Jazyk

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Vŕtanie bez príklepu
Image alternative Vŕtanie s príklepom
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilných zo systémy iOS- a Android.
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné pokyny pre skrutkovače

 • Ak vykonávate práce, pri ktorých sa môže skrutka dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt skrutky s vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím a môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre skrutkovače

Bezpečnosť osôb
 • Výrobok používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Náradie vždy pevne držte za určené rukoväti, obidvomi rukami. Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – nebezpečenstvo poranenia!
 • Počas používania náradia noste vhodné ochranné okuliare, prilbu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a ľahkú ochranu dýchacích ciest.
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Ak sa obrobok zablokuje, okamžite vypnite elektrické náradie. Náradie môže vybočiť.
 • Skôr, než náradie odložíte, počkajte do jeho úplného zastavenia.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vnútorný šesťhran (SID)
 2. Osvetlenie
 3. Prepínač pravo-/ľavobežného chodu s blokovaním zapnutia
 4. Ovládací spínač (s elektronickou reguláciou otáčok)
 5. Vonkajší štvorhran (SIW)
 6. Prepínač krútiaceho/uťahovacieho momentu
 7. Hák na opasok (voliteľný)
 8. Indikátor stavu nabitia akumulátora
 9. Odisťovacie tlačidlá (akumulátor B22/…)
 10. Odisťovacie tlačidlo (akumulátor B14/…)

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedený akumulátorový rázový uťahovač. Určený je na uťahovanie a povoľovanie skrutkových spojov, nástrčkových orechov a čapov so závitom v dreve, kove, murive a betóne.

Rázový uťahovač sa smie používať len na aplikácie, ktoré si nevyžadujú presný/špecifikovaný krútiaci moment. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo pretočenia, poškodenia skrutky alebo obrobku.
 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B14 (SID/SIW 14‑A), príp. B22 (SID/SIW 22‑A).

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Indikácia stavu nabitia

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa znázorní po miernom stlačení jedného odisťovacieho tlačidla (maximálne po citeľný odpor).
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED-dióda svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED-dióda bliká.
Stav nabitia: < 10 %
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.

Rozsah dodávky

Rázový uťahovač, návod na obsluhu.
Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Rázový uťahovač


SID 14‑A
SIW 14‑A
Menovité napätie
14,4 V
14,4 V
Hmotnosť podľa EPTA Procedure-01
1,3 kg
1,3 kg
Menovité voľnobežné otáčky
Pozícia I
0 ot/min … 1 000 ot/min
0 ot/min … 1 000 ot/min
Pozícia II
0 ot/min … 1 500 ot/min
0 ot/min … 1 500 ot/min
Pozícia III
0 ot/min … 2 500 ot/min
0 ot/min … 2 300 ot/min
Počet rázov
≤ 3 100 údery/min
≤ 3 400 údery/min
Nastavenie krútiaceho/uťahovacieho momentu
3 stupne
3 stupne
Veľkosť štandardných skrutiek
M8 až M16
M8 až M16
Veľkosť skrutiek s vysokou pevnosťou
M6 až M12
M6 až M12
Upínanie nástrojov
1/4" vnútorný šesťhran s poistnou manžetou
1/2" vonkajší štvorhran s polguľou alebo vonkajší štvorhran veľkosti 3/8" s poistným krúžkom
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Menovité napätie
21,6 V
21,6 V
Hmotnosť podľa EPTA Procedure-01
2,0 kg
2,0 kg
Menovité voľnobežné otáčky
Pozícia I
0 ot/min … 1 000 ot/min
0 ot/min … 1 000 ot/min
Pozícia II
0 ot/min … 1 500 ot/min
0 ot/min … 1 500 ot/min
Pozícia III
0 ot/min … 2 500 ot/min
0 ot/min … 2 300 ot/min
Počet rázov
≤ 3 450 údery/min
≤ 3 500 údery/min
Nastavenie krútiaceho/uťahovacieho momentu
3 stupne
3 stupne
Veľkosť štandardných skrutiek
M8 až M16
M8 až M16
Veľkosť skrutiek s vysokou pevnosťou
M6 až M12
M6 až M12
Upínanie nástrojov
1/4" vnútorný šesťhran s poistnou manžetou
1/2" vonkajší štvorhran s polguľou alebo vonkajší štvorhran veľkosti 3/8" s poistným krúžkom
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Úroveň akustického výkonu (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Neistota pre úroveň akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Neistota pre hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Hodnota emisií vibrácií – pri uťahovaní skrutiek a matíc s maximálnou prípustnou veľkosťou (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Neistota pre uťahovanie skrutiek a matíc s maximálnou prípustnou veľkosťou
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Nastavenie krútiaceho/uťahovacieho momentu

Krútiaci/uťahovací moment sa dá zvoliť nastavením prepínača krútiaceho/uťahovacieho momentu.
Model SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Model
SID 14‑A
SID 22‑A
Krútiaci/uťahovací moment
Pozícia I
50 Nm
60 Nm
Pozícia II
100 Nm
110 Nm
Pozícia III
150 Nm
165 Nm
Model SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2" vonkajší štvorhran s polguľou
3/8" vonkajší štvorhran s poistným krúžkom
Krútiaci/uťahovací moment
Pozícia I
80 Nm
65 Nm
Pozícia II
120 Nm
115 Nm
Pozícia III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2" vonkajší štvorhran s polguľou
3/8" vonkajší štvorhran s poistným krúžkom
Krútiaci/uťahovací moment
Pozícia I
90 Nm
75 Nm
Pozícia II
135 Nm
120 Nm
Pozícia III
200 Nm
175 Nm

Akumulátor 14,4 V

Prevádzkové napätie akumulátora
14,4 V
Teplota prostredia
−10 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃

Akumulátor 21,6 V

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota prostredia
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že príslušný výrobok je vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Vložte akumulátor do držiaka náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z náradia.

Montáž háka na opasok (voliteľný doplnok)

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo následkom pádu náradia.
 • Padajúce náradie môže ohroziť vás a iné osoby. Pred začatím práce skontrolujte, že je hák na opasku bezpečne upevnený.
Pomocou háka na opasok môžete náradie upevniť na opasok tak, aby tesne priliehalo k telu. Hák na opasok sa dá namontovať na nosenie na pravej a na ľavej strane.
Image alternative
 1. Odstráňte akumulátor.
 2. Vsuňte hák na opasok do pripraveného otvoru na podstavci skrutkovača.
 3. Upevnite hák na opasok pomocou 2 skrutiek.

Montáž vkladacieho nástroja

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Skontrolujte, či je zásuvný koniec vkladacieho nástroja čistý.
  • Zásuvný koniec očistite.
 2. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu do stredovej pozície alebo odpojte akumulátor od náradia.
 3. Zasuňte vkladací nástroj až na doraz do upínania nástrojov a nechajte ho zaskočiť.
 4. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte pevné a správne osadenie pílového kotúča.

Montáž vkladacieho nástroja

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Skontrolujte, či je zásuvný koniec vkladacieho nástroja čistý.
  • Zásuvný koniec očistite.
 2. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu do stredovej pozície alebo odpojte akumulátor od náradia.
 3. Zarovnajte bočný otvor vo vkladacom nástroji s polguľou na upínaní nástrojov.
 4. Zatlačte vkladací nástroj na upínanie nástrojov, až kým nezaskočí.
 5. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte pevné a správne osadenie pílového kotúča.

Montáž vkladacieho nástroja

SIW 22‑A
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia použitím nesprávneho nástroja!
 • Používajte výlučne nástroje s možnosťou aretácie.
 • Nepoužívajte opotrebované alebo poškodené vkladacie nástroje.
Image alternative
 1. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu do stredovej polohy alebo odpojte akumulátor od náradia.
 2. Odstráňte O-krúžok z drážky nadstavca.
 3. Vytiahnite zaisťovací kolík.
 4. Nadstavec nasaďte na štvorhran náradia.
  Dávajte pozor na to, aby sa zhodovali otvory uchytenia poistného krúžku štvorhranu a nadstavca.
 5. Zaisťovací kolík zasuňte do nadstavca.
 6. O-krúžok nasaďte na nadstavec.
 7. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte pevné a správne osadenie pílového kotúča.

Obsluha

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nastavenie krútiaceho momentu

Image alternative
 • Stláčajte prepínač krútiaceho/uťahovacieho momentu dovtedy, kým sa naľavo, vedľa prepínača krútiaceho/uťahovacieho momentu, neindikuje želaný stupeň krútiaceho/uťahovacieho momentu.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Model SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Model SIW …

Nastavenie pravo-/ľavobežného chodu

Blokovanie prepínača zabraňuje prepnutiu pri bežiacom motore.
V stredovej pozícii je ovládací spínač zablokovaný (blokovanie zapnutia).
Image alternative
 • Nastavte prepínač pravo-/ľavobežného chodu na želaný smer otáčania.

Zapnutie

 • Zatlačte na ovládací spínač.
  • Intenzitou (hĺbkou) zatlačenia sa dajú regulovať otáčky.

Skrutkovanie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia poškodenými obrobkami! Skrutky alebo obrobok sa môžu pri príliš veľkom krútiacom/uťahovacom momente poškodiť. Môže to viesť k vzniku poranení.
 • Uistite sa, že skrutky a obrobok sú vhodné pre krútiaci moment, ktorý je vytváraný náradím.
 1. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu do stredovej pozície alebo odpojte akumulátor od náradia.
 2. Na prepínači krútiaceho momentu nastavte želaný krútiaci moment.

Vypnutie

 • Uvoľnite ovládací spínač.

Demontáž vkladacieho nástroja

SID 14‑A
SID 22‑A
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia nástrojom! Vkladací nástroj môže byť horúci alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri používaní náradia a pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Nastavte prepínač pravo-/ľavobežného chodu do stredovej pozície alebo odpojte akumulátor od náradia.
 2. Prstenec upínania nástrojov potiahnite dopredu a pevne ho podržte.
 3. Vytiahnite vkladací nástroj z upínania nástrojov.
 4. Uvoľnite prstenec upínania nástrojov.

Demontáž vkladacieho nástroja

SIW 14‑A
SIW 22‑A
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia nástrojom! Vkladací nástroj môže byť horúci alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri používaní náradia a pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Nastavte prepínač pravo-/ľavobežného chodu do stredovej pozície alebo odpojte akumulátor od náradia.
 2. Vytiahnite vkladací nástroj z upínania nástrojov.

Demontáž vkladacieho nástroja

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu do stredovej polohy alebo odpojte akumulátor od náradia.
 2. Odstráňte O-krúžok z drážky nadstavca.
 3. Vytiahnite zaisťovací kolík.
 4. Odstráňte nadstavec zo štvorhranu náradia.
 5. Namontujte zaisťovací kolík.
 6. Na nadstavec namontujte O-krúžok na zaistenie.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Pomoc v prípade porúch

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie nefunguje.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
Akumulátor je vybitý.
Ovládací spínač sa nedá stlačiť alebo je zablokovaný.
Prepínač pravobežného/ľavobežného chodu je v stredovej pozícii.
Otáčky naraz prudko poklesnú.
Akumulátor je vybitý.
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Nechajte akumulátor pomaly ohriať na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným dvojitým zacvaknutím.
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Vyčistite zaskakovacie výčnelky a nechajte akumulátor zaskočiť. Ak problém pretrváva aj naďalej, vyhľadajte servisné stredisko firmy Hilti .
Intenzívne vytváranie tepla v náradí alebo v akumulátore.
Elektrická porucha.
 • Ihneď vypnite náradie, vyberte akumulátor, prezrite ho, nechajte ho ochladnúť a kontaktujte servis firmy Hilti .
Náradie je preťažené (prekročenie limitu pri používaní).
 • Zvoľte náradie, ktoré je vhodné na dané použitie.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcimi odkazmi nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 a qr.hilti.com/r4926.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative