Jazyk

DD AF-CA

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobku

Indikácia stavu

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Servisný indikátor

Symboly na výrobkoch

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Striedavý prúd
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Priemer
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vŕtacia posuvná jednotka
  DD AF-CA
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.

Bezpečnostné pokyny pre diamantové vŕtacie stroje

 • Pri vŕtaní, pri ktorom je potrebné použiť vodu, odvádzajte vodu z pracovného priestoru alebo použite zariadenie na zachytávanie kvapaliny. Takéto bezpečnostné opatrenia uchovávajú pracovný priestor suchý a znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže rezný nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt rezného nástroja s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti elektrického náradia budú pod napätím, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri vŕtaní diamantom používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Ak sa použité náradie zablokuje, nevykonávajte už posun a vypnite náradie. Skontrolujte dôvod zaseknutia a odstráňte príčinu zasekávania náradia.
 • Ak chcete znovu spustiť diamantový vŕtací stroj, ktorý je zaseknutý v obrobku, pred zapnutím skontrolujte, či sa nasadzované náradie voľne otáča. Ak je nasadzované náradie zaseknuté, neotáča sa a môže sa preťažiť náradie alebo môže viesť k tomu, že sa diamantový vŕtací stroj uvoľní z obrobku.
 • Pri upevnení vŕtacej konzoly na obrobok pomocou kotvy a skrutiek sa uistite, že použité ukotvenie je schopné bezpečne udržať stroj počas používania. Ak obrobok nie je odolný alebo je porézny, kotva sa môže vytiahnuť, čím sa vŕtacia konzola uvoľní z obrobku.
 • Pri vŕtaní cez steny alebo stropy zabezpečte, aby boli chránené osoby a pracovný priestor na druhej strane. Vŕtacia korunka môže prejsť cez vŕtaný otvor a na druhej strane vypadnúť vrtné jadro.
 • Toto náradie nepoužívajte na vŕtanie nad hlavou s prívodom vody. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Manipulácia alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia.
 • Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami. Náradie zapínajte až v oblasti práce. Dotknutie sa rotujúcich častí, najmä rotujúcich nástrojov, môže viesť k vzniku poranení.
 • Zabráňte styku pokožky s odvŕtaným kalom.
 • Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest môžu narábať len kvalifikovaní pracovníci. Používajte čo najefektívnejšie odsávanie prachu. Používajte preto mobilný vysávač odporúčaný firmou Hilti na drevený prach a/alebo minerálny prach, ktorý bol prispôsobený tomuto elektrickému náradiu. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Odporúča sa používať dýchaciu masku určenú pre príslušný druh prachu. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály platné vo vašej krajine.
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj a diamantová vŕtacia korunka sú ťažké. Môžu pomliaždiť časti tela. Používateľ a osoby zdržujúce sa v jeho blízkosti musia počas používania náradia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Presvedčte sa, že náradie je správne upevnené vo vŕtacej konzole.
 • Dbajte na to, aby na vŕtacej konzole bol vždy namontovaný koncový doraz, pretože inak nie je zaručená bezpečnostná funkcia koncového dorazu.
 • Uistite sa, že nástroje majú systém upínania zodpovedajúci a vhodný pre dané náradie a že sú riadne zaistené v upínaní nástrojov.
Elektrická bezpečnosť
 • Používanie predlžovacích káblov s viacerými zásuvkami a používanie viacerých zariadení súčasne nie je dovolené.
 • Zariadenie sa smie pripájať iba do dodatočne dimenzovanej siete s ochranným vodičom.
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa môžu stať vodivými v prípade, že pri práci dôjde napríklad k neúmyselnému poškodeniu elektrického vedenia. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel pri posúvaní saní nepoškodil.
 • Náradie nikdy neprevádzkujte bez dodaného prúdového chrániča PRCD (pre náradie bez PRCD – nikdy bez oddeľovacieho transformátora). Prúdový chránič PRCD skontrolujte pred každým používaním.
 • Pripájacie vedenie náradia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi. Ak je sieťový kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za špeciálne upravený a schválený sieťový kábel, ktorý je dostupný prostredníctvom zákazníckeho servisu. Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich. Poškodeného sieťového alebo predlžovacieho kábla sa pri práci nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené pripájacie a predlžovacie vedenia predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Zariadenie nikdy neprevádzkujte v znečistenom alebo vlhkom stave. Prach usadený na povrchu náradia, predovšetkým z vodivých materiálov alebo vlhkosť, môžu za nepriaznivých podmienok viesť k úrazu elektrickým prúdom. Znečistené zariadenia preto dajte v pravidelných intervaloch prekontrolovať v servise Hilti , najmä ak často opracovávate vodivé materiály.
Pracovisko
 • Vŕtacie práce si nechajte schváliť príslušným vedením stavby. Vŕtacie práce v objektoch alebo v iných štruktúrach môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní oceľovej armatúry alebo nosných prvkov.
 • Zariadenie namontované na vŕtacej konzole pri nie riadne upevnenej vŕtacej konzole nespúšťajte úplne nadol, aby ste zabránili prevráteniu.
 • Sieťový a predlžovací kábel spolu s hadicou vysávača alebo vývevy veďte mimo dosahu pohyblivých častí náradia.
 • Na vykonávanie prác smerom nahor je pri vŕtaní namokro povinne predpísaný systém na zachytávanie vody v spojení s použitím vysávača na vysávanie namokro.
 • Na práce vykonávané smerom nahor je zakázané použiť upevňovanie pomocou vákua bez dodatočného upevnenia.
 • Pri vŕtaní v horizontálnej polohe s upevnením pomocou vákuovej základnej dosky (príslušenstvo) sa vŕtacia konzola nesmie používať bez prídavného istenia.

Opis

Konštrukčné časti prístroja a ovládacie/obslužné prvky

Image alternative
 1. Regulácia vody na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji
 2. Hadicové spojenie s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom
 3. Prípojka pre prívod vody
 4. Vŕtacia posuvná jednotka
 5. Ovládací a indikačný panel
 6. Vŕtacia konzola
 7. Konektor pre zásobovanie prúdom a komunikáciu
 8. Diamantový jadrový vŕtací stroj

Ovládací a indikačný panel

Image alternative
 1. Spínač núdzového zastavenia
 2. Servisný indikátor
 3. Tlačidlo a LED: manuálny režim
 4. Tlačidlo a LED: Režim CUT ASSIST
 5. Tlačidlá na nastavenie polohy s LED

Používanie v súlade s určením

Vŕtacia posuvná jednotka DD AF-CA tvorí spolu s diamantovým vŕtacím strojom a vŕtacou konzolou, ktoré odporúča výrobca Hilti , automatický diamantový jadrový vŕtací systém vhodný na jadrové vŕtanie namokro do minerálnych materiálov.

 • Jednotka DD AF-CA musí byť počas prevádzky vždy namontovaná na vŕtacej konzole.

 • Vŕtacia jednotka musí byť vždy zaistená príchytkou a vhodnou kotvou.

 • Jednotka DD AF-CA musí byť na účely prevádzky pripojená na zásobovanie chladenou vodou, ktorá zodpovedá minimálne údajom, ktoré sú uvedené v technických údajoch.

Dodržujte aj bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu týkajúce sa používaného príslušenstva.
Náradie, príslušenstvo a nástroje môžu byť zdrojom nebezpečenstva, ak ich používa nekvalifikovaný personál, nie sú odborne udržiavané alebo sa nepoužívajú v súlade s ich určením.

Okrem tohto návodu na obsluhu vždy dodržiavajte aj návody na obsluhu ostatných komponentov diamantového jadrového vŕtacieho systému.

Rozsah dodávky

Vŕtacia posuvná jednotka DD AF-CA, upevňovacia skrutka, návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Ovládací a indikačný panel

Spínač núdzového zastavenia
Image alternative
Núdzové zastavenie
Stlačte spínač núdzového zastavenia , aby ste proces vŕtania okamžite zastavili.
Diamantový jadrový vŕtací systém je ešte napájaný prúdom, ale môže sa znova ovládať až po zrušení núdzového zastavenia.
Zrušenie núdzového zastavenia
Aby ste núdzové zastavenie zrušili, otočte a vytiahnite spínač núdzového zastavenia a potom stlačte vypínač diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
Servisný indikátor
Image alternative
LED Servis bliká na červeno
Odstrániteľná porucha, napríklad nadmerná teplota. Pozri kapitolu "Odstránenie porúch" .
LED Servis svieti na červeno
Odpojte systém od elektrickej siete a nanovo ho pripojte. Pozri kapitolu "Odstránenie porúch" .
Indikátor režimu
Image alternative
Tlačidlo manuálneho režimu
LED manuálny režim ZAP.
Manuálne riadenie aktivované ručným kolesom.
LED manuálny režim VYP.
CUT ASSIST aktivovaný.
Stlačením tlačidla Image alternative sa aktivuje manuálny režim.
V manuálnom režime je uvoľnený prietok vody. Privádzaná voda vyteká z diamantovej korunky.
Stlačením tlačidla Image alternative sa deaktivuje manuálny režim.
Indikácia výkonu CUT ASSIST
Image alternative
Tlačidlo CUT ASSIST /zvýšenie výkonu
Pri prepnutí z manuálneho režimu sa CUT ASSIST aktivuje s plným výkonom. CUT ASSIST uvoľní prietok vody až pri navŕtaní a po skončení vŕtania zastaví prietok vody.
Opakovaným stlačením tlačidla Image alternative sa cyklicky vypne stupňami výkonu.
Stlačením tlačidla Image alternative sa CUT ASSIST deaktivuje.
3 LED svietia
Plný výkon (prednastavenie po zapnutí).
2 LED svietia
Stredný výkon (približne 85%).
1 LED svieti
Nízky výkon (približne 65%).
Indikácia nastavenia polohy saní
Image alternative
Tlačidlo nastavenia polohy saní
Obidve tlačidlá sú k dispozícii len v režime CUT ASSIST a slúžia výlučne na nastavenie polohy saní, napr. pri montáži vŕtacej korunky. V režime CUT ASSIST sa musí ručné koleso odstrániť.
LED svieti
CUT ASSIST aktivovaný, poloha saní sa môže nastaviť tlačidlami so šípkami.
LED nesvieti
CUT ASSIST deaktivovaný poloha saní sa musí nastaviť ručným kolieskom alebo bežiacim, automatickým procesom vŕtania.

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Operačná hmotnosť
4,5 kg
Rozmery (D × Š × V)
361 mm × 193 mm × 133 mm
Výstupné napätie (DC)
5 V
Výstupný prúd
50 mA
Rýchlosť rotovania
0 ot/min … 75 ot/min
Max. prípustný tlak vody v potrubí
≤ 6 bar
Minimálny prietok vody
≥ 0,5 ℓ/min
Max. teplota vody
≤ 30 ℃
Trieda ochrany
Trieda ochrany I (s ochranným uzemnením)
Trieda ochrany (prach, voda)
IP 55

Menovité napätie

Menovité napätie
110 V
220 V … 240 V
380 V … 415 V
Menovitá frekvencia
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Menovitý prúd
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Uvedenie do prevádzky a pracovné prípravy

Montáž vŕtacej posuvnej jednotky

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo v dôsledku náhodného spustenia diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj sa nesmie pripájať na sieť počas prípravných prác.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Vŕtacia konzola sa môže pri nedostatočnom upevnení otáčať alebo prevrátiť.
 • Pred použitím diamantového vŕtacieho stroja upevnite vŕtaciu konzolu pomocou kotiev alebo vákuovej základnej dosky na opracovávaný podklad.
 • Používajte len kotvy, ktoré sú vhodné na daný podklad a dodržiavajte pokyny na montáž výrobcu kotiev.
 • Vákuovú základnú dosku používajte len vtedy, keď je daný podklad vhodný na upevnenie vŕtacej konzoly pomocou vákua.
Vstupné napätie sa musí zhodovať s údajom na typovom štítku diamantového jadrového vŕtacieho stroja. Spojte jednu 110 V vŕtaciu posuvnú jednotku len s jedným 110 V diamantovým jadrovým vŕtacím strojom.
Vŕtacia posuvná jednotka sa smie pripojiť len na diamantové vŕtacie stroje, ktoré na tento účel odporúča spoločnosť Hilti .
Image alternative
 1. Skontrolujte, či sú vaše sane vhodné na montáž vŕtacej posuvnej jednotky.
 2. Zaaretujte sane pomocou aretácie saní.
 3. Nasaďte vŕtaciu posuvnú jednotku na sane.
  Uistite sa, že vŕtacia posuvná jednotka rovnomerne dosadá na podklad. Prípadne nastavte polohu saní tak, aby vŕtacia posuvná jednotka správne dosadala.
 4. Vsuňte upevňovaciu skrutku cez sane do vŕtacej posuvnej jednotky.
 5. Dotiahnite rukou upevňovaciu skrutku.
 6. Odstráňte ručné koleso.
 7. Spojte hadicu na zásobovanie vodou s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom.
 8. Spojte prívod vody s vŕtacou posuvnou jednotkou.
 9. Skontrolujte mechanické spojenie medzi vŕtacou posuvnou jednotkou a saňami.

Elektrické pripojenie

 1. Odstráňte ochranné kryty z pripájacej zásuvky a spojovacieho kábla.
  Na ochranu pred znečistením zasuňte ochranné kryty do seba.
 2. Spojte spájací kábel s vŕtacou posuvnou jednotkou.

Zabezpečenie chladenia vodou

Vŕtacia posuvná jednotka ako aj diamantový jadrový vŕtací stroj sú zariadenia chladené vodou.
Pred obsluhou sa vždy uistite, že vstup vody chladiaceho okruhu vŕtacej posuvnej jednotky je riadne spojený hadicou na zásobovanie vodou. To platí aj pre vŕtanie nasucho.
Uistite sa, že minimálny prietok vody, ako aj teplota vody zodpovedajú údajom uvedeným v technických údajoch.

Obsluha

Jadrové vŕtanie

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia nerešpektovaním nebezpečného priestoru! Vŕtacia posuvná jednotka sa nachádza po zapnutí vždy v režime Cut Assist a spustí automatický proces vŕtania, pokiaľ je na diamantovom vŕtacom stroji stlačený vypínač. Vŕtacia korunka sa automaticky pohybuje proti vŕtanému objektu.
 • Zabezpečte, aby sa v nebezpečnom priestore nezdržiavali žiadne osoby!
 • Oblasť medzi vŕtacou korunkou a vŕtaným objektom udržiavajte voľnú!
DÔLEŽITÉ! Keď vŕtacia posuvná jednotka nie je spojená s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom, núdzové zastavenie nefunguje!
DÔLEŽITÉ! Zapínanie a vypínanie iných prístrojov môže spôsobiť podpäťové a/alebo prepäťové špičky, ktoré môžu výrobok poškodiť. Ku generátoru alebo transformátoru nikdy nepripájajte a súčasne nepoužívajte iné prístroje!

Princíp činnosti CUT ASSIST

V režime CUT ASSIST sa začína proces vŕtania s posuvom vŕtacej korunky až po povrch vŕtaného objektu. Vŕtacia korunka pritom nerotuje. Hneď ako sa vŕtacia korunka dostane do kontaktu s povrchom, vŕtacia korunka sa trocha stiahne späť.
Vŕtacia korunka začína pomaly rotovať v spúšťacej rýchlosti. Systém uvoľní tok vody a začne vŕtať s nižšími otáčkami, kým sa nedosiahne hĺbka navŕtania. Hneď ako sa dosiahne hĺbka navŕtania, systém pracuje s optimálnym výkonom a otáčkami.
Ak vŕtacia korunka narazí na výstuž, funkcia Iron Boost sa aktivuje, čím sa prispôsobí výkon pre prerezanie výstuže. Slabú výstuž pravdepodobne vŕtacia posuvná jednotka nezistí, takže funkcia Iron Boost sa neaktivuje.
Pri vŕtaní slepých otvorov sa jednotka vŕtacieho posuvu zastaví, hneď ako sane narazia na hĺbkový doraz.
Pri vŕtaní priechodných otvorov bez použitia hĺbkového dorazu sa vŕtacia korunka vyrazí približne 3 cm cez priechodný otvor.
Na konci procesu vŕtania sa vŕtacia korunka posunie dozadu natoľko, aby ešte zostala rovno vo vyvŕtanom otvore a vypne sa prietok vody.

Vŕtanie s CUT ASSIST

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Rotujúce ručné koleso môže viesť k poraneniam.
 • Odstráňte ručné koleso zo saní, kým začnete vŕtať CUT ASSIST.
Keď v režime CUT ASSIST stlačíte na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji tlačidlo Iron Boost , automatické prispôsobenie výkonu sa pri narazení na výstuž vypne. V dôsledku toho musíte na konci procesu vŕtania sami ovládať výkon pri navŕtaní armatúry.
 1. Aktivujte prietok vody tak, že stlačíte tlačidlo Manuálny režim .
  • Voda vyteká z diamantovej korunky.
 2. Aktivujte režim CUT ASSIST.
 3. V prípade potreby prispôsobte výkon tlačidlom CUT ASSIST .
 4. Ukončte proces vŕtania, ako je uvedené v návode na obsluhu pre diamantový jadrový vŕtací stroj.

Vŕtanie v manuálnom režime

 1. Stlačte tlačidlo Manuálny režim .
  • Prietok vody sa aktivuje a chladiaca voda vyteká z diamantovej korunky.
 2. Uskutočnite vŕtanie, ako je uvedené v návode na obsluhu pre diamantový jadrový vŕtací stroj.

Prestávky v práci a skladovanie pri nízkych teplotách

Pri teplotách pod 4 °C (39 °F) sa musí voda vo vodnom okruhu pred prestávkami v práci dlhšími ako jedna hodina alebo pred skladovaním vyfúkať stlačeným vzduchom.
Na vyprázdnenie vodného okruhu musí byť diamantový jadrový vŕtací stroj zásobovaný napätím a musí byť spojený s vŕtacou posuvnou jednotkou.
 1. Odpojte zásobovanie vodou od vŕtacej posuvnej jednotky.
 2. Otvorte reguláciu vody na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji.
 3. Nastavte 3-cestný ventil na vŕtanie namokro .
 4. Stlačte tlačidlo Manuálny režim .
 5. Pomocou stlačeného vzduchu (max. 3 bar) vyfúknite vodu z vodného okruhu.

Demontáž vŕtacej posuvnej jednotky

Vŕtacia posuvná jednotka sa môže demontovať nezávisle od diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
Image alternative
 1. Vytiahnite spojovací kábel vŕtacej posuvnej jednotky z pripájacej zásuvky diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 2. Namontujte ochranné kryty na spojovací kábel a pripájaciu zásuvku.
 3. Oddeľte spojenie hadice na zásobovanie vodou od diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 4. Zaaretujte sane pomocou aretácie saní.
 5. Zaistite vŕtaciu posuvnú jednotku pred neúmyselným pádom a povoľte upevňovaciu skrutku.
 6. Odstráňte vŕtaciu posuvnú jednotku.

Starostlivosť, preprava a skladovanie

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Doprava a skladovanie

Preprava
 • Neprepravujte tento výrobok s namontovaným pracovným nástrojom.
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

DD-AF CA nie je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Servisný indikátor bliká.
Núdzové vypnutie stlačené.
 • Odblokujte tlačidlo núdzového vypnutia a aktivujte vypínač na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji.
Nadmerná teplota.
 • Nechajte prístroj vychladnúť.
Chyba komunikácie.
 • Skontrolujte spájací kábel. Vytiahnite sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja zo zásuvky a znova ju vsuňte. Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Image alternative
Servisný indikátor svieti.
Kritická chyba.
 • Vytiahnite sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja zo zásuvky a znova ju vsuňte.
 • Keď LED indikácie servisu ďalej svieti, kontaktujte servis Hilti .

DD-AF CA je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
LED vŕtacej posuvnej jednotky nesvietia, keď je stlačený PRCD diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
Chybné alebo znečistené zástrčkové spojenie.
 • Vytiahnite sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja zo zásuvky.
 • Skontrolujte zástrčkové spojenie medzi vŕtacou posuvnou jednotkou a diamantovým jadrovým vŕtacím strojom.
Kábel sa nedá spojiť s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom.
Zástrčkové spojenie je znečistené.
 • Vytiahnite sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja zo zásuvky.
 • Vyčistite zástrčkové spojenie.
 • Pokúste sa znova vytvoriť zástrčkové spojenie bez vynaloženia sily.
Vŕtacia posuvná jednotka sa nedá namontovať.
Puzdro so závitom pre upevňovaciu skrutku blokuje.
 • Vyčistite puzdro so závitom.
Ručné koleso sa nedá otáčať.
Aretácia saní je uzatvorená.
 • Otvorte aretáciu saní.
Sane sú zablokované.
 • Zabezpečte voľnú pohyblivosť saní.
Slabý prietok vody.
Chybný alebo blokovaný vodný ventil diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Skontrolujte, čie inštalácia prívodu vody správna.
 • Skontrolujte, či nie je ventil blokovaný alebo chybný.
Motor vŕtacej posuvnej jednotky beží, sane sa nepohybujú.
Vŕtacia posuvná jednotka je namontovaná chybne.
 • Skontrolujte mechanické spojenie medzi vŕtacou posuvnou jednotkou a saňami.
Režim Cut Assist sa nedá aktivovať.
Spojenie s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom je chybné.
 • Skontrolujte zástrčkové spojenie.
Núdzové vypnutie stlačené.
 • Odblokujte tlačidlo núdzového vypnutia a aktivujte vypínač na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji.
Proces vŕtania sa spomaľuje alebo zastaví.
Diamantová vŕtacia korunka je chybná (vyleštená, segmenty zničené).
 • Naostrite diamantovú vŕtaciu korunku alebo ju vymeňte.
Chybné zástrčkové spojenie alebo poškodený kábel.
 • Skontrolujte spojenie medzi vŕtacou posuvnou jednotkou a diamantovým jadrovým vŕtacím strojom.
Diamantová vŕtacia korunka uviazla.
 • Odpojte diamantový jadrový vŕtací stroj od elektrického napájania.
 • Uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku.
Nedostatočné chladenie.
 • Skontrolujte prívod vody a chladiaci okruh.
Zastavenie pred dosiahnutím cieľa vŕtania kvôli prechodu do mäkkého materiálu, ako napríklad dutá tehla, pôda alebo prírodný kameň.
 • Znova spustite proces vŕtania.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r5063.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative