Jazyk

GX 90-WF

Preklad pôvodného návodu na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Doplňujúce symboly

V tejto dokumentácii alebo na výrobku môžu byť použité aj nasledujúce symboly:
Image alternative Výstraha pred všeobecným nebezpečenstvom
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochranu hlavy.
Image alternative Používajte ochranné rukavice.
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítium-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsadzovací prístroj GX
  GX 90-WF
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Požiadavky na používateľa
 • Prístroj je určený na profesionálne použitie.
 • Prístroj smie obsluhovať, ošetrovať a opravovať iba autorizovaný a kvalifikovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o prípadných rizikách.
Bezpečnosť osôb
 • Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s náradím na priamu montáž postupujte s rozvahou. Náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. V prípade výskytu bolestí či nevoľnosti prerušte prácu. Okamih nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Dbajte na stabilnú polohu umožňujúcu udržanie rovnováhy.
 • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
 • Nesmerujte náradie proti sebe ani inej osobe.
 • Netlačte náradím na ruku, inú časť tela alebo na inú osobu. Nikdy nedávajte ruku ani iné časti tela do blízkosti nadstavca prístroja. Zatlačenie nadstavca prístroja na časť tela môže viesť k vážnym zraneniam v dôsledku neúmyselného stlačenia a uvoľnenia upevňovacieho prvku.
 • Voľnú ruku nedávajte priamo za materiál, ktorý chcete upevniť.
 • Voľnú ruku nedávajte do blízkosti prednej časti prístroja.
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti prístroja.
 • Pri spustení náradia držte ruky ohnuté (nie vystreté).
 • Používajte (používateľ a osoby v blízkosti) vhodné ochranné prostriedky pozostávajúce z ochrany očí, ochrany sluchu a ochrannej prilby.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie náradia na priamu montáž.
 • Nabité náradie nenechávajte bez dozoru.
 • Pred prepravou vyberte plynovú nádobu z prístroja.
 • Prístroj pred čistením, opravami a údržbou, pri prerušení práce, ako aj pred odložením vždy deaktivujte (odstráňte akumulátor, nádobu s plynom a upevňovacie klince).
 • Nepoužité plynové nádoby, ako aj prístroje, ktoré sa nepoužívajú, uskladnite tak, aby boli chránené pred vlhkosťou a nadmerným teplom.
 • Skontrolujte, či náradie a príslušenstvo nie sú poškodené, aby bola v súlade s určeným účelom zaistená ich bezchybná funkcia. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, zaručujúce bezchybnú činnosť náradia. Poškodené ochranné zariadenia a dielce, ktoré nie sú súčasťou servisného balíčka dostupného ako príslušenstvo (pozri kapitolu "Starostlivosť o prístroj"), sa musia nechať odborne opraviť alebo vymeniť v servisnom stredisku Hilti, pokiaľ v návode na používanie nie je uvedené inak.
 • Prístroj pri vsadzovaní vždy pevne držte. Zníži sa tým pravdepodobnosť odchýlenia upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
 • Upevňovací prvok nikdy nepoužívajte na druhé osadenie. Upevnenie nikdy nepoužívajte na iné upevnenie. Môže to viesť k zlomeniu prvku a jeho zaseknutiu.
 • Vždy dodržiavajte predpisy na používanie. Odporúčania týkajúce sa použitia si pozrite v príručke Hilit o priamej montáži.
 • Nadstavec prístroja nevyťahujte späť rukou ani nijakým predmetom. Prístroj sa tým za určitých okolností môže aktivovať. Táto pripravenosť na používanie umožňuje vsadzovanie aj do častí tela.
Pracovisko
 • Zabezpečte dobré osvetlenie pracoviska.
 • Náradie používajte len na dobre vetraných pracoviskách.
 • Upevňovacie prvky osadzujte len do dreva a vhodných drevených materiálov (pozri používanie v súlade s určeným účelom využitia): Osadzovanie do iných materiálov môže viesť k zlomeniu prvku, odštiepeniu alebo prerazeniu materiálu.
 • Pred vsadzovaním klincov sa uistite, že sa za alebo pod vami nenachádza nijaká osoba.
 • Na pracovisku udržujte poriadok. Z pracoviska odstráňte predmety, o ktoré sa môžete poraniť. Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazov.
 • Rukoväti udržujte suché, čisté a bez prítomnosti oleja alebo tuku.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nevystavujte nepriaznivému počasiu, nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Prístroj nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo explózie.
 • Poškodenie skrytého elektrického vedenia, plynového a vodovodného potrubia pri práci predstavuje vážne nebezpečenstvo. Preto pracovnú oblasť najprv skontrolujte, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa môžu stať elektricky vodivými, napr. ak pri práci dôjde k neúmyselnému poškodeniu elektrického vedenia.
 • Náradie držte iba za izolované úchopové časti, ak vykonávate práce, pri ktorých môže pracovný nástroj prísť do styku so skrytými elektrickými vedeniami. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím a môžu tak viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Tepelné bezpečnostné opatrenia
 • V prípade prehriatia vyberte plynovú nádobu a prístroj nechajte vychladnúť. Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania.
 • Pri udržiavaní prístroja pred jeho vychladnutím bezpodmienečne používajte pracovné rukavice.
Starostlivé zaobchádzanie s plynovými nádobami.
 • Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov plynovej nádoby so zreteľom na používanie, starostlivosť a opatrenia prvej pomoci.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na použitie.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými akumulátormi Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na použitie.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Teleso prístroja
 2. Rukoväť
 3. Predná časť náradia
 4. Zásobník
 5. Typový štítok
 6. Priehradka plynovej nádoby
 7. Akumulátor
 8. Vetracie štrbiny
 9. Veko krytu
 10. Spúšť
 11. Regulačné koliesko
 12. Posúvač klincov
 13. Hák na opasok
 14. LED
 15. Adaptér na ochranu povrchu
 16. Posuvná objímka

Používanie v súlade s určením

Prístroj slúži na upevnenie dreva na drevo pomocou špeciálne vyrobených upevňovacích prvkov. Vhodnými materiálmi sú masívne drevo, vrstvené lepené drevo, preglejka, drevotrieska (napr. OSB dosky), drevovláknité materiály (napr. MDF dosky) a dyhované preglejky (napr. multiplex). Prístroj je určený pre profesionálnych používateľov na použitie pri stavbe drevených konštrukcií. Odporúčania týkajúce sa použitia si pozrite v príručke Hilti o priamej montáži.

Prístroj, plynová nádoba a upevňovacie prvky tvoria jednu technickú jednotku. To znamená, že bezproblémové upevnenie pomocou tohto prístroja je možné zaručiť len v prípade, ak sú použité špeciálne, pre tento prístroj vyrobené upevňovacie klince Hilti a plynové nádoby Hilti. Len pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania firmy Hilti, ktoré sa týkajú upevňovania a použitia. Prístroj sa smie používať iba držaný v rukách. Manipulácia alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 7.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačku C 7 schválenú spoločnosťou Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Ochrana pred hlbokým vybitím

Prístroj má úsporný režim na ochranu lítium-iónových akumulátorov pred úplným vybitím. Prístroj sa po 120 minútach nepoužívania úplne vypne.
 • Keď chcete obnoviť pripravenosť akumulátora na použitie, vyberte ho na chvíľu a potom znova vložte (resetovanie akumulátora).

Rozsah dodávky

Prístroj v kufri, akumulátor, nabíjačka, utierka na čistenie, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Systémové komponenty na prevádzku prístroja

Na prevádzku prístroja je potrebné: náradie, nabitý lítium-iónový akumulátor B 7, plynová nádoba GC 31 alebo GC 32 a klince GX-WF na spojenie dreva.

Technické údaje

Vsadzovací prístroj

Použitie
Upevňovanie klincov na hranené rezivo
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
3,7 kg
(8,2 lb)
Rozmery
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Nastavenie výkonu
nie je
Maximálna kapacita zásobníka
75 ks
Uhol ukladania do zásobníka
34°
(0,6 rad)
Maximálna frekvencia vsadzovania v režime trvalej prevádzky
1 200 hod
Práca s prerušeniami
až 3 upevnenia za sekundu
Kaliber (plynová nádoba)
40 g
(1,4 oz)
Teplota použitia/teplota okolia s plynovou nádobou GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Teplota použitia/teplota okolia s plynovou nádobou GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Dĺžka klincov
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Priemer klincov
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Lítium-iónové akumulátory

Prevádzkové napätie akumulátora
7,2 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Informácie o hlučnosti a zrýchlenie podľa EN 15895

Hodnoty hladiny akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a môžu sa použiť na porovnávanie vsadzovacieho prístroja. Sú vhodné aj na predbežný odhad vplyvov. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia vsadzovacieho prístroja. Ak sa ale vsadzovací prístroj používa na iné účely, s odlišným vybavením alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní zaťaženia vibráciami by sa mali zohľadniť aj tie časy, kedy je prístroj zapnutý, v skutočnosti sa však nepoužíva. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako napríklad: údržba vsadzovacieho prístroja a vybavenia, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hluku
Hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpA, 1s)
106 dB(A)
Maximálna hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpC, peak)
138 dB (C)
Úroveň akustického výkonu (LWA, 1S)
108 dB(A)
Neistota pre hladinu hluku (KpA)
2 dB(A)
Spätný ráz
Ekvivalent energie zrýchlenia (ahw, RMS(3))
Výsledky pre rozmer klinca 90 × 3,1 mm na masívne smrekové drevo < 2,5 m/s2

Uvedenie do prevádzky

Vloženie klincov

VAROVANIE
Nebezpečenstvo v dôsledku použitia nesprávnych upevňovacích prvkov Použitie nesprávnych upevňovacích prvkov môže spôsobiť poškodenie prístroja a/alebo zranenie.
 • Dávajte mimoriadny pozor na to, či používate vhodné upevňovacie prvky so správnym uhlom ukladania do zásobníka.
V dolnej časti zásobníka sa nachádza zadržiavacia pružina. Ak sa prekročí maximálny počet upevňovacích prvkov v zásobníku, naposledy zavedený pás klincov sa už touto pružinou nemôže zadržať. Odstráňte naposledy zavedený pás klincov.
Image alternative
 1. Upevňovacie prvky vložte zdola do zásobníka v správnom smere.
POZOR
Poranenie kvôli nepozornosti V dôsledku nepozornosti si môžete pricviknúť prsty.
 • Opatrne posúvajte posúvač klincov, ťahajte ho kontrolovane cez klince dozadu, kým na spodnom konci pásu klincov nezapadne.
 1. Upevňovacie prvky posuňte úplne v smere nadstavca prístroja.
  Príliš prudké dopadnutie posúvača klincov na pás klincov by ho mohol poškodiť. Posúvač klincov nikdy nenechajte nekontrolovane naraziť na pás klincov.

Príprava plynovej nádoby

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku unikajúceho plynu.
 • Plyn unikajúci z plynovej nádoby je škodlivý pre vaše pľúca, pokožku a oči. Dávkovací ventil držte v bezpečnej vzdialenosti od tváre a očí.
 • Skvapalnený plyn pod tlakom môže unikať a ohroziť vás a iné osoby. Nikdy neodstraňujte dávkovací ventil z už pripravenej alebo použitej plynovej nádoby.
 • Prepravná poistka pre plynovú nádobu.
  Plynová nádoba je vybavená prepravkou poistkou. Pre vložením plynovej nádoby do prístroja odstráňte poistku.

Odstránenie prepravnej poistky

Image alternative
 1. Zdvihnite poistný kryt a dávkovací ventil z plynovej nádoby.
 2. Poistný kryt oddeľte od dávkovacieho ventilu.
 3. Vložte dávkovací ventil prednou drážkou do zárezu v plynovej nádobe.
  Dávkovací ventil má prednú a zadnú drážku.
 4. Zatlačte zadnú drážku pevne cez manžetu plynovej nádoby tak, aby dávkovací ventil na nádobe zaskočil.

Vloženie plynovej nádoby

Image alternative
 1. Otvorte kryt priehradky plynovej nádoby tak, že ho zatlačíte smerom hore a dozadu.
 2. Zasuňte plynovú nádobu a dávkovací ventil do červeného adaptéra.
 3. Zatvorte kryt tak, že ho palcom zatlačíte smerom dole a uzáver necháte zaskočiť.

Vloženie akumulátora

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia Nesprávna obsluha prístroja môže viesť k vecným škodám.
 • Prečítajte si návod na obsluhu nabíjačky C 7 so zreteľom na nabíjanie akumulátora, ako aj ďalšie upozornenia týkajúce sa používania a starostlivosti o akumulátor.
POZOR
Ohrozenie padajúcim akumulátorom. Ak akumulátor nie je správne vložený, môže počas práce vypadnúť.
 • Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Pri vkladaní akumulátora si môžete pricviknúť kožu.
 • Pri vkladaní akumulátora buďte opatrný.
 1. Pred vložením akumulátora skontrolujte, či sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch v prístroji nenachádzajú cudzie telesá.
 2. Zasuňte akumulátor zdola do otvoru na konci rukoväti tak, aby zaskočil. LED sa nakrátko rozsvieti zeleným svetlom a signalizuje, že prístroj je pripravený na používanie.
Image alternative
 1. Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky akumulátory úplne nabite.

Stav nabíjania akumulátora

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Zelená LED-dióda svieti/bliká
svieti
 • Akumulátor je pripravený na použitie.
Bliká
 • Slabé napätie akumulátora. Vymeňte čo najskôr akumulátor.
Červená LED dióda svieti/bliká
Svieti
 • Napätie akumulátora nestačí na prevádzku prístroja. Vymeňte akumulátor.
 • Keď červená LED dióda na prístroji svieti, vymeňte druhý akumulátor. Vybitý akumulátor dajte ihneď nabiť, aby bol k dispozícii nabitý pre nasledujúcu výmenu.
Bliká
 • Akumulátor je príliš studený (< −15 °C/< 5 °F) alebo príliš horúci (> 60 °C/> 140 °F) a ani ventilátor sa nerozbehne. Vyberte akumulátor a nechajte ho zahriať alebo vychladnúť na potrebnú teplotu.
Žiaden signál
Žiadna LED dióda nesvieti alebo nebliká
 • Napätie akumulátora je pod hraničnou hodnotou. Nabite akumulátor.

Obsluha

Možnosti nastavenia na nadstavci

Image alternative
 • Hĺbku vrážania klincov môžete regulovať pomocou polohy nadstavca prístroja. Použite na to nastavovacie koliesko.

Ochrana citlivých povrchov

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Neúmyselne by ste mohli spustiť chybné zapaľovanie.
 • Pred montážou a demontážou ochrany povrchu odstráňte z prístroja akumulátor a plynovú nádobu.
Image alternative
 • Na ochranu povrchu pri prácach na viditeľných miestach a na citlivých povrchoch, napr. na fasádach, používajte adaptér.
  Adaptér na ochranu povrchov zabráni vzniku odtlačkov z nadstavca prístroja na drevenom povrchu.

Vypínací poistný mechanizmus

 1. Výrobok nikdy nepoužívajte bez vypínacieho poistného mechanizmu (posuvná objímka).
 2. Prístroj je proti nesprávnemu spusteniu vybavený poistkou. Posuvná objímka zabráni úmyselnému alebo nevedomému odtiahnutiu nadstavca prístroja. Zabráni sa tak uvoľneniu.

Vsadzovanie klincov

Vsadenie klincov je možné, len ak je v zásobníku viac ako 5 klincov.
Prístroj pevne držte. Vyhnite sa mäkkým podkladom.
Spúšť stláčajte iba v prípade, ak je prístroj úplne pritlačený k podkladu.
Spúšť nepúšťajte, kým klinec nie je úplne osadený.
 1. Tlačte nadstavec prístroja proti podkladu a prístroj stlačte až na doraz.
 2. Stlačením spúšte aktivujete osadzovanie.
 3. Uvoľnite spúšť a prístroj po vsadení klinca úplne nadvihnite z podkladu.

Vybitie a vyprázdnenie prístroja

Odstránenie akumulátora

Podľa možnosti skladujte akumulátor v chlade a suchu. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami. Po uplynutí životnosti sa musia akumulátory ekologicky a bezpečne zlikvidovať.
 1. Stlačte obidva odisťovacie gombíky.
 2. Vytiahnite akumulátor z náradia smerom nadol.

Vybratie plynovej nádoby

 1. Otvorte veko priehradky na plynovú nádobu.
 2. Vyberte plynovú nádobu.
 3. Zatvorte priehradku na plynovú nádobu.

Odstránenie pásov klincov

Image alternative
 1. Aretáciu posúvača klincov uvoľnite stlačením čierneho gombíka.
 2. Nechajte posúvač opatrne a pomaly kĺzať v smere nadstavca prístroja, kým naňho nenarazí.
 3. Klince nechajte skĺznuť v zásobníku nadol.
 4. Stlačte vnútri ležiacu západku na dolnom konci zásobníka. Teraz môžete klince úplne odstrániť zo zásobníka.

Hák prístroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Ak akumulátor vypadne, môže ohroziť vás alebo inú osobu.
 • Presvedčte sa, že prístroj zavesený na háku na opasok je bezpečne upevnený.
Image alternative
 • Pomocou háka na prístroji môžete prístroj upevniť na opasok, rebrík alebo strešnú latu. Zatlačte hák na opasok v pozdĺžnej osi zásobníka, v smere prístroja. Tým sa hák na opasok uvoľní zo západky a dá sa sklopiť, prípadne vyklopiť.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť o náradie

Pred údržbou sa prístroj musí vyprázdniť (plynovú nádobu a upevňovací prvok odstráňte z prístroja). Akumulátor, plynovú nádobu a pás s klincami odstráňte celkom z prístroja.
 1. Vonkajšok náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou handričkou.
 2. Prístroj nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami! Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 3. Zabráňte vniknutiu vlhkosti a cudzích telies do vnútra prístroja a akumulátora.
 4. Pri vniknutí vlhkosti nechajte prístroj vyschnúť mimo odkladacieho kufra. Predtým z neho odstráňte akumulátor a kryt priehradky na plynovú nádobu, ktorý sa nachádza vzadu, nechajte otvorený.
 5. Úchopové časti prístroja vždy udržiavajte čisté, bez prítomnosti oleja a tukov.
 6. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu!
 7. Nepoužívajte ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
 8. Kontakty batérií udržiavajte vždy zbavené od olejov a mastív.

Oprava prístroja

 • Pravidelne kontrolujte všetky vonkajšie časti náradia, či nie sú poškodené a preverte bezchybnú funkciu všetkých ovládacích prvkov. Prístroj nepoužívajte, ak sú jeho časti poškodené alebo ovládacie prvky nefungujú bezchybne.
  V prípade poškodenia prístroja ho nechajte opraviť výlučne v servisnom stredisku firmy Hilti .

Čistenie prístroja

Prístroj si vyžaduje pravidelnú údržbu a čistenie. Čistenie odporúčame uskutočniť najneskôr po dosiahnutí 40 000 upevnení. Prístroj vyčistite aj vtedy, keď sa častejšie začnú vyskytovať poruchy, ako napr. poruchy zapaľovania alebo osadenia naprázdno.
Image alternative
 • Prístroj pravidelne čistite. Na čistenie používajte výlučne výrobky Hilti alebo výrobky porovnateľnej kvality.
  • Potrebný materiál, prístroj a podklady sú dostupné ako príslušenstvo v distribučnej sieti Hilti .
  • Najnutnejšími činnosťami údržby môžete poveriť firmu Hilti . Kontaktuje vašu miestnu pobočku Hilti .

Čistenie piesta

Nečistoty a zvyšky v zásobníku môžu obmedziť pohyb piesta. Dochádza k častejšiemu osadeniu naprázdno. V takomto prípade vyčistite piest nasledovným spôsobom:
Image alternative
 1. Akumulátor, plynovú nádobu a upevňovacie prvky odstráňte z prístroja.
 2. Skrutkovačom posuňte piest dozadu až na doraz.
 3. Do nadstavca prístroja nastriekajte dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku.
 4. Vložte naspäť najprv akumulátor a potom plynovú nádobu.
 5. Posúvač klincov rukou potiahnite naspäť a uskutočnite päť osadení naprázdno do vhodného podkladu (pozri používanie v súlade s určeným účelom využitia).
 6. Vložte upevňovací prvok a pracujte ďalej ako zvyčajne.
 7. V prípade potreby zopakujte kroky 1 – 6.

Pomoc pri poruche

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Časté osadenia naprázdno
Pracovná rýchlosť je príliš vysoká
 • Dodržiavajte maximálnu frekvenciu vsádzania.
Prístroj nie je úplne pritlačený a/alebo nie je úplne pretiahnutý.
 • Pritlačte prístroj úplne a nepúšťajte spúšť, kým klinec nie je úplne osadený.
Prístroj dosiahol dobu použitia 40 000 upevnení.
Zaseknutý piest
Nepravidelné vyčnievanie klincov
Prístroj dosiahol dobu použitia 40 000 upevnení.
Tvrdé a/alebo hrčovité drevo
 • Zmeňte klince alebo ak je to možné, zmeňte podklad.
Prázdna plynová nádoba
Nevhodná podložka / chýbajúci podklad
Pracovná rýchlosť je príliš vysoká
 • Dodržiavajte maximálnu frekvenciu vsádzania.
Chybná pozícia/stav piesta
Zaseknutý piest (zvyšky papiera, klincov alebo dreva v prístroji)
Žiadne osadenie: Prístroj signalizuje plnú pripravenosť na použitie, aktivuje sa spúšť, prístroj sa nespustí
Prístroj nie je úplne pritlačený
Zvierač klincov
Klinec je zaseknutý v nadstavci prístroja
 • Odstráňte akumulátor a plynovú nádobu.
 • Odstráňte zaseknutý klinec.
 • Zatlačte piest pomocou skrutkovača úplne dozadu.
Kapacita plynovej nádoby < 1 000 klincov
Strata tlaku častým, neproduktívnym prítlakom
 • Keď naozaj chcete uskutočniť osadenie, prístroj tlačte len proti povrchu.
Kryt priehradky plynovej nádoby sa nedá zatvoriť (po vložení plynovej nádoby).
Prepravná poistka na plynovej nádobe nie je odstránená
Klinec je zabitý príliš hlboko
Nadstavec prístroja príliš ďaleko vzadu
Klinec vyčnieva
Nadstavec prístroja príliš ďaleko vpredu
Veľmi plochý uhol stlačenia
 • Zatlačte prístroj k podkladu podľa možnosti v pravom uhle.
Prístroj sa na povrchu zošmykne
Adaptér na ochranu povrchov je namontovaný na nadstavci prístroja
Ventilátor sa nerozbehne, bliká červená LED dióda
Akumulátor je príliš studený (< −15 °C) alebo príliš horúci (> 60 °C)
 • Vyberte akumulátor, zahrejte ho alebo nechajte vychladnúť.
 • Vložte iný akumulátor.
Ventilátor sa nerozbehne, nesvieti žiadna LED dióda
Prístroj v úspornom režime
Ak problém pretrváva: nie je prívod elektrického prúdu
 • Vložte iný akumulátor.
 • Nabite akumulátor.
Mokrý prístroj/vlhkosť v prístroji
Ventilátor sa nerozbehne, svieti červená LED dióda
Napätie akumulátora nestačí na prevádzku prístroja.
 • Vložte iný akumulátor.
 • Nabite akumulátor.
Ventilátor sa nerozbehne, svieti zelená LED dióda
Konektor ventilátora je vytiahnutý
 • Odstráňte akumulátor a plynovú nádobu.
 • Vložte konektor ventilátora.
Konektor ventilátora je správne namontovaný, ventilátor sa ešte stále nerozbehne.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Ventilátor beží, prístroj sa nezapaľuje
Prázdna plynová nádoba
Prístroj dosiahol dobu použitia 40 000 upevnení.
Prístroj sa nedá stlačiť
Menej ako 5 klincov v zásobníku
 • Doplňte pás klincov.
Klince sa zasekli
 • Odstráňte akumulátor a plynovú nádobu.
 • Nevykonávajte žiadne údržbové činnosti na aktivovanom prístroji!
 • Odstráňte zaseknuté klince.
Časté prepravné poruchy pri používaní klincov spájaných plastom
Poškodený zásobný pás
 • Po stlačení držte posúvač klincov pevne.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Image alternative
Ďalšie informácie o obsluhe, technológii, životnom prostredí a recyklácii nájdete na nasledujúcom odkaze: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Tento odkaz nájdete aj na konci dokumentácie ako QR kód.