Jazyk

SCM 22-A

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Priemer
Image alternative Pílový kotúč
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  SCM 22‑A
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa všetkých píl

Proces rezania
 • Image alternative NEBEZPEČENSTVO: Nepribližujte ruky k miestu rezu alebo do blízkosti pílového kotúča. Druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt motora. Ak okružnú pílu držíte oboma rukami, pílový kotúč ich nemôže poraniť.
 • Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás pod obrobkom nemôže chrániť pred pílovým kotúčom.
 • Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrobku. Pílový kotúč pod obrobkom by nemal z obrobku vyčnievať viac než na jednu plnú výšku zuba.
 • Pílený obrobok nikdy nepridržiavajte rukou alebo nohou. Obrobok upevnite do stabilného upnutia. Dostatočné upevnenie obrobku je dôležité, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo kontaktu s telom a minimalizovalo riziko zaseknutia pílového kotúča alebo strata kontroly nad náradím.
 • Ak vykonávate práce, pri ktorých môže prísť vkladací nástroj do styku so skrytými elektrickými vedeniami, dotýkajte sa elektrického náradia len na izolovaných úchopových plochách. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti elektrického náradia budú pod napätím a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 • Pri pozdĺžnych rezoch vždy používajte paralelný doraz alebo iné vodidlo na vedenie náradia pozdĺž hrany obrobku. Zvýši sa tým presnosť rezu a zníži možnosť zaseknutia pílového kotúča.
 • Vždy používajte pílové kotúče správnej veľkosti a s vhodným tvarom upínacieho otvoru (napr. hviezdicovitý alebo okrúhly). Pílové kotúče, ktoré nepasujú k upínacím prvkom píly, majú nepravidelný chod (hádžu) a vedú k strate kontroly nad náradím.
 • Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča. Podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča sú konštruované špeciálne pre vašu pílu, jej optimálny výkon a bezpečnosť prevádzky.
Spätný ráz – príčiny a príslušné bezpečnostné upozornenia
 • Spätný ráz je náhla, prudká reakcia v dôsledku zaseknutého, zablokovaného alebo nesprávne nasmerovaného pílového kotúča, ktorá vedie k tomu, že píla sa nekontrolovaným spôsobom zdvihne a pohybuje sa smerom z obrobku k obsluhujúcej osobe;
 • ak sa pílový kotúč v uzavierajúcej sa štrbine rezu zasekne alebo skríži, dôjde k zablokovaniu píly a sila motora ju vymrští smerom k používateľovi;
 • ak sa pílový kotúč v štrbine rezu zadrie alebo skríži, môžu sa zuby zadnej hrany kotúča zaseknúť v povrchu obrobku, čím sa pílový kotúč vysunie von zo štrbiny rezu a píla skočí dozadu smerom k používateľovi.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania píly. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú nižšie opísané.
 • Pílu pevne držte obidvomi rukami a ramená majte v takej pozícii, ktorá vám umožní zvládnuť sily vznikajúce pri spätnom ráze. Vždy stojte bokom od pílového kotúča, nikdy nedávajte pílový kotúč do jednej línie s vaším telom. Pri spätnom ráze môže okružná píla prudko skočiť dozadu, avšak obsluha dokáže tieto sily zvládnuť, ak sa vykonajú vhodné opatrenia.
 • Ak sa pílový kotúč zasekne alebo ak prácu prerušíte, vypnite pílu a držte ju pokojne v materiáli dovtedy, kým sa pílový kotúč nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť pílu z obrobku alebo ju ťahať dozadu, kým sa pílový kotúč pohybuje. Inak môže vzniknúť spätný ráz. Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia pílového kotúča.
 • Ak pílu, ktorá uviazla v obrobku, chcete opäť spustiť, vystreďte pílový kotúč v štrbine rezu a skontrolujte, či nie sú zuby kotúča zaseknuté v obrobku. Ak sa pílový kotúč zasekol, môže pri opakovanom zapnutí píly prudko vyskočiť z obrobku alebo zapríčiniť spätný ráz.
 • Veľké dosky pred pílením podoprite, aby sa znížilo riziko spätného rázu v dôsledku zaseknutia pílového kotúča (pri prehýbaní dosky). Veľké dosky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Dosky sa musia podoprieť na obidvoch stranách, tak v blízkosti štrbiny rezu, ako aj na hranách.
 • Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové kotúče. Pílové kotúče s tupými alebo nesprávne rozvedenými zubami spôsobujú v dôsledku príliš úzkej štrbiny rezu zvýšené trenie, zasekávanie pílového kotúča alebo spätný ráz.
 • Pred rezaním pevne dotiahnite prvky na nastavenie hĺbky a uhla rezania. Ak sa nastavenia počas rezania zmenia, môže sa pílový kotúč zaseknúť a môže dôjsť k spätnému rázu.
 • Buďte mimoriadne opatrní pri rezaní do existujúcich stien alebo do iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Pílový kotúč sa pri zarezaní do skrytých objektov môže zablokovať a spôsobiť spätný ráz.
Funkcia spodného ochranného krytu
 • Pred každým použitím píly skontrolujte, či sa spodný ochranný kryt bezchybne zatvára. Pílu nepoužívajte, ak spodný ochranný kryt nie je voľne pohyblivý a okamžite sa neuzavrie. Spodný ochranný kryt nikdy neblokujte alebo neuväzujte v otvorenej polohe. Po neúmyselnom páde píly na zem sa spodný ochranný kryt môže pokriviť. Ochranný kryt otvorte páčkou a presvedčte sa, či je voľne pohyblivý a pri žiadnej hĺbke alebo uhle rezu sa nikde nedotýka pílového kotúča alebo iných častí píly.
 • Skontrolujte funkciu vratných pružín spodného ochranného kotúča. Ak spodný ochranný kryt a jeho vratné pružiny nefungujú bezchybne, pílu pred ďalším používaním nechajte opraviť. Poškodené časti, lepkavé nánosy a usadeniny triesok spôsobujú, že ochranný kryt pracuje spomalene.
 • Spodný ochranný kryt otvorte rukou iba pri špeciálnych rezoch, ako "rezy so zanorením a šikmé rezy". Spodný ochranný kryt otvorte páčkou a pusťte ju, akonáhle pílový kotúč vnikne do obrobku. Pri všetkých ostatných spôsoboch pílenia musí spodný ochranný kryt pracovať automaticky.
 • Pílu neklaďte na pracovný stôl alebo podlahu, ak spodný ochranný kryt nezakrýva pílový kotúč. Nechránený dobiehajúci pílový kotúč posúva pílu v smere rezu a reže všetko, čo mu stojí v ceste. Nezabúdajte pritom na čas dobehu píly.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Manipulácie alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
 • Používajte prostriedky na ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Výrobok prevádzkujte len s príslušnými ochrannými zariadeniami.
 • Počas práce si robte prestávky, uvoľňovacie cviky a cviky s prstami, kvôli lepšiemu prekrveniu prstov.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia.
 • Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Výrobok zapínajte až na pracovisku.
 • Pri skladovaní a preprave náradia odstráňte akumulátor.
 • S výrobkom nepracujte nad hlavou.
 • Výrobok nebrzdite bočným tlakom proti pílovému kotúču.
 • Pri spustenom náradí sa nedotýkajte upínacej príruby a upínacej skrutky.
 • Tlačidlo aretácie vretena nikdy nestláčajte vtedy, keď sa pílový kotúč otáča.
 • Náradie nesmerujte na osoby.
 • Intenzitu posúvania dopredu prispôsobte pílovému kotúču a opracovávanému materiálu tak, aby sa pílový kotúč nezablokoval a aby nespôsobil prípadný spätný ráz.
 • Kovové piliny sú ostré a môžu viesť k vzniku poranení Svoj odev udržiavajte uzatvorený, aby sa vo vašich rukaviciach, topánkach alebo v ďalšom odeve nezachytávali žiadne piliny.
 • Dávajte pozor na to, kam odlietavajú kovové piliny. Piliny sú horúce a môžu viesť k vzniku požiaru, popálenín a rezných poranení.
 • Zabráňte prehrievaniu hrotov pílových zubov.
 • Dodržiavajte národné požiadavky na ochranu zdravia pri práci.
 • Aby sa zabránilo rizikám poranenia, používajte len originálne príslušenstvo a nástroje značky Hilti .
 • Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, ako napríklad prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu a ošetrovanie dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci. Ak je to možné, použite odsávanie prachu. Kvôli dosiahnutiu vysokého stupňa odsávania prachu používajte vhodné mobilné zariadenie na odstraňovanie prachu. V prípade potreby noste masku na ochranu dýchacích ciest, ktorá je vhodná pre príslušný prach. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály, ktoré sú platné vo vašej krajine.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti na náradí sa môžu stať vodivými v prípade, že ste pri práci napríklad neúmyselne poškodili elektrické vedenie. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie
 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt a ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a poleptania.
 • Poškodené akumulátory (napr. akumulátory s prasklinami, zlomenými časťami, zohnutými, zatlačenými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú nabíjať a ani ďalej používať.
 • Akumulátory nepoužívajte ako zdroj energie pre iné nešpecifikované spotrebiče.
 • Ak je akumulátor na dotyk horúci, môže byť poškodený.Postavte náradie na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde je možné ho sledovať a nechajte ho ochladnúť. Po tom čo akumulátor ochladol, kontaktujte servis Hilti .

Doplnkové bezpečnostné upozornenia – okružné píly

 • Ručnú okružnú pílu veďte len v zapnutom stave proti obrobku.
 • Dráha rezu musí byť rovná a dolu bez prekážok. Nerežte skrutky, klince a pod.
 • S okružnou pílou nikdy nepracujte nad hlavou.
 • Pílový list nikdy nebrzdite bočným protitlakom.
 • Zabráňte prehrievaniu hrotov pílových zubov.
 • Na rezaný podklad používajte vždy vhodný pílový kotúč.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Prídavná rukoväť
 2. Blokovanie zapnutia
 3. Vypínač
 4. Rukoväť
 5. Indikátor stavu nabitia a chýb
 6. Odisťovacie tlačidlo s prídavnou funkciou aktivácie indikátora stavu nabitia
 7. Nádobka na piliny
 8. Ovládacia páka pre výkyvný ochranný kryt
 9. Hnacie vreteno
 10. Základná doska
 11. Výkyvný ochranný kryt
 12. Paralelný doraz
 13. Kontrola pozície pílového kotúča
 14. LED-dióda/náhľadové okienko
 15. Ochranný kryt
 16. Aretačné tlačidlo vretena
 17. Ukazovateľ narysovanej čiary/kontrola línie rezu
 18. Upínanie pre paralelný doraz
 19. Akumulátor
 20. Zvieracia páčka na nastavenie hĺbky rezu
 21. Inbusový kľúč
 22. Unášacia príruba
 23. Upínacia príruba
 24. Upínacia skrutka
 25. Šípka smeru otáčania

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je akumulátorom napájaná okružná píla. Je určený na rezacie práce do kovu alebo do materiálov podobných kovu.

Nesmú sa používať pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú uvedeným parametrom (napr. priemer, otáčky, hrúbka), rozbrusovacie a brúsne kotúče, ako ani pílové kotúče z vysokolegovanej rýchloreznej (HSS) ocele. Nesmú sa rezať drevené alebo drevu podobné materiály, plasty, sadrokartón, sadro-vláknité dosky a kompozitné materiály.
 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Indikátor lítium-iónového akumulátora

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora a poruchy náradia sú signalizované prostredníctvom indikátora lítium-iónového akumulátora. Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa jedného z dvoch odisťovacích tlačidiel akumulátora.
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED-dióda svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED-dióda bliká, náradie je pripravené na prevádzku.
Stav nabitia: < 10 %
1 LED-dióda bliká, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Akumulátor je prehriaty alebo úplne vybitý.
4 LED-diódy blikajú, náradie nie je pripravené na prevádzku.
Náradie je preťažené alebo prehriate.
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.
Pri blikajúcich LED-diódach indikátora akumulátora venujte, prosím, pozornosť upozorneniam v kapitole o pomoci v prípade porúch.

Paralelný doraz

Jednoramenný paralelný doraz umožňuje presné rezy pozdĺž hrany obrobku, resp. rezanie rozmerovo zhodných líšt.
Paralelný doraz možno namontovať na obidve strany základnej dosky.

Rozsah dodávky

Okružná píla, pílový kotúč, inbusový kľúč, paralelný doraz, návod na obsluhu.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Príslušenstvo

Upínacia príruba, unášacia príruba, upínacia skrutka.

Technické údaje

Okružná píla


SCM 22-A
Menovité napätie
21,6 V
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01
4,1 kg
Priemer pílového kotúča
160 mm … 165 mm
Hrúbka základného kotúča
1,2 mm
Šírka rezu
1,6 mm
Upínací otvor pílového kotúča
20 mm
Menovité voľnobežné otáčky
3 500 ot/min
Maximálna hĺbka rezu
57 mm
Prevádzková teplota
−10 ℃ … 50 ℃
Teplota pri skladovaní
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

SCM 22-A
Hladina akustického výkonu (LWA)
104 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
93 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

SCM 22-A
Hodnota emisií vibrácií pri rezaní do kovu (Ah, M)
0,82 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Príprava práce

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Vložte akumulátor do držiaka náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odisťovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z držiaka náradia.

Demontáž pílového kotúča

VAROVANIE
Nebezpečenstvo popálenia Nebezpečenstvo z dôvodu prítomnosti horúceho nástroja, upínacej príruby alebo upínacej skrutky a ostrých hrán pílového kotúča.
 • Pri výmene nástrojov používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Odstráňte akumulátor.
 2. Založte inbusový kľúč na upínacej skrutke pre pílový kotúč.
 3. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a držte ho stlačené.
 4. Inbusovým kľúčom otáčajte upínaciu skrutku pre pílový kotúč, kým aretačné tlačidlo vretena úplne nezaskočí.
 5. Uvoľnite upínaciu skrutku inbusovým kľúčom, otáčaním do smeru šípky pre smer otáčania.
 6. Odoberte upínaciu skrutku a vonkajšiu upínaciu prírubu.
 7. Výkyvný ochranný kryt odklopením otvorte a odstráňte pílový kotúč.
  V prípade potreby sa dá unášacia príruba na účely čistenia odobrať.

Montáž pílového kotúča

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia! Nevhodné alebo nesprávne nasadené pílové kotúče môžu poškodiť pílu.
 • Používajte len pílové kotúče, ktoré sú pre pílu určené. Dodržiavajte smer otáčania vyznačený šípkou na pílovom kotúči.
 • Používajte len pílové kotúče, ktorých prípustné otáčky sú také vysoké ako maximálne otáčky, ktoré sú uvedené na produkte.
Presvedčite sa, že nasadzovaný pílový kotúč zodpovedá technickým požiadavkám a je dobre naostrený. Ostrý pílový kotúč je predpokladom bezchybného rezania píly.
Image alternative
 1. Unášaciu a upínaciu prírubu očistite.
 2. Nasaďte unášaciu prírubu na hnacie vreteno, dbajte pri tom na jej správnu orientáciu.
 3. Otvorte výkyvný ochranný kryt.
 4. Nasaďte nový pílový kotúč.
  Dodržte smer otáčania vyznačený šípkou na pílovom kotúči a na náradí. Obidva smery sa musia zhodovať.
 5. Nasaďte vonkajšiu upínaciu prírubu so správnou orientáciou.
 6. Nasaďte upínaciu skrutku.
 7. Založte inbusový kľúč na upínacej skrutke pre pílový kotúč.
 8. Stlačte aretačné tlačidlo vretena.
 9. Upevnite upínaciu prírubu upínacou skrutkou, otáčaním inbusového kľúča proti smeru šípky označujúcej smer otáčania.
  • Aretačné tlačidlo vretena zaskočí.
 10. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte pevné a správne osadenie pílového kotúča.

Nastavenie hĺbky rezu

Image alternative
 1. Uvoľnite upínaciu páčku na nastavovanie hĺbky rezu.
 2. Výrobok nožnicovým pohybom nadvihnite a dotiahnutím upínacej páčky nastavte hĺbku rezu.

Vyprázdnenie nádobky na piliny

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo vyvolané prítomnosťou horúcich alebo ostrých pilín.
 • Pri vyprázdňovaní nádoby na piliny noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Odstráňte akumulátor.
 2. Potiahnite nádobku na piliny smerom dozadu.
 3. Rozložte (odklopte) obidve polovice nádobky na piliny a vyprázdnite ju.
 4. Nasuňte nádobku na piliny na kryt, až pokiaľ nezaskočí.

Práca

Zapnutie

 • Zapnite výrobok stlačením vypínača, pri stlačenom blokovaní zapnutia.

Vypnutie

 • Náradie zastavte uvoľnením vypínača.

Rezanie podľa vyznačenej línie

Obrobok zaistite proti posunutiu.
Umiestnite obrobok tak, aby pílový kotúč pod obrobkom voľne prebiehal.
Uistite sa, že vypínač na výrobku je vypnutý.
Výrobok priložte základnou doskou na obrobok tak, aby sa pílový kotúč ešte vôbec nedotýkal obrobku.
Image alternative
 1. Vložte akumulátor.
 2. Zapnite výrobok stlačením vypínača, pri stlačenom blokovaní zapnutia.
 3. Výrobok veďte primeraným tempom pozdĺž narysovanej čiary cez obrobok.

Úkony pri upchatom kanáliku na piliny

 1. Odstráňte akumulátor.
 2. Odstráňte nádobku na piliny.
 3. Vyčistite kanál na triesky.
 4. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to ovplyvnilo fungovanie výrobku.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Čistenie ochranného krytu proti prachu

 • Ochranný kryt proti prachu pri upínaní nástrojov pravidelne čistite čistou, suchou handrou.
 • Tesniacu manžetu opatrne poutierajte do čista a opäť ju mierne namažte tukom značky Hilti .
 • Ochranný kryt proti prachu bezpodmienečne vymeňte v prípade, že je tesniaca manžeta poškodená.

Kontrola po vykonaní prác spojených so starostlivosťou a opravami

Po vykonaní prác spojených so starostlivosťou a opravami skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
 • Na skontrolovanie výkyvného ochranného krytu ho úplne otvorte stlačením ovládacej páčky.
  • Po uvoľnení ovládacej páčky sa musí výkyvný ochranný kryt rýchlo a úplne zatvoriť.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

 • Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa prosím obráťte na náš servis firmy Hilti .

Okružná píla nie je funkčná

Porucha
Možná príčina
Riešenie
LED-diódy nič nesignalizujú.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
Akumulátor je vybitý.
Bliká 1 LED-dióda.
Akumulátor je vybitý.
Akumulátor je príliš horúci alebo príliš studený.
 • Zaistite, aby mal akumulátor správnu teplotu.
Blikajú 4 LED-diódy.
Okružná píla bola krátkodobo preťažená.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.
Ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte okružnú pílu ochladnúť a vyčistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie.

Okružná píla je funkčná

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Vypínač sa nedá stlačiť alebo je zablokovaný.
Žiadna chyba (bezpečnostná funkcia).
 • Stlačte blokovanie zapnutia.
Otáčky naraz prudko poklesnú.
Pílový kotúč sa zasekáva.
 • Nevyvolávajte vzpriečenie pílového kotúča.
Piliny sa netransportujú do nádobky na piliny a padajú na základnú dosku.
Nádobka na piliny je plná.
Kanál na triesky je upchatý.
Pílový kotúč zostane stáť.
Príliš veľká intenzita posúvania dopredu.
 • Zmenšite silu vynakladanú na posúvanie dopredu a opäť zapnite výrobok.
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným "dvojitým zacvaknutím".
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Intenzívne vytváranie tepla v okružnej píle alebo v akumulátore.
Elektrická porucha
 • Okružnú pílu okamžite vypnite. Vyberte akumulátor a prezrite ho. Nechajte ho ochladnúť. Kontaktujte servis firmy Hilti .
Výrobok bol preťažený (bola prekročená hranica používania).
 • Pred všetkými prácami vezmite do úvahy údaje o výkone vášho výrobku. Pozrite si technické údaje.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r4891.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative