Jazyk

TE 30
TE 30-AVR

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Vŕtanie bez príklepu
Image alternative Vŕtanie s príklepom (vŕtanie s funkciou kladiva)
Image alternative Sekanie
Image alternative Nastavenie polohy sekáča
Image alternative Pravobežný/ľavobežný chod
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Priemer
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Otáčky za minútu

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kombinované kladivo
  TE 30/TE 30‑AVR
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri rozptýlení pozornosti môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu (podľa druhu použitia elektrického náradia) znižuje riziko poranenia.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Presvedčte sa, že elektrické náradie je vypnuté, prv než ho zapojíte do siete, pred jeho uchopením alebo prenášaním. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nástroj alebo kľúč, ponechaný v pohybujúcom sa náradí, môže spôsobiť úraz.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice nepribližujte do blízkosti pohybujúcich sa častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa časti.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre kladivá

 • Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre používanie sekacieho kladiva

Bezpečnosť osôb
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Pri sekaní do stropu, steny a podlahy dbajte na bezpečný a stabilný postoj. Pri náhlom prerazení môžete stratiť rovnováhu!
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Pri používaní náradia noste vy i osoby zdržiavajúce sa v blízkosti vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu a ľahký respirátor.
 • Pri výmene nástroja noste ochranné rukavice. Dotyk pracovného nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Prach vznikajúci pri brúsení, šmirgľovaní, rezaní a vŕtaní môže obsahovať nebezpečné chemikálie. Niekoľko príkladov: olovo alebo farby na báze olova; tehly, betón alebo iné murivom, prírodný kameň a iné výrobky s obsahom silikátov; určité druhy dreva, ako je dub, buk a chemicky ošetrované drevo; azbest alebo materiály s obsahom azbestu. Stanovte expozíciu používateľa a osôb v blízkosti na základe tried nebezpečnosti materiálov, s ktorými sa pracuje. Vykonajte potrebné opatrenia na udržanie expozície na bezpečnej úrovni, napríklad: použitím systému na zachytávanie prachu alebo nosením vhodnej ochrany dýchacích ciest. K všeobecným opatreniam na zníženie expozície patrí:
 • práca v dobre vetranom prostredí,
 • vyvarovanie sa dlhšieho kontaktu s prachom,
 • odvádzanie prachu od tváre a tela,
 • nosenie ochranného odevu a umývanie exponovaných oblastí vodou a mydlom.
 • Robte si časté prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy ciev alebo nervového systému na prstoch, rukách alebo zápästiach.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím prác skontrolujte pracovisko a výskyt skryto ležiacich vedení elektrického prúdu, plynu a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti výrobku môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo výbuch v prípade náhodného poškodenia elektrického a plynového vedenia alebo vodovodného potrubia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Skôr, než výrobok odložíte, počkajte, kým sa celkom zastaví.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Upínanie nástrojov
 2. Odblokovacie tlačidlo hĺbkového dorazu
 3. Hĺbkový doraz
 4. Volič funkcií
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Ovládací spínač
 7. Rukoväť
 8. Sieťový kábel
 9. Prepínač smeru otáčania
 10. Bočná rukoväť

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je elektricky napájané kombinované kladivo. Určené je na vŕtanie do betónu, muriva, dreva a kovu.

Variant s AVR sa môže navyše používať na ľahké až stredne ťažké sekacie práce do muriva a dokončovacie práce na betóne.
 • Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

Možné chybné používanie

 • Tento výrobok nie je vhodný na opracovávanie zdravie ohrozujúcich materiálov.
 • Tento výrobok nie je vhodný na prácu vo vlhkom prostredí.

Voliteľná výbava AVR

Výrobok má ako voliteľnú výbavu systém Active Vibration Reduction (AVR), ktorý citeľne redukuje vibrácie.

Rozsah dodávky

Vŕtacie kladivo, bočná rukoväť, hĺbkový doraz, návod na obsluhu.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.com

Technické údaje

Kombinované kladivo

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a/alebo menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

TE 30
TE 30‑AVR
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
4,1 kg
4,2 kg
Ø príklepového vrtáka
4 mm … 28 mm
4 mm … 28 mm
Ø vrtáka do dreva
3 mm … 25 mm
3 mm … 25 mm

3 mm … 13 mm
3 mm … 13 mm

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

TE 30
TE 30‑AVR
Úroveň akustického výkonu (L WA)
103 dB(A)
103 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L pA)
92 dB(A)
92 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

TE 30
TE 30‑AVR
Hodnota emitovaných vibrácií pre vŕtanie do kovu
2,6 m/s²
4,4 m/s²
Neistota
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vŕtanie do betónu s príklepom (ah, HD)
16,8 m/s²
9,3 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Sekanie (ah, Cheq)
·/·
9,2 m/s²
Neistota (K)
·/·
1,5 m/s²

Obsluha

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Montáž bočnej rukoväti

Image alternative
 1. Otáčaním rukoväti uvoľnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.
 2. Posuňte držiak (upínací pás) cez skľučovadlo spredu až do určenej drážky.
 3. Nastavte bočnú rukoväť do želanej polohy.
 4. Otáčaním rukoväti upnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.

Nastavenie hĺbkové dorazu (voliteľná možnosť)

Image alternative
 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo na bočnej rukoväti.
 2. Hĺbkový doraz nastavte na požadovanú hĺbku vrtu.
 3. Pusťte odblokovacie tlačidlo na bočnej rukoväti.
 4. Skontrolujte, či je bočná rukoväť pevne umiestnená.

Demontáž upínania nástrojov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Obmedzenie používateľa namontovaným, ale nepoužívaným hĺbkovým dorazom.
 • Odstráňte hĺbkový doraz z výrobku.
Pri výmene upínania nástrojov zvoľte na prepínači voľby funkcií pozíciu "Sekanie" Image alternative.
Image alternative
 1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 2. Chyťte nad upínanie nástroja a vytiahnite 3 krúžky zaistenia nahor.
 3. Odoberte upínanie nástrojov nahor.

Montáž upínania nástrojov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Obmedzenie používateľa namontovaným, ale nepoužívaným hĺbkovým dorazom.
 • Odstráňte hĺbkový doraz z výrobku.
Pri výmene upínania nástrojov zvoľte na prepínači voľby funkcií tento symbol: Image alternative.
Image alternative
 1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 2. Chyťte nad upínanie nástroja a vytiahnite 3 krúžky zaistenia nahor.
 3. Upínanie nástroja nasuňte na držiak.
 4. Otočte upínanie nástroja tak, aby zapadlo.

Vkladanie nástroja

Image alternative
 1. Vsúvací koniec vkladacieho nástroja mierne namažte.
  • Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti . Nesprávny tuk môže spôsobiť poškodenia náradia.
 2. Zasuňte vkladací nástroj až na doraz do upínania nástrojov a ľahkým prítlakom ho otočte tak, aby počuteľne zapadol.
 3. Potiahnutím za nástroj skontrolujte po vložení jeho bezpečné zaistenie.
  • Výrobok je pripravený na činnosť.

Vyberanie nástroja

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pracovným nástrojom! Pracovný nástroj môže byť horúci alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene pracovného nástroja noste ochranné rukavice.
 • Potiahnite zaistenie nástroja až na doraz smerom dozadu a vkladací nástroj vyberte.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich.

Volič funkcií

Image alternative
 • Nastavte volič funkcií do aktuálne požadovanej pracovnej pozície.
  • Volič funkcií sa počas prevádzky nesmie aktivovať. Nebezpečenstvo poškodenia!

Vŕtanie bez príklepu

Image alternative
 • Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.

Vŕtanie s príklepom (vŕtanie s funkciou kladiva)

Image alternative
 • Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.

Umiestnenie sekáča (len TE 30-AVR)

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Strata kontroly nad smerom sekania.
 • Nepracujte v polohe "Nastavenie polohy sekáča". Nastavte prepínač na voľbu funkcie na pozíciu "Sekanie" tak, aby sa zaistil.
Image alternative
 • Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.
  • Sekáč možno nastaviť do 12 rôznych polôh (v 30° krokoch). Táto funkcia umožňuje prácu s plochými a tvarovanými sekáčmi vždy v optimálnej polohe.

Sekanie (len TE 30-AVR)

Image alternative
 • Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.

Pravobežný/ľavobežný chod

Image alternative
 • Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na želaný smer otáčania.
  • Prepínač sa počas prevádzky nesmie aktivovať. Nebezpečenstvo poškodenia!

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Doprava a skladovanie

 • Elektrické náradie neprenášajte s pripojeným nástrojom.
 • Elektrické náradie vždy odkladajte s vytiahnutou sieťovou koncovkou.
 • Náradie skladujte na suchom mieste a nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Elektrické náradie po dlhšej preprave alebo skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie je poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne alebo sa počas prevádzky vypne.
Sieťové napájanie prerušené
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
Uhlíkové kefky sú opotrebované.
 • Náradie dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby nechajte vymeniť uhlíky.
Žiadny príklep.
Náradie je príliš studené.
 • Postavte vŕtacie kladivo na podklad a nechajte ho spustené na voľnobežných otáčkach. Ak je to potrebné, opakujte postup dovtedy, kým nebude príklepový mechanizmus pracovať.
Volič funkcií je na pozícii "Vŕtanie bez príklepu" Image alternative.
 • Nastavte volič funkcií na pozíciu "Vŕtanie s príklepom" Image alternative.
Príliš slabý prítlak.
 • Stlačte silnejšie, aby príklepový mechanizmus pracoval.
Kombinované kladivo nedosahuje plný výkon.
Predlžovací kábel nedostatočný prierez.
 • Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom.
Vypínač nie je dostatočne stlačený.
 • Stlačte vypínač až na doraz.
Náradie je prepnuté na ľavobežný chod.
 • Prepnite náradie na pravobežný chod.
Generátor dodáva príliš nízke napätie.
 • Zabezpečte správne napájacie napätie.
Vrták sa neotáča.
Volič funkcií nezapadol alebo je v polohe "sekanie" Image alternative alebo "nastavenie polohy sekáča" Image alternative.
 • Nastavte volič funkcií na pozíciu pre "vŕtanie bez príklepu" Image alternative alebo "vŕtanie s príklepom"Image alternative.
Vrták sa nedá vybrať zo skľučovadla.
Upínanie nástrojov nebolo stiahnuté úplne dozadu.
 • Potiahnite zaisťovanie nástrojov až na doraz smerom dozadu a vyberte nástroj.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Image alternative
Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r6848760 (TE 30) a qr.hilti.com/r6848759 (TE 30-AVR).
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .