Jazyk

SI‑AT‑A22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Jednosmerný prúd

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ
  SI‑AT‑A22
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

 • Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uvedené v návode na používanie rázového uťahovača.

Opis

Inteligentný uťahovací modul

Image alternative
 1. Ovládacie tlačidlá
 2. LCD displej
 3. Kontrolky
 4. Skener čiarových kódov
 5. Odblokovacie tlačidlo
 6. Vstup USB
 7. Kryt pre vstup USB (na obr. odokrytý)

Ovládacie tlačidlá

Image alternative
 1. tlačidlo OK
 2. ľavé navigačné tlačidlo
 3. pravé navigačné tlačidlo
 4. tlačidlo blokovania
 5. tlačidlo skenovania

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je elektronickým modulom, ktorý možno použiť v rázových uťahovačoch Hilti s modelovým označením SI… …AT‑A22 ("…" = ľubovoľný znak) na kontrolované uťahovanie upevňovacích prvkov a zaistiť tak kvalitu spoja. Práce sa protokolujú v module a na účely dokumentácie je ich možné načítať pomocou počítačového softvéru AT Documentation Software .

Na tomto module nie je možné nastaviť krútiaci moment!
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky schválené Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

 • Na utiahnutie upevňovacích prvkov Hlti používajte na rázový uťahovač iba nadstavce uvedené v návode na používanie príslušného výrobku.

Možné chybné používanie

Tento výrobok nie je vhodný na upevňovanie Hilti v atómových elektrárňach!

Kontrolky

Rôzne stavy kontroliek na oboch stranách modulu signalizujú tieto hlásenia alebo stavy:
Stav
Význam
Kontrolky svietia nazeleno.
 • Pri skenovaní: Bol rozpoznaný čiarový kód, resp. QR kód.
 • Pri skrutkovaní po automatickom vypnutí rázového uťahovača: Uťahovanie sa úspešne ukončilo.
Kontrolky blikajú na červeno.
 • Pri skenovaní: Nebol rozpoznaný čiarový kód, resp. QR kód.
 • Pri skrutkovaní po vypnutí rázového uťahovača: Skrutkový spoj sa nemohol utiahnuť podľa zvolených nastavení. Príčina môže byť v predčasnom manuálnom vypnutí rázového uťahovača.
Kontrolky blikajú na žlto.
Zistilo sa, že skrutkový spoj bol už utiahnutý a potom následne uvoľnený. Skrutkový spoj bol utiahnutý špeciálnymi parametrami definovanými pre opätovné uťahovanie, uťahovanie bolo úspešne ukončené.

Bzučiak

Bzučiak zabudovaný v inteligentnom uťahovacom module vytvára nasledujúce kontrolné tóny ako akustické spätné hlásenie:
 • Dlhý signál: signál potvrdenia (OK/úspešne ukončený postup)
 • 2 krátke tóny, LED diódy blikajú na žlto: Výstražný tón 1 (OK, resp. nie OK / opakované nastavenie)
 • 4 krátke tóny, LED diódy blikajú na červeno: výstražný tón 2 (nie OK / proces zrušený)

Vstup USB

Vstupná USB zásuvka slúži na spojenie inteligentného uťahovacieho modulu s počítačom. Softvér AT Documentation Software umožňuje o. i. nasledujúce funkcie:
 • Vkladanie dátových súborov pre nové upevňovacie prostriedky
 • Zmenu/aktualizáciu existujúcich dátových súborov
 • Deaktivovanie/aktivovanie funkcie dokumentovania
 • Načítanie protokolu funkcie dokumentovania
 • Nastavenie času v uťahovacom module
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii softvéru AT Documentation Software .
Softvér si môžete stiahnuť pomocou nasledujúceho odkazu:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Rozsah dodávky

Inteligentný uťahovací modul, návod na používanie, stručný návod, USB kábel.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
0,26 kg
Skener čiarových kódov
Kamerový skener (Imager)

Obsluha

Nasadenie inteligentného uťahovacieho modulu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo skratu !
 • Pred nasadením uťahovacieho modulu sa uistite, že kontakty uťahovacieho modulu a kontakty rázového uťahovača sú bez cudzích telies.
Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom uťahovacieho modulu !
 • Skontrolujte, či je uťahovací modul bezpečne vložený do rázového uťahovača.
 • Uťahovací modul zozadu nasuňte na rázový uťahovač až doraz, kým sa počuteľne nezaistí.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo skratu !
 • Pred nasadením akumulátora sa uistite, že kontakty akumulátora a kontakty uťahovacieho modulu sú bez cudzích telies.
Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom akumulátora !
 • Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený do uťahovacieho modulu.
 • Akumulátor zasuňte do zadnej časti uťahovacieho modulu, kým sa počuteľne nezaistí na doraze.

Zapínanie/vypínanie

Zapnutie uťahovacieho modulu

Podmienky : Uťahovací modul je vypnutý, na displeji sa nič nezobrazuje.
 1. Prepínač pravobežného/ľavobežného chodu rázového uťahovača prepnite na pravobežný chod.
 2. Krátko stlačte ovládací prepínač rázového uťahovača.
  • Zapne sa osvetlenie displeja, na displeji sa nakrátko zobrazí úvodná obrazovka ( Image alternative ).
  • Na kontrolu funkcie sa kontrolky na krátku dobu rozsvietia s červenou, žltou a následne zelenou farbou. Zaznie kontrolný tón.
  • Na displeji sa vo výberovom ráme zobrazuje naposledy zvolený prevádzkový režim.
  • Ak sa na displeji zobrazuje porucha:
   • Prípadne si pozrite v kapitole "Pomoc v prípade porúch", čo znamená zobrazenie na displeji, akú príčinu môže mať hlásenie a aké opatrenia môžete prijať na odstránenie poruchy.
 3. Stlačte tlačidlo blokovania.
  • Uťahovací modul je teraz zablokovaný, rázový uťahovač je pripravený na prevádzku.

Vypnutie uťahovacieho modulu

Inteligentný uťahovací modul sa vypne automaticky, ak sa:
 • rázový uťahovač automaticky vypne po dlhšom nepoužívaní
 • odoberie akumulátor
 • preruší USB spojenie uťahovacieho modulu s počítačom vytiahnutím koncovky USB.

Základná obsluha

V tejto časti sú vysvetlené často používané základné funkcie, aby sa ukázal systém obsluhy. Podrobnú obsluhu pri určitých činnostiach nájdete v kapitole opisujúcej príslušnú činnosť.
Odblokovanie moduluNa vykonanie nastavení na inteligentnom uťahovacom module sa tento musí odblokovať.
 • Ak chcete odblokovať inteligentný uťahovací modul, potom stlačte blokovacie tlačidlo Image alternative a podržte ho stlačené minimálne na 1 sekundu.
 • Na displeji sa zobrazí výberový rám okolo naposledy zobrazeného druhu upevňovacieho prvku, resp. naposledy zvoleného prevádzkového režimu.
 • Uťahovací modul je odblokovaný a nachádza sa v režime nastavovania. Rázový uťahovač je deaktivovaný.
NavigáciaAk sa na displeji zobrazí výberový rám a viaceré prvky (možnosti, parametre), výberový rám možno posúvať navigačnými tlačidlami Image alternative a Image alternative.
Výber možnosti/zmena parametraPri odblokovanom uťahovacom module je možné meniť možnosti, resp. parametre nasledujúcim spôsobom.
 • Na displeji umiestnite výberový rám na prvok, ktorý chcete meniť (možnosť/parameter).
 • Stlačte tlačidlo OK.
 • Prvok sa zobrazuje s čiernym podkladom.
 • Pomocou navigačných tlačidiel vyberte želané nastavenie.
 • Stlačte tlačidlo OK a zobrazené nastavenia sa prevezme.
 • Prvok sa teraz opäť zobrazí vo výberovom ráme.
Zablokovanie moduluPo vykonaní všetkých nastavení sa musí znovu zablokovať inteligentný uťahovací modul.
 • Stlačte tlačidlo blokovania Image alternative.
 • Na displeji zhasne výberový rám. Nastavené parametre spracovávania sú uložené a nedajú sa náhodne zmeniť.
 • Inteligentný uťahovací modul sa zablokuje, rázový uťahovač sa znovu aktivuje.

