Jazyk

SJD 6-A22

Preklad pôvodného návodu na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Voľnobežné otáčky
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilných zo systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Opísaný výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Zadajte tieto informácie vždy, keď sa s otázkami ohľadom produktu obrátite na naše zastúpenie alebo servisné stredisko.
  Údaje o výrobku
  Priamočiara píla
  SJD 6-A22
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa pílenia s pílovým listom s priamočiarym vratným pohybom

 • Náradie držte iba za izolované úchopové časti, najmä ak s náradím pracujete na miestach, v ktorých môže nástroj prísť do styku so skrytým elektrickým vedením. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Upevnite a zaistite nástroj pomocou zverákov alebo iným spôsobom na stabilnom podklade. Keď držíte obrobok len rukou alebo ho pridržiavate telom, zostane labilný, čo môže viesť k strate kontroly.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Náradie používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Počas používania náradia noste vhodné ochranné okuliare, ochranu sluchu a ochranné rukavice.
 • Pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice. Dotknutie vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Nepozerajte priamo do osvetlenia (LED) a nesvieťte iným osobám do tváre. Hrozí nebezpečenstvo oslepenia.
 • Pred začatím práce si zistite triedu nebezpečnosti prachu vznikajúceho pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Obrobok pri práci zaistite. Obrobok prichytený svorkami alebo vo zveráku je uchytený bezpečnejšie ako vo vašich rukách.
Špeciálne bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania priamočiarych píl
 • Výrobok pri pílení veďte vždy smerom od tela.
 • Nikdy nedržte ruky pred alebo pri pílovom liste.
 • Nepíľte neznáme podklady a dráhu rezu udržiavajte zhora a zdola bez prekážok.
 • Počas pílenia nesiahajte pod obrobok.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítiovo-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Kontaktujte servis Hilti .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Aretačný gombík
 2. Vypínač
 3. Rukoväť
 4. Koliesko na nastavenie počtu zdvihov
 5. Indikácia stavu nabitia akumulátora
 6. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 7. Akumulátor
 8. Štrbiny na odvetrávanie
 9. Adaptér odsávania
 10. Západka
 11. Základná doska
 12. Stupnica na nastavenie uhla rezu
 13. Páčka nastavovania orbitálneho výkyvu
 14. Pílový kotúč
 15. Ochrana proti dotyku
 16. Kryt
 17. Upínanie nástrojov
 18. LED osvetlenie
 19. Páčka na odblokovanie pílového listu
 20. Triesková ochrana
 21. Elektrické napájanie pre SJD DRS-6A odsávací modul (príslušenstvo)

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedená akumulátorová priamočiara píla. Určená je na pílenie plastových, drevených a kovových materiálov, ako aj na sadrokartónové a drevovláknité dosky.

Výrobok je vybavený odoberateľným pripájacím hrdlom pre vysávač, ktoré je dimenzované pre bežné hadice vysávača. Na spojenie sacej hadice s výrobkom môže byť potrebný vhodný adaptér.
 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

 • Pre tento výrobok používajte len pílové listy s T-stopkou (jednovačková stopka).

Možné chybné používanie

 • Výrobok sa nesmie používať na pílenie konárov a kmeňov stromov.
 • Výrobok sa nesmie používať na opracovávanie zdraviu škodlivých materiálov.
 • Výrobok sa nesmie používať na prácu vo vlhkom prostredí.
 • Elektrický zdroj odsávacieho modulu udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi môže mať za následok popáleniny alebo požiar.

Indikácia stavu nabitia

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po miernom stlačení jedného odblokovacieho tlačidla (maximálne po citeľný odpor).
Stav
Význam
4 LED svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabitia: < 10 %
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné zistiť informácie o stave nabitia. Pri blikajúcich LED-diódach indikátora stavu nabitia akumulátora dbajte, prosím, na rešpektovanie upozornení uvedených v kapitole pre pomoc v prípade porúch.

Zariadenie na odfukovanie pilín

Zariadenie na odfukovanie pilín privádza prúd vzduchu k pílovému listu, aby sa línia rezu udržiavala bez pilín.

Počet zdvihov

Počet zdvihov sa môže nastaviť nastavovacím kolieskom. Poloha 1 zodpovedá 800 zdvihom za minútu a poloha 6 zodpovedá 3 000 zdvihom za minútu.
Podľa intenzity zatlačenia vypínača začína rýchlosť so 75 zdvihmi za minútu a stúpa až po definovaný počet zdvihov, ktorý je nastavený nastavovacím kolieskom.

Štvorstupňový orbitálny výkyv

Štvorstupňový orbitálny výkyv pílového listu umožňuje prispôsobenie rezného výkonu náradia a vzhľadu rezu povahe opracúvaného materiálu. Páčka nastavovania orbitálneho výkyvu umožňuje voľbu medzi 4 stupňami orbitálneho výkyvu.
Čím čistejšia a jemnejšia má byť rezná hrana, tým menší stupeň orbitálneho výkyvu zvoľte. Optimálne nastavenie sa zisťuje praktickou skúškou.
Stav
Význam
Stupeň 0
Bez orbitálneho výkyvu
Stupeň 1
Malý orbitálny výkyv
Stupeň 2
Stredný orbitálny výkyv
Stupeň 3
Veľký orbitálny výkyv

Aretačný gombík

Image alternative
Aretačný gombík sa môže nastaviť do troch polôh.
 • Stredná poloha je normálna poloha: Aretačný gombík je viditeľný vľavo a vpravo. Môže sa napr. prispôsobiť počet zdvihov.
  Vypínač môže byť zatlačený alebo uvoľnený.
 • Aretačný gombík je viditeľný len vľavo: prepravná poloha (Náradie sa nerozbehne.)
  Vypínač je zablokovaný, nedá sa zatlačiť.
 • Aretačný gombík je viditeľný len vpravo: Po zapnutí náradia (vypínač je úplne zatlačený) sa môže aretačný gombík zatlačiť doprava, čím sa zaaretuje poloha "Zap.". Na uvoľnenie aretácie sa musí znova stlačiť vypínač.

Triesková ochrana

Výrobok sa môže dodatočne vybaviť trieskovou ochranou.
Trieskovou ochranou sa minimalizuje vytrhávanie povrchu pri pílení drevených materiálov.

Automatické vypínanie náradia

Keď sa vypínač stlačí bez prerušenia na dobu dlhšiu ako 15 minút (napr. pred prepravou alebo skladovaním), náradie sa automaticky vypne. Zabráni sa tým hlbokému vybitiu akumulátora.

SJD DRS-6A Odsávací modul (príslušenstvo)

Odsávací modul SJD DRS‑6A sa používa ako príslušenstvo pre priamočiaru pílu Hilti SJD 6-A22.
Zachytí veľké percento vznikajúceho prachu a dá sa rýchlo a jednoducho upevniť na priamočiaru pílu. V odsávacom module je integrovaný nasávací ventilátor. Ten je poháňaný vlastným motorom. Pri zapnutí priamočiarej píly využíva modul energiu akumulátora. Odsávací modul nie je vhodný na prácu s materiálmi s obsahom azbestu, kovovým prachom, prachom zo skla a uhlíkových vlákien. Odsávací modul sa nesmie používať na vlhký a výbušný prach a piliny.

Rozsah dodávky

Priamočiara píla s pílovým listom, kryt, odsávací adaptér, triesková ochrana, návod na používanie, kľúč s vnútorným šesťhranom.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.com

Technické údaje

Priamočiara píla


SJD 6-A22
Menovité napätie
21,6 V
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátora B22⁄8.0
3,2 kg
Výška zdvihu
28 mm
Voľnobežné otáčky (n0)
75 ot/min … 3 000 ot/min
Maximálny rezný výkon do dreva
150 mm
Maximálny rezný výkon do hliníka
25 mm
Maximálny rezný výkon do nelegovanej ocele
10 mm
Uhol rezu (vľavo/vpravo)
0° … 45°
Vonkajší priemer odsávacieho adaptéra
27,5 mm
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

SJD 6-A22
Hladina akustického výkonu (LWA)
98 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
5 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
87 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
5 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

SJD 6-A22
Hodnota emitovaných vibrácií pre rezanie drevených dosiek (ah, B)
5,8 m/s²
Neistota pri rezaní drevotriesky (K)
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrácií pre rezanie kovového plechu (ah,M)
5,6 m/s²
Neistota pri rezaní kovových plechov (K)
1,5 m/s²

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z náradia.

Vloženie pílového listu

Image alternative
 1. Vyberte akumulátor.
 1. Pílový list zatlačte (zubami v smere rezu) do upínacieho mechanizmu tak, aby zaskočil.
 2. Bezpečné zaistenie pílového listu skontrolujte potiahnutím za pílový list.

Nasadenie krytu

 1. Vyberte akumulátor.
Image alternative
 1. Posuňte kryt spredu na výrobok tak, aby zaskočil.
  Kryt sa môže nasadiť len vtedy, keď sa základná doska nachádza v normálnej polohe (poloha nulového stupňa).

Montáž adaptéra odsávania

Image alternative
 1. Posuňte adaptér odsávania zozadu horizontálne do základnej dosky tak, aby obidve západky zboku zaskočili.
 2. Hadicu vysávača pripojte k adaptéru odsávania.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Používajte odsávanie prachu

Odsávanie prachu znižuje zaťaženie prachom, zvyšuje bezpečnosť pri práce zlepšením výhľadu na rez a zabraňuje väčšiemu zaťaženiu pracoviska prachom a pilinami.
 1. Nasaďte kryt.
 2. Odsávanie prachu používajte vždy, keď dlhší čas režete drevo nebo materiály, pri ktorých by mohli vznikať vyššie koncentrácie prachu.

Zapnutie

Image alternative
 1. Vložte akumulátor.
  Bezpečnostná funkcia zaisťuje, že sa náradie nespustí, keď sa najprv zapne náradie a potom sa zasunie akumulátor do rukoväti náradia.
 2. Uistite sa, že je aretačný gombík v strednej polohe.
 3. Stlačte vypínač.
 4. Vypínač zaaretujete na "Zap." následným stlačením aretačného gombíka doprava.
 5. Aretáciu odistíte ďalším stlačením vypínača.
  • Aretačný gombík sa vráti naspäť do strednej polohy.

Pílenie so zanorením

 1. Páčku nastavovania orbitálneho výkyvu pílového listu nastavte do polohy 0.
 2. Výrobok prednou hranou základnej dosky oprite o obrobok.
 3. Pevne držte výrobok a stlačte vypínač.
 4. Pritlačte výrobok pevne proti obrobku a zanorte ho zmenšením uhla nábehu.
 5. Keď ste prepichli obrobok, dajte výrobok do normálnej polohy.
  • Základná doska dosadá úplne naplocho.
 6. V reze pokračujte pozdĺž vyznačenej línie rezu.

Vypnutie

 • Uvoľnite vypínač.
  Vypínač zaaretujete na "Vyp." stlačením aretačného gombíka doľava.

Demontáž

Demontáž adaptéra odsávania

Image alternative
 1. Stlačte obidve západky dovnútra.
 1. Adaptér odsávania vytiahnite zo základnej dosky dozadu.
 2. Hadicu vysávača vytiahnite z adaptéra odsávania.

Odobratie krytu

 1. Vyberte akumulátor.
Image alternative
 1. Odsávací kryt zľahka spriečte a smerom dopredu ho z náradia stiahnite.

Vyhodenie pílového listu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Nekontrolované vyhodenie pílového listu môže viesť k poraneniam.
 • Pri vyhodení pílového list držte výrobok tak, aby sa tým neporanili osoby a zvieratá nachádzajúce sa v blízkosti.
Image alternative
 1. Vyberte akumulátor.
 1. Otočte páčku na odblokovanie pílového listu nabok až na doraz.
  • Pílový list sa uvoľní a vyhodí.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak existujú, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Čistenie adaptéra odsávania

 1. Vyberte akumulátor.
 2. Demontujte adaptér odsávania.
 3. Vyčistite adaptér odsávania.
 4. Skontrolujte, či sú západky nepoškodené.
 5. Namontujte adaptér odsávania.

Čistenie pílových listov

 1. Používané pílové listy vždy zbavte živice.
 2. Vložte pílové listy na 24 hodín do petroleja alebo bežného prostriedku na rozpúšťanie živice.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa prosím obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Pílový list vypadne.
Pílový list nie je správne zaaretovaný.
 • Zopakujte proces upnutia.
 • Dbajte na to, aby upínanie nástroja bolo úplne otvorené a aby sa pílový list zatlačil proti odporu.
Upínací systém znečistený.
 • Vyčistite upínanie nástroja.
Pílový list sa nedá zaviesť.
Upínací systém znečistený.
 • Vyčistite upínanie nástroja.
Orbitálny výkyv sa nedá prestaviť.
Drážka páčky výkyvu je znečistená.
 • Odstráňte znečistenia z drážky páčky výkyvu.
Orbitálny výkyv nefunguje.
Výkyvný mechanizmus je znečistený.
 • Skontrolujte, či sa v oblasti výkyvnej vidlice nenachádza špina, odstráňte ju.
Páčka orbitálneho výkyvu je v pozícii 0.
 • Nastavte požadovanú hodnotu.
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným cvaknutím.
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
1 LED-dióda bliká.
Náradie nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš studený alebo príliš horúci.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu, alebo ho nechajte ochladnúť.
Všetky 4 LED-diódy blikajú.
Náradie nefunguje.
Náradie je preťažené.
 • Uvoľnite vypínač a opäť ho stlačte. Potom nechajte náradie cca 30 sekúnd bežať na voľnobežných otáčkach.
Vznik intenzívneho tepla vo výrobku alebo akumulátore.
Elektrická porucha
 • Ihneď vypnite náradie, vyberte akumulátor, prezrite ho, nechajte ho ochladnúť a kontaktujte servis firmy Hilti .

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Pod nasledujúcimi odkazmi nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r5212958
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .