Jazyk

PR 3-HVSG A12

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilných so systémami iOS a Android.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rotačný laser
  PR 3-HVSG A12
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Základné bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si odložte na budúce použitie. Pojem "elektrické náradie" používaný v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (so sieťovým káblom) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Nevyraďujte z činnosti žiadne bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte žiadne štítky s upozornením a výstrahami.
 • Laserové prístroje udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Pri neodbornom naskrutkovaní prístroja môže vzniknúť laserové žiarenie, ktoré prekračuje triedu 2. Opravu prístroja zverte iba servisným strediskám firmy Hilti.
 • Laserové lúče by mali prebiehať ďaleko nad alebo pod úrovňou očí.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Upozornenie podľa FCC, § 15.21: Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Hilti, môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie tohto prístroja do prevádzky.
 • Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť prístroja.
 • Ak prístroj prenesiete z veľkého chladu do teplejšieho prostredia alebo opačne, mali by ste nechať prístroj pred použitím aklimatizovať.
 • Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bol prístroj bezpečne upevnený.
 • Na zabránenie chybným meraniam musíte okienko na výstup laserového lúča udržiavať čisté.
 • Hoci je prístroj koncipovaný na náročné používanie na stavbe, mali by ste s ním zaobchádzať opatrne, rovnako ako s inými optickými a elektrickými prístrojmi (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
 • Hoci je prístroj chránený proti vniknutiu vlhkosti, mali by ste ho pred odložením do transportnej nádoby dosucha poutierať.
 • Prístroj pred dôležitými meraniami skontrolujte.
 • Presnosť kontrolujte viackrát počas používania.
 • Zabezpečte dobré osvetlenie pracoviska.
 • Zabráňte dotyku kontaktov.
 • Prístroj starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pohyblivé časti prístroja bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to ovplyvnilo fungovanie prístroja. Poškodené diely dajte pred použitím prístroja opraviť. Mnohé nehody a úrazy majú svoju príčinu v nesprávne udržiavaných prístrojoch.

Správne a odborné vybavenie pracovísk

 • Zabezpečte miesto merania. Uistite sa, že pri postavení prístroja PR 3-HVSG A12 nesmeruje lúč proti iným osobám alebo ste ho nenasmerovali proti sebe.
 • Pri prácach na rebríkoch sa vyhýbajte neprirodzenému držaniu tela. Dbajte na stabilné státie a vždy udržiavajte rovnováhu.
 • Merania v blízkosti reflexných objektov alebo povrchov, cez sklá alebo podobné materiály môžu skresliť výsledok merania.
 • Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený na rovnej stabilnej podložke (bez vibrácií!).
 • Prístroj používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Prístroj, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte podľa týchto pokynov a tak, ako je to pre tento špeciálny typ prístroja predpísané. Zohľadnite pritom podmienky práce a vykonávanú činnosť. Používanie prístrojov na iné ako predpokladané spôsoby použitia môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätím.
 • Uistite sa, že v okolí sa nepoužíva žiadny ďalší prístroj PR 3‑HVSG A12. Infračervené riadenie môže váš prístroj ovplyvniť. Zariadenie občas skontrolujte.

Elektromagnetická kompatibilita

Hoci prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, nemôže firma Hilti vylúčiť nasledujúce:
 • Prístroj môže byť rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnému fungovaniu.
  V týchto prípadoch, ako aj pri iných pochybnostiach by sa mali vykonať kontrolné merania.
 • Prístroj môže rušiť iné prístroje (napríklad navigačné zariadenia lietadiel).
Len pre Kóreu:Tento prístroj je vhodný pre elektromagnetické vlny vyskytujúce sa v obytnej oblasti (trieda B). Je určený predovšetkým na použitie v obytnej oblasti, možno ho ale používať aj v iných oblastiach.

Klasifikácia lasera pre prístroje triedy lasera 2

Prístroj zodpovedá triede lasera 2, podľa normy IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Tieto prístroje sa smú používať bez ďalšieho ochranného opatrenia.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Laserový lúč nesmerujte na osoby.
 • Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla lasera. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a uhnite hlavou z oblasti lúča.

Starostlivé používanie prístrojov prevádzkovaných na akumulátor

 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a poleptania.
 • Akumulátor nevystavujte žiadnym silným mechanickým nárazom či otrasom a nehádžte ho.
 • Akumulátory sa nesmú dostať do rúk deťom.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti. Vniknutá vlhkosť môže zapríčiniť skrat a môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže viesť k podráždeniam pokožky alebo popáleninám.
 • Používajte výlučne akumulátory, ktoré sú prípustné a schválené pre príslušný prístroj. Pri používaní iných akumulátorov alebo pri používaní akumulátorov na iné účely hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátor v chlade a suchu. Akumulátor nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Nepoužívaný akumulátor alebo nabíjačku uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov akumulátora alebo nabíjacích kontaktov. Skratovanie kontaktov akumulátorov a nabíjačiek môže mať za následok vznik popálenín a požiaru.
 • Poškodené akumulátory (napr. akumulátory s prasklinami, zlomenými časťami, zohnutými, zatlačenými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú nabíjať a ani ďalej používať.
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná na určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Pri zasielaní prístroja musíte akumulátory zaizolovať alebo vybrať z prístroja. Vytekajúce akumulátory môžu prístroj poškodiť.
 • Ak je neprevádzkovaný akumulátor citeľne horúci, môže byť akumulátor alebo systém pozostávajúci z prístroja a akumulátora poškodený. Postavte prístroj na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde je možné ho sledovať, a nechajte ho ochladnúť.

Opis

Prehľad výrobku

Rotačný laser PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Laserový lúč (rovina rotácie)
 2. 90° referenčný lúč
 3. Rukoväť
 4. Lítium-iónový akumulátor
 5. Ovládací panel
 6. Základná doska so závitom veľkosti 5/8"

Ovládací panel PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED: Automatické nivelovanie
 2. Tlačidlo: Deaktivovanie varovania pri otrase
 3. LED: Deaktivovanie varovania pri otrase
 4. LED: Uhol sklonu
 5. Tlačidlo: Uhol sklonu
 6. Tlačidlo: Rýchlosť rotácie
 7. Tlačidlo: Zap./vyp.
 8. Indikátor stavu batérie

Diaľkové ovládanie PRA 2

Image alternative
 1. LED-dióda: Príkaz bol odoslaný
 2. Tlačidlo: Rýchlosť rotácie
 3. Tlačidlo: Smer línií (vľavo/vpravo)
 4. Tlačidlo: Líniová funkcia
 5. Servotlačidlá (+/-)

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je rotačný laser s rotujúcim, viditeľným, zeleným laserovým lúčom a s referenčným lúčom, ktorý je posunutý o 90°. Rotačný laser možno používať vertikálne, horizontálne a pre sklony. Prístroj je určený na zisťovanie, prenášanie a kontrolu priebehu vodorovných čiar označujúcich výšku, vertikálnych a naklonených rovín a pravých uhlov. Príkladom použitia je prenášanie čiar označujúcich metre a výšky, určovanie pravých uhlov pri stenách, vertikálne zarovnávanie na referenčné body alebo vytváranie naklonených rovín.

 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónový akumulátor Hilti B 12/2.6 resp. B 12‑30.
 • Pre tento výrobok používajte len nabíjačku Hilti C 4⁄12‑50.

Charakteristické znaky

Prístrojom môže jedna jediná osoba rýchlo a s veľkou presnosťou nivelovať akúkoľvek rovinu.
K dispozícii sú 4 rôzne rýchlosti rotácie (0, 90, 300, 600 ot/min). Prednastavená rýchlosť rotácie je 300 ot/min.
Prístroj má nasledujúce indikátory stavu počas prevádzky: LED-dióda pre automatické nivelovanie, LED-dióda pre uhol sklonu a LED-dióda funkcie varovania pri otrase.
Pri automatickom nivelovaní v jednom alebo v obidvoch smeroch servosystém sleduje dodržanie špecifikovanej presnosti. Automatické vypnutie nasleduje v prípade, že sa nedosiahne žiadna nivelácia (prístroj je mimo rozsahu nivelácie alebo je aktívne mechanické blokovanie) alebo ak sa prístroj vychýli z kolmej pozície (otrasom alebo nárazom). Po úspešnom vypnutí sa vypne rotovanie a všetky LED-diódy blikajú.
V závislosti od pracovnej vzdialenosti a jasu okolia môže byť viditeľnosť laserového lúča obmedzená. Pomocou cieľovej platničky sa dá viditeľnosť zlepšiť. Pri zníženej viditeľnosti laserového lúča, napr. kvôli slnečnému svetlu, sa odporúča použitie prijímača laserového lúča (príslušenstvo).
NivelovanieZarovnanie (±5°) na nivelovanú rovinu prebehne automaticky po zapnutí prístroja, využívajú sa pritom dva zabudované servomotory. LED-diódy indikujú príslušný stav počas prevádzky. Postavenie je možné priamo na podlahe, na statíve alebo s použitím vhodných držiakov.
Nivelovanie podľa zvislice sa uskutočňuje automaticky. Tlačidlami +/- na diaľkovom ovládaní PRA 2 je možné manuálne zarovnať (otáčať) vertikálnu rovinu.
Sklon je možné nastaviť manuálne v režime sklonu pomocou diaľkového ovládania PRA 2 až do ±5°. Alternatívne sa dá aj pomocou adaptéra na nastavenie sklonu nastaviť v režime pre sklony až na hodnotu 60 %.
Ak sa prístroj počas prevádzky vychýli z roviny (otrasom/nárazom), prístroj sa pomocou integrovanej funkcie varovania pri otrase prepne do režimu výstrahy (aktívne od druhej minúty po dosiahnutí nivelácie). Vtedy blikajú všetky LED-diódy, hlava prestane rotovať a laser sa vypne.
Kombinovanie s inými prístrojmiDiaľkovým ovládaním PRA 2 je možné pohodlne obsluhovať rotačný laser na voľné vzdialenosti. Využitím funkcie diaľkového ovládania je dodatočne možné laserový lúč aj zarovnať.
Prijímače laserového lúča Hilti je možné použiť na to, aby bol laserový lúč indikovaný aj na väčšie vzdialenosti. Bližšie informácie zistíte z návodu na obsluhu prijímača laserového lúča.

Indikácia prostredníctvom LED-diód

Rotačný laser je vybavený LED-diódovými indikátormi.
Stav
Význam
všetky LED-diódy blikajú
Prístroj bol vystavený nárazu, stratil niveláciu alebo vykazuje nejakú inú chybu.
LED-dióda pre automatické nivelovanie bliká zelenou farbou
Prístroj je vo fáze nivelovania.
LED-dióda pre automatické nivelovanie nepretržite svieti zelenou farbou
Prístroj je nivelovaný/riadne v prevádzke.
LED-dióda varovania pri otrase nepretržite svieti oranžovou farbou
Je deaktivované varovanie pri otrase.
LED-dióda indikátora náklonu nepretržite svieti oranžovou farbou
Je aktivovaný režim náklonu.

Indikátor stavu nabitia lítium-iónového akumulátora

Lítium-iónový akumulátor je vybavený indikátorom stavu nabitia.
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED-dióda svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED-dióda bliká.
Stav nabitia: < 10 %
Počas práce sa stav nabitia akumulátora zobrazuje na ovládacom paneli prístroja.
V stave pokoja je možné zobraziť stav nabitia ľahkým stlačením odisťovacieho tlačidla.
Počas procesu nabíjania sa stav nabitia znázorňuje indikátorom na akumulátore (pozrite si návod na obsluhu nabíjačky).

Rozsah dodávky

Rotačný laser PR 3-HVSG A12, diaľkové ovládanie PRA 2, cieľová platnička PRA 54, 2 batérie (články AA), 2 certifikáty výrobcu, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Uvedenie do prevádzky

Správna manipulácia s laserom a s akumulátorom

  Image alternative
 • Obrázok 1: Práca v horizontálnom režime.
 • Obrázok 2: V režime sklonu je laser potrebné nadvihnúť na strane ovládacieho panela.
 • Obrázok 3: Odloženie alebo preprava v naklonenej pozícii.
 • Laser držte tak, aby priehradka na batériu alebo akumulátor NESMEROVALI nahor a aby nemohla do nich vniknúť vlhkosť.
 • Akumulátor typu B12 nemá žiadnu triedu ochrany. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu dažďa a vlhkosti. Podľa smerníc spoločnosti Hilti sa smie akumulátor používať iba s príslušným výrobkom a musí pritom byť vložený v priehradke na batériu.

Vloženie akumulátora

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je výrobok vypnutý.
POZOR
Elektrické nebezpečenstvo. V dôsledku znečistenia kontaktov môže dôjsť k skratu.
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že kontakty akumulátora a prístroja sú zbavené cudzích telies.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Ak nie je akumulátor správne vložený, môže vypadnúť nadol.
 • Skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v prístroji, aby nespadol a neohrozil vás či iné osoby.
 • Vložte akumulátor a skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v prístroji.

Vybratie akumulátora

Image alternative
 • Vyberte akumulátor.

Obsluha

Zapnutie prístroja

 • Stlačte tlačidlo "ZAP/VYP".
  Po zapnutí prístroj automaticky spustí proces nivelovania.
  Pred dôležitými meraniami skontrolujte presnosť prístroja, najmä v prípade, že spadol na zem alebo bol vystavený nezvyčajným mechanickým vplyvom.

Práca v horizontálnej pozícii

Image alternative
 1. Namontujte prístroj na držiak.
  Ako držiak je možné použiť držiak na stenu alebo statív. Uhol sklonu dosadacej plochy smie byť maximálne ±5°.
 2. Stlačte tlačidlo "Zap/vyp". Bliká LED-dióda zelenej farby, signalizujúca automatické nivelovanie.
  Hneď ako bude nivelovanie dokončené, laserový lúč sa zapne, rotuje a LED-dióda automatickej nivelácie nepretržite svieti.

Práca vo vertikálnej pozícii

Image alternative
 1. Položte alebo namontujte prístroj tak, aby bol ovládací panel prístroja nasmerovaný nahor.
  Aby bolo možné dodržať špecifikovanú presnosť, mal by sa prístroj umiestniť na rovnej ploche, prípadne namontovať so zodpovedajúcou presnosťou na statíve alebo inom príslušenstve.
 2. Vertikálnu os prístroja zarovnajte v želanom smere pomocou zárezu a mušky.
  Hneď ako bude nivelovanie dokončené, laserový lúč sa zapne, rotuje a LED-dióda automatickej nivelácie nepretržite svieti.
 3. Stlačte tlačidlo "Zap/vyp". Po nivelovaní prístroj spustí prevádzku lasera so stojacim rotačným lúčom, ktorý sa premieta kolmo nadol. Tento premietaný bod je referenčným bodom a slúži na nastavenie pozície prístroja.
 4. Ak chcete vidieť lúč v celej rovine rotácie, stlačte tlačidlo rýchlosti rotácie.
 5. Pomocou tlačidiel + a − na diaľkovom ovládaní môžete pohybovať vertikálnym rotačným lúčom smerom doľava a doprava, až do 5°.

Sklon

Dosiahnutiu optimálnych výsledkov pomôže kontrola vyrovnania prístroja PR 3-HVSG A12. Kontrolu je najlepšie vykonať tak, že si zvolíte 2 body vždy po 5 m (16 ft) naľavo a napravo od prístroja, ale paralelne k osi prístroja. Označte si výšku nivelovanej horizontálnej roviny, potom si označte výšky po naklonení. Len ak sú tieto výšky identické pri obidvoch bodoch, je prístroj vyrovnaný optimálne.

Manuálne nastavenie sklonu

 1. Prístroj v závislosti od využitia namontujte napr. na statív.
 2. Nastavte pozíciu rotačného lasera buď na hornej alebo na dolnej hrane naklonenej roviny.
 3. Postavte sa za prístroj, s pohľadom v smere na ovládací panel.
 4. Pomocou zárezu na zamierenie na hlave prístroja nastavte prístroj paralelne k naklonenej rovine.
 5. Zapnite prístroj a stlačte tlačidlo pre režim sklonu. LED-dióda režimu sklonu svieti. Po dosiahnutí nivelácie sa zapne laserový lúč.
 6. Stlačte tlačidlo + alebo − na diaľkovom ovládaní, ak chcete nakloniť rovinu. Alternatívne môžete použiť aj adaptér na nastavenie sklonu (príslušenstvo).
  Pri manuálnom nastavovaní sklonu rotačný laser jednorazovo niveluje rovinu lasera a následne ju jednorazovo zafixuje. Berte na vedomie, že tento rotačný laser nevyrovnáva naklonenú rovinu lasera voči prípadnej odchýlke, ktorá je spôsobená zmenou podmienok okolia a/alebo premiestnením upevnenia. Vibrácie, zmeny teploty alebo ostatné vplyvy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu dňa, môžu mať vplyv na pozíciu roviny lasera.
 7. Na návrat do štandardného režimu musíte prístroj vypnúť a opäť zapnúť.

Nastavenie sklonu pomocou adaptéra na nastavenie sklonu

 1. Namontujte vhodný adaptér na nastavenie sklonu na statív.
 2. Nastavte pozíciu statívu buď na hornej alebo na dolnej hrane naklonenej roviny.
 3. Namontujte rotačný laser na adaptér na nastavenie sklonu a pomocou zárezu na zamierenie na hlave prístroja PR 3-HVSG A12 vyrovnajte prístroj vrátane adaptéra na nastavenie sklonu paralelne k úrovni sklonu.
 4. Uistite sa, že sa adaptér na nastavenie sklonu nachádza vo východiskovej pozícii (0°).
  Ovládací panel PR 3-HVSG A12 by sa mal nachádzať na opačnej strane smeru sklonu.
 5. Zapnite prístroj.
 6. Stlačte tlačidlo pre režim sklonu. Na ovládacom paneli rotačného lasera svieti LED pre režim sklonu. Prístroj začne vykonávať automatické nivelovanie. Hneď ako je táto činnosť dokončená, zapne sa laser a začne rotovať.
 7. Nastavte požadovaný uhol sklonu na adaptéri na nastavenie sklonu.
  Pri manuálnom nastavovaní sklonu rotačný laser jednorazovo niveluje rovinu lasera a následne ju jednorazovo zafixuje. Berte na vedomie, že tento rotačný laser nevyrovnáva naklonenú rovinu lasera voči prípadnej odchýlke, ktorá je spôsobená zmenou podmienok okolia a/alebo premiestnením upevnenia. Vibrácie, zmeny teploty alebo ostatné vplyvy, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu dňa, môžu mať vplyv na pozíciu roviny lasera.

Práca s diaľkovým ovládaním PRA 2

Diaľkové ovládanie PRA 2 uľahčuje prácu s rotačným laserom a umožňuje využívanie niektorých funkcií prístroja.
Výber rýchlosti rotáciePo zapnutí sa rotačný laser spustí vždy s rýchlosťou 300 otáčok za minútu. Pomalá rýchlosť rotácie môže spôsobiť, že laserový lúč pôsobí podstatne väčším jasom. Veľká rýchlosť rotácie spôsobuje to, že laserový lúč pôsobí stabilnejšie. Viacnásobným stlačením tlačidla pre rýchlosť rotácie sa rýchlosť mení.
Voľba líniovej funkcieStlačením tlačidla líniovej funkcie na diaľkovom ovládaní sa dá zmenšiť rozsah laserového lúča na jednu líniu. Laserový lúč je vďaka tomu podstatne jasnejší. Viacnásobným stlačením tlačidla líniovej funkcie sa dá meniť dĺžka línie. Dĺžka línie závisí od vzdialenosti lasera od steny/povrchu. Laserová línia sa dá ľubovoľne presunúť pomocou smerových tlačidiel (vpravo/vľavo).

Deaktivovanie funkcie varovania pri otrase

 1. Zapnite prístroj.
 2. Stlačte tlačidlo "deaktivovania funkcie varovania pri otrase". Nepretržité svietenie LED-diódy pre deaktivovanie funkcie varovania pri otrase signalizuje, že funkcia je deaktivovaná.
 3. Pre návrat do štandardného režimu vypnite prístroj a opätovne ho zapnite.

Kontrola horizontálnej hlavnej a priečnej osi

Image alternative
 1. Postavte statív vo vzdialenosti cca 20 m (66 ft) od steny a vyrovnajte hlavu statívu v horizontálnom smere pomocou vodováhy.
 2. Namontujte prístroj na statív a hlavu prístroja zarovnajte na stenu pomocou zárezu na zamierenie.
 3. Pomocou prijímača zachyťte jeden bod (bod 1) a označte si ho na stene.
 4. Otočte prístroj okolo osi prístroja v smere hodinových ručičiek o 90º. Pri tom nesmiete zmeniť výšku prístroja.
 5. Pomocou prijímača laserového lúča zachyťte druhý bod (bod 2) a označte si ho na stene.
 6. Obidva predchádzajúce úkony ešte dvakrát zopakujte a pomocou prijímača zachyťte bod 3 a bod 4 a označte si ich na stene.
  Pri starostlivom vykonaní by mala byť vertikálna vzdialenosť obidvoch označených bodov 1 a 3 (na hlavnej osi) resp. bodov 2 a 4 (na priečnej osi) vždy < 3 mm (na 20 m) (0,12" na 66 ft). V prípade väčšej odchýlky odošlite prístroj na kalibráciu do servisného strediska spoločnosti Hilti .

Kontrola vertikálnej osi

Image alternative
 1. Prístroj postavte vertikálne na (podľa možnosti čo najrovnejšiu) podlahu, do vzdialenosti cca 20 m (66 ft) od steny.
 2. Rukoväti prístroja vyrovnajte paralelne k stene.
 3. Zapnite prístroj a na podlahe si označte referenčný bod (R).
 4. Pomocou prijímača si na dolnom konci steny označte bod (A). (Zvoľte strednú rýchlosť).
 5. Pomocou prijímača si označte vo výške cca 10 m (33 ft) bod (B).
Image alternative
 1. Otočte prístroj o 180° a zarovnajte ho na referenčný bod (R) na podlahe a na dolnom označenom bode (A) na stene.
 2. Pomocou prijímača si označte vo výške cca 10 m (33 ft) bod (C).
  Pri starostlivom vykonaní týchto úkonov by horizontálna vzdialenosť obidvoch bodov (B) a (C), označených vo výške desať metrov, mala byť menšia ako 2 mm (na 10 m) (0,08" na 33 ft). Pri väčšej odchýlke: Prosím, odošlite prístroj na kalibráciu do servisného strediska Hilti .

Starostlivosť, oprava a údržba, preprava a skladovanie

Čistenie a sušenie

 • Z okienka na výstup laserového lúča sfúknite prach.
 • Okienka na výstup laserového lúča sa nedotýkajte prstami.
 • Prístroj čistite len čistou, mäkkou handrou. V prípade potreby handru mierne navlhčite čistým alkoholom alebo vodou.
  Príliš drsný materiál na čistenie môže poškriabať sklo a tým ovplyvniť presnosť prístroja. Nepoužívajte žiadne iné kvapaliny okrem čistého alkoholu alebo vody, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
  Vybavenie sušte pri dodržaní hraničných hodnôt teploty.

Skladovanie

 • Prístroj neskladujte vo vlhkom stave. Pred uložením a skladovaním ho nechajte uschnúť.
 • Pred skladovaním prístroj, prepravnú nádobu a príslušenstvo vždy vyčistite.
 • Po dlhšom skladovaní alebo dlhšej preprave svojej výbavy urobte kontrolné meranie.
 • Dodržiavajte hraničné hodnoty teploty pri skladovaní vašej výbavy, najmä ak výbavu skladujete v interiéri vozidla.

Starostlivosť o lítium-iónový akumulátor

 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez prítomnosti oleja a tuku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce silikón.
 • Vonkajšiu stranu pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
 • Akumulátory nabíjajte nabíjačkami lítium-iónových akumulátorov, ktoré schválila firma Hilti .

Preprava

Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
Pri zasielaní prístroja musíte akumulátory a batérie zaizolovať alebo vybrať z prístroja. Vytekajúce batérie/akumulátory môžu prístroj poškodiť.

Servis meracej techniky Hilti

Servis meracej techniky značky Hilti vykonáva kontrolu a v prípade odchýlky aj opätovnú nápravu a novú kontrolu zhody so špecifikáciou prístroja. Zhoda so špecifikáciou v čase skúšky je písomne potvrdzovaná servisným certifikátom. Odporúča sa:
 • Zvoliť vhodný interval preverovania, v závislosti od používania.
 • Po mimoriadnom zaťažovaní prístroja, pred dôležitými prácami, avšak minimálne jedenkrát ročne nechajte vykonať kontrolu servisom meracej techniky značky Hilti .
Kontrola servisom meracej techniky Hilti nezbavuje používateľa povinnosti vykonávania kontroly prístroja pred a počas používania.

Kontrola presnosti merania

Aby bolo možné dodržať technické špecifikácie, mal by byť prístroj pravidelne kontrolovaný (minimálne pred každým väčším/relevantným meraním).
Po páde prístroja z väčšej výšky by sa mala skontrolovať jeho funkčnosť. Pri nasledujúcich podmienkach je možné vychádzať z toho, že prístroj funguje bezchybne:
 • Pri páde nebola prekročená výška pádu uvedená v technických údajoch.
 • Prístroj fungoval bezchybne aj pred pádom.
 • Prístroj nebol pri páde mechanicky poškodený (napríklad zlomením päťbokého hranola).
 • Prístroj počas práce vytvára rotujúci laserový lúč.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Prístroj nefunguje.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s počuteľným dvojitým zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako je obvyklé.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Akumulátor pomaly zahrejte na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným zacvaknutím.
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Príliš veľké vytváranie tepla v prístroji alebo v akumulátore.
Elektrická porucha
 • Ihneď vypnite prístroj, vyberte akumulátor, prezrite ho, nechajte ho ochladnúť a kontaktujte servis firmy Hilti .

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Prístroje značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie váš starý prístroj na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Upozornenie FCC (platné v USA) / upozornenie IC (platné v Kanade)

Výrobok zodpovedá paragrafu 15 ustanovení FCC a RSS‑210 organizácie IC.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 • Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
 • Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.