Jazyk

SF 6-A22
SF 6H-A22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Vŕtanie bez príklepu
Image alternative Vŕtanie s príklepom (s funkciou kladiva)
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, inštruovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o prípadných rizikách. Opísaný výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Vŕtacie skrutkovače
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generácia
01
Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Zabráňte dotyku tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri telesnom kontakte s uzemnením hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Prv než elektrické náradie pripojíte k akumulátoru, uchopíte ho alebo prenesiete, presvedčte sa, že je vypnuté. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Odstráňte akumulátor pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • O elektrické náradie sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt. Zabráňte styku s elektrolytom. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri vniknutí elektrolytu do očí okrem toho vyhľadajte lekársku pomoc.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre skrutkovače

Bezpečnosť osôb
 • Výrobok používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Náradie vždy pevne držte za určené rukoväti, obidvomi rukami. Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – nebezpečenstvo poranenia!
 • Počas používania náradia noste vhodné ochranné okuliare, prilbu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a ľahkú ochranu dýchacích ciest.
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Ak sa obrobok zablokuje, okamžite vypnite elektrické náradie. Náradie môže vybočiť.
 • Skôr, než náradie odložíte, počkajte do jeho úplného zastavenia.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Otočná bočná rukoväť
 2. Skľučovadlo (bezkľúčové/hexagonálne upínanie)
 3. Prstenec na nastavovanie krútiaceho momentu a funkcie
 4. Dvojstupňový prepínač rýchlosti
 5. Prepínač pravo-/ľavobežného chodu s blokovaním zapnutia
 6. Ovládací spínač (s elektronickým ovládaním otáčok)
 7. Rukoväť s tlmením vibrácií
 8. Osvetlenie
 9. Hák na opasok (voliteľný doplnok)
 10. Akumulátor
 11. Indikátor stavu nabitia a porúch (lítium-iónový akumulátor)
 12. Odisťovacie tlačidlo s prídavnou funkciou aktivácie indikátora stavu nabitia

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedený akumulátorový vŕtací skrutkovač. Určený je na vŕtanie do ocele, dreva a plastu, ľahkého betónu a muriva, ako aj na uťahovanie a povoľovanie skrutiek.

 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Rozsah dodávky

Vŕtací skrutkovač, bočná rukoväť, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.com

Indikátor lítium-iónového akumulátora

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora a poruchy náradia sú signalizované prostredníctvom indikátora lítium-iónového akumulátora. Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa jedného z dvoch odisťovacích tlačidiel akumulátora.
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
Svieti 1 LED-dióda.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED bliká, náradie je pripravené na prevádzku.
Stav nabitia: < 10 %
1 LED bliká, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Akumulátor je prehriaty.
4 LED blikajú, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Náradie je preťažené alebo prehriate.
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.
Pri blikajúcich LED-diódach indikátora stavu nabitia akumulátora dbajte, prosím, na rešpektovanie upozornení uvedených v kapitole pre pomoc v prípade porúch.

Indikátor preťaženia a prehriatia

Náradie je vybavené elektronickou ochranou proti preťaženiu a prehriatiu. Pri preťažení alebo prehriatí sa náradie automaticky vypne. Pokiaľ uvoľníte a znova stlačíte ovládací spínač, môže dôjsť k oneskorenému zapnutiu (fáza chladnutia náradia).

Technické údaje

Vŕtacie skrutkovače


SF 6-A22
Menovité napätie
21,6 VDC
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátora B22⁄8.0
3,1 kg
Otáčky
1. stupeň
0 ot/min … 480 ot/min
2. stupeň
0 ot/min … 1 600 ot/min
Krútiaci/uťahovací moment (mäkký skrutkový spoj) Image alternative
≤ 50 Nm
Počet príklepov
·/·

SF 6H-A22
Menovité napätie
21,6 VDC
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátora B22⁄8.0
3,1 kg
Otáčky
1. stupeň
0 ot/min … 480 ot/min
2. stupeň
0 ot/min … 1 600 ot/min
Krútiaci/uťahovací moment (mäkký skrutkový spoj) Image alternative
≤ 50 Nm
Počet príklepov
28 800 ot/min

Povolený priemer pre pracovné nástroje

Ø upínacieho rozsahu rýchloupínacieho skľučovadla
1,5 mm … 13 mm
Ø vrtáka do dreva (tvrdý)
1,5 mm … 20 mm
Ø vrtáka do dreva (mäkký)
1,5 mm … 32 mm
Ø vrtáka do kovu
1,5 mm … 13 mm
Ø vŕtania do betónu/muriva (príklepové vŕtanie)
4 mm … 12 mm

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií zistené podľa normy EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad vplyvov. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa iným spôsobom, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

SF 6-A22
SF 6H-A22
Úroveň emisií akustického tlaku (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

SF 6-A22
SF 6H-A22
Hodnota emitovaných vibrácií pre vŕtanie do kovu (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Neistota – vŕtanie do kovu (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrácií pre vŕtanie s príklepom do betónu (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Neistota pre vŕtanie s príklepom do betónu (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vŕtací skrutkovač sa môže neúmyselne spustiť.
 • Pred vložením akumulátora sa presvedčte, že je vŕtací skrutkovač vypnutý a aktivovaná poistka proti zapnutiu.
POZOR
Elektrické nebezpečenstvo. V dôsledku znečistenia kontaktov môže dôjsť k skratu.
 • Skôr než vložíte akumulátor, uistite sa, že kontakty akumulátora a kontakty na vŕtacom skrutkovači sú zbavené cudzích telies.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Ak nie je akumulátor správne vložený, môže vypadnúť nadol.
 • Skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v náradí, aby nespadol a neohrozil vás či iné osoby.
Image alternative
 • Vložte akumulátor a skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v náradí.

Vybratie akumulátora

Image alternative
 • Vyberte akumulátor.

Montáž a nastavenie bočnej rukoväti

Image alternative
 • Namontujte bočnú rukoväť.

Montáž háka na opasok (voliteľný doplnok)

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Padajúce náradie môže ohroziť vás a iné osoby.
 • Pred začatím práce skontrolujte, či je hák na opasok bezpečne upevnený.
Pomocou háka na opasok môžete náradie upevniť na opasok tak, aby tesne priliehalo k telu. Hák na opasok sa dá namontovať na nosenie na pravej a na ľavej strane.
Image alternative
 • Zasuňte naskrutkovávaciu platničku do určeného vedenia.

Nasadenie alebo vloženie vrtáka

Image alternative
 • Nasaďte vrták do skľučovadla alebo ho z neho vyberte.

Nasadenie alebo vybratie adaptéra na skrutkovacie hroty/skrutkovacieho hrotu

Image alternative
 • Adaptér zasuňte do rýchloupínacieho skľučovadla a utiahnite ho.

Vŕtanie Image alternative

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj sa môže náhle zablokovať a náradie sa tak môže vychýliť do strany.
 • Používajte bočnú rukoväť a náradie vždy držte pevne v oboch rukách.
 • Bočnú rukoväť vždy držte z vonkajšej strany.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Materiál sa môže odštiepiť od podkladu.
 • Používajte ochranu očí.
Image alternative
 • Nastavte prstenec na nastavovanie krútiaceho momentu a funkcie na symbol „vŕtanie“ Image alternative.

Vŕtanie s príklepom Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Nastavte prstenec nastavovania funkcie na funkciu „príklepové vŕtanie“ Image alternative.

Skrutkovanie

Image alternative
 • Nastavte na prstenci na nastavovanie krútiaceho momentu a funkcie potrebný krútiaci moment.

Zvoliť stupeň

Image alternative
 • Vyberte si stupeň.

Nastavenie pravobežného/ľavobežného chodu

Image alternative
 • Nastavte prepínač pravo-/ľavobežného chodu na chod doprava alebo doľava.

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Preprava a skladovanie

Preprava a skladovanie

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Náradie a akumulátory prepravujte jednotlivo zabalené.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené.
 • Náradie a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Náradie a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Náradie a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Náradie a akumulátory po dlhšom skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Vŕtací skrutkovač nefunguje.
Akumulátor nie je správne vložený.
 • Vložte akumulátor.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Všetky 4 LED-diódy blikajú.
Vŕtací skrutkovač nefunguje.
Vŕtací skrutkovač je krátkodobo preťažený.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.
Ochrana proti prehriatiu
 • Nechajte vŕtací skrutkovač ochladnúť a vyčistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie.
1 LED-dióda bliká.
Vŕtací skrutkovač nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš studený.
 • Postarajte sa, aby mal akumulátor odporúčanú pracovnú teplotu.
Akumulátor je príliš horúci.
 • Postarajte sa, aby mal akumulátor odporúčanú pracovnú teplotu.
SF 6H-A22
Príklepové vŕtanie nie je možné.
Funkcia na prstenci nastavovania nie je správne nastavená.
 • Nastavte prstenec nastavovania funkcie na funkciu „príklepové vŕtanie“ Image alternative.
Ovládací spínač sa nedá stlačiť alebo je zablokovaný.
Prepínač pravo-/ľavobežného chodu je v stredovej pozícii (transportná poloha).
 • Zatlačte prepínač pravo-/ľavobežného chodu doľava alebo doprava.
Vŕtací skrutkovač alebo akumulátor sa silno zahrieva.
Elektrická porucha
 • Ihneď vypnite vŕtací skrutkovač, vyberte akumulátor a vyhľadajte Hilti servis.
Vŕtací skrutkovač je preťažený (hranice zaťaženia boli prekročené).
 • Skontrolujte príslušné použitie.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative