistite utiahnutím upínacej páčky.
  Ochranný kryt je už pomocou nastavovacej skrutky nastavený na správny upínací priemer. Pokiaľ je upnutie pri nasadenom ochrannom kryte príliš slabé, možno upínaciu silu zväčšiť miernym dotiahnutím nastavovacej skrutky.

Prestavenie ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

Image alternative
 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Natočte ochranný kryt do požadovanej pozície.
 3. Ochranný kryt zaistite utiahnutím upínacej páčky.

Demontáž ochranného krytu

 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Otáčajte ochranný kryt, až sa kódovací výstupok dostane do kódovacej drážky a odoberte ho.

Montáž alebo demontáž vkladacích nástrojov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj môže byť horúci.
 • Pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
Diamantové kotúče je potrebné vymeniť, hneď ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo brúsení. Vo všeobecnosti nastáva tento prípad vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia ako 2 mm (1/16").
Ostatné typy kotúčov je nevyhnutné vymeniť, hneď ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo ak sa časti uhlovej brúsky (okrem kotúča) dostanú počas práce do kontaktu s pracovným materiálom.
Abrazívne kotúče je potrebné vymeniť po uplynutí dátumu ich trvanlivosti.

Montáž vkladacieho nástroja

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Upínaciu prírubu a upínaciu maticu očistite.
 3. Skontrolujte, či sa v upínacej prírube nachádza O-krúžok a či nie je poškodený.
  Výsledok O-krúžok je poškodený.
  V upínacej prírube nie je žiadny O-krúžok.
  • Vymeňte O-krúžok.
 4. Nasaďte vkladací nástroj.
 1. Priskrutkujte upínaciu maticu podľa vloženého vkladacieho nástroja.
 2. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 3. Upínacím kľúčom pevne utiahnite upínaciu maticu, následne uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odstráňte upínací kľúč.

Demontáž vkladacieho nástroja

 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia a zničenia. Pokiaľ stlačíte aretačné tlačidlo vretena, keď sa vreteno točí, môže sa nástroj uvoľniť.
 • Aretačné tlačidlo vretena stláčajte len pri zastavenom vretene.
 1. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 2. Upínaciu maticu uvoľníte tým, že priložíte upínací kľúč a budete ho otáčať proti smeru hodinových ručičiek.
 3. Uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odoberte vkladací nástroj.

Montáž vkladacieho nástroja s rýchloupínacou maticou Kwik lock

POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia. V dôsledku príliš veľkého opotrebovania sa môže rýchloupínacia matica Kwik lock zlomiť.
 • Dávajte pozor na to, aby pri práci nebola rýchloupínacia matica Kwik lock v kontakte s podkladom.
 • Nepoužívajte poškodené rýchloupínacie matice Kwik lock .
Namiesto upínacej matice je voliteľne možné použiť rýchloupínaciu maticu Kwik lock . Tak sa dajú vkladacie nástroje vymieňať bez ďalšieho dodatočného náradia.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Upínaciu prírubu a rýchloupínaciu maticu očistite.
 3. Skontrolujte, či sa v upínacej prírube nachádza O-krúžok a či nie je poškodený.
  Výsledok O-krúžok je poškodený.
  V upínacej prírube nie je žiadny O-krúžok.
  • Vymeňte O-krúžok.
 1. Nasaďte vkladací nástroj.
 2. Naskrutkujte rýchloupínaciu maticu Kwik lock až po dosadnutie na vkladací nástroj.
  • Nápis Kwik lock je v naskrutkovanom stave viditeľný.
 3. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 4. Ručne silou otáčajte vkladací nástroj v smere chodu hodinových ručičiek ďalej, kým rýchloupínacia matica Kwik lock nie je pevne utiahnutá a potom aretačný gombík vretena uvoľnite.

Demontáž vkladacieho nástroja s rýchloupínacou maticou Kwik lock

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia a zničenia. Pokiaľ stlačíte aretačné tlačidlo vretena, keď sa vreteno točí, môže sa nástroj uvoľniť.
 • Aretačné tlačidlo vretena stláčajte len pri zastavenom vretene.
 1. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 2. Rýchloupínaciu maticu Kwik lock povolíte tak, že ju rukou budete otáčať proti smeru chodu hodinových ručičiek.
 3. Ak sa rýchloupínacia matica Kwik lock nedá povoliť rukou, nasaďte upínací kľúč na rýchloupínaciu maticu a otáčajte ho proti smeru chodu hodinových ručičiek.
  Nikdy nepoužívajte rúrkové kliešte, aby sa rýchloupínacia matica Kwik lock nepoškodila.
 4. Uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odoberte vkladací nástroj.

Prestavenie rukoväti

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Ak sa rukoväť prestaví počas prevádzky, nie je viac zabezpečená stabilita náradia a môže dôjsť k nehode.
 • V žiadnom prípade neprestavujte rukoväť pri zapnutom náradí.
 • Presvedčte sa, že rukoväť je správne zaistená v jednej z troch možných polôh.
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Stlačte odblokovací spínač.
 3. Rukoväť otočte až na doraz doprava alebo doľava.
 4. Pusťte odblokovací spínač a nechajte rukoväť zapadnúť.

Brúsenie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj sa môže náhle zablokovať alebo vzpriečiť.
 • Náradie používajte s bočnou rukoväťou (voliteľné s oblúkovou rukoväťou) a vždy ho pevne držte obidvomi rukami.

Rezanie (delenie materiálu brúsením)

 • Pri rezaní pracujte s miernym posuvom a nevyvolávajte spriečenie náradia alebo rezacieho kotúča (pracovná pozícia je cca v uhle 90° voči rovine rezania).
  Profily a malé štvorhranné rúry najlepšie rozrežete priložením rezacieho kotúča na najmenšom priereze.

Hrubé obrusovanie

  POZOR
  Nebezpečenstvo poranenia. Rozbrusovací kotúč sa môže rozlomiť a odskakujúce časti môžu viesť k poraneniam.
 • Rozbrusovacie kotúče nikdy nepoužívajte na hrubé obrusovanie.
 • Pohybujte náradím s uhlom priloženia v rozsahu 5° až 30° a s miernym tlakom sem a tam.
 • Obrobok nebude príliš horúci, nebude dochádzať k jeho zafarbeniu a nevzniknú žiadne ryhy.

Zapnutie

Image alternative
 1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
 2. Na odistenie vypínača stlačte bezpečnostný (vypínací) prvok.
 3. Úplne stlačte vypínač.
  • Motor beží.

Vypnutie

 • Uvoľnite vypínač.

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť o výrobok

  NEBEZPEČENSTVO
  Hrozí úraz elektrickým prúdom v dôsledku chýbajúcej ochrannej izolácie. Pri extrémnych podmienkach použitia sa pri opracúvaní kovov vo vnútri náradia môže usadzovať elektricky vodivý prach a ovplyvniť ochrannú izoláciu.
 • Pri extrémnych podmienkach použitia používajte stacionárne odsávacie zariadenie.
 • Štrbiny slúžiace na odvetrávanie často čistite.
 • Predraďte prúdový chránič (PRCD).
 • VAROVANIE
  Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam.
 • Opravy na elektrických častiach zverte len odborníkom na elektrické zariadenia.
 • Výrobok nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami! Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou. Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra výrobku.
 • Výrobok, predovšetkým úchopové plochy, udržiavajte suchý, čistý a zbavený oleja a tuku. Nepoužívajte čistiace a ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
 • Vonkajšiu stranu náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu.
  Časté opracovávanie vodivých materiálov (napríklad kov, uhlíkové vlákna) môže viesť k skráteniu intervalov údržby. Venujte pozornosť vašej individuálnej analýze rizík na vašom pracovisku.

Kontrola po ošetrovaní a údržbe či oprave

 • Po skončení prác spojených so starostlivosťou a opravami skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.

Doprava a skladovanie

 • Elektrické náradie neprenášajte s pripojeným nástrojom.
 • Elektrické náradie vždy odkladajte s vytiahnutou sieťovou koncovkou.
 • Náradie skladujte na suchom mieste a nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Elektrické náradie po dlhšej preprave alebo skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie je poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa prosím obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne.
Napájanie elektrickým prúdom je prerušené.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
Sieťová šnúra alebo koncovka sú chybné.
 • Kontrolu, príp. výmenu sieťového kábla a koncovky zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Opotrebované uhlíky.
 • Náradie dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby nechajte vymeniť uhlíky.
Blokovanie proti opätovnému spusteniu sa aktivuje po prerušení elektrického napájania.
 • Vypnite a opäť zapnite náradie.
Náradie nefunguje.
Náradie je preťažené.
 • Uvoľnite vypínač a opäť ho stlačte. Potom nechajte náradie cca 30 sekúnd bežať na voľnobežných otáčkach.
Náradie nedosahuje plný výkon.
Predlžovací kábel má nedostatočný prierez.
 • Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom.
Výpadok funkcie ATC (aktívne riadenie krútiaceho momentu)
 • Výrobok nechajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative