Jazyk

TE DRS‑Y

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Používajte ochrannú masku proti prachu
Image alternative Používajte ochranné rukavice
Image alternative Používajte ochrannú obuv

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Modul na odsávanie prachu
  TE DRS‑Y
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa tohto výrobku. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem „elektrické náradie“ uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návody na obsluhu a bezpečnostné informácie pre systémové výrobky.
 • Modul používajte iba v kombinácii s elektrickým náradím uvedeným v časti Používanie v súlade s určeným účelom, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Sústreďte sa, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
 • Pri opracovaní môže odskakovať materiál. Odskočený materiál môže poškodiť telo a zrak. Počas používania výrobku noste okuliare, ochrannú prilbu a chrániče sluchu.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pritom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Odsávanie vody je zakázané.
 • Modul sa nesmie používať na vysávanie látok s nebezpečenstvom výbuchu, žeravých, horiacich alebo horľavých látok, agresívnych prachov (napr. horčíkový alebo hliníkový prach) a kvapalín (napr. benzín, rozpúšťadlá, kyseliny, chladiace a mazacie prostriedky).
 • Prach vznikajúci pri brúsení, šmirgľovaní, rezaní a vŕtaní môže obsahovať nebezpečné chemikálie. Niekoľko príkladov: olovo alebo farby na báze olova; tehly, betón alebo iné murivo, prírodný kameň a iné výrobky s obsahom silikátov; určité druhy dreva, ako je dub, buk a chemicky ošetrované drevo; azbest alebo materiály s obsahom azbestu. Stanovte expozíciu používateľa a osôb v blízkosti na základe tried nebezpečnosti materiálov, s ktorými sa pracuje. Vykonajte potrebné opatrenia na udržanie expozície na bezpečnej úrovni, napríklad: použitím systému na zachytávanie prachu alebo nosením vhodnej ochrany dýchacích ciest. K všeobecným opatreniam na zníženie expozície patrí:
 • práca v dobre vetranom prostredí,
 • vyvarovanie sa dlhšieho kontaktu s prachom,
 • odvádzanie prachu od tváre a tela,
 • nosenie ochranného odevu a umývanie exponovaných oblastí vodou a mydlom.
 • Na jednotlivé aplikácie použite podľa možnosti vhodný odsávač prachu odporúčaný firmou Hilti .
 • Pred začatím práce si zistite triedu nebezpečnosti prachu vznikajúceho pri práci. Používajte odsávač prachu s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
 • Na zabránenie vytvárania elektrostatických efektov používajte antistatickú saciu hadicu.
 • Uistite sa, že adaptér a vonkajšie povrchy upínacieho mechanizmu sú bez oleja a tuku. Ak je odsávací modul namontovaný s časťami, ktoré sú znečistené olejom a/alebo tukom, odsávací modul môže odpadnúť. Handričkou odstráňte olej a tuk z adaptéra a vonkajšej strany upínacieho mechanizmu.
 • Dávajte pozor, aby sa modul príliš nezohrieval. Pri teplotách nad 80 °C sa materiál začne taviť.
 • Modul nepoužívajte na prenášanie alebo vedenie systému. Na tento účel používajte určené rukoväte elektrického náradia.
 • Počas prevádzky nedržte elektrické náradie za odsávaciu hlavu alebo odsávaciu trubicu.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Adaptér
 2. Odsávacia základňa s prídavnou rukoväťou
 3. Pripojovací kus
 4. Manžeta 12-52
 5. Hĺbkový doraz
 6. Hviezdicová skrutka
 7. Matica
 8. Odsávacia hlava dlhá
 9. Odsávacia hlava stredná
 10. Odsávacia hlava krátka
 11. Manžeta 68-90/290 mm
 12. Odsávacia trubica
 13. Manžeta 68-90/550 mm
 14. Manžeta 100-150/550 mm

Používanie v súlade s určením

Image alternative
Opísaný výrobok je odsávací modul používaný ako príslušenstvo v kombinácii s vŕtacími kladivami Hilti SDS‑Max a odsávačmi prachu.

Rozsah dodávky

Odsávacia základňa, manžeta 68-90/290 mm, odsávacia hlava krátka, odsávacia hlava stredná, odsávacia hlava dlhá, adaptér, pripojovací kus, manžeta 12-52, hĺbkový doraz, hviezdicová skrutka, matica, návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Manžeta


Manžeta 68‑90/290
Manžeta 68‑90/550
Manžeta 100‑150/550
Manžeta 12‑52
Hmotnosť
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1 000 g
(35,3 oz)
Typ nástroja
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y príklepový vrták
Priemer nástroja
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Dĺžka nástroja
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Použitie
Vŕtanie s príklepovou vŕtacou korunkou
Vŕtanie s príklepovou vŕtacou korunkou
Vŕtanie s príklepovou vŕtacou korunkou
Vŕtanie s príklepom

Odsávacia hlava


Odsávacia hlava krátka
Odsávacia hlava stredná
Odsávacia hlava dlhá
Hmotnosť
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Typ nástroja
Špicatý sekáč, plochý sekáč, sekací nástroj
Špicatý sekáč, plochý sekáč, sekací nástroj
Špicatý sekáč, plochý sekáč, sekací nástroj
Dĺžka nástroja
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Použitie
Sekanie
Sekanie
Sekanie

Teploty

Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Obsluha

Montáž odsávacieho modulu

Uistite sa, že prepínač funkcií je v správnej polohe pre dané práce.
Voľná dĺžka nástroja vyčnievajúca z odsávacej hlavy nesmie byť väčšia ako 145 mm a menšia ako 30 mm. Tým sa zaistí optimálne odsávanie prachu.
Smú sa používať iba špicaté sekáče, ploché sekáče, sekacie nástroje, príklepové vŕtacie korunky a príklepové vrtáky uvedené v časti Prehľad používania v súlade s určeným účelom.
Uistite sa, že počas montáže nie je do elektrického náradia vložený žiadny vkladací nástroj.
Image alternative
 1. Povoľte namontovanú prídavnú rukoväť z elektrického náradia.
 2. Odoberte prídavnú rukoväť.
 3. Zvoľte správnu zostavu odsávacieho systému podľa obrázka pre používanie v súlade s určeným účelom a namontujte diely a prídavnú rukoväť na odsávaciu základňu.
 4. Nasuňte zostavený systém s prídavnou rukoväťou cez upínanie nástrojov až do polohy hrdla prevodovky polohy prídavnej rukoväti.
 5. Otočte odsávaciu základňu a prídavnú rukoväť do požadovanej polohy.
 6. Bočnú rukoväť zafixujte bezpečne, aby sa nepretočila, utiahnutím rukoväti.
 7. Vložte nástroj do upínania nástrojov.
  Dodržiavajte návod na obsluhu elektrického náradia.
 8. Spojte odsávač prachu s odsávacím modulom.
  Na vŕtanie s príklepom vykonajte dodatočne nasledujúce kroky.
 1. Dĺžku manžety nastavte tak, aby hrot vrtáka vyčnieval o cca 15 mm.
 2. Vložte hĺbkový doraz.
 3. Hĺbkový doraz nastavte na požadovanú hĺbku vrtu.
 4. Zaistite hĺbkový doraz hviezdicovou skrutkou proti zošmyknutiu.

Demontáž odsávacieho modulu

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pracovným nástrojom! Pracovný nástroj môže byť horúci alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene pracovného nástroja noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Odpojte odsávač prachu od odsávacieho modulu.
 2. Vytiahnite vkladací nástroj z upínania nástrojov.
 3. Otáčaním rúčky rozovrite držiak prídavnej rukoväti.
 4. Odsávací modul vytiahnite smerom dopredu z elektrického náradia.
 5. Demontujte prídavnú rukoväť z odsávacieho modulu.
 6. Namontujte prídavnú rukoväť na elektrické náradie.
 7. Otáčaním rúčky zafixujte prídavnú rukoväť.

Prevádzka

Uistite sa, že prepínač funkcií je v správnej polohe pre danú prácu.
Dodržiavajte návod na obsluhu odsávača prachu. Odsávač prachu pravidelne vyprázdňujte.
 1. Zapojte odsávač prachu a zapnite ho.
 2. Zapnite elektrické náradie.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť o modul

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Nepoužívajte oleje, tuky alebo čistiace prostriedky.
Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 1. Odstráňte odolné nečistoty a skontrolujte, či sací otvor v odsávacej základni neobsahuje zvyšky prachu.
 2. Pravidelne čistite modul studenou vodou.
  Pred ďalším použitím musí byť modul úplne suchý, aby sa naň nelepil prach.
 3. Pravidelne čistite vnútorné steny adaptéra, aby ste odstránili mastnotu a zvyšky prachu.

Udržiavanie v dobrom stave

 • Pravidelne kontrolujte všetky časti výrobku a príslušenstva, ktoré sú na vonkajšej strane a kontrolujte výskyt poškodení a bezchybné fungovanie všetkých ovládacích prvkov. Výrobok neprevádzkujte vtedy, keď sú jeho časti poškodené alebo ak nefungujú ovládacie prvky bezchybne.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Nadmerné vytváranie prachu.
Odsávač prachu je plný.
 • Vyprázdnite odsávač prachu.
Odsávacia hlava a/alebo manžeta sú opotrebované alebo poškodené.
 • Vymeňte odsávaciu hlavu a/alebo manžetu.
Odsávací kanál je upchatý.
 • Vyčistite odsávací kanál.
Voľné dĺžky nástroja nad 145 mm.
 • Použite kratší vkladací nástroj alebo dlhšiu odsávaciu hlavu.
Odsávacia hadica odsávača prachu nie je správne namontovaná.
 • Odsávaciu hadicu odsávača prachu zasuňte do základne až na doraz.
Zvyšky vrtného jadra upchávajú odsávanie.
 • Odstráňte vrtné jadro s úlomkami.
Vzdialenosť medzi príklepovou vŕtacou korunkou a odsávacou trubicou je príliš veľká.
 • Používajte výlučne príklepové vŕtacie korunky Hilti .
Odsávací modul odpadáva
Odsávací modul nie je správne namontovaný.
 • Namontujte odsávací modul podľa návodu na obsluhu. Základňa musí byť namontovaná v predpísanej polohe.
Základňa a/alebo hrdlo náradia sú znečistené olejom alebo tukom.
 • Odstráňte olej a tuk zo základne a vonkajšej strany hrdla náradia handričkou.
Prídavná rukoväť nie je pevne dotiahnutá.
 • Prídavnú rukoväť pevne dotiahnite.
Prídavná rukoväť je zlomená.
 • Vymeňte prídavnú rukoväť.
Adaptér nie je namontovaný.
 • Namontujte adaptér.
Odsávací modul sa nedá demontovať.
Upínací pás prídavnej rukoväti nie je dostatočne povolený
 • Uvoľnite prídavnú rukoväť ešte viac, aby ste povolili upínací pás.
Dlhotrvajúci akustický signál na odsávači prachu.
Výstupky na manžete sú opotrebované.
 • Vymeňte manžetu.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Image alternative
Ďalšie informácie o obsluhe, technológii, životnom prostredí a recyklácii nájdete na nasledujúcom odkaze: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tento odkaz nájdete aj na konci návodu na obsluhu ako QR kód.