Základné nastavenia

Vyvolanie menu základného nastavenia

 1. Ak je uťahovací modul zablokovaný, odblokujte ho tak, že stlačíte tlačidlo blokovania a podržíte ho stlačené minimálne 1 sekundu.
 2. Stlačte tlačidlo OK a podržte ho stlačené minimálne 1 sekundu.
  • Zobrazí sa menu základného nastavenia.

Výber funkcie v menu základného nastavenia

 1. Navigačnými tlačidlami posuňte výberový rám na symbol požadovanej funkcie.
  Funkcie v menu základného nastavenia
  Symbol
  Funkcia
  Image alternative Zobrazenie dátumu a času v uťahovacom module
  Nastavenie hodín je možné iba prostredníctvom softvéru AT Documentation Software .
  Image alternative Zobrazenie zostávajúceho času/času použiteľnosti rázového uťahovača do ďalšej predpísanej údržby
  Image alternative Zobrazenie obsadenia pamäte v uťahovacom module
  Pri dosiahnutí hodnoty 100 % sa prepíšu najstaršie údaje.
  Pomocou softvéru AT Documentation Software je možné čítať zaznamenané údaje a vymazať ich v pamäti uťahovacieho modulu.
  Image alternative Zobrazenie verzií softvéru uťahovacieho modulu
  Image alternative Opustenie menu základného nastavenia
 2. Stlačte tlačidlo OK.

Zobrazenia na displeji stav údržby/zostávajúci čas použiteľnosti

Po aktivácii symbolu  Image alternative v menu základného nastavenia sa s týmito zobrazeniami na displeji zobrazí zostávajúci čas použiteľnosti rázového uťahovača až do ďalšej predpísanej údržby.
Nezávisle od zobrazenia na displeji je potrebné na použitom rázovom uťahovači vykonať minimálne jedenkrát ročne údržbu, aby sa zaistila kvalita realizovaných skrutkových spojov.
Zobrazenie na displeji o stave údržby rázového uťahovača
Displej
Význam
Image alternative Rázový uťahovač je v riadnom stave, v dohľadnom čase nie je potrebná údržba.
Image alternative Údržba rázového uťahovača bude čoskoro potrebná.
Segmenty v štvorci vpravo na displeji zobrazujú podiel zostávajúceho času použiteľnosti.
Image alternative Údržba rázového uťahovača je ihneď potrebná.
Toto varovné hlásenie sa automaticky zobrazí po uplynutí zostávajúceho času použiteľnosti. Prevádzkové režimy „inteligentná prevádzka“ a „skrutkovanie“ sa už nedajú zvoliť.

Opustenie menu základného nastavenia

 1. Výberový rám posuňte na symbol Image alternative.
 2. Stlačte tlačidlo OK.
  • Na displeji sa zobrazí naposledy zvolený prevádzkový režim.

Prevádzkové režimy

Nasledujúce opisy jednotlivých prevádzkových režimov platia iba pre pravobežný chod rázového uťahovača. Pri ľavobežnom chode beží rázový uťahovač nekontrolovane.

Inteligentný režim

V prevádzkovom režime "inteligentný režim" inteligentný uťahovací modul reguluje a sleduje uťahovanie zvoleného druhu upevňovacieho prvku. Pritom sa použijú parametre uťahovania posledne vykonanej aktualizácie softvéru. Pretože sa môžu meniť označenia výrobkov, ale aj parametre spracovania, treba zabezpečiť, aby v uťahovacom module bola nainštalovaná najnovšia verzia softvéru.
 • Ak je zvolený inteligentný režim, na rázovom uťahovači svieti signalizácia krútiaceho momentu "AT".
 • Prepínač stupňov prevádzky je teraz bez funkcie. Prostredníctvom ovládacieho prepínača je ale možné zapnúť a vypnúť rázový uťahovač.
  Prihliadajte pri tom na návod na obsluhu vášho rázového uťahovača.
Parametre spracovania v inteligentnom režime
Image alternative
 1. Druh upevňovacieho prvku (skrátený názov upevňovacieho prvku)
 2. Materiál / kvalita materiálu / vyhotovenie produktu
 3. Priemer (voliteľné)
Obrázok znázorňuje usporiadanie parametrov spracovávania na displeji.
Druh upevňovacieho prvkuPre rôzne druhy upevňovacieho prvku sa vo výrobe do uťahovacieho modulu ukladajú rôzne parametre spracovania.
Zobrazený upevňovací prvok musí zodpovedať použitému upevňovaciemu prvku.
Ďalšie informácie nájdete v stručnom návode pre SI-AT-A22 a v návode na používanie príslušného výrobku.

Prevádzkový režim "skrutkovanie"

V tomto prevádzkovom režime je k dispozícii celkovo 30 stupňov. Stupeň zvolený pre určitý druh upevňovacieho prvku je závislý od priemeru upevňovacieho prvku a od špecifikovaného krútiaceho momentu. Stupeň je potrebné stanoviť postupne na základe týchto údajov.
Pri prevádzkovom režime "skrutkovanie" vyzerá zobrazenie na displeji takto:
Image alternative
Číslo vpravo vedľa symbolu skrutky zobrazuje zvolený stupeň.

Stanovenie potrebného stupňa prevádzkového režimu "skrutkovanie"

 1. Image alternative POZOR! Pred začiatkom skrutkovania zabezpečte, aby kontaktné plochy spájaných konštrukčných dielov navzájom úplne dosadali a aby sa matice zatočili až na doraz ku konštrukčnému dielu.
 2. Utiahnite upevňovací prvok použitím nízkeho stupňa.
  • Začnite postupný proces s čo možno najnižším stupňom, aby sa zabránilo poškodeniu upevňovacieho prvku príliš silným utiahnutím.
 3. Dosiahnutý uťahovací moment upevňovacieho prvku prekontrolujte pomocou kalibrovaného momentového kľúča.
  Na opakované uťahovanie viacerých upevňovacích prvkov zabezpečte, aby ostali rovnaké všetky podmienky skrutkovania. Zmeny podmienok skrutkovania môžu viesť k inému stupňu, ktorý bude potrebný.
  Výsledok 1 / 3Špecifikovaný krútiaci moment uťahovaného upevňovacieho prvku nebol dosiahnutý.
  • Uvoľnite upevňovací prvok a na uťahovacom module nastavte vyšší stupeň.
  • Upevňovací prvok utiahnite s novým nastaveným stupňom a znovu skontrolujte.
  Výsledok 2 / 3Špecifikovaný krútiaci moment uťahovaného upevňovacieho prvku bol prekročený.
  • Uvoľnite upevňovací prvok a na uťahovacom module nastavte nižší stupeň.
  • Upevňovací prvok utiahnite s novým nastaveným stupňom a znovu skontrolujte.
  Výsledok 3 / 3Upevňovací prvok bol utiahnutý špecifikovaným krútiacim momentom.
  Bol určený správny stupeň pre upevňovací prvok.

Prevádzkový režim "neregulovaný režim"

V tomto prevádzkovom režime je deaktivovaný inteligentný uťahovací modul. Rázový uťahovač potom funguje tak, ako keby inteligentný uťahovací modul nebol k dispozícii. Na krátkodobú prácu bez inteligentného uťahovacieho modulu sa nemusí tento odpojiť.
Neregulovaný režim zobrazuje displej takto:
Image alternative
V neregulovanej prevádzke nesvieti kontrolka "AT" signalizácie krútiaceho momentu rázového uťahovača, tlačidlo na nastavenie rôznych stupňov prevádzky rázového uťahovača je ale funkčné.

Nastavenie prevádzkového režimu

Prevádzkový režim možno nastaviť na požadovaný druh upevňovacieho prvku 2 rôznymi spôsobmi:
 • Naskenovanie príslušného čiarového alebo QR kódu na obale upevňovaného výrobku Hilti .
 • Manuálne nastavenie ovládacími tlačidlami uťahovacieho modulu
Naskenovanie čiarového alebo QR kóduAk je k zoskrutkovávanému výrobku Hilti k dispozícii čiarový alebo QR kód, prevádzkový režim možno rýchlo a jednoducho nastaviť na daný výrobok naskenovaním tohto kódu.
Manuálne nastavenieAk k zoskrutkovávanému výrobku nie je k dispozícii čiarový alebo QR kód, prevádzkový režim možno nastaviť pomocou ovládacích tlačidiel uťahovacieho modulu.
Prevádzkový režim "neregulovaný režim" sa dá nastaviť len manuálne.

Nastavenie prevádzkového režimu ovládacími tlačidlami

 1. Odblokujte uťahovací modul.
 2. V prípade potreby pohybujte navigačným rámom k inej menenej možnosti.
 3. Stlačte tlačidlo OK.
  • Zvolená možnosť sa zobrazí na čiernom pozadí.
 4. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte želané nastavenie.
 5. Stlačte tlačidlo OK.
  • Zvolené nastavenie sa znovu zobrazí s výberovým rámom.
 6. V prípade potreby zopakujte posledné 3 kroky na ďalšie nastavenia.
 7. Zablokujte uťahovací modul.

Nastavenie prevádzkového režimu naskenovaním čiarového, resp. QR kódu

 1. Odblokujte uťahovací modul.
 2. Stlačte skenovacie tlačidlo.
  • Skener sa aktivuje, pripravenosť na čítanie sa zobrazí na displej prostredníctvom symbolu Image alternative.
Image alternative
 1. Modul teraz podržte vo vzdialenosti cca 15 centimetrov (6″) v smere čiarového kódu, resp. QR kódu tak, aby sa kód nachádzal v ráme projektovanom skenerom.
  • Kontrolky svietia nazeleno.
  • Zaznie akustický signál potvrdenia.
  • Na displeji sa zobrazí režim spracovania pre zoskrutkovávaný výrobok.
  • Kontrolky blikajú na červeno.
  • Zaznie varovný signál.
  • Na displeji sa zobrazí Image alternative Image alternative (kód sa nemohol načítať alebo nie je známy).
   • Stlačte tlačidlo skenovania a znovu naskenujte kód.
    Prípadne ešte nie sú v pamäti uťahovacieho modulu k dispozícii parametre spracovania zoskrutkovávaného výrobku. Ak je výrobok SI-AT kompatibilný, je možné naskenovať QR kód príslušného výrobku v príslušnom návode na obsluhu SI-AT-A22. To umožňuje načítať parametre spracovania do pamäte modulu SI-AT. Parametre spracovania pre výrobok možno do uťahovacieho modulu načítať prostredníctvom USB softvéru AT Documentation Software. Pravidelne treba kontrolovať aktualizácie softvéru uťahovacieho modulu, aby sa zabezpečilo používanie aktuálnych parametrov spracovania.
 1. Zablokujte uťahovací modul.

Uťahovanie výrobku v inteligentnom režime

Pred použitím uťahovacieho modulu zabezpečte, aby bol zoskrutkovávaný výrobok správne nainštalovaný. Dodržiavajte upozornenia v návode na obsluhu zoskrutkovávaného výrobku a vysvetlenia týkajúce sa kontroly upevňovacích prvkov.
 1. Nastavte prevádzkový režim "inteligentný režim".
 2. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na pravobežný chod.
 3. Nasaďte rázový uťahovač s vhodným vkladacím nástrojom na zoskrutkovávaný výrobok.
 4. Stlačte ovládací prepínač a podržte ho stlačený, kým uťahovací modul nevyšle jedno z uvedených spätných hlásení:
Image alternative
Výsledok 1 / 4
 • Zobrazí sa hlásenie "Skrutkovanie úspešne ukončené".
 • Kontrolky svietia nazeleno.
 • Zaznie akustický signál potvrdenia.
Upevňovací prvok bol správne utiahnutý. Môžete rovno pokračovať ďalším upevňovacím prvkom rovnakého typu.
Image alternative
Výsledok 2 / 4
 • Zobrazí sa hlásenie "Opätovné utiahnutie úspešne ukončené".
 • Kontrolky blikajú na žlto.
 • Zaznie varovný signál.
Utiahol sa znova skrutkový spoj, ktorý bol už utiahnutý a následne opäť uvoľnený. INFO:  Ak upevňovací prvok nebol vopred správne utiahnutý, musí sa prekontrolovať, resp. utiahnuť pomocou kalibrovaného momentového kľúča.
Image alternative
Výsledok 3 / 4
 • Zobrazí sa hlásenie "Príliš nízke napätie akumulátora".
 • Kontrolky blikajú na červeno.
Zostávajúca kapacita akumulátora nepostačuje na utiahnutie upevňovacieho prvku.
 • Stlačením tlačidla OK potvrďte hlásenie.
 • Použite viac nabitý akumulátor.
Image alternative
Výsledok 4 / 4
 • Zobrazí sa hlásenie "Skrutkovanie neúspešne ukončené".
 • Kontrolky blikajú na červeno.
 • Zaznie varovný signál.
 • Upevňovací prvok utiahnite kalibrovaným momentovým kľúčom.

Uťahovanie výrobku v režime "skrutkovanie"

 1. Nastavte prevádzkový režim "skrutkovanie".
 2. Zistite stupeň utiahnutia potrebný na zoskrutkovávaný výrobok a nastavte ho.
 3. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na pravobežný chod.
 4. Nasaďte rázový uťahovač s vhodným vkladacím nástrojom na zoskrutkovávaný výrobok.
 5. Stlačte ovládací prepínač a podržte ho stlačený, kým uťahovací modul nevyšle jedno z uvedených spätných hlásení:
Image alternative
Výsledok 1 / 2
 • Zobrazí sa hlásenie "Skrutkovanie úspešne ukončené".
 • Kontrolky svietia nazeleno.
 • Zaznie akustický signál potvrdenia.
Upevňovací prvok bol správne utiahnutý. Môžete rovno pokračovať ďalším upevňovacím prvkom rovnakého typu.
Image alternative
Výsledok 2 / 2
 • Zobrazí sa hlásenie "Skrutkovanie neúspešne ukončené".
 • Kontrolky blikajú na červeno.
 • Zaznie varovný signál.
 • Upevňovací prvok utiahnite kalibrovaným momentovým kľúčom.

Kontrola upevňovacieho prvku

Všetky produkty Hilti podliehajú neustálej aktualizácii, teda aj pre produkty, ktoré nie sú opísané v tejto dokumentácii, môže byť použitý modul SI-AT. Zabezpečte vždy aktuálny stav softvéru a návodu na obsluhu.
Ďalšie systémové produkty, ktoré sú schválené pre váš produkt, aktuálne návody na obsluhu a návody na vykonanie kontroly nájdete on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Kontrola upevňovacieho prvku prevlečných kotiev

Na zabezpečenie, či skrutkový spoj prevlečných kotiev v "inteligentnom režime" dosiahol správnu hodnotu špecifikovanú pre inštalačný uťahovací moment podľa osvedčenia/návodu na obsluhu, musí sa prvý a posledný skrutkový spoj preskúšať kalibrovaným momentovým kľúčom. Táto skúška dosiahnutého inštalačného uťahovacieho momentu sa musí uskutočniť bezprostredne po utiahnutí (inštalácii) prevlečnej kotvy.
Skúšobný moment zodpovedá inštalačnému momentu príslušnej prevlečnej kotvy a nájdete ho v návode na používanie tejto kotvy.
 • Utiahnite maticu prevlečnej kotvy kalibrovaným momentovým kľúčom. Sledujte pritom uhol, aby sa upevňovací prvok dal ďalej otáčať.
  Výsledok 1 / 2Matica prevlečnej kotvy sa neotočila ďalej ako po uvedený maximálny uhol otočenia (< 360 °).
  Upevňovací prvok je správne utiahnutý.
  Výsledok 2 / 2Matica prevlečnej kotvy sa otočila ďalej za uvedený maximálny uhol otočenia (> 360 °).
  Upevňovací prvok je nesprávne utiahnutý. Utiahnuté skrutkové spoje zrealizované pred kontrolou sa považujú za chybné a musia sa skontrolovať. Rázový uťahovač by sa mal skontrolovať v servisnom stredisku Hilti .

Kontrola bezpečnosti upevňovacieho prvku inštalačného systému

Na zabezpečenie, či skrutkový spoj spojovacích čapov v "inteligentnom režime" dosiahol správnu hodnotu špecifikovanú pre inštalačný uťahovací moment podľa osvedčenia/návodu na obsluhu, musí sa prvý a posledný spojovací čap preskúšať kalibrovaným momentovým kľúčom. Táto skúška dosiahnutého inštalačného uťahovacieho momentu sa musí uskutočniť bezprostredne po utiahnutí (inštalácii) spojovacieho čapu.
Skúšobný moment zodpovedá inštalačnému momentu príslušného spojovacieho čapu a nájdete ho v návode na používanie tohto čapu.
Uistite sa, že používate správne parametre nastavenia pre príslušné upevňovacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie momentového modulu a v návode na používanie príslušného výrobku. Image alternative
 • Upevňovací prvok utiahnite kalibrovaným momentovým kľúčom. Sledujte pritom uhol, aby sa upevňovací prvok dal ďalej otáčať.
  Výsledok 1 / 2Upevňovací prvok sa neotočil ďalej, ako k uvedenému maximálnemu uhlu otočenia (< 180 °)
  Skrutkovanie upevňovacieho prvku sa vykonalo správne.
  Výsledok 2 / 2Upevňovací prvok sa otočil ďalej za uvedený maximálny uhol otočenia (> 180 °).
  Vykonaný skrutkový spoj je chybný. Utiahnuté skrutkové spoje zrealizované pred kontrolou sa považujú za chybné a musia sa skontrolovať. Rázový uťahovač by sa mal skontrolovať v servisnom stredisku Hilti .

Kontrola skrutkových spojov uťahovaných v prevádzkovom režime "skrutkovanie"

 • V pravidelných intervaloch kontrolujte nakalibrovaným momentovým kľúčom podľa interného predpisu alebo požiadaviek kvality, či sa dosiahol požadovaný uťahovací moment.

Odobratie uťahovacieho modulu

Image alternative
 1. Vyberte akumulátor.
 2. Stlačte odblokovacie tlačidlo uťahovacieho modulu a držte ho stlačené.
 3. Uťahovací modul vytiahnite z rázového uťahovača smerom dozadu.

Pripojenie uťahovacieho modulu na počítač

Image alternative
 1. Odoberte uťahovací modul.
 2. Odsuňte kryt na spodnej strane uťahovacieho modulu.
  • Vstupná zdierka USB je teraz prístupná.
 3. Koncovku (typ B, USB 2.0) USB kábla zasuňte do zdierky USB vstupu uťahovacieho modulu.
 1. Druhú koncovku (typ A) USB kábla pripojte na váš PC.
  • Uťahovací modul je teraz napájaný z počítača. Na displeji modulu sa zobrazí logo USB (Image alternative).
  Ak vytiahnete konektor USB na uťahovacom module, potom musíte zasunúť kryt zdierky USB, aby ste ju chránili pred znečistením.

Starostlivosť a údržba/oprava

Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné dielce a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné dielce, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.com
 • Výrobok, predovšetkým úchopové plochy, udržiavajte suchý, čistý a zbavený oleja a tuku. Nepoužívajte čistiace a ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
 • Vonkajšiu stranu náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou.

Preprava a skladovanie

 • Na prepravu a skladovanie inteligentného uťahovacieho modulu používajte dodávaný skladovací box alebo kufor rázového uťahovača, aby ste predišli poškodeniam.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Dodržiavajte aj pokyny na odstraňovanie porúch uvedené v návode na používanie použitého rázového uťahovača.
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Zablokovať modul".
Uťahovací modul odblokovaný.
 • Stlačením tlačidla blokovania zablokujete uťahovací modul a aktivujete rázový uťahovač.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Príliš vysoká teplota akumulátora".
Akumulátor je prehriaty.
 • Vymeňte akumulátor alebo akumulátor nechajte vychladnúť.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Príliš nízka teplota akumulátora".
Teplota akumulátora je príliš nízka.
 • Nasaďte akumulátor, ktorého teplota leží v oblasti pracovnej teploty akumulátora (pozri návod na obsluhu akumulátora).
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Príliš vysoká teplota rázového uťahovača".
Rázový uťahovač je prehriaty.
 • Rázový uťahovač nechajte vychladnúť a vyčistite vetracie štrbiny.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Príliš nízke nabitie akumulátora".
Nabitie akumulátora nie je dostatočné na správne skrutkovanie upevňovacieho prvku.
 • Použite viac nabitý akumulátor.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Príliš vysoký odber prúdu".
Prúdový odber je krátkodobo príliš vysoký.
 • Stlačením tlačidla OK potvrďte hlásenie.
 • Opakujte proces skrutkovania.
 • Ak sa opäť zobrazí hlásenie, kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Gombíková batéria vybitá".
Vybitá gombíková batéria v hodinách uťahovacieho modulu.
  Nemožno zaručiť správnosť časového a dátumového údaja v dokumentačnom protokole.
 • S výmenou batérie sa obráťte na servis Hilti .
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Chyba zariadenia".
Rozpoznala sa chyba zariadenia.
 • Uťahovací modul pripojte na počítač.
 • Pomocou softvéru AT Documentation Software načítajte obsah pamäte chýb a riaďte sa pokynmi softvéru na odstraňovanie chýb.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Funkcia dokumentácie deaktivovaná".
Funkcia dokumentácie je deaktivovaná (len výstraha).
 • Keď potrebujete funkciu dokumentovania, potom pripojte uťahovací modul k počítaču a akivujte funkciu dokumentovania v softvéri AT Documentation Software .
 • Prípadne stlačte tlačidlo OK, aby sa skrylo hlásenie a pokračujte v procese spúšťania uťahovacieho modulu.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie "Pamäť obsadená na …%". (Hlásenie sa objaví pri hodnotách ≥ 90 %.)
Dátová pamäť v uťahovacom module je obsadená na uvedené percentá. Upozornenie: Pri dosiahnutí 100 % sa prepíšu najstaršie údaje!
 • Uťahovací modul pripojte na počítač.
 • Pomocou softvéru AT Documentation Software načítajte údaje a zdokumentujte ich v protokole.
 • Potom vymažte údaje z pamäte uťahovacieho modulu, aby ste uvoľnili pamäťové miesto.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r4838537.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s použitými smernicami a normami. Skúšaný a schválený bol s výrobkami určenými na tento účel.
Image alternative