Jazyk

GX 3

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Všeobecná príkazová značka
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu očí.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Odpad odovzdajte na recykláciu.

Označenia textu

Zvýraznenie miest v texte

Označenia a popisy sú vyznačené takto:
‚ ‛
Označenie popísaných ovládacích prvkov na vsadzovacom prístroji.
« »
Popisy na vsadzovacom prístroji

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Plynový vsadzovací prístroj
  GX 3
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečná práca so vsadzovacím prístrojom
 • Pritlačením vsadzovacieho prístroja k časti tela môže dôjsť neúmyselným spustením vsadenia k ťažkým poraneniam. Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
 • Pri nasunutí upevňovačov, ktoré sú špecifické pre dané aplikácie, na vedenie klincov (napr. rondely, príchytky, svorky atď.) môže neúmyselným spustením vsadenia dôjsť k ťažkým poraneniam. Pri nasúvaní upevňovacích prvkov, ktoré sú špecifické pre dané aplikácie, nikdy nepritláčajte vedenie klincov k ruke alebo inej časti tela.
 • Vsadzovací prístroj nikdy nesmerujte na seba ani na inú osobu.
 • Paže držte pri aktivovaní vsadzovacieho prístroja zohnuté (nie vyrovnané).
 • Pri práci buďte pozorní, dbajte na to, čo robíte a k práci so vsadzovacím prístrojom pristupujte s rozvahou. Vsadzovací prístroj nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní vsadzovacieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Pri sťahovaní posúvača klincov nadol dávajte vždy pozor na to, aby zaskočil.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte pri uvoľnení zaskakovacej poistky vyletieť rýchlo dopredu, ale ho veďte dopredu. Môžete si pricviknúť prsty.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš tvrdého podkladu , ako napríklad do zváranej alebo liatej ocele. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a k zlomeniu upevňovacích prvkov.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš mäkkého podkladu , ako napríklad do dreva alebo sadrokartónu. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a k prederaveniu podkladu.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš krehkého podkladu , ako napríklad do skla alebo obkladačiek. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a odlamovaniu podkladu.
 • Pred vsadzovaním zabezpečte, aby na zadnej strane podkladu nemohli byť poranené žiadne osoby alebo poškodené žiadne predmety.
 • Spúšť aktivujte len vtedy, keď je vsadzovací prístroj tak pritlačený k podkladu, že vedenie klincov je až na doraz vnorené do vsadzovacieho prístroja.
 • Keď musíte vykonať údržbu na horúcom vsadzovacom prístroji, používajte ochranné rukavice.
 • Pri vysokej frekvencii vsadzovania dlhší čas sa môžu povrchy mimo úchopových častí zohriať na vysokú teplotu. Preventívne noste ochranné rukavice.
 • Keď je vsadzovací prístroj prehriaty, vyberte plynovú nádobu a vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť. Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania.
 • Počas vsadzovania môže dochádzať k odlamovaniu materiálu alebo prudkému vymršteniu pásu materiálu zo zásobníka. Odskočený materiál môže poškodiť telo a oči. Používajte vhodnú ochranu očí, chrániče sluchu a ochrannú prilbu. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo ochrany očí a chráničov sluchu, podľa druhu využitia prístroja, znižuje riziko poranenia. Aj iné osoby v blízkosti majú nosiť ochranu očí a ochrannú prilbu.
 • Noste vhodné chrániče sluchu (pozri informácie o hlučnosti v Technických údajoch). Vsadzovanie upevňovacích prvkov sa aktivuje zapálením zmesi plynu/vzduchu. Hluk, ktorý pri tom vzniká, môže poškodiť sluch. Aj osoby v blízkosti majú nosiť vhodné chrániče sluchu.
 • Prístroj pri vsadzovaní vždy pevne držte v pravom uhle k podkladu. Tak môžete zabrániť odkláňaniu upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
 • Nikdy nevsadzujte na to isté miesto druhý upevňovací prvok. Môže to viesť k zlomeniu alebo zaseknutiu upevňovacieho prvku.
 • Nikdy nevsadzujte na druhýkrát čap alebo klinec. Pri opakovanom použití sa môžu upevňovacie prvky zlomiť a spôsobiť poranenia.
 • Pred výmenou zásobníka, čistiacimi, servisnými a údržbovými prácami, ako aj pred uskladnením a prepravou alebo keď necháte vsadzovací prístroj bez dozoru, vyberte vždy plynovú nádobu () a vyprázdnite zásobník ().
 • Prístroj po použití položte naplocho na zem. Prístroj, ktorý je namontovaný na tyčovom náradí alebo odstavený pri stene, môže pri páde spôsobiť poranenia.
 • Tyčové náradie nedržte pri otočení vsadzovacieho prístroja nadol za zadný koniec. Následkom veľkej sily páky môžete stratiť kontrolu nad otočným pohybom vsadzovacieho prístroja. Môže to viesť k poraneniam a vecným škodám.
 • Skontrolujte, či vsadzovací prístroj a príslušenstvo nie sú poškodené, aby bola v súlade s určeným účelom zaistená ich bezchybná funkcia. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky na zaručenie bezchybného prevádzkovania prístroja. Poškodené ochranné zariadenia a časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ v návode na používanie nie je uvedené inak.
 • Opravu vsadzovacieho prístroja zverte iba kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Bude tým zaručené, že zostane zachovaná bezpečnosť vsadzovacieho prístroja.
 • Manipulácie alebo zmeny na vsadzovacom prístroji nie sú dovolené.
 • Vsadzovací prístroj nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Vsadzovací prístroj nevystavujte zrážkam a nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
 • Používajte vsadzovací prístroj len v dobre vetraných pracovných oblastiach.
 • Zvoľte správnu kombináciu vedenia klincov a upevňovacieho prvku. Nesprávna kombinácia môže vsadzovací prístroj poškodiť alebo zhoršiť kvalitu upevnenia.
 • Vždy dodržiavajte smernice na používanie.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých môžete naraziť na skryté elektrické vedenia, držte vsadzovací prístroj za izolovanú rukoväť. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti prístroja budú pod napätím, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Upozornenia týkajúce sa zaobchádzania s používaným plynom
 • Dodržiavajte upozornenia, ktoré sú uvedené na plynovej nádobe a v sprievodných informáciách.
 • Unikajúci plyn je škodlivý pre vaše pľúca, pokožku a oči. Asi 10 sekúnd po vybratí plynovej nádoby udržiavajte tvár a oči v bezpečnej vzdialenosti od priehradky na plynovú nádobu.
 • Neaktivujte ventil na plynovej nádobe manuálne.
 • V prípade vdýchnutia plynu vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch alebo do dobre vetranej miestnosti a uložte ho do pohodlnej polohy. V prípade potreby privolajte lekára.
 • Ak je osoba v bezvedomí, privolajte lekára. Osobu uložte v dobre vetranej miestnosti do stabilizovanej polohy. Ak osoba nedýcha, poskytnite jej umelé dýchanie a v prípade potreby použite kyslíkovú masku.
 • Pri kontakte plynu s očami vyplachujte otvorené oči niekoľko minút pod tečúcou vodou.
 • Pri kontakte plynu s pokožkou umyte starostlivo dotykovú plochu mydlom a teplou vodou. Dodatočne naneste pleťový krém.
Všeobecné informácie týkajúce sa osobnej bezpečnosti
 • Dbajte na ergonomické držanie tela. Zabezpečte si stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Iba tak budete môcť vsadzovací prístroj v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti prístroja.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vedenie klincov
 2. Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia a odblokovanie vedenia klincov
 3. Tlačidlo GAS
 4. Vpúšťací/vypúšťací ventil
 5. Štrbiny na odvetrávanie
 6. Hák na opasok
 7. Spúšť
 8. Rukoväť
 9. Posúvač klincov
 10. Zaistenie zásobníka
 11. Oporná pätka
 12. Zásobník
 13. Typový štítok
 14. Indikácia plynovej nádoby
 15. Tlačidlo GAS
 16. Priehradka plynovej nádoby
 17. Veko priehradky plynovej nádoby

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je elektricky napájaný vsadzovací prístroj. Určený je na vsadzovanie vhodných upevňovacích prvkov do betónu, ocele, vápenopieskovej tehly, betónového muriva, omietnutého muriva a iných podkladov vhodných na priamu montáž.

Vsadzovací prístroj sa smie používať iba s ručným vedením alebo s tyčovým náradím (príslušenstvo).

Rozsah dodávky

Plynový vsadzovací prístroj s vedením klincov, kufrom, návodom na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.group

Vedenia klincov

Vedenie klincov drží čap, príp. privádza klinec a riadi upevňovací prvok pri procese vsadzovania na želanom mieste do podkladu. Pre vsadzovacie prístroje GX 3GX 3-ME (presné označenie pozri na typovom štítku) sú k dispozícii vedenia klincov v závislosti od ich použitia (IF alebo ME).

Upevňovacie prvky

Vsadzovacím prístrojom sa môžu spracovávať dva druhy upevňovacích prvkov: klince a čapy. Na rôzne aplikácie sú k dispozícii prídavné upevňovače na nasunutie na vedenie klincov.

Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia a odblokovanie vedenia klincov

Posúvač umožňuje redukciu hĺbky vsadenia. V polohe EJECT odblokuje vedenia klincov na vybratie.
Stav
Význam
+
Štandardná hĺbka vsadenia

Redukovaná hĺbka vsadenia
EJECT
Odblokovanie vedenia klincov

Tlačidlo GAS

Po vsadení sa môže stať, že sa vedenie klincov nevráti do svojej východiskovej polohy. Spôsobuje to chybná poloha piesta. Tlačidlom RESET sa dá chyba polohy piesta odstrániť.
Stav
Význam
Tlačidlo RESET vyčnieva z krytu. Jeho biely okraj je viditeľný.
Chybná pozícia/stav piesta
Tlačidlo RESET lícuje s krytom.
Nie je chybná poloha piesta

Oporná pätka

Na rovnom podklade uľahčuje oporná pätka priloženie vsadzovacieho prístroja v pravom uhle, pretože je potrebné dbať už len na nastavenie do pravouhlej pozície v bočnom smere. Na nerovnom alebo zvlnenom podklade môže byť potrebné odobrať opornú pätku, aby sa vsadzovací prístroj nasmeroval v pravom uhle k podkladu.

Hák na opasok

Hák na opasok sa dá vytiahnuť v dvoch stupňoch.
Stav
Význam
Stupeň 1
Poloha na zavesenie na opasok
Stupeň 2
Poloha na zavesenie rebríky, lešenia, plošiny atď.

Zásobník plynu

Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia, ktoré sú priložené k plynovej nádobe!
Plynová nádoba sa pred prevádzkou musí vložiť do priehradky na plynovú nádobu vsadzovacieho prístroja.
Stav plynovej nádoby sa dá odčítať na LED displeji po stlačení tlačidla GAS .
Pri prerušení práce, pred údržbou, ako aj pred prepravou a uskladnením vsadzovacieho prístroja sa musí plynová nádoba vybrať.

Indikácia stavu plynovej nádoby

Po stlačení tlačidla GAS sa na LED displeji zobrazí stav plynovej nádoby.
Indikácia stavu naplnenia nefunguje, keď je vedenie klincov vnorené až na doraz do prístroja.
Stav
Význam
Všetky štyri LED svietia nazeleno.
Naplnenie je asi na 100 %.
Tri LED svietia nazeleno.
Naplnenie je asi na 75 %.
Dve LED svietia nazeleno.
Naplnenie je asi na 50 %.
Jedna LED svieti nazeleno.
Naplnenie je asi na 25 %.
Jedna LED bliká nazeleno.
Naplnenie je pod 10 %. Odporúča sa vymeniť plynovú nádobu.
Jedna LED svieti načerveno.
Vo vsadzovacom prístroji sa buď nenachádza žiadna plynová nádoba, alebo sa nachádza nesprávna plynová nádoba, alebo je prázdna.
Aj keď sa zobrazuje stav naplnenia „prázdna“, plynová nádoba z technických dôvodov ešte obsahuje malé množstvo plynu.

Technické údaje

Vsadzovací prístroj

Hmotnosť (prázdny)
8,6 lb
(3,9 kg)
Pracovná teplota, teplota prostredia
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maximálna dĺžka upevňovacích prvkov
1,5 in
(39 mm)
Priemer upevňovacích prvkov
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Dráha pritlačenia
1,6 in
(40 mm)
Kapacita zásobníka
40 + 2 klince
Maximálna frekvencia vsadzovania (Upevňovacie prvky/h)
1 200
Maximálna intenzita magnetického poľa
−16,5 dBµA/m
Frekvencia
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií

Hodnoty hladiny akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a môžu sa použiť na porovnávanie vsadzovacieho prístroja. Sú vhodné aj na predbežný odhad vplyvov. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia vsadzovacieho prístroja. Ak sa ale vsadzovací prístroj používa na iné účely, s odlišným vybavením alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní zaťaženia vibráciami by sa mali zohľadniť aj tie časy, kedy je prístroj zapnutý, v skutočnosti sa však nepoužíva. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako napríklad: údržba vsadzovacieho prístroja a vybavenia, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku zistené podľa normy EN 15895
Hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpA, 1s)
99 dB(A)
Maximálna hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpC, peak)
133 dB (C)
Úroveň akustického výkonu (LWA)
105 dB(A)
Neistota akustickej hladiny
2 dB(A)/2 dB(C)
Spätný ráz
Energeticky ekvivalentné zrýchlenie, (ahw, RMS(3))
Výsledky pre 1 mm plech na betón B35: 3,64 m/s2
Neistota merania
0,13 m/s²

Plnenie vsadzovacieho prístroja

Plnenie na vsadzovanie klincov

Stav prípravy pre vsadzovanie klincov

Klince sa privádzajú ako konfekcionované pásy klincov cez zásobník.
Pri vsadzovaní klincov sa nesmie vložiť adaptér na jednotlivé vsadenie.

Plnenie zásobníka

 1. Posúvač klincov ťahajte dozadu, kým nezaskočí.
 2. Pás klincov vsuňte do zásobníka až na doraz.
  Pásy s krátkymi klincami sa môžu omylom nesprávne zaviesť. Pri krátkych klincoch dávajte pozor, aby hroty klincov boli orientované dopredu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri uvoľnení posúvača klincov sa môžu pomliaždiť prsty.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte vyletieť dopredu, ale ho veďte dopredu až na doraz.
 1. Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.

Vloženie plynovej nádoby

 1. Otvorte veko priehradky na plynovú nádobu.
 2. Odoberte uzáver plynovej nádoby.
  Uzáver odložte, aby sa plynová nádoba po vybratí, napr. pri vyprázdňovaní a pred prepravou, mohla bezpečne uzatvoriť.
 3. Plynovú nádobu s ventilom posuňte do priehradky na plynovú nádobu tak, aby spona plynovej nádoby vnikla do otvoru pre sponu plynovej nádoby a zaskočila tam.
 4. Zatvorte veko priehradky na plynovú nádobu.
 5. Pritlačte, bez stlačenia spúšte, vsadzovací prístroj s vedením klincov trikrát o podklad, aby sa plynové vedenia odvzdušnili.

Plnenie na vsadzovanie čapov

Stav prípravy pre vsadzovanie čapov

Čapy sa musia zaviesť jednotlivo spredu do vedenia klincov. Potrebný je adaptér na jednotlivé vsadenie. Obalové jednotky čapov obsahujú vždy adaptér na jednotlivé vsadenie s príslušným montážnym pokynom.
Pred vsadením čapu sa musí zásobník vyprázdniť a vložiť adaptér na jednotlivé vsadenie.

Vloženie adaptéra na jednotlivé vsadenie

 • Vložte adaptér na jednotlivé vsadenie ().

Vloženie plynovej nádoby

 • Vložte plynovú nádobu ().

Vsadzovanie upevňovacích prvkov

Vsadzovanie klincov

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho prístroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
 • Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
 1. Skontrolujte nastavenie hĺbky vsadenia.
 2. Položte vsadzovací prístroj opornou pätkou a vedením klincov na podklad.
 3. Pritlačte vsadzovací prístroj vedením klincov až na doraz na podklad.
 4. Dbajte na to, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu.
 5. Na vsadenie stlačte spúšť.
  Vsadenie nie je možné, keď nie je vedenie klincov pritlačené na podklad až na doraz.
 6. Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací prístroj z podkladu.
 7. Po skončení práce alebo keď necháte vsadzovací prístroj bez dozoru, vyberte plynovú nádobu ) a vyprázdnite zásobník ().

Vsadzovanie čapov

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho prístroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
 • Pri nasúvaní upevňovacích prvkov nikdy nepritláčajte vedenie klincov k ruke alebo inej časti tela.
 • Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi predmetmi! Opakované vsadenie na klinec alebo čap, ktorý nie je optimálne vsadený, môže oslabiť upevnenie. Ako následok môže padajúci upevňovací materiál spôsobiť škody alebo poranenia.
 • Nikdy nevykonávajte vsadenie, aby ste vylepšili umiestnenie už vsadeného klinca alebo čapu.
 1. Skontrolujte nastavenie hĺbky vsadenia.
 2. Zaveďte jeden čap do vedenia klincov.
 3. Položte vsadzovací prístroj opornou pätkou a vedením klincov na podklad.
 4. Pritlačte vsadzovací prístroj vedením klincov až na doraz na podklad.
 5. Dbajte na to, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu.
 6. Na vsadenie stlačte spúšť.
  Vsadenie nie je možné, keď nie je vedenie klincov pritlačené na podklad až na doraz.
 7. Po skončení práce alebo keď necháte vsadzovací prístroj bez dozoru, vyberte plynovú nádobu ).

Vyprázdnenie vsadzovacieho prístroja

Vybratie plynovej nádoby

 1. Otvorte veko priehradky na plynovú nádobu.
 2. Na uvoľnenie plynovej nádoby stlačte sponu plynovej nádoby.
 3. Vyberte plynovú nádobu z priehradky na plynovú nádobu.
 4. Nasaďte uzáver na plynovú nádobu.
 5. Zatvorte veko priehradky na plynovú nádobu.

Vyprázdnenie zásobníka

 1. Posúvač klincov ťahajte dozadu, kým nezaskočí.
 2. Odstráňte všetky pásy klincov zo zásobníka.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri uvoľnení posúvača klincov sa môžu pomliaždiť prsty.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte vyletieť dopredu, ale ho veďte dopredu až na doraz.
 1. Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.

Vybratie adaptéra na jednotlivé vsadenie

 • Po vsadení čapu vyberte adaptér na jednotlivé vsadenie ().

Alternatívne kroky ovládania

Kontrola stavu plynovej nádoby

 1. Vez pritlačenia vsadzovacieho prístroja stlačte tlačidlo GAS .
 2. Odčítajte stav plynovej nádoby.

Odobratie zásobníka

 1. Posúvač klincov ťahajte dozadu, kým nezaskočí.
 2. Zoberte všetky voľné pásy klincov zo zásobníka.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri uvoľnení posúvača klincov sa môžu pomliaždiť prsty.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte vyletieť dopredu, ale ho veďte dopredu až na doraz.
 1. Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.
 2. Otvorte zaistenie zásobníka.
 3. Otáčajte zásobník dopredu okolo bodu otáčania.
 4. Vyveste zásobník.

Nasadenie zásobníka

 1. Otvorte zaistenie zásobníka.
 2. Zaveste predný koniec zásobníka.
 3. Zásobník otočte až na doraz k vsadzovaciemu prístroju.
 4. Zatvorte zaistenie zásobníka.

Odobratie vedenia klincov

 1. Vyberte plynovú nádobu.
 2. Posúvač pre odblokovanie vedenia klincov dajte do polohy EJECT .
 3. Vyberte vedenie klincov.

Vloženie vedenia klincov

 1. Vyberte plynovú nádobu.
 2. Zaveďte vedenie klincov do štrbiny v nadstavci vsadzovacieho prístroja.
 3. Držte vedenie klincov pevne, aby nevypadlo a vsadzovací prístroj tlačte vedením klincov na pevný podklad, kým vedenie klincov nezaskočí.
 4. Skontrolujte, či vedenie klincov zaskočilo.
  • Keď vedenie klincov zaskočilo, posúvač pre odblokovanie vedenia klincov je opäť v polohe + .

Odobratie opornej pätky

 1. Uvoľnite zaskakovací mechanizmus opornej pätky ľahkým stlačením.
 2. Otočte opornú pätku o 90°.
 3. Odoberte opornú pätku.

Montáž opornej pätky

 1. Priložte opornú pätku v pravom uhle k zásobníku a zaveďte ho do štrbiny.
 2. Otočte opornú pätku o 90° k zásobníku a nechajte ju po ľahkým tlakom zaskočiť.

Vloženie adaptéra na jednotlivé vsadenie

 1. Vyberte plynovú nádobu.
 2. Odoberte zásobník.
 3. Vložte adaptér na jednotlivé vsadenie.
 4. Vložte zásobník.

Vybratie adaptéra na jednotlivé vsadenie

 1. Vyberte plynovú nádobu.
 2. Odoberte zásobník.
 3. Vyberte adaptér na jednotlivé vsadenie.
 4. Vložte zásobník.

Odstránenie poruchy

Oprava chybnej polohy piesta

 • Skontrolujte polohu tlačidla RESET .
  Výsledok 
  • Tlačidlo RESET vyčnieva z krytu. Jeho biely okraj je viditeľný.
  • Na opravu chybnej polohy piesta stlačte tlačidlo RESET .

Odstránenie cudzích telies a klincov z oblasti vedenia klincov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami! Vsadenie môže viesť k poraneniam odlietavajúcimi časťami, keď sa v oblasti vedenia klincov nachádzajú cudzie predmety alebo keď sú upevňovacie prvky zaseknuté vo vedení klincov.
 • Nikdy sa nepokúšajte odstrániť poruchy na prístroji spustením ďalších vsadení!
 1. Vyberte plynovú nádobu.
 2. Vyprázdnite zásobník.
 3. Odoberte zásobník.
 4. Odoberte vedenie klincov.
 5. Odstráňte cudzie telesá a klince z oblasti vedenia klincov.
 6. Vložte vedenie klincov.
 7. Vložte zásobník.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivé zaobchádzanie so vsadzovacím prístrojom

 • Vsadzovací prístroj nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami.
 • Úchopové časti udržiavajte vždy zbavené od olejov a mastív.
 • Vsadzovací prístroj pravidelne čistite.
 • Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu.
 • Nepoužívajte nijaké ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
 • Nepoužívajte spreje ani podobné mazacie a ošetrovacie prostriedky.

Čistenie vsadzovacieho prístroja

 1. Vyberte plynovú nádobu.
 2. Vyprázdnite zásobník.
 3. Z vedenia klincov odstráňte zvyšky plastov.
 4. Bez toho, aby sa dovnútra prístroja dostali cudzie telesá, vyčistite vetracie štrbiny suchou kefkou.
 5. Vonkajšiu stranu prístroja vyčistite vlhkou handrou.

Preprava a skladovanie

Oprava

 • Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.group .
 • Pravidelne kontrolujte všetky vonkajšie časti vsadzovacieho prístroja, či nie sú poškodené a či všetky ovládacie prvky fungujú bezchybne.
 • Prístroj nepoužívajte v prípade poškodenia jeho častí alebo pri narušenej funkcii ovládacích prvkov.
 • Chybný vsadzovací prístroj dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Kontrola po vykonaní prác spojených so starostlivosťou a opravami

 • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy + .

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš Hilti Service .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Upevňovacie prvky sú často nedostatočne hlboko vsadené.
Výkon je príliš nízky
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy + .
Upevňovací prvok je príliš dlhý
 • Použite kratší upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý
 • Zvážte použitie prístrojov DX.
Vpúšťací/vypúšťací ventil je znečistený alebo zakrytý.
 • Vsadzovací prístroj vyčistite a dbajte na polohu rúk.
Image alternative
Upevňovacie prvky sú často príliš hlboko vsadené.
Výkon je príliš vysoký.
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy .
Upevňovací prvok je príliš krátky.
 • Použite dlhšie upevňovacie prvky.
Image alternative
Upevňovacie prvky sa lámu.
Výkon je príliš nízky
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy + .
Upevňovací prvok je príliš dlhý
 • Použite kratší upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý
 • Zvážte použitie prístrojov DX.
Vedenie klincov nie je nasadené na podklad v pravom uhle.
 • Pritlačte vsadzovací prístroj tak, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu.
Image alternative
Upevňovacie prvky sa ohýbajú.
Výkon je príliš nízky
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy + .
Upevňovací prvok je príliš dlhý
 • Použite kratší upevňovací prvok.
Vedenie klincov nie je nasadené na podklad v pravom uhle.
 • Pritlačte vsadzovací prístroj tak, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu.
Image alternative
Upevňovacie prvky nedržia v oceľovom podklade.
Podklad je príliš tenký.
 • Zvoľte inú metódu upevňovania.
Obsah plynovej nádoby nestačí pre balenie upevňovacích prvkov.
Zvýšená spotreba plynu častým prítlakom bez vsadenia.
 • Zabráňte prítlaku bez vsadenia.
Vsadzovací prístroj sa nerozchádza.
Chybná pozícia/stav piesta
Detekcia klinca je zablokovaná a tlačidlo RESET nelícuje po stlačení s krytom.
Upevňovací prvok sa zasekol vo zásobníku klincov.
 • Uvoľnite zaseknutý upevňovací prvok.
Klinec zaseknutý pod pákou pred hrotom piesta.
 • Vyberte plynovú nádobu, náradie pritlačte nadol a spúšť pevne stlačte.
Príliš vysoká miera výpadkov vsadzovania.
Vedenie klincov nie je nasadené na podklad v pravom uhle.
 • Pritlačte vsadzovací prístroj tak, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu.
Použitý nesprávny upevňovací prvok.
 • Použite vhodný upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý
 • Zvážte použitie prístrojov DX.
Vsadzovací prístroj nevsadzuje.
Posúvač klincov nebol zavedený dopredu.
 • Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.
Nedostatok klincov v zásobníku (2 klince alebo menej).
Porucha privádzania klincov
 • Použite iný pás klincov.
 • Vyčistite zásobník.
Prázdna plynová nádoba
LED 1 svieti načerveno
Vzduch vo vedení plynu
 • Pritlačte vsadzovací prístroj trikrát bez spustenia.
Cudzie teleso v oblasti vedenia klincov
Vsadzovací prístroj je príliš horúci
 • Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť.
Chyba elektroniky
 • Plynovú nádobu vyberte a opäť nasaďte. Ak problém pretrváva, vložte novú plynovú nádobu.
Vsadzovací prístroj je horúci aj po prestávke.
Miera vsadení bola výrazne nad hodnotou 1 200 upevnení za hodinu.
 • Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť.
Vsadzovací prístroj nevsadzuje alebo vsadzuje len zriedkavo.
Podmienky okolia sú mimo povoleného rozsahu.
 • Dbajte na to, aby sa dodržiavali povolené rozsahy podľa technických údajov.
Teplota plynovej nádoby je mimo povoleného rozsahu.
 • Dbajte na to, aby sa dodržiavali povolené rozsahy podľa technických údajov.
V dávkovacom systéme plynu sa vytvorili plynové bubliny.
 • Vyberte plynovú nádobu a znova ju vložte.
Po vsadení nebol vsadzovací prístroj úplne zdvihnutý.
 • Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací prístroj z podkladu.
Upevňovací prvok sa nedá odstrániť z vedenia klincov.
Upevňovací prvok sa zasekol vo zásobníku klincov.
 • Uvoľnite zaseknutý upevňovací prvok.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative