Jazyk

DX 5 GR

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly

Používajú sa navyše nasledujúce symboly:
Image alternative Pozor! Dodržiavajte upozornenia.
Image alternative Počas práce s náradím používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Počas práce s náradím používajte ochranné okuliare.
Image alternative Počas práce s náradím používajte chrániče sluchu.

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Čierny zámok na červenom podklade na kryte: Na ovládacom tlačidle na odblokovanie pri demontáži vedenia vracania piesta.
Image alternative Biely zámok na čiernom podklade na vedení klincov: Na odblokovanie vedenia klincov.

Zobrazenia na displeji

Možné sú nasledujúce zobrazenia na displeji:
Image alternative Tento symbol zobrazuje stav nabitia batérie. Keď je batéria vybitá, objaví sa symbol údržby.
Image alternative Tento symbol zobrazuje, či je Bluetooth zapnutý. Ak sa tento symbol na displeji nezobrazí, Bluetooth je vypnutý.
Image alternative Tento symbol zobrazuje potrebu ďalšieho čistenia. Jeden úsek pritom predstavuje 500 vsadení. Spolu je 5 úsekov, ktoré predstavujú 2 500 vsadení.
Image alternative Tento symbol zobrazuje, či je potrebná údržba. Zobrazí sa po 5 rokoch, 30 000 vsadeniach alebo ak je batéria vybitá. Naše odporúčanie: Obráťte sa na váš servis Hilti .

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsadzovací prístroj
  DX 5 GR
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Základné bezpečnostné upozornenia Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Používanie nábojok
 • Používajte len nábojky Hilti alebo nábojky porovnateľnej kvality.
 • Ak sa v náradí Hilti používajú menej kvalitné nábojky, môžu sa z nespáleného prachu tvoriť usadeniny, ktoré náhle explodujú a môžu spôsobiť ťažké poranenia používateľa a osôb v jeho okolí. Nábojky musia byť buď preukázateľne otestované výrobcom podľa EÚ normy EN 16264 alebo musia mať označenie zhody CE.
Požiadavky na používateľa
 • Obsluhu a údržbu náradia smiete vykonávať len vtedy, ak ste autorizovaný a príslušne zaškolený.
Osobné ochranné prostriedky
 • Vy a osoby zdržujúce sa v blízkosti počas práce s náradím používajte vhodné ochranné okuliare a ochrannú prilbu.
 • Používajte ochranu sluchu.
 • Vsadzovanie upevňovacích prvkov sa aktivuje zapálením nábojky. Príliš veľký hluk môže poškodiť sluch.
Bezpečnosť osôb
 • Dodržiavajte pokyny o prevádzke, starostlivosti a údržbe či oprave, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.
 • Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s náradím na priamu montáž postupujte s rozvahou. Náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. V prípade výskytu bolestí či nevoľnosti prerušte prácu. Okamih nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
 • Vyhýbajte sa nevhodnému držaniu tela. Dbajte na stabilnú polohu tela, umožňujúcu udržanie rovnováhy.
 • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
 • Vedenie klincov alebo upevňovacie prvky nikdy nevyťahujte naspäť rukou.
 • Potiahnutím vedenia klincov alebo upevňovacieho prvku rukou sa môže náradie za určitých okolností uviesť do stavu pripravenosti na používanie. Táto pripravenosť na používanie umožňuje vsadzovanie aj do častí tela.
 • Pri spustení náradia držte ruky ohnuté (nie vystreté).
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti náradia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie náradia na priamu montáž Image alternative VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo spôsobené prerazením upevňovacích prvkov! Pred vsadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa pod a za predmetom, do ktorého sa bude vsadzovať upevňovací prvok, nenachádza žiadna osoba.
 • Pred prácou skontrolujte silu nábojky a regulačného kolieska výkonu.
 • Vsaďte 2 upevňovacie prvky na skúšku na vašom podklade.
 • Používajte správne náradie pre vašu prácu. Náradie nepoužívajte na také účely, na ktoré nie je určené, používajte ho iba v súlade s určením a ak je v bezchybnom stave.
 • Ak to podmienky použitia umožňujú, použite doplnkovú základnú dosku/ochranný kryt.
 • Nabité náradie nenechávajte bez dozoru.
 • Náradie prepravujte a uskladňujte v zaistenom kufri.
 • Náradie pred čistením, opravami, údržbou alebo nastavovaním, pri výmene vedenia klincov, pri prerušení práce, ako aj pred odložením vždy vyprázdnite (odstráňte nábojku a upevňovací prvok).
 • Náradie, ktoré sa nepoužíva, vyprázdnite a uložte na suchom a uzamykateľnom mieste, na ktoré nemajú deti prístup.
 • Skontrolujte náradie a príslušenstvo, či nie je poškodené. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené.
 • Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, zaručujúce bezchybnú činnosť náradia. Poškodené časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ nie je v návode na používanie uvedené inak.
 • Pred vsadzovaním skontrolujte podklad, či v ňom nie sú elektrické vedenia.
 • Upevňovacie prvky nevsádzajte do nevhodného materiálu podkladu.
 • Nevhodné materiály sú zváraná oceľ a oceľoliatina, liatina, sklo, mramor, plast, bronz, mosadz, meď, izolačný materiál, duté tehly, keramické tehly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobetón. Vsadzovanie do týchto materiálov môže spôsobiť zlomenie upevňovacích prvkov, odlomenie materiálu alebo prierazy.
 • Spúšť stlačte iba vtedy, keď je náradie úplne kolmo pritlačené k podkladu.
 • Vsadzovacie náradie pri vsadzovaní vždy pevne držte v pravom uhle k podkladu, aby sa zabránilo vychýleniu upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
 • Rukoväti udržujte suché, čisté a bez prítomnosti oleja alebo tuku.
 • Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, okrem situácie, keď je na to špeciálne určený.
 • Upevňovacie prvky nevsádzajte do existujúcich otvorov, s výnimkou prípadu, keď to odporúča Hilti (napr. DX-Kwik).
Pracovisko
 • Udržiavajte poriadok na vašom pracovisku. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť.
 • Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazov alebo nehôd.
 • Zabezpečte dobré osvetlenie a vetranie pracoviska.
Mechanické bezpečnostné opatrenia
 • Na náradí nevykonávajte žiadne manipulácie ani zmeny, čo sa obzvlášť vzťahuje na piest.
 • Používajte iba upevňovacie prvky, ktoré sú určené a schválené pre toto náradie.
Tepelné bezpečnostné opatrenia
 • Neprekračujte maximálnu odporúčanú frekvenciu vsadzovania.
 • Ak by sa náradie prehrialo, nechajte ho vychladnúť.
 • Náradie nedemontujte vtedy, keď je horúce. Náradie nechajte vychladnúť.
 • Nechajte náradie vychladnúť, ak dochádza k roztaveniu pásu s nábojkami.
Nebezpečenstvo výbuchu nábojok
 • Používajte len nábojky, ktoré sú pre náradie povolené a schválené.
 • Po skončení práce alebo pred prepravou spotrebiča odstráňte pás s nábojkami.
 • Nepokúšajte sa násilím odstraňovať nábojky z vedenia klincov alebo z náradia.
 • Nepoužité nábojky chráňte pred vlhkosťou a nadmerným teplom a na uzamykateľnom mieste.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vedenie vracania piesta
 2. Vodiace puzdro
 3. Kryt
 4. Kanál pre nábojky
 5. Odblokovanie regulácie výkonu
 6. Koliesko na reguláciu výkonu
 7. Displej
 8. Tlačidlo
 9. Mäkká rukoväť
 10. Spúšť
 11. Ovládacie tlačidlo
 12. Štrbiny na odvetrávanie
 13. Piestne krúžky
 14. Piest
 15. Vedenie klincov
 16. Odblokovanie vedenia klincov
 17. Tlmič
 18. Strediace puzdro
 19. Plochá kefa
 20. Veľká okrúhla kefa
 21. Malá okrúhla kefa

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je vsadzovacie náradie na vsadzovanie klincov, čapov a prvkov Combo do ocele.

Pri používaní náradia je vždy potrebné dávať pozor na to, aby sa použila správna výbava. Vedenie čapov, piest a upevňovacie prvky musia byť navzájom prispôsobené.

Minimálne vzdialenosti

Upevňovanie na oceľ

Pri upevňovaní na oceľ dodržiavajte vždy nasledujúce minimálne vzdialenosti:
 • Vzdialenosť hrany podkladu od upevňovacieho prvku musí byť minimálne 15 mm.
 • Vzdialenosť osí medzi dvomi upevňovacími prvkami musí byť minimálne 20 mm.
 • Minimálna hrúbka podkladu musí byť 6 mm.

Informácie o aplikácii

Keď chcete získať viac informácií o aplikácii, stiahnuť si ju a spustiť, naskenujte QR kód v kufri.

Informácie o oblasti použitia

Viac informácií o oblastiach použitia nájdete na domovskej stránke výrobkov Hilti .

Technické údaje

Vsadzovací prístroj

Hmotnosť
DX 5 GR
3,43 kg
Dĺžka náradia
DX 5 GR
495 mm
Dĺžka klincov
DX 5 GR
≤ 22 mm
Odporúčaná maximálna frekvencia vsadzovania
DX 5 GR
700 ot/h
Pracovná teplota (teplota okolia)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Dráha pritlačenia
DX 5 GR
32 mm
Potrebný prítlak
DX 5 GR
≥ 50 N
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
−27,2 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Informácia o hluku zistená podľa normy EN 15895

Hodnoty hladiny akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a môžu sa použiť na porovnávanie vsadzovacieho prístroja. Sú vhodné aj na predbežný odhad vplyvov. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia vsadzovacieho prístroja. Ak sa ale vsadzovací prístroj používa na iné účely, s odlišným vybavením alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní zaťaženia vibráciami by sa mali zohľadniť aj tie časy, kedy je prístroj zapnutý, v skutočnosti sa však nepoužíva. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako napríklad: údržba vsadzovacieho prístroja a vybavenia, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Uvedené akustické hodnoty boli zistené za nasledovných rámcových podmienok:
Rámcové podmienky – informácia o hluku
Nábojka
Kaliber 6.8/11 čierna
Nastavenie výkonu
2
Použitie
Upevňovanie dreva hrúbky 24 mm na betón (C40) pomocou X‑U47 P8
Informácia o hlučnosti podľa normy EN 15895
Úroveň akustického výkonu (LWA)
105 ±2 dB
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
101 ±2 dB
Maximálna hladina emisií akustického tlaku (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibrácie

Hodnota vibrácií uvedená podľa 2006/42/EC neprekračuje 2,5 m/s².

Obsluha

Ochranné zariadenia

Pred začatím práce skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky zaručujúce bezchybnú činnosť náradia.

Nabitie náradia na jednotlivé vsadzovanie

Image alternative
 1. Upevňovací prvok vsuňte spredu do náradia, až kým sa podložka upevňovacieho prvku nezachytí v náradí.
 2. Posuňte pás s nábojkami úzkym koncom dopredu zdola do rukoväti náradia tak, aby bol pás s nábojkami úplne vsadený v náradí. Ak chcete použiť pás s nábojkami, ktorý bol už predtým používaný, ťahajte tento pás s nábojkami rukou nahor von z náradia, až kým sa v priestore na nábojku nebude nachádzať nepoužitá nábojka.

Nastavenie výkonu

Image alternative
 1. Stlačte odistenie regulácie výkonu.
 2. Otočte regulačné koliesko výkonu, aby ste nastavili požadovaný výkon.
 3. Skontrolujte kvalitu vsadenia podľa štandardov Hilti .
  Silu nábojky a nastavenie výkonu zvoľte podľa príslušného použitia.
  Začínajte vždy s minimálnym výkonom, ak nemáte skúsenosti s náradím.

Vsadzovanie upevňovacích prvkov pomocou náradia na jednotlivé vsadzovanie

Image alternative
 1. Umiestnite náradie.
 2. Náradie držte rovno a pritlačte ho na pracovnú plochu v pravom uhle.
 3. Stlačením spúšte vsaďte upevňovací prvok.

Vybitie a vyprázdnenie náradia na jednotlivé vsadzovanie

Image alternative
 1. Vytiahnite nábojky z náradia.
 2. Vytiahnite upevňovací prvok z náradia.

Zapnutie a vypnutie Bluetooth

 • Podržte tlačidlo stlačené 1 – 2 sekundy, aby ste zapli Bluetooth.
  Bluetooth sa po 2 minútach automaticky vypne.

Vynulovanie ukazovateľa čistenia

 • Podržte tlačidlo stlačené 10 – 12 sekúnd, aby ste vynulovali ukazovateľ čistenia.
  Indikátor čistenia pozostáva z 5 pruhov. Každý pruh predstavuje 500 vsadení.

X-FCM upevnenie mriežkového roštu

Image alternative
 1. Vsaďte klince so závitom na oceľový nosník. Použite strediace puzdro, aby ste dosiahli jednoduché vycentrované upevnenie. Odmerajte presah závitového klinca (NVS) odskúšaním hĺbky vniknutia pomocou meradla.
 2. Nasaďte prírubu X-FCM.
 3. Naskrutkujte upevňovaciu prírubu.
  • Krútiaci moment: 5 – 8 Nm

X-FCP upevnenie ryhovaného plechu

Image alternative
 1. Ryhovaný plech predvŕtajte alebo predrazte.
  Dodržujte potrebné minimálne vzdialenosti:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Vložte klinec so závitom do pripraveného otvoru. Odmerajte presah závitového klinca (NVS) odskúšaním hĺbky vniknutia pomocou meradla.
 3. Nasaďte prírubu X-FCP.
 4. Naskrutkujte upevňovaciu prírubu.
  • Krútiaci moment: 5 – 8 Nm

Upevnenie mriežky X-GR

Image alternative
 1. Vsaďte upevňovacie prvky do vedenia klincov.
 2. Upevňovacie prvky vsaďte do ocele cez mriežku.
 3. Utiahnite upevňovací prvok.
  • Krútiaci moment: 3 – 5 Nm

Postup pri nesprávnom odpálení nábojky

 1. Náradie držte 30 sekúnd pritlačené na pracovnú plochu.
 2. Ak sa nábojka napriek tomu neodpáli, náradie zdvihnite z pracovnej plochy. Dávajte pozor na to, aby nebolo nasmerované na vás alebo iné osoby.
 3. Vytiahnite pás s nábojkami rukou o jednu nábojku dopredu a spotrebujte zvyšný pás s nábojkami.

Chybné vsadenie bez odpálenia nábojky

VAROVANIE
Teplo Náradie sa môže pri používaní zohrievať.
 • Používajte ochranné rukavice.
 • Nechajte náradie vychladnúť.
 1. Zastavte ihneď prácu.
 2. Vyprázdnite a demontujte náradie.
 3. Skontrolujte výber správnej kombinácie piesta a upevňovacích prvkov.
 4. Skontrolujte tlmič a piest, či nie sú opotrebované a v prípade potreby prvky vymeňte.
 5. Náradie očistite.
  • Ak problém pretrváva aj po uskutočnení vyššie uvedených opatrení, náradie sa už nesmie používať.
  • Náradie dajte skontrolovať v servisnom stredisku Hilti a v prípade potreby opraviť.
  V závislosti od konkrétneho náradia dochádza pri pravidelnej prevádzke k znečisteniu a opotrebovaniu konštrukčných prvkov dôležitých z hľadiska funkcie.
  Pravidelne uskutočňujte prehliadky a údržbu. Údržbu vykonajte po 30 000 vsadeniach.
  Náradie vyčistite po 2 500 – 3 000 vsadeniach. Počítadlo vsadení zobrazuje počet vykonaných vsadení po poslednom vynulovaní ukazovateľa čistenia. Jeden pruh pritom znamená 500 vsadení.
  Skontrolujte piest a tlmič raz denne pri intenzívnom používaní, najneskôr však počas odporúčaného pravidelného cyklu čistenia 2 500 – 3 000 vsadení.
  Prehliadky, cykly údržby a čistenia sú založené na typickom používaní náradia. Ak zistíte, že náradie predčasne nefunguje správne, vykonajte ihneď servis náradia.

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť o náradie

VAROVANIE
Čistenie Pri čistení náradia dodržiavajte nasledujúce body:
 • Na čistenie nepoužívajte rozprašovač ani parný čistič.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra náradia.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia vznetom! Zvyšky nespáleného prachu v náradí sa môžu zapáliť a spôsobiť nekontrolované spustenie alebo roztrieštenie.
 • Náradie pravidelne čistite. Dbajte na dodržiavanie všetkých pokynov na údržbu a čistenie nachádzajúce sa v tejto dokumentácii.
 • Čistenie náradia pri použití menej kvalitných nábojok, neznižuje riziko, že sa zvyšky prachu vo vnútri vedenie vracania piestu vznietia a dôjde k nekontrolovanému spusteniu alebo roztriešteniu. Znížiť ho možno len údržbou v servise Hilti .
 • Vonkajšiu stranu náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou utierkou.

Udržiavanie v dobrom stave

VAROVANIE
Nebezpečné látky Nečistoty v DX náradí obsahujú látky, ktoré môžu ohroziť vaše zdravie.
 • Počas čistenia nevdychujte žiaden prach a nečistoty.
 • Zabráňte prístupu prachu a nečistôt k potravinám.
 • Po čistení náradia si umyte ruky.
 • Nikdy nepoužívajte tuk na čistenie alebo mazanie komponentov náradia. Môže to viesť k poruchám funkcií náradia. Aby ste zabránili poruchám funkcií pri použití nesprávnych čistiacich prostriedkov, použite sprej Hilti .
 1. Pravidelne kontrolujte všetky vonkajšie časti náradia, či nie sú poškodené.
 2. Pravidelne kontrolujte všetky ovládacie prvky, či bezchybne fungujú.
 3. Náradie používajte iba s odporúčanými nábojkami a odporúčaných nastavením výkonu.
  • Nesprávne nábojky alebo príliš vysoké nastavenie energie môžu viesť k predčasnému výpadku náradia.

Vykonanie servisných úkonov na náradí

 • Servis náradia vykonajte vtedy, keď dochádza k nasledujúcim situáciám:
  • Dochádza ku kolísaniu výkonu.
  • Dochádza k nesprávnemu odpáleniu nábojky.
  • Komfort ovládania sa citeľne zhoršuje.
  • Citeľne rastie potrebný prítlak.
  • Stúpa odpor spúšte.
  • Regulácia výkonu sa dá len ťažko prestaviť.
  • Pás s nábojkami sa dá len ťažko odstrániť.
  • Indikácia údržby oznamuje, že je potrebný servis náradia.

Demontáž náradia na jednotlivé vsadzovanie

Image alternative
 1. Uistite sa, že sa v náradí nenachádza pás s nábojkami alebo upevňovací prvok. Pokiaľ sa v náradí nachádza pás s nábojkami alebo upevňovací prvok, vytiahnite pás s nábojkami rukou smerom nahor z náradia a odstráňte upevňovací prvok z vedenia klincov.
 2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie umiestnené na boku na vedení klincov, aby sa vedenie klincov dalo vyskrutkovať.
 3. Vyskrutkujte vedenie klincov.
 4. Odpojte tlmič odchýlením od vedenia klincov. Odstráňte tlmič.
 5. Odstráňte piest.

Kontrola tlmiča a piesta

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia chybným tlmičom alebo piestom. Skontrolujte tlmič a piest, či nie je opotrebované a v prípade poškodenia ich vymeňte.
 • Na pieste nevykonávajte žiadne manipulačné úkony.
 1. V týchto prípadoch sa musí piest vymeniť:
  • Piest je zlomený.
  • Piest je silno opotrebovaný (napríklad 90° vylomenie segmentu)
  • Piestne krúžky sú vyskočené alebo chýbajú.
  • Piest je pokrivený (možno ho skontrolovať pokotúľaním po hladkej podložke).
 2. V týchto prípadoch sa musí tlmič vymeniť:
  • Kovový krúžok tlmiča je zlomený alebo uvoľnený.
  • Tlmič už nedrží na vedení klincov.
  • Pod kovovým krúžkom je rozpoznateľné silné bodové opotrebovanie gumy.

Kontrola opotrebovania vedenia klincov

Image alternative
 1. Skontrolujte vedenie klincov, či nie je opotrebované a vedenie klincov vymeňte vtedy, keď poškodená niektorá časť klinca (napríklad zlomená, pokrivená, rozšírená, má trhliny).
 2. V prípade potreby kontaktujte servis Hilti .

Čistenie a mazanie náradia na jednotlivé vsadzovanie

Image alternative
 1. Postriekajte piestne krúžky mierne olejom a vyčistite ich plochou kefou tak, aby sa nimi dalo voľne pohybovať.
 2. Vyčistite závit vedenia klincov plochou kefou.
 3. Vyčistite kryt zvnútra veľkou okrúhlou kefou.
 4. Demontujte vedenie vracania piesta.
 5. Vyčistite vedenie vracania piesta.
 6. Očistené časti postriekajte dodaným sprejom Hilti .
  Používajte výlučne sprej Hilti alebo výrobky porovnateľnej kvality. Používaním iných mazív sa môže náradie poškodiť.
 7. Reguláciu výkonu mierne postriekajte dodaným sprejom Hilti .

Zostavenie náradia na jednotlivé vsadzovanie

Image alternative
 1. Skontrolujte, či sa v náradí nenachádza nábojka a v prípade potreby ju odstráňte.
 2. Namontujte vedenie vracania piesta.
 3. Vložte piest.
 4. Nasaďte tlmič na vedenie klincov.
 5. Naskrutkujte vedenie klincov.

Záverečná kontrola náradia

 1. Po vykonaní údržby a opráv skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
 2. Stlačte po kontrole náradia na 10 – 12 sekúnd tlačidlo, čím vynulujete počítadlo údržby.

Pomoc v prípade porúch

Problémy s náradím

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Stúpa potrebný prítlak
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
Stúpa odpor spúšte
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
Regulácia výkonu sa dá prestavovať iba ťažko
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
Image alternative
Piest je zaseknutý vo vedení vracania piestu
Poškodený piest.
 • Vymeňte piest.
Opotrebovanie tlmiča vo vnútri vedenia vracania piestu.
 • Skontrolujte piest a tlmič, v prípade potreby ich vymeňte.
 • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
Image alternative
Vedenie vracania piestu je zaseknuté
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
Náradie sa nedá spustiť
Náradie nebolo úplne pritlačené.
 • Náradie úplne pritlačte.
Porucha piesta.
 • Odstráňte pás s nábojkami a náradie vyčistite.
 • Skontrolujte piest a tlmič, v prípade potreby ich vymeňte.

Problémy s prílišným vsadením upevňovacích prvkov do ocele

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Upevňovací prvok neprenikne do podkladu do dostatočnej hĺbky
Príliš nízky výkon.
 • Zvýšte výkon (reguláciou výkonu).
 • Použite silnejšiu nábojku.
Bola prekročená hraničná hodnota použitia (veľmi tvrdý podklad).
 • Použite silnejší systém, ako napríklad DX 76 (PTR).
Image alternative
Upevňovací prvok nedrží v podklade
Tenký oceľový podklad (4 – 5 mm)
 • Použite iné nastavenie výkonu alebo inú nábojku.
Image alternative
Zlomenie upevňovacieho prvku
Príliš nízky výkon.
 • Zvýšte výkon (reguláciou výkonu).
 • Použite silnejšiu nábojku.
Bola prekročená hraničná hodnota použitia (veľmi tvrdý podklad).
 • Použite silnejší systém, ako napríklad DX 76 (PTR).
Príliš vysoký výkon.
 • Znížte výkon (reguláciou výkonu).
 • Použite slabšiu nábojku.
 • Použite klince s hlavičkou Top Hat.
 • Použite klince s podložkou.
Upevňovací prvok je príliš hlboko vsadený
Príliš vysoký výkon.
 • Znížte výkon (reguláciou výkonu).
 • Použite slabšiu nábojku.

Problémy s nábojkami

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Pás s nábojkami sa neposúva
Poškodený pás s nábojkami.
 • Pás s nábojkami vymeňte.
Náradie je silno znečistené.
 • Vykonajte servis náradia.
 • Náradie dajte v prípade potreby skontrolovať do servisného strediska spoločnosti Hilti .
Náradie je poškodené.
 • Ak problém pretrváva: Kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Pás s nábojkami sa nedá odstrániť
Náradie je prehriate.
 • Náradie nechajte vychladnúť.
 • Následne pás s nábojkami z náradia opatrne odstráňte.
 • Ak problém pretrváva: Kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Nábojka sa nedá zapáliť
Chybná nábojka.
 • Pás s nábojkami potiahnite o jednu nábojku ďalej.
Náradie je znečistené.
 • Vykonajte servis náradia.
Image alternative
Pás s nábojkami sa taví
Náradie je pri vsadzovaní príliš dlho pritlačené.
 • Pritláčajte náradie na kratšiu dobu predtým, než ho spustíte.
 • Odstráňte pás s nábojkami.
Príliš vysoká frekvencia vsadzovania.
 • Ihneď zastavte prácu.
 • Odstráňte pás s nábojkami a nechajte náradie vychladnúť.
Image alternative
Nábojka sa uvoľní z pásu s nábojkami
Príliš vysoká frekvencia vsadzovania.
 • Ihneď zastavte prácu.
 • Odstráňte pás s nábojkami a nechajte náradie vychladnúť.
Image alternative
Pás s nábojkami sa nedá odstrániť
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.

Iné poruchy

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte, prosím, na náš servis Hilti .

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r6168208.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Skúšobný certifikát CIP

Pre členské štáty C.I.P. mimo právneho priestoru EÚ a EFTA platí: Náradie Hilti DX 5 je konštrukčne spôsobilé a systémovo preverené. Na základe toho je náradie označené certifikačnou značkou Spolkového fyzikálno-technického ústavu (PTB) štvorcového tvaru s uvedením čísla schvaľovacieho protokolu S 995. Tým firma Hilti garantuje zhodu s povoleným druhom konštrukcie. Neprípustné nedostatky, zistené pri používaní, sa ohlasujú zodpovedajúcemu vedúcemu pracovníkovi Certifikačného úradu (PTB), ako aj kancelárii Stálej medzinárodnej komisie (C.I.P.).
Image alternative
Image alternative