Jazyk

SF 10W‑A22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Active Torque Control (ATC)
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vŕtacie skrutkovače
  SF 10W‑A22
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržiavajte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené oblasti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na dostatočnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie nepreťažujte. Používajte elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným spínačom. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre vŕtačky

 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnostné pokyny pre skrutkovače

 • Keď vykonávate práce, pri ktorých môže prísť skrutka do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt skrutky s vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím a môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Manipulácie alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
 • Náradie držte vždy pevne oboma rukami za rukoväte, ktoré sú na to určené. Vonku vždy uchopte bočnú rukoväť. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Pri vŕtaní a skrutkovaní sa môže náradie vychýliť do bočnej strany.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami. Náradie zapínajte až v oblasti práce. Dotknutie sa rotujúcich častí, najmä rotujúcich vkladacích nástrojov, môže viesť k vzniku poranení.
 • Pri výmene nástroja a akumulátora, ako aj pri skladovaní a preprave náradia aktivujte blokovanie zapnutia (prepínač pravo-/ľavobežného chodu je vtedy v stredovej pozícii).
 • Noste ochranné rukavice. Vŕtací skrutkovač sa môže počas prevádzky zahrievať. Pri výmene nástroja môže dotknutie sa vkladacieho nástroja viesť k vzniku rezných poranení a popálenín.
 • Používateľ a osoby zdržiavajúce sa v jeho blízkosti musia počas používania náradia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a ľahkú ochrannú masku proti prachu.
 • Kvôli lepšiemu prekrveniu prstov si robte počas práce prestávky, ako aj cvičenia na uvoľnenie a cvičenia prstov.
 • Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, ako napríklad prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu a ošetrovanie dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci. Ak je to možné, použite odsávanie prachu. Kvôli dosiahnutiu vysokého stupňa odsávania prachu používajte vhodné mobilné zariadenie na odstraňovanie prachu. V prípade potreby noste masku na ochranu dýchacích ciest, ktorá je vhodná pre príslušný prach. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály, ktoré sú platné vo vašej krajine.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
 • Pri práci s podkladom môže dôjsť k odštiepeniu a odlietavaniu materiálu. Používajte ochranu očí. Odskočený materiál môže poškodiť telo a zrak.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia. Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Dodržiavajte národné požiadavky na ochranu zdravia pri práci.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím práce skontrolujte výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí v pracovnej oblasti, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa môžu stať vodivými v prípade, že pri práci napríklad neúmyselne poškodíte elektrické vedenie. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Obrobok pri práci zaistite. Na pevné pridržanie obrobku použite upínacie zariadenia alebo zverák. Obrobok tak bude zachytený a pridržiavaný bezpečnejšie ako pri držaní rukou a navyše máte obidve ruky voľné na obsluhu náradia.
 • Uistite sa, že nástroje majú systém upínania zodpovedajúci a vhodný pre dané náradie a že sú riadne zaistené v skľučovadle.
 • Veľké, ťažké vkladacie nástroje prevádzkujte len v prvom stupni. Inak hrozí nebezpečenstvo, že sa náradie pri vypnutí poškodí alebo sa za nepriaznivých podmienok môže uvoľniť skľučovadlo.
Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie
 • Akumulátory nepoužívajte ako zdroj energie pre iné nešpecifikované spotrebiče.
 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a poleptania.
 • Poškodené akumulátory (napr. akumulátory s prasklinami, zlomenými časťami, zohnutými, zatlačenými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú nabíjať a ani ďalej používať.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať a nechajte ho ochladnúť. Po ochladnutí akumulátora kontaktujte servis firmy Hilti .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Bočná rukoväť
 2. Rýchloupínacie skľučovadlo
 3. Prstenec na nastavovanie krútiaceho momentu a vŕtania
 4. Prepínač na voľbu stupňov
 5. Prepínač pravobežného/ľavobežného chodu s blokovaním zapnutia
 6. Ovládací spínač (s elektronickým ovládaním otáčok)
 7. Rukoväť
 8. Osvetlenie pracovnej oblasti
 9. Hák na opasok (voliteľný)
 10. Lítium-iónový akumulátor
 11. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 12. Indikátor stavu nabitia a porúch (lítium-iónový akumulátor)

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedený akumulátorový vŕtací skrutkovač. Je určený na uťahovanie a povoľovanie skrutiek a na vŕtanie do ocele, dreva a plastu.

 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky schválené Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

ATC

Výrobok je vybavený rýchlym vypínaním ATC (Active Torque Control).
Ak sa vkladací nástroj zablokuje alebo zasekne, výrobok sa náhle nekontrolovateľne otočí do opačného smeru. ATC tento náhly rotačný pohyb výrobku rozpozná a okamžite ho vypne.
Kvôli správnemu fungovaniu musí byť výrobok možné otočiť.
Po rýchlom vypnutí výrobok vypnite a znova zapnite.

Indikátor lítium-iónového akumulátora

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora a poruchy náradia sú signalizované prostredníctvom indikátora lítium-iónového akumulátora. Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa jedného z dvoch odisťovacích tlačidiel akumulátora.
Stav
Význam
4 LED svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED bliká, náradie je pripravené na prevádzku.
Stav nabitia: < 10 %
1 LED bliká, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Akumulátor je prehriaty alebo úplne vybitý.
4 LED blikajú, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Náradie je preťažené alebo prehriate.
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.
Pri blikajúcich LED indikátora akumulátora venujte, prosím, pozornosť upozorneniam v kapitole o pomoci v prípade porúch.

Rozsah dodávky

Vŕtací skrutkovač, bočná rukoväť, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Vŕtacie skrutkovače

Menovité napätie
21,6 V
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátora B22⁄8.0
3,3 kg
Otáčky
1. stupeň
0 ot/min … 310 ot/min
2. stupeň
0 ot/min … 530 ot/min
3. stupeň
0 ot/min … 1 210 ot/min
4. stupeň
0 ot/min … 2 100 ot/min
Nastavenie krútiaceho momentu (15 stupňov)
2 Nm … 12 Nm
Ø skrutkovač (mäkké drevo)
1,5 mm … 50 mm
Ø skrutkovač (tvrdé drevo)
1,5 mm … 20 mm
Ø skrutkovač (kov)
1,5 mm … 13 mm

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota prostredia
−10 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií zistené podľa normy EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a môžu sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné účely použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Na presné odhadnutie pôsobenia by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladaných nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov a vzniknutého odpadu.
Hodnoty emisií hluku

SF 10W-A22
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
75 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu (LWA)
86 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

SF 10W-A22
Hodnota emitovaných vibrácií pre skrutkovanie (ah)
< 2,5 m/s²
Neistota – skrutkovanie (K)
1,5 m/s²
Vŕtanie do kovov (ah,D)
< 2,5 m/s²
Neistota – vŕtanie do kovu (K)
1,5 m/s²

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že príslušný výrobok je vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Vložte akumulátor do držiaka náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z náradia.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Montáž háka na opasok (voliteľný doplnok)

Image alternative
Hákom na opasok môžete elektrické náradie pripevniť na opasok. Namontovať sa dá na nosenie na pravej a na ľavej strane.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pádom elektrického náradia!
 • Pred začatím práce skontrolujte, či je hák na opasok bezpečne upevnený.
 1. Namontujte hák na opasok.
 2. Upevnite elektrické náradie na hák na opasok.
 3. Skontrolujte, či hák a elektrické náradie pevne držia.

Montáž bočnej rukoväti

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Uistite sa, že prepínač pravobežného/ľavobežného chodu je v stredovej pozícii (blokovanie zapnutia) alebo že sa akumulátor z vŕtacieho skrutkovača vybral.
Image alternative
 • Namontujte bočnú rukoväť.

Nastavenie bočnej rukoväti

Image alternative
 • Bočnú rukoväť nastavte do požadovanej pozície.

Nastavenie pravobežného/ľavobežného chodu

Blokovanie prepínača zabraňuje prepnutiu pri bežiacom motore.
V stredovej pozícii je ovládací spínač zablokovaný (blokovanie zapnutia).
Image alternative
 • Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na želaný smer otáčania.

Práca

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia nesprávnou manipuláciou!
 • Počas prevádzky neaktivujte spínač pre otáčanie smeru a/alebo voľbu funkcie.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vloženie vkladacieho nástroja

 1. Nastavte prepínač pravo-/ľavobežného chodu do stredovej pozície alebo odpojte akumulátor od náradia.
 2. Skontrolujte, či je zásuvný koniec vkladacieho nástroja čistý. V prípade potreby zásuvný koniec očistite.
 3. Otvorte rýchloupínacie skľučovadlo.
 4. Vložte vkladací nástroj do rýchloupínacieho skľučovadla a rýchloupínacie skľučovadlo utiahnite, až budete počuť niekoľko mechanických cvaknutí.
 5. Skontrolujte bezpečné upevnenie vkladacieho nástroja.

Výber stupňa

Image alternative
 • Pomocou nastavenia oboch prepínačov na voľbu stupňov vyberte želaný stupeň.

Zapnutie

 • Zatlačte na ovládací spínač.
  V závislosti od odsadenia ovládacieho spínača sa môžu otáčky plynulo nastaviť na maximálne otáčky.

Vŕtanie

 1. Nastavte prstenec na nastavovanie krútiaceho momentu a funkcie na symbol Image alternative.
 2. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na pravobežný chod.

Skrutkovanie

 1. Nastavte na prstenci na nastavovanie krútiaceho momentu a funkcie potrebný krútiaci moment.
 2. Prepínačom pravobežného/ľavobežného chodu nastavte želaný smer otáčania.

Vypnutie

 • Uvoľnite ovládací spínač.

Vybratie vkladacieho nástroja

 1. Nastavte prepínač pravo-/ľavobežného chodu do stredovej pozície alebo odpojte akumulátor od náradia.
 2. Otvorte rýchloupínacie skľučovadlo.
 3. Vytiahnite vkladací nástroj z rýchloupínacieho skľučovadla.

Starostlivosť, oprava a údržba, preprava a skladovanie

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie nefunguje.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s počuteľným dvojitým zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Náradie nefunguje a všetky štyri LED blikajú.
Zariadenie bolo krátkodobo preťažené.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.
Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte náradie vychladnúť. Vetracie štrbiny vyčistite.
Náradie nefunguje a bliká LED-dióda.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš horúci alebo príliš studený.
 • Uveďte akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu.
Vypínač sa nedá stlačiť alebo je zablokovaný.
Prepínač pravo-/ľavobežného chodu je v stredovej pozícii.
 • Zatlačte prepínač pravo-/ľavobežného chodu doľava alebo doprava.
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Nechajte akumulátor pomaly ohriať na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným dvojitým zacvaknutím.
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Vyčistite zaskakovacie výčnelky a nechajte akumulátor zaskočiť. Ak problém pretrváva aj naďalej, vyhľadajte servisné stredisko firmy Hilti .
Príliš veľké vytváranie tepla v náradí alebo v akumulátore.
Náradie je preťažené (prekročenie limitu pri používaní).
 • Pred všetkými prácami vezmite do úvahy údaje o výkone vášho výrobku. Pozrite si technické údaje.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative