Jazyk

PD-C
PD-CS

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia upozorňujú na nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s výrobkom. Nasledujúce signálne slová sa používajú v kombinácii so symbolom:
Image alternative NEBEZPEČENSTVO! Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vedie k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
Image alternative VAROVANIE! Pred možným hroziacim nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
Image alternative POZOR! Na označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahkým telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Informácie o laseri na výrobku

Informácie o laseri
Image alternative Laserové žiarenie. Nepozerajte sa do lúča. Trieda lasera 2.

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informácie o produkte

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, zaškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vyskytujúcich sa rizikách. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Typ:
PD-C | PD-CS
Generácia:
01
Sériové číslo:

Bezpečnosť

Základné bezpečnostné upozornenia

POZOR
Možné ohrozenie elektrickým prúdom alebo popálením! Pri pokuse o demontáž akumulátora hrozí úraz elektrickým prúdom, ako napr. skrat, popálenie a únik škodlivých látok.
 • Výrobok sa nikdy nepokúšajte otvárať. Akumulátor nechajte vymeniť len servisom Hilti .
POZOR
Možné ohrozenie elektrickým prúdom alebo popálením! Pri vniknutí kvapalín ako napr. dážď, rosa atď. do prístroja, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom ako napr. skrat, popálenie a výbuch.
 • Výrobok vždy udržiavajte čistý a suchý.
 • Uzáver udržujte zatvorený, aby dovnútra prístroja nemohla vnikať vlhkosť.
POZOR
Možné ohrozenie následkom skratu, preťaženia a ohňa! Možné ohrozenie tepelným žiarením, vystreľovaním roztavených dielcov alebo chemickými postupmi skratom alebo preťažením alebo takýmto spôsobom spôsobený požiar.
 • Výrobok neprehrievajte a nevystavujte ho ohňu. Dodaný akumulátor môže vybuchnúť alebo sa môžu uvoľniť toxické látky.
 • Používajte len schválenú USB nabíjačku so štandardným mikro USB káblom.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte styku s elektrolytom. Po kontakte dôkladne opláchnite vodou. Pri vniknutí elektrolytu do očí okrem toho vyhľadajte lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
VAROVANIE
Ohrozenie vysokofrekvenčným alebo nízkofrekvenčným elektromagnetickým žiarením! Elektromagnetické ožiarenie môže spôsobiť samočinné zapnutie. Ostatné zariadenia môžu byť rušené vysielaným žiarením.
 • Nepoužívajte prístroj v blízkosti osôb s kardiostimulátorom.
 • Nepoužívajte prístroj v blízkosti lekárskych prístrojov.
 • Prístroj nesmie byť bez predchádzajúceho schválenia prevádzkovaný v blízkosti vojenských zariadení, letísk, v lietadlách, ako aj v blízkosti rádioastronomických zariadení.
POZOR
Ohrozenie viditeľným a neviditeľným žiarením a laserovým žiarením! Poškodenie oka pri pozeraní do laserového lúča.
 • Zabezpečte miesto merania. Pri inštalácii výrobku dbajte na to, aby lúč nesmeroval na iné osoby alebo vás samotných.
 • Nedívajte sa priamo do zdroja svetla. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a uhnite hlavou z oblasti lúča.
 • Laserové prístroje udržiavajte mimo dosahu detí.
POZOR
Ohrozenie v dôsledku náhodného zapnutia lasera! Náhodným stlačením meracieho tlačidla alebo softvérovou chybou sa môže zapnúť laserový lúč.
 • Zabráňte náhodnému zapnutiu lasera.
 • Pri manipulácii s výrobkom majte na pamäti, že mohlo dôjsť k nechcenému zapnutiu lasera. Skôr, než sa pozriete do výstupného otvoru lasera sa uistite, že laser je vypnutý alebo prístroj úplne vypnite.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu! Nebezpečenstvo pri prevádzke v priestoroch s horľavými kvapalinami, plynmi alebo prachom.
 • Pozornosť venujte podmienkam prostredia! Výrobok nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
POZOR
Riziko chybného merania Chybné merania môžu byť spôsobené nedodržaním pracovnej teploty, pri zvýšenej koncentrácii častíc v prostredí, pri znečistenej optike, pri meraní na nevhodnom podklade, ako aj pri nesprávnom používaní.
 • Po zapnutí a počas práce sa riaďte informáciami a výstrahami na dotykovom displeji.
 • Pred meraním preverte presnosť prístroja.
 • Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať.
POZOR
Riziko poškodenia v dôsledku nesprávneho nastavenia. Nesprávne nastavenia, spôsobené napr. použitým predlžovacieho nadstavca s inou dĺžkou, môžu mať za následok chybné merania s následnými škodami.
 • Vždy sa riaďte informáciami a výstrahami na dotykovom displeji.
 • Zabezpečte realizáciu meraní so správnymi nastaveniami.
Okrem technicko-bezpečnostných pokynov v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu sa musia vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní výrobku môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Nevyraďujte z činnosti žiadne bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte žiadne štítky s upozornením a výstrahami.
 • Pri neodbornom rozskrutkovaní výrobku sa môže vyskytnúť laserové žiarenie, ktoré presahuje triedu 2. Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
 • Manipulácie alebo zmeny na výrobku nie sú dovolené.
 • Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte správnu funkciu výrobku.
 • Merania na nedostatočne odrážajúcich podkladoch vo vysoko odrazovom prostredí môžu viesť k skresleným výsledkom.
 • Merania cez sklo alebo iné objekty môžu výsledok merania skresliť.
 • Výsledok merania môže byť skreslený, ak sa podmienky merania rýchlo zmenia, napr. kvôli osobám, ktoré prejdú cez merací lúč.
 • Výrobok nesmerujte na slnko alebo iné intenzívne zdroje svetla.
 • Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Kvôli prevencii proti úrazom používajte len originálne príslušenstvo a doplnkové zariadenia Hilti .
 • Dodržiavajte pokyny o prevádzke, starostlivosti a údržbe či oprave, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.
 • Výrobok nikdy nepoužívajte bez dodržiavania príslušných inštrukcií alebo bez prečítania tejto dokumentácie.
 • Kvôli princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Sem patria blízkosť prístrojom generujúcich silné magnetické alebo elektromagnetické polia, meranie na nevhodnom podklade  používanie nevhodných reflektorov.
 • Merania na penových plastoch, ako je napríklad Styropor alebo Styrodor, na snehu alebo plochách s intenzívnym zrkadlením a podobne, môžu viesť k nesprávnym hodnotám zisteným pri meraní.

Správne a odborné vybavenie pracovísk

 • Pri práci na rebríku sa vyhýbajte neprirodzenej polohe tela. Dbajte na stabilné státie a vždy udržiavajte rovnováhu.
 • Zaistite miesto merania a pri používaní výrobku dávajte pozor, aby laserový lúč nesmeroval na iných ľudí alebo na seba.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia. Laserový lúč nesmerujte na zrkadlá, chrómovanú oceľ, leštené kamene atď.
 • Výstupné okienko lasera udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybným meraniam.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Elektromagnetická kompatibilita

Hoci laserový merač vzdialenosti spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že laserový merač vzdialenosti bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnej funkcii. V takomto prípade alebo pri iných neistotách sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti taktiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel). Laserový merač vzdialenosti zodpovedá triede A; Rušenia v obývaných oblastiach sa nedajú vylúčiť.

Bezpečná práca s laserovými prístrojmi

 • Prístroje laserovej triedy 2 smú používať iba zaškolené osoby.
 • Laserové lúče by nemali prebiehať vo výške očí.
 • Uskutočnite bezpečnostné opatrenia, aby sa zaistilo, že laserový lúč nebude nechtiac dopadať na plochy, ktoré majú schopnosť odrazu ako zrkadlo.
 • Vykonajte opatrenia, ktoré zaistia, aby osoby nehľadeli priamo do laserového lúča.
 • Dráha laserového lúča nesmie zasahovať do nekontrolovaných oblastí.
 • Keď sa laser nepoužíva, vypnite ho.
 • V blokovaní prístroja v nastaveniach zabráňte tomu, aby laserový lúč aktivovali nepovolané osoby a najmä deti.
 • Nepoužívané laserové prístroje uskladnite na miestach, na ktoré nemajú prístup neoprávnené osoby.

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

 • Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodenia dajte opraviť prostredníctvom Hilti servisného strediska.
 • Kvôli svojej vlastnej bezpečnosti pred použitím skontrolujte výrobné nastavenia výrobku, ako aj vlastné nastavenia.
 • Výrobok nepoužívajte pri vedení vozidla alebo stroja.
 • Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť výrobku.
 • Hoci je výrobok koncipovaný na používanie v ťažkých podmienkach na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, ako s ostatnými meracími prístrojmi.
 • Hoci je výrobok chránený proti preniknutiu vlhkosti, mali by ste ho poutierať dosucha predtým, než ho schováte do prepravnej nádoby.
 • Nepoužívané náradie odložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Prístroje sú nebezpečné pre neskúsených používateľov.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vypínač
 2. Meracie tlačidlá
 3. Dotyková obrazovka
 4. Mikro USB zásuvka, typ B
 5. Uzáver
 6. Výstup lasera
 7. Objektív kamery
 8. Krycie sklíčko
 9. Závit pre predĺženie
 10. Dokumentačná kamera (PD-CS)

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je laserový diaľkomer. Určený je na meranie vzdialeností. Namerané vzdialenosti možno pomocou rôznych funkcií použiť na výpočet napr. plôch, objemov, minimálnej/maximálnej vzdialenosti, Pytagorových vzorcov, vytyčovanie atď.

Rozsah dodávky

Laserový merač vzdialenosti, pútko na ruku, puzdro na prístroj, krátky merací hrot, nabíjačka s mikro USB káblom.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo on-line na stránke: www.hilti.group .

Technické údaje

Meranie vzdialeností

Presnosť pri meraní vzdialenosti a sklonu môže byť ovplyvnená predovšetkým veľkými výkyvmi teploty, vlhkosťou, nárazom, pádom atď. Pokiaľ nie je uvedené inak, bol prístroj nastavený alebo kalibrovaný pri štandardných podmienkach v okolitom prostredí (MIL-STD-810G). Pri meraniach vzdialeností je zásadne potrebné počítať s dodatočnou chybou (v závislosti od vzdialenosti) na úrovni 0,02 mm na meter. Referencia pre meranie sklonu je zadná strana prístroja.

PD-C
PD-CS
Prevádzkové režimy
 • Jednotlivé meranie
 • Priestorové meranie
 • Jednotlivé meranie
 • Priestorové meranie
Presnosť pri meraní vzdialenosti (2σ, smerodajná odchýlka)
±1,0 mm
±1,0 mm
Presnosť pri meraní sklonu (2σ, štandardná odchýlka)
±0,3°
±0,3°
Rozptyl lúča
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Oblasť merania s terčom
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
Minimálna vzdialenosť na zameranie s laserovým bodom a nitkovým krížom bez priblíženia
> 2 m
(> 6 ft — 10 in)
> 2 m
(> 6 ft — 10 in)
Minimálna vzdialenosť na zameranie s laserovým bodom a nitkovým krížom pri maximálnom priblížení
> 5 m
(> 16 ft)
> 5 m
(> 16 ft)

Dotyková obrazovka

Indikátory
Trvalé zobrazovanie vzdialeností, prevádzkových stavov a stavu nabitia akumulátora
Uhlopriečka dotykového displeja
10,16 cm
(4,00 in)

Napájanie

Lítium-iónový akumulátor
zabudovaný
Menovité napätie
3,7 V
Kapacita
3 220 mAh
Čas pohotovosti
> 200 hod
Čas do aktivácie automatického uspania
20 min
Výdrž pri normálnych podmienkach, s aktívnym displejom
≈ 10 hod
Čas nabíjania (závisí od nabíjačky a nabíjacieho kábla)
≈ 3 hod
Vstupné napätie nabíjačky (Input)
100 V … 240 V
Vstupná frekvencia nabíjačky
50 Hz … 60 Hz
Menovitý prúd nabíjačky
0,5 A
Výstupné napätie nabíjačky
5 V
Nabíjací prúd
10 mA … 2 100 mA
Norma pre koncovku nabíjacieho kábla
Mikro USB

Laser


PD-C
PD-CS
Trieda lasera
Viditeľný, trieda lasera 2 IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Viditeľný, trieda lasera 2 IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Vlnová dĺžka
635 nm
635 nm
Výstupný výkon
< 1 mW
< 1 mW
Čas do aktivácie úsporného režimu
20 s
20 s

Ďalšie vlastnosti výrobku


PD-C
PD-CS
Kapacita internej pamäte Flash na ukladanie výsledkov merania
≈ 3 000
Udávaná hodnota je založená na typických výsledkoch priameho merania s cieľovou fotografiou. Skutočné maximum závisí od typu výsledku a rozlíšenia fotografie.
≈ 7 000
Udávaná hodnota je založená na typických výsledkoch priameho merania s cieľovou fotografiou. Skutočné maximum závisí od typu výsledku a rozlíšenia fotografie.
Maximálne rozlíšenie cieľovej kamery [Megapixel]
5,0
5,0
Dokumentačná kamera [Megapixel]
5,0
5,0
Verzia Bluetooth
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
Wireless LAN
·/·
Splnenie normy: IEEE 802.11 b/g/n podporované kanály: 1 - 11
Vysielací výkon Bluetooth
12,3 dBm
15,39 dBm
Vysielací výkon Wireless LAN
·/·
18,47 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Hmotnosť
260 g
(9,2 oz)
260 g
(9,2 oz)
Rozmery
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Druh ochrany
IP54
IP54
Prevádzková teplota
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Teplota pri skladovaní
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Príprava

Nabíjanie zabudovaného akumulátora

 • Pred prvým použitím prístroja úplne nabite zabudovaný akumulátor.

Zapnutie

 1. Krátko stlačte vypínač.
  • Po pol minúte je prístroj pripravený na prevádzku. Zobrazí sa zablokovaný displej.
 2. Odblokujte ho posunutím symbolu zámku za pravý okraj displeja.
  • Zobrazia sa výsledky merania aktívneho projektu a funkciami Image alternative môžete vyberať.

Pravidelná aktualizácia produktu

Pre softvér sú určené pravidelné aktualizácie. Stiahnite PD-C Updater Utility for PC , ako aj najnovšiu príručku s návodom na používanie a softvér.
Odkaz na PD-C Updater Utility for PC : https://www.hilti.group/updatePDC
Používanie softvéru vyžaduje splnenie minimálnych predpokladov. Pozri www.hilti.group

Vypnutie

 1. Dlho stlačte vypínač.
 2. Zvoľte v menu ‘Vypnúť’ .
 3. Potvrďte pomocou ‘OK’ .
  • Prístroj dvakrát zavibruje a vypne sa.

Starostlivosť a údržba/oprava

Čistenie

Prístroj je navrhnutý na používanie na stavenisku. Ochrana proti vnikaniu prachu a striekajúcej vode zodpovedá krytiu IP54.
Znečistenie skleneného krytu objektívu kamery a výstupného otvoru lasera môže ovplyvňovať spoľahlivosť výsledkov merania a ostrosť terčov.
 • Prístroj pri znečistení očistite mäkkou a mierne navlhčenou handričkou.
 • Dbajte najmä na čistotu skleneného krytu objektívu kamery a výstupného otvoru lasera.
 • Pri čistení skleneného krytu objektívu kamery a výstupného otvoru lasera vypnite prístroj a jemne a dôkladne očistite sklenenú plochu až po okraje.

Dotyková obrazovka

Prístroj je vybavený odolným dotykovým displejom, ktorý je navrhnutý na pravidelné používanie v pracovných rukaviciach. Prístroj nie je vybavený na umiestnenie dodatočnej ochrany dotykového displeja. Takéto príslušenstvo možno síce používať, ale nebolo odskúšané a môže ovplyvniť reakcie dotykovej obrazovky.
 • Dotykový displej utierajte čistou, neabrazívnou handričkou, aby bol čistý a dobre reagoval na dotyky.
 • Prístroj nepoužívajte s prasknutým displejom a obráťte sa na servis Hilti .

Nastavenie snímača sklonu

Justážne intervaly

Aby bolo možné dosiahnuť čo najpresnejšie merania sklonu, je potrebné pravidelne justovať snímač sklonu. Justáž je potrebná aj vtedy, keď prístroj bol vystavený teplotnej zmene alebo nárazu.

Justáž snímača sklonu

 1. V menu ‘Funkcie’ zvoľte možnosť ‘Nastavenia’ a ‘Justáž snímača sklonu’ .
 2. Prístroj položte na rovnú plochu displejom nahor.
 3. Stlačte meracie tlačidlo.
 4. Prístroj otáčajte v opačnom smere bez toho, aby ste ho nadvihli z podkladu.
 5. Stlačte meracie tlačidlo.
  • Snímač sklonu je najustovaný.

Preprava a skladovanie

Preprava

 • Na ochranu PD-C / PD-CS pri nosení a preprave použite dodané puzdro na prístroj Hilti .

Skladovanie

 • Prístroj neskladujte vo vlhkom stave. Pred uložením a skladovaním ho nechajte uschnúť.
 • Pri skladovaní vášho vybavenia dodržiavajte medzné hodnoty teploty uvedené v technických údajoch.
 • Po dlhšom skladovaní alebo dlhšej preprave svojej výbavy urobte kontrolné meranie.

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r4890614.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj dodržal v testoch hraničné hodnoty, ktoré sú predpísané v odseku č. 15 nariadení FCC pre digitálne prístroje triedy B. Tieto hraničné hodnoty poskytujú dostatočnú ochranu pred rušivými žiareniami aj pri inštalácii v obytných oblastiach. Prístroje tohto typu vytvárajú a používajú vysoké frekvencie a môžu spôsobiť aj vysokofrekvenčné vyžarovanie. Ak nie sú nainštalované a prevádzkované podľa pokynov, môžu tak byť príčinou rušení príjmu rádiového signálu.
Nie je však možné zaručiť, že k rušeniu nemôže dôjsť pri určitých inštaláciách. Ak tento prístroj spôsobuje rušenia príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím prístroja, odporúčame používateľovi odstrániť rušenia pomocou nasledujúcich opatrení:
 • Nové nastavenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
 • Zväčšenie vzdialenosti medzi prístrojom a prijímačom.
 • Pripojenie prístroja do zásuvky elektrického obvodu, ktorý je odlišný od obvodu pre prijímač.
 • Poraďte sa s vaším predajcom alebo skúseným technikom pre televízne/rádiové zariadenia.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.
Toto zariadenie zodpovedá paragrafu 15 nariadení FCC a RSS‑210 organizácie ISED.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 • Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
 • Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.

Označenie notifikovanej osoby

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative