Jazyk

SB 4-A22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Pásová píla
  SB 4-A22
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia pre rezanie

Bezpečnosť osôb
 • Nepribližujte ruky k miestu rezu alebo do blízkosti pílového kotúča. Druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt motora. Ak pílu držíte oboma rukami, pri rezaní si ich nemôžete poraniť.
 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – hrozí nebezpečenstvo poranenia!
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Pred rezaním pevne dotiahnite prvky na nastavenie hĺbky a uhla rezania. Ak sa nastavenia počas rezania zmenia, môže sa pílový kotúč zaseknúť a môže dôjsť k spätnému rázu.
 • Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrobku. Pílový kotúč pod obrobkom by nemal z obrobku vyčnievať viac než na jednu plnú výšku zuba.
 • Pri pozdĺžnych rezoch vždy používajte paralelný doraz alebo iné vodidlo na vedenie náradia pozdĺž hrany obrobku. Zvýši sa tým presnosť rezu a zníži možnosť zaseknutia pílového kotúča.
 • Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás pri rezaní nemôže chrániť pod obrobkom.
 • Rezaný obrobok nikdy nepridržiavajte rukou alebo nohou. Obrobok upevnite do stabilného upnutia.
 • Náradie pevne držte obidvomi rukami za rukoväti určené na tento účel a ruky majte v takej polohe, ktorá vám umožní zvládnuť sily vznikajúce pri spätnom ráze.
 • Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Vždy stojte bokom od pílového kotúča, nikdy nedávajte pílový kotúč do jednej línie s vaším telom. Pri spätnom ráze môže píla prudko skočiť dozadu!
 • Ak sa pílový kotúč zasekne alebo ak práce prerušíte, vypnite pílu a držte ju pokojne v materiáli dovtedy, kým sa pílový kotúč nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť pílu z obrobku alebo ju ťahať dozadu, kým sa pílový kotúč pohybuje. Inak môže vzniknúť spätný ráz.
 • Ak pílu, ktorá uviazla v obrobku, chcete opäť spustiť, vystreďte pílový kotúč v štrbine rezu a skontrolujte, či nie sú zuby kotúča zaseknuté v obrobku.
 • Buďte mimoriadne opatrní pri rezaní do existujúcich stien alebo do iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Pílový kotúč sa pri zarezaní do skrytých objektov môže zablokovať a spôsobiť spätný ráz.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko so zreteľom na skryté elektrické vedenia, plynové a vodovodné potrubia. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Vždy používajte pílové listy uvedenej veľkosti a s vhodným upínacím otvorom.
 • Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové kotúče. Tieto spôsobujú zvýšené trenie, zasekávanie pílového kotúča alebo spätný ráz.
 • Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča.
 • Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa manipulácie a odkladania pílových kotúčov.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa pásových píl

 • Náradie držte iba za izolované úchopové časti, najmä ak s náradím pracujete na miestach, v ktorých môže nástroj prísť do styku so skrytým elektrickým vedením. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Blokovanie zapnutia ovládacieho spínača
 3. Ovládací spínač
 4. Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
 5. Vodiaca pomôcka
 6. List pásovej píly
 7. Šípka smeru otáčania na kryte
 8. Páka na napínanie listu pásovej píly
 9. Bočná rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
 10. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 11. Indikácia stavu nabitia akumulátora
 12. Kotúč pre list pásovej píly
 13. Vedenie listu
 14. Tesniaci krúžok

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Kryt pílového listu
 1. Upevňovacia skrutka krytu pílového listu

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je akumulátorová pásová píla. Určená je na rezanie a hrubovanie kovových materiálov a plastov.

Výrobok je určený na ovládanie oboma rukami.
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Možné chybné používanie

 • S náradím nepíľte tehly, betón, pórobetón, prírodný kameň ani obkladačky.
 • Výrobok nepoužívajte na odrezávanie potrubí, ktoré ešte obsahujú kvapalné médium.
 • S náradím nepíľte neznáme podklady.

Indikácia pre lítium-iónový akumulátor

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora a poruchy náradia sú signalizované prostredníctvom indikátora lítium-iónového akumulátora. Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí stlačením obidvoch odisťovacích tlačidiel akumulátora.
Stav
Význam
Svietia 4 LED.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
Svietia 3 LED.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
Svietia 2 LED.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabitia: < 10 %
1 LED bliká, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Akumulátor je prehriaty alebo úplne vybitý.
4 LED blikajú, náradie nie je funkčné.
Náradie je preťažené alebo prehriate.
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia. Pri blikajúcich LED indikátora akumulátora venujte, prosím, pozornosť upozorneniam v kapitole o pomoci v prípade porúch.

Rozsah dodávky

Pásová píla, návod na používanie.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Pásová píla


SB 4-A22
Menovité napätie
21,6 V
Teplota prostredia
−17 ℃ … 60 ℃
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátora B22⁄8.0
4,3 kg
Voľnobežné otáčky
167 m/min
Max. hĺbka rezu
63,5 mm
List pásovej píly (dĺžka × šírka × hrúbka)
733 mm × 12,7 mm × 0,5 mm alebo 733 mm × 12,4 mm × 0,35 mm
Prevádzková teplota
−10 ℃ … 50 ℃
Teplota skladovania (bez akumulátora)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií zistené podľa normy EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad vplyvov. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa ale elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

SB 4-A22
Úroveň akustického výkonu (LWA)
84 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
73 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

SB 4-A22
Emisné hodnoty vibrácií pri rezaní do kovu (ah,CM)
1,5 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
Emisné hodnoty vibrácií pri rezaní do dreva (ah,CW)
1,3 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Elektrické nebezpečenstvo Nebezpečenstvo skratu.
 • Zabezpečte, aby kontakty akumulátora a kontakty píly boli pred vložením akumulátora zbavené cudzích telies.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo spadnutia akumulátora.
 • Akumulátor, ktorý spadne, môže ohroziť vás i ostatné osoby. Skontrolujte bezpečné umiestnenie akumulátora v pásovej píle.
Image alternative
 • Zatlačte akumulátor dozadu do výrobku tak, aby počuteľne zapadol do dorazu dvojitým cvaknutím.

Odstránenie akumulátora

Image alternative
 1. Stlačte obidve odisťovacie tlačidlá a podržte ich stlačené.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku smerom dopredu.

Bezpečnostné postupy

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že príslušný výrobok je vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
  Image alternative
 • Stlačte obidve odisťovacie tlačidlá a podržte ich stlačené.
 • Vytiahnite akumulátor z výrobku smerom dopredu.

Vloženie/výmena listu pásovej píly

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poškodenia Nevhodné alebo nesprávne vložené listy pásovej píly môžu pílu poškodiť.
 • Používajte len listy pásovej píly, ktoré sú vhodné pre pílu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia dotykom listu pásovej píly.
 • Pri montáži listu pásovej píly noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Povoľte 2 skrutky krytu listu píly a odoberte ich.
 2. Bočnú rukoväť vyskrutkujte proti smeru chodu hodinových ručičiek z krytu pásovej píly.
 3. Otočte páku o 180° v smere otáčania až na doraz.
  Pri aktivovaní páky musí byť bočná rukoväť demontovaná.
 4. Zaveďte list pásovej píly postupne do vedení pre list. Zadná strana listu píly sa musí v dolnej časti vedení listu píly dotýkať ložísk.
 5. Zaveďte list pásovej píly postupne okolo obidvoch kotúčov.
 6. Otočte páku o 180° v smere otáčania až na doraz.
 7. Skontrolujte, či je list pásovej píly správne zavedený okolo obidvoch valčekov.
 8. Kryt listu píly znova nasaďte.
  • Dbajte pritom na jeho správne umiestnenie.
 9. Bočnú rukoväť zaskrutkujte v smere chodu hodinových ručičiek na kryt pásovej píly.
 10. Skontrolujte, či je list pásovej píly správne umiestnený tak, že pásovú píly viackrát krátko zapnete a vypnete.

Montáž bočnej rukoväti

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Strata kontroly nad pásovou pílou.
 • Výrobok používajte len s bočnou rukoväťou. Zaskrutkujte bočnú rukoväť do príslušného závitového otvoru na kryte.
Image alternative
 • Namontujte bočnú rukoväť.

Výmena tesniaceho krúžku

Image alternative
 1. Odstráňte akumulátor.
 2. Povoľte 2 skrutky krytu listu píly a odoberte ich.
 3. Bočnú rukoväť vyskrutkujte proti smeru chodu hodinových ručičiek z krytu pásovej píly.
 4. Otočte páku o 180° v smere otáčania až na doraz.
  Pri aktivovaní páky musí byť bočná rukoväť demontovaná.
 5. Odstráňte list pásovej píly.
 6. Skontrolujte znečistenie vodiacich drážok a v prípade potreby ich vyčistite.
 7. Odstráňte tesniaci krúžok.
 8. Natiahnite nový tesniaci krúžok na kotúč pre list pásovej píly.
 9. Zasuňte tesniaci krúžok úplne do vodiacich drážok.
  • Tesniaci krúžok lícuje s vodiacimi drážkami.
  • Tesniaci krúžok nelícuje s vodiacimi drážkami.
   • Vyrovnajte tesniaci krúžok.
 10. Zaveďte list pásovej píly postupne do vedení pre list. Zadná strana listu píly sa musí v dolnej časti vedení listu píly dotýkať ložísk.
 11. Zaveďte list pásovej píly postupne okolo obidvoch kotúčov.
 12. Otočte páku o 180° v smere otáčania až na doraz.
 13. Skontrolujte, či je list pásovej píly správne zavedený okolo obidvoch valčekov.
 14. Kryt listu píly znova nasaďte.
  • Dbajte pritom na jeho správne umiestnenie.
 15. Bočnú rukoväť zaskrutkujte v smere chodu hodinových ručičiek na kryt pásovej píly.
 16. Skontrolujte, či je list pásovej píly správne umiestnený tak, že pásovú píly viackrát krátko zapnete a vypnete.

Zapnutie

 1. Aktivujte blokovanie zapnutia.
 2. Stlačte ovládací spínač.
  Z bezpečnostných dôvodov sa ovládací spínač nedá zaartetovať, ale počas prevádzky sa musí vždy držať stlačený.

Vypnutie

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia kvôli dobiehajúcej píle.
 • Výrobok z obrobku zdvihnite až po jeho úplnom zastavení.
 • Skôr, než výrobok odložíte, počkajte do jeho úplného zastavenia.
 • Uvoľnite ovládací spínač.

Vyrovnanie obrobku

Image alternative
 • Vyrovnajte navzájom obrobok a pásovú pílu.
  Nesprávne vyrovnanie zvyšuje riziko spätného rázu.

Údržba, opravy, preprava a skladovanie

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Pásová píla nie je funkčná

Porucha
Možná príčina
Riešenie
LED nič nesignalizujú.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s dvojitým zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Nabite akumulátor.
Blokovanie zapnutia nie je aktivované.
 • Aktivujte blokovanie zapnutia.
Bliká 1 LED.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš horúci alebo príliš studený.
 • Počkajte, kým akumulátor dosiahne odporúčanú pracovnú teplotu.
Blikajú 4 LED.
Pásová píla je krátkodobo preťažená.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.
Pásová píla je príliš horúca.
 • Nechajte pásovú pílu vychladnúť.
Náradie je zablokované
 • Skontrolujte, či je list píly správne namontovaný a/alebo či nie je poškodený.

Pásová píla je funkčná

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie nedosahuje plný výkon.
Vypínač nie je dostatočne stlačený.
 • Úplne stlačte ovládací spínač.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r5962279.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative