Jazyk

C 7

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Len na používanie v miestnostiach
Image alternative Dvojitá izolácia

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Nabíjačka
  C 7
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Nabíjačku používajte len v suchých priestoroch. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Starostlivé zaobchádzanie s nabíjačkami a ich používanie

 • Aby nedošlo k zraneniam, nabíjajte nabíjačkou len schválené Hilti Li-Ion akumulátory.
 • Miesto inštalácie nabíjačky má byť suché a chladné, ale bez vplyvov mrazu.
 • Počas procesu nabíjania sa musí z nabíjačky odvádzať teplo, preto musia byť ventilačné štrbiny voľné. Vyberte nabíjačku z kufríka. Akumulátory nenabíjajte v uzavretej nádobe.
 • Prístroj starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či nie sú jednotlivé časti prasknuté, zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu prístroja. Poškodené časti dajte pred použitím výrobku opraviť.
 • Používajte nabíjačky a príslušné akumulátory v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je to predpísané pre tento špeciálny typ zariadenia. Používanie nabíjačiek na iné účely, než na ktoré sú určené, môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor alebo nabíjačku uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov akumulátora alebo kontaktov nabíjačky. Skrat medzi akumulátorovými alebo nabíjacími kontaktmi môže mať za následok vznik popálenín a požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže viesť k podráždeniam pokožky alebo popáleninám.
 • Postarajte sa, aby sa akumulátory už mechanicky nepoškodili.
 • Poškodené akumulátory (napríklad akumulátory s trhlinami, zlomenými časťami, zohnutými, prehnutými, odrazenými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú ani nabíjať a ani naďalej používať.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

Osobná bezpečnosť
 • Zabezpečte, aby bola nabíjačka bezpečná. Padajúci akumulátor alebo nabíjačka môže spôsobiť poranenia vám alebo iným osobám.
 • Nedotýkajte sa kontaktov.
 • Na konci životnosti sa musia akumulátory ekologicky a bezpečne zlikvidovať.
 • Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len vtedy, keď sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a o rizikách spojených s jeho používaním. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 • Nenoste žiadne šperky, ako sú prstene alebo retiazky. Šperk by mohol zapríčiniť skrat a viesť k vzniku popálenín.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny .
 • Pokiaľ dôjde pri práci k poškodeniu sieťového pripájacieho vedenia a/alebo predlžovacieho kábla, nesmiete sa ich dotýkať. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené sieťové pripájacie vedenia a predlžovacie káble predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Zariadenie nikdy neprevádzkujte v znečistenom alebo vlhkom stave. Prach zachytený na povrchu zariadenia, predovšetkým vodivými materiálmi, alebo vlhkosť môžu za nepriaznivých podmienok viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri častom opracovávaní elektricky vodivých materiálov dajte znečistené náradie v pravidelných intervaloch skontrolovať v servisnom stredisku Hilti .
Servis
 • Opravu vášho zariadenia zverte iba kvalifikovanému odbornému personálu a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Zaručí sa tým, že zostane zachovaná bezpečnosť výrobku.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Nabíjačka
 2. Káble
 3. Priestor pre akumulátor
 4. Indikácia prevádzkového stavu
 5. Indikácia stavu nabitia akumulátora
 6. Typ akumulátora B 7

Indikačné prvky LED na nabíjačke

Indikácia prevádzkového stavu (1)
Image alternative
LED dióda svieti nazeleno
Nabíjačka je v stave pripravenom na prevádzku.
LED dióda bliká načerveno
Akumulátor je príliš studený (< 0 °C) alebo príliš teplý (> 50 °C) a nenabíja sa.
Nabíjačka prejde automaticky do režimu nabíjania, hneď ako akumulátor dosiahne vhodnú teplotu.
LED svieti načerveno
LED dióda nesvieti
Žiadne napájanie el. prúdom alebo je nabíjačka chybná.
Zástrčku vytiahnite zo zásuvky a následne ju opäť zastrčte do zásuvky.
Ak LED dióda stále nesvieti, obráťte sa na servis Hilti .
Indikácia stavu nabitia (2)
Image alternative
LED dióda bliká nazeleno
Akumulátor sa nabije.
LED dióda svieti nazeleno
Akumulátor je úplne nabitý.
LED dióda nesvieti
Akumulátor nie je správne zastrčený alebo je chybný.
Odstráňte akumulátor a opätovne ho zastrčte do šachty na akumulátor.
Ak LED dióda stále nesvieti, obráťte sa na servis Hilti .

Používanie v súlade s určením

Opisovaným výrobkom je nabíjačka pre Hilti lítiovo-iónové akumulátory typu B 7. Výrobok je určený na zapojenie do zásuviek so striedavým napätím 220 V až 240 V.

Akumulátory schválené pre tento výrobok nájdete uvedené v technických údajoch.

Rozsah dodávky

Nabíjačka, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Chladenie
Chladenie zabezpečené prúdením
Sieťové napätie
220 V … 240 V
Frekvencia siete
50 Hz … 60 Hz
Akumulátor
lítiovo-iónový
Výstupné napätie
7,2 V
Výstupný výkon
12,6 W
Dĺžka sieťovej šnúry
≈ 2 m
Hmotnosť
0,775 kg
Rozmery (d x š x v)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Regulácia
Elektronická kontrola nabíjania a riadenia pomocou mikroprocesora
Trieda ochrany
Ochranná trieda II (dvojitá ochranná izolácia)

Údaje o teplotách

Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃

Doby nabíjania akumulátora

Napätie
Typ akumulátora
Doba nabíjania
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min

Obsluha

Zapnutie nabíjačky

 • Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
  • LED 1 na nabíjačke svieti nazeleno.

Nabíjanie akumulátora

 1. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli suché a čisté.
  • Akumulátory schválené pre tento výrobok nájdete na konci tejto dokumentácie.
 2. Zasuňte akumulátor do rozhrania v nabíjačke. Dbajte na to, aby bolo kódovanie akumulátora a rozhrania zhodné.
  • Po vložení akumulátora do nabíjačky se automaticky spustí proces nabíjania. Ukazovateľ stavu nabitia na akumulátore je počas nabíjania deaktivovaný.
  Akumulátoru neškodí, keď zostane v nabíjačke dlhší čas.
  Z bezpečnostných dôvodov by ste však mali akumulátor po skončení nabíjania z nabíjačky vybrať.

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Vložte akumulátor do držiaka náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odisťovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z držiaka náradia.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Nebezpečenstvo následkom neodbornej likvidácie.
 • Pri neodbornej likvidácii výbavy môžu nastať tieto udalosti: Pri spaľovaní plastových častí vznikajú jedovaté plyny, ktoré môžu ohrozovať zdravie osôb. Ak sa akumulátory poškodia alebo silno zohrejú, môžu explodovať a pritom spôsobiť otravy, popáleniny, poleptania alebo môžu znečistiť životné prostredie. Pri nedbalej likvidácii umožňujete použitie výbavy nepovolanými osobami a odborne nesprávnym spôsobom. Pritom môže dôjsť k ťažkému poraneniu vás a tretích osôb, ako aj k znečisteniu životného prostredia.
 • Chybné či poškodené akumulátory okamžite zlikvidujte. Nenechávajte ich v dosahu detí. Akumulátory nerozoberajte a ani nespaľujte.
 • Akumulátory, ktoré už doslúžili, likvidujte podľa platných národných predpisov alebo ich odovzdajte naspäť firme Hilti .
Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Podľa európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície do národného práva sa musia opotrebované elektrické a elektronické zariadenia separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Image alternative
 • Elektrické a elektronické zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/2076993.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative