Jazyk

DD 150-U

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobku

Príkazové symboly

Na výrobku sa používajú nasledujúce príkazové symboly:
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku
Image alternative Používajte ochrannú prilbu
Image alternative Používajte ochranu sluchu
Image alternative Používajte ochranné rukavice
Image alternative Používajte ochrannú obuv
Image alternative Používajte ochrannú masku
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu

Indikácia stavu

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Indikácia ochrany proti odcudzeniu
Image alternative Indikátor výkonu pri vŕtaní
Image alternative Servisný indikátor

Symboly na výrobkoch

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Zákaz transportu žeriavom
Image alternative Upozornenie na ochranu proti odcudzeniu
Image alternative Ampér
Image alternative V
Image alternative Striedavý prúd
Image alternative W
Image alternative Hertz
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Priemer
Image alternative Milimetre
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov

Výstražné štíty

Na vŕtacej konzole, základnej doske alebo diamantovom jadrovom vŕtacom stroji
Image alternative Na vŕtacom stojane a vákuovej základnej doske
Hore : Pri vŕtaní v horizontálnom smere s upevnením pomocou vákuovej základnej dosky sa vŕtacia konzola nesmie používať bez prídavného istenia.
Dole : Pri vŕtaní v polohe nad hlavou sa nesmie používať upevnenie pomocou vákuovej základnej dosky.
Image alternative Na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji
Na vykonávanie prác smerom nahor je pri vŕtaní namokro povinne predpísaný systém na zachytávanie vody v spojení s použitím vysávača na vysávanie namokro.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Diamantový jadrový vŕtací stroj
  DD 150-U
  Generácia:
  02
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny pre diamantové vŕtacie stroje

 • Pri vŕtaní, pri ktorom je potrebné použiť vodu, odvádzajte vodu z pracovného priestoru alebo použite zariadenie na zachytávanie kvapaliny. Takéto bezpečnostné opatrenia uchovávajú pracovný priestor suchý a znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže rezný nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt rezného nástroja s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti elektrického náradia budú pod napätím, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri vŕtaní diamantom používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Ak sa použité náradie zablokuje, nevykonávajte už posun a vypnite náradie. Skontrolujte dôvod zaseknutia a odstráňte príčinu zasekávania náradia.
 • Ak chcete znovu spustiť diamantový vŕtací stroj, ktorý je zaseknutý v obrobku, pred zapnutím skontrolujte, či sa nasadzované náradie voľne otáča. Ak je nasadzované náradie zaseknuté, neotáča sa a môže sa preťažiť náradie alebo môže viesť k tomu, že sa diamantový vŕtací stroj uvoľní z obrobku.
 • Pri upevnení vŕtacej konzoly na obrobok pomocou kotvy a skrutiek sa uistite, že použité ukotvenie je schopné bezpečne udržať stroj počas používania. Ak obrobok nie je odolný alebo je porézny, kotva sa môže vytiahnuť, čím sa vŕtacia konzola uvoľní z obrobku.
 • Pri vŕtaní cez steny alebo stropy zabezpečte, aby boli chránené osoby a pracovný priestor na druhej strane. Vŕtacia korunka môže prejsť cez vŕtaný otvor a na druhej strane vypadnúť vrtné jadro.
 • Toto náradie nepoužívajte na vŕtanie nad hlavou s prívodom vody. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Manipulácia alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
 • Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku.
 • Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená. Náradie vždy pevne držte za určené rukoväti obidvomi rukami.
 • Pred montážou elektrického náradia správne namontujte upínacie zariadenie. Správne zostavenie je dôležité, aby ste zabránili výskytu rizika sklopenia do seba.
 • Pred použitím pripevnite elektrické náradie na upínacie zariadenie bezpečným spôsobom. Šmýkanie elektrického náradia na upínacom zariadení môže viesť k strate kontroly.
 • Upínacie zariadenie postavte na pevnú, rovnú a vodorovnú plochu. Ak sa upínacie zariadenie môže zošmyknúť alebo kývať, elektrické náradie sa nedá viesť rovnomerne a bezpečne.
 • Skontrolujte stav a charakter povrchu. Drsné povrchy môžu znížiť silu upevnenia. Vrstvy alebo spájacie materiály sa môžu počas práce uvoľniť.
 • Upínacie zariadenie nepreťažujte a nepoužívajte ho ako rebrík alebo ako podstavec. Preťažovanie alebo státie na upínacom zariadení môže viesť k tomu, že sa ťažisko upínacieho zariadenia presunie nahor a toto zariadenie sa prevráti.
 • Pre lepšie prekrvenie prstov si robte počas práce prestávky, ako aj cvičenia na uvoľnenie a cvičenia prstov.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia. Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami. Náradie zapínajte až v oblasti práce. Dotknutie sa rotujúcich častí, najmä rotujúcich nástrojov, môže viesť k vzniku poranení.
 • Pri práci veďte sieťový kábel, predlžovací kábel a prípadne aj odsávaciu hadicu vždy smerom dozadu od náradia. Zabráni sa tým riziku zakopnutia o kábel alebo hadicu počas práce.
 • Zabráňte styku pokožky s odvŕtaným kalom.
 • Prach z materiálov, ako sú nátery s obsahom olova, niektoré druhy dreva, minerály a kov, môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s týmto prachom alebo jeho vdychovanie môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo ochorenie dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, je rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). Používajte podľa možnosti efektívne odsávanie prachu. Na tento účel používajte mobilný vysávač odporúčaný firmou Hilti na drevený a/alebo minerálny prach, ktorý bol prispôsobený tomuto elektrickému náradiu. Zabezpečte dobré vetranie pracoviska. Odporúčame používať respirátor s filtrom triedy P2. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály platné vo vašej krajine.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Obrobok pri práci zaistite. Na zaistenie pevnej polohy obrobku používajte upínacie zariadenia alebo zverák. Obrobok tak bude zachytený a pridržiavaný bezpečnejšie ako pri držaní rukou a navyše máte obidve ruky voľné na obsluhu náradia.
 • Uistite sa, že nástroje majú systém upínania zodpovedajúci a vhodný pre dané náradie a že sú riadne zaistené v upínaní nástrojov.
 • Pri prerušení napájania zo siete náradie vypnite a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky. Tým sa zabráni neúmyselnému spusteniu náradia po obnovení napájania zo siete.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa môžu stať vodivými v prípade, že pri práci dôjde napríklad k neúmyselnému poškodeniu elektrického vedenia. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Náradie nikdy neprevádzkujte bez dodaného prúdového chrániča PRCD (pre náradie bez PRCD – nikdy bez oddeľovacieho transformátora). Prúdový chránič PRCD skontrolujte pred každým používaním.
 • Pripájacie vedenie náradia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi. Ak je sieťový kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za špeciálne upravený a schválený sieťový kábel, ktorý je dostupný prostredníctvom zákazníckeho servisu. Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich. Poškodeného sieťového alebo predlžovacieho kábla sa pri práci nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené pripájacie a predlžovacie vedenia predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Pracovisko
 • Pri vŕtaní priechodných otvorov do stien zaistite oblasť na druhej strane steny, pretože materiál alebo jadro odvŕtaného materiálu môže vzadu vypadnúť. Pri vŕtaní priechodných otvorov do stropov oblasť odspodu zaistite, pretože materiál alebo jadro odvŕtaného materiálu môže vypadnúť nadol.
 • Na vykonávanie prác smerom nahor je pri vŕtaní namokro povinne predpísaný systém na zachytávanie vody v spojení s použitím vysávača na vysávanie namokro.
 • Na práce vykonávané smerom nahor je zakázané použiť upevňovanie pomocou vákua.
 • Pri vŕtaní v horizontálnej polohe s upevnením pomocou vákuovej základnej dosky (príslušenstvo) sa vŕtacia konzola nesmie používať bez prídavného istenia.
 • Pri nastavovacích prácach na základnej doske nepoužívajte žiadne úderové náradie (kladivo).
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť ujmy na zdraví v dôsledku zaťaženia prachom.
 • Vŕtacie práce si nechajte schváliť príslušným vedením stavby. Vŕtacie práce v objektoch alebo v iných štruktúrach môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní oceľovej armatúry alebo nosných prvkov.
 • Pri práci na voľnom priestranstve odporúčame používať gumené rukavice a obuv s protišmykovou podrážkou.
Osobná bezpečnosť
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj a diamantová vŕtacia korunka sú ťažké. Môžu pomliaždiť časti tela. Používateľ a osoby zdržujúce sa v jeho blízkosti musia počas používania náradia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu, bezpečnostnú obuv a ochranné rukavice.

Opis

Konštrukčné a ovládacie prvky náradia

Image alternative
 1. Vyplachovacia/odsávacia hlava
 2. Indikátor prietoku vody
 3. Bočná rukoväť
 4. Regulácia vody
 5. Prípojka vody
 6. Spínač prevodovky
 7. Prevodovka
 8. Motor
 9. Vypínač
 10. Rukoväť
 11. Indikátor ochrany proti odcudzeniu (voliteľný)
 12. Servisný indikátor
 13. Indikátor výkonu pri vŕtaní
 14. Kryt uhlíkov
 15. Sieťový kábel vrátane prúdového chrániča PRCD
 16. Typový štítok
 17. Doska s rozhraniami
 18. Uzatváracie skrutky (vyplachovacia / odsávacia hlava)
 19. Kryt (vyplachovacia/odsávacia hlava)
 20. Prípojka odsávania
 21. Upínanie nástrojov

Vŕtacia konzola

Image alternative
 1. Rukoväť
 2. Stĺpik
 3. Sane
 4. Aretácia saní
 5. Typový štítok
 6. Ventil na uvoľnenie (zavzdušnenie) vákua
 7. Pripojenie vákua
 8. Tesnenie vákua
 9. Základná doska
 10. Manometer
 11. Indikácia nivelácie
 12. Prestavovacia páčka
 13. Nivelačné skrutky
 14. Ukazovateľ stredu vŕtaného otvoru
 15. Hĺbkový doraz
 16. Zaisťovací čap
 17. Skrutka na nastavovanie vôle saní
 18. Dorazová skrutka
 19. Držiak káblov

Príslušenstvo

Image alternative
 1. Krížová rukoväť
 2. Páka
 3. Excenter
 4. Upínacia skrutka
 5. Hĺbkový doraz
 6. Miska na zachytávanie vody
 7. Vŕtacie puzdro
 8. Adaptér vŕtacieho puzdra
 9. Tesnenie
 10. Pripojenie náradia
 11. Držiak
 12. Miska na zachytávanie vody
 13. Tesnenie
 14. Zdvíhacia skrutka (Jack Screw)
 15. Podvozok

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je elektrický diamantový jadrový vŕtací stroj. Je určený na ručné vŕtanie priechodných a slepých otvorov namokro a nasucho a na stojanové vŕtanie priechodných a slepých otvorov namokro v (zosilnených) minerálnych podkladoch.

Opísaný výrobok je určený pre profesionálnych používateľov a smie ho obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o prípadných rizikách. Opísaný výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.
 • Dodržiavajte národné požiadavky na ochranu zdravia pri práci.
 • Používajte len originálne príslušenstvo a náradie od firmy Hilti , aby ste predišli nebezpečenstvám poranenia.

Indikátor výkonu pri vŕtaní

Diamantový jadrový vŕtací stroj je vybavený indikátorom vŕtacieho výkonu so svetelnou kontrolkou.
Symbol
Stav
Význam
Image alternative Svieti oranžovým svetlom
Prítlak príliš nízky
Svieti zeleným svetlom
Prítlak optimálny
Svieti červeným svetlom
Prítlak príliš vysoký

Servisný indikátor

Diamantový jadrový vŕtací stroj je vybavený servisným indikátorom so svetelnou kontrolkou.
Symbol
Stav
Význam
Image alternative Svieti červeným svetlom
Výrobok beží
Uhlíky sú veľmi opotrebované.
Uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah. Po rozsvietení kontrolky možno s náradím pracovať ešte niekoľko hodín, kým nedôjde k automatickému vypnutiu.
Dajte výrobok včas do servisu firmy Hilti .
Svieti červeným svetlom
Výrobok nebeží
Je potrebné vymeniť uhlíky.
Bliká červeným svetlom
Prehriatie alebo poškodenie na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji.
Pozri Pomoc pri poruchách.

Rozsah dodávky

Diamantový jadrový vŕtací stroj, návod na obsluhu.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.com

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku náradia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia náradia.

DD 150-U
Menovitý prúd
230 V
10,3 A
Menovitý príkon
2 200 W
Hmotnosť diamantového jadrového vŕtacieho náradia
8,2 kg
Hmotnosť vŕtacej konzoly s kombinovanou základnou doskou a saňami
13,3 kg
Rozmery diamantového jadrového vŕtacieho stroja (D × Š × V)
516 mm × 129 mm × 159 mm
Rozmery vŕtacej konzoly (D × Š × V)
610 mm × 250 mm × 952 mm
Dovolený tlak vo vodovodnej sieti
≤ 6 bar
Menovité voľnobežné otáčky
1. stupeň
840 ot/min
2. stupeň
1 640 ot/min
3. stupeň
3 070 ot/min
Trieda ochrany
Trieda ochrany I (s ochranným uzemnením)

Ideálna vzdialenosť značky od stredu vrtu

Ukotvovacia základná doska
270 mm
Vákouová základná doska
290 mm
Kombinovaná základná doska
290 mm

Menovité napätie

Výrobok je k dispozícii s rôznymi menovitými napätiami. Menovité napätie a menovitý príkon vášho výrobku sú uvedené na typovom štítku.
Menovité napätie
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Menovitý prúd
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Frekvencia siete
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Používanie predlžovacej šnúry

Používajte iba predlžovacie šnúry s dostatočným prierezom, schválené pre danú oblasť použitia.
Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky predlžovacích šnúr:
Prierez vodiča →
↓ Sieťové napätie
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
neodporúča sa
neodporúča sa
25 m
neodporúča sa
110 V
neodporúča sa
15 m
neodporúča sa
30 m
127 V
neodporúča sa
20 m
neodporúča sa
35 m
220 V
35 m
65 m
neodporúča sa
105 m
230 V
40 m
70 m
neodporúča sa
110 m
240 V
40 m
70 m
neodporúča sa
110 m

Priemer vŕtacej korunky

Na vykonávanie prác smerom nahor je pri vŕtaní namokro povinne predpísaný systém na zachytávanie vody v spojení s použitím vysávača na vysávanie namokro.

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ø vŕtacej korunky (vedenie pomocou konzoly, namokro)
So systémom na zachytávanie vody
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Bez systému na zachytávanie vody
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø vŕtacej korunky (ručné vedenie, namokro)
Bez systému na zachytávanie vody
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø vŕtacej korunky (ručné vedenie, nasucho, HDMU)
S odsávaním prachu
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø vŕtacej korunky (ručné vedenie, nasucho, PCM)
S odsávaním prachu
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Používanie pri rôznej výbave

Ručné vedenie/
Vedenie pomocou konzoly
Doplnkové systémy
Priemer vŕtacej korunky
Smer vŕtania
Ručné vedenie/nasucho
s odsávaním prachu
37 mm … 162 mm
Všetky smery
Ručné vedenie/namokro
Bez systému na zachytávanie vody
8 mm … 132 mm
Nie smerom nahor
Ručné vedenie/namokro
So systémom na zachytávanie vody
8 mm … 62 mm
Všetky smery
Vedenie pomocou konzoly/namokro
Bez systému na zachytávanie vody
12 mm … 162 mm
Nie smerom nahor
Vedenie pomocou konzoly/namokro
So systémom na zachytávanie vody
12 mm … 162 mm
Všetky smery

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

Z voľnej ruky
V stojane
Úroveň akustického výkonu (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

Z voľnej ruky
V stojane
Vŕtanie do betónu (namokro) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vŕtanie HDMU do vápencového pieskovca (nasucho) (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Neistota (K)
6,5 m/s²
·/·
Vŕtanie PCM do vápencového pieskovca (nasucho) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Neistota (K)
4,5 m/s²
·/·

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Vŕtacia konzola sa môže pri nedostatočnom upevnení otáčať alebo prevrátiť.
 • Pred použitím diamantového vŕtacieho stroja upevnite vŕtaciu konzolu pomocou kotiev alebo vákuovej základnej dosky na opracovávaný podklad.
 • Používajte len kotvy, ktoré sú vhodné na daný podklad a dodržiavajte pokyny na montáž výrobcu kotiev.
 • Vákuovú základnú dosku používajte len vtedy, keď je daný podklad vhodný na upevnenie vŕtacej konzoly pomocou vákua.

Upevnenie vŕtacej konzoly s použitím kotvy

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia použitím nesprávnych kotiev! Náradie sa môže odtrhnúť a spôsobiť škody.
 • Používajte kotvu, ktorá je vhodná na daný podklad a dbajte na dodržiavanie upozornení na montáž od výrobcu kotvy.
Hilti Kovové expanzné kotvy M12 a M16 sú zvyčajne vhodné na upevňovanie vybavenia pre diamantové jadrové vŕtanie do netrhlinového betónu. Avšak za určitých podmienok môže byť potrebné alternatívne upevnenie. V prípade otázok ohľadom bezpečného upevnenia sa obráťte na technický servis Hilti .
Image alternative
 1. Použite kotvy vhodné pre daný typ podkladu. Vzdialenosť vyberte podľa použitej základnej dosky.
  Technické údaje
  Ukotvovacia základná doska
  270 mm
  Kombinovaná základná doska
  290 mm
 2. Naskrutkujte upínacie vreteno do kotvy.
 3. Základnú dosku diamantového jadrového vŕtacieho stroja nasaďte na vreteno a vyrovnajte.
 4. Naskrutkujte na vreteno upínaciu maticu bez pevného dotiahnutia.
 5. Základnú dosku vyrovnajte pomocou nivelačných skrutiek. Uistite sa, že nivelačné skrutky pevne doliehajú na podklad.
 6. Pevne dotiahnite upínaciu maticu na upínacom vretene s použitím vhodného vidlicového kľúča.
 7. Uistite sa, že diamantový jadrový vŕtací stroj je upevnený bezpečne.

Upevnenie vŕtacej konzoly vákuom

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri chýbajúcej kontrole tlaku !
 • Pred a počas vŕtania sa musí zaistiť, aby ručička manometra bola v zelenej oblasti.
Pri použití vŕtacej konzoly s ukotvovacou základnou doskou vytvorte pevné a rovné spojenie medzi vákuovou základnou doskou a ukotvovacou základnou doskou. Pevne dotiahnite ukotvovaciu základnú dosku na vákuovej základnej doske. Uistite sa, že zvolená vŕtacia korunka nepoškodí vákuovú základnú dosku.
Pri horizontálnom vŕtaní diamantový jadrový vŕtací stroj dodatočne zaistite (napr. reťazou upevnenou kotvou).
Pred nastavením polohy vŕtacej konzoly dbajte na to, aby ste mali dostatok miesta na montáž a obsluhu.
Image alternative
 1. Nivelačnú skrutku otočte tak, aby vyčnievala cca 5 mm dolu zo základnej dosky.
 2. Prípojku vákua vákuovej základnej dosky pripojte k vákuovému čerpadlu.
 3. Určite stred vŕtaného otvoru. Zo stredu vŕtaného otvorte natiahnite čiaru v smere, v ktorom bude stáť zariadenie.
 4. V danej vzdialenosti od stredu vrtu na čiare urobte značku.
  Technické údaje
  Kombinovaná základná doska
  290 mm
  Vákouová základná doska
  290 mm
 5. Zapnite vývevu, stlačte zavzdušňovací ventil a podržte ho stlačený.
 6. Značku na kombinovanej základnej doske umiestnite na čiaru.
 7. Ak je diamantový jadrový vŕtací stroj v správnej pozícii, pustite ventil na uvoľnenie (zavzdušnenie) vákua a zatlačte základnú dosku proti podkladu.
 8. Základnú dosku vyrovnajte pomocou nivelačných skrutiek.
 9. Uistite sa, že diamantový jadrový vŕtací stroj je upevnený bezpečne.

Upevnenie vŕtacej konzoly pomocou skrutkového vretena (Jack Screw)

 1. Skrutkové vreteno upevnite na hornom konci koľajnice.
 2. Nastavte pozíciu vŕtacej konzoly na podklade.
 3. Základnú dosku pomocou 4 nivelačných skrutiek vyrovnajte (znivelujte).
 4. Vŕtaciu konzolu upnite otáčaním skrutkového vretena (Jack Screw) a toto zaistite.
 5. Uistite sa, že diamantový jadrový vŕtací stroj je upevnený bezpečne.

Montáž ručného kolesa

Image alternative
Ručné koleso sa dá pripevniť na konzolu na obidvoch stranách.
 • Nasaďte ručné koleso na os.
 • Zafixujte ručné koleso.

Montáž bočnej rukoväti

Image alternative
 1. Otočením sa rukoväť znova uvoľní alebo upevní.
 2. Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená.

Nastavenie bočnej rukoväti

Image alternative
 1. Uvoľnite bočnú rukoväť tak, že bočnú rukoväť otočíte v smere proti chodu hodinových ručičiek.
 2. Nastavte polohu bočnej rukoväti.
 3. Zafixujte bočnú rukoväť tak, že fixačnú skrutku otočíte v smere chodu hodinových ručičiek.
 4. Uistite sa, že bočná rukoväť je pevne dotiahnutá.

Nastavenie hĺbkového dorazu (prevádzka s konzolou)

 1. Nastavte hĺbkový doraz.
 2. Zafixujte hĺbkový doraz sťahovacou skrutkou.

Zafixovanie diamantového jadrového vŕtacieho stroja na vŕtaciu konzolu

Image alternative
 1. Otočte ručného kolesa proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite zaisťovací čap.
 2. Zaveste dosku s rozhraniami do háka na vŕtacej konzole.
 3. Nasuňte zaisťovací čap a dotiahnite ho ručným kolesom (v smere hodinových ručičiek).
 4. Nasaďte aretáciu vypínača do rukoväti.
  Pomocou aretácie vypínača sa dá vypínač držať na trvalej prevádzke.
 5. Uzatvorte ventil na vodu v bočnej rukoväti.
 6. Vytvorte prepojenie k prívodu vody.

Oddelenie diamantového jadrového vŕtacieho stroja z vŕtacej konzoly

 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní.
 2. Uzatvorte ventil na vodu v bočnej rukoväti.
 3. Odpojte prepojenie k prívodu vody.
 4. Odstráňte aretáciu spínača z rukoväti.
 5. Povoľte zaisťovací čap pomocou ručného kolesa (proti smeru hodinových ručičiek).
 6. Vytiahnite zaisťovací čap zo štrbiny.
 7. Otočte náradie smerom od vŕtacej konzoly.

Odblokovanie stroja s ochranou proti odcudzeniu TPS

 1. Sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja zasuňte do zásuvky.
 2. Stlačte tlačidlo „Reset“ alebo „I“ na prúdovom chrániči PRCD.
  • Žltá kontrolka ochrany proti odcudzeniu bliká.
 3. Držte odblokovací kľúč priamo na symbole zámku.
  • Žltá kontrolka ochrany proti odcudzeniu zhasne a stroj sa odblokuje.
  Ak sa preruší prívod elektrického prúdu, pripravenosť náradia na používanie sa zachová na cca 20 minút. Pri dlhšie trvajúcom prerušení je potrebné ochranu proti odcudzeniu deaktivovať pomocou odblokovacieho kľúča.

Nastavenie vôle medzi koľajnicou a saňami

 1. Nastavovacie skrutky utiahnite inbusovým kľúčom silou ruky.
  Technické údaje
  Uťahovací moment
  5 Nm
 2. Nastavovacie skrutky znova povoľte o 1/4 otáčky.
 3. Sane sú nastavené správne, ak bez diamantovej vŕtacej korunky ostanú vo svojej polohe a s diamantovou vŕtacou korunkou sa začnú posúvať nadol.

Prestavenie uhla vŕtania na vŕtacej konzole s kombinovanou základnou doskou

POZOR
Nebezpečenstvo pomliaždenia prstov v oblasti kĺbov !
 • Používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Povoľte prestavovaciu páčku dole na vŕtacej konzole tak, aby sa drážkové prvky odistili.
 2. Dajte stĺpik do požadovanej pozície.
 3. Posúvajte prestavovaciu páčku až kým nebudú prvky s drážkou úplne zaskočené a stĺpik bude úplne zafixovaný.

Pripojenie odsávacieho zariadenia

Image alternative
 1. Skrutkujte kryt z vyplachovacej/odsávacej hlavy.
 2. Zasuňte odsávaciu hadicu do prípojky odsávania.
 3. Uzatvorte ventil na vodu v bočnej rukoväti.

Inštalácia prípojky prívodu vody

POZOR
Nebezpečenstvo pri neodbornom používaní! Pri neodbornom používaní sa môže hadica zničiť.
 • Pravidelne kontrolujte poškodenie hadíc a presvedčte sa, že maximálny prípustný tlak vody 6 bar v potrubí sa neprekračuje.
 • Dbajte na to, aby hadica neprišla do styku s rotujúcimi časťami náradia.
 • Dávajte pozor, aby sa hadica pri posúvaní saní nepoškodila.
 • Maximálna teplota vody: 40 °C.
 • Skontrolujte tesnosť pripojeného systému vody.
Používajte iba čerstvú vodu alebo vodu bez čiastočiek nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu komponentov.
Image alternative
 1. Uzatvorte veko vyplachovacej/odsávacej hlavy.
 2. Na diamantový jadrový vŕtací stroj pripojte reguláciu vody.
 3. Pripojte prívod vody (hadicová spojka).

Montáž systému na zachytávanie vody (príslušenstvo)

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri chybnom odsávaní môže voda vytekať z motora a cez kryt!
 • Ak už odsávanie nefunguje, okamžite prerušte prácu.
Diamantový jadrový vŕtací stroj musí byť k stropu pod uhlom 90°. Tesnenie systému na zachytávanie vody musí byť prispôsobené na priemer diamantovej vŕtacej korunky.
Použitím systému na zachytávanie vody môžete vodu cielene odvádzať, a tým zabrániť intenzívnemu znečisteniu okolia. Najlepší výsledok sa dosiahne s použitím vysávača na vysávanie namokro.
Image alternative
 1. Povoľte skrutku na vŕtacej konzole na prednej strane koľajničky.
 2. Držiak zachytávania vody nasuňte do pozície.
 3. Namontujte skrutku a dotiahnite ju.
 4. Misku na zachytávanie vody nasaďte medzi obidve pohyblivé ramená držiaka.
 5. Misku na zachytávanie vody pomocou dvoch skrutiek upnite na držiaku proti podkladu.
 6. Na misku na zachytávanie vody pripojte vysávač na vysávanie namokro alebo vytvorte hadicové prepojenie, cez ktoré môže odtekať voda.

Obsluha

Montáž diamantovej vŕtacej korunky s upínaním nástrojov BI+

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pri výmene nástroja! Nástroj sa pri používaní zahrieva. Môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene nástroja noste vždy ochranné rukavice.
Diamantové vŕtacie korunky sa musia vymeniť, hneď ako viditeľne klesne rezný výkon, resp. vŕtací výkon. Všeobecne ide o prípady, keď sa diamantové segmenty opotrebovali na určitú výšku.
Image alternative
 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní. Uistite sa, že sú bezpečne upevnené.
 2. Skľučovadlo otvorte otáčaním v smere symbolu „Otvorené čeľuste“.
 3. Nasuňte diamantovú vŕtaciu korunku zdola na ozubenie upínania nástrojov na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji a otáčajte ju dovtedy, kým nezapadne.
 4. Skľučovadlo otvorte otáčaním v smere symbolu „Zatvorené čeľuste“.
 5. Skontrolujte pevné uchytenie diamantovej vŕtacej korunky v skľučovadle.

Montáž diamantovej vŕtacej korunky s alternatívnym upínaním nástroja

 1. Hriadeľ zariadenia zaaretujte vhodným vidlicovým kľúčom.
 2. Vŕtaciu korunku utiahnite vhodným vidlicovým kľúčom.

Demontáž diamantovej vŕtacej korunky s upínaním nástrojov BI+

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pri výmene nástroja! Nástroj sa pri používaní zahrieva. Môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene nástroja noste vždy ochranné rukavice.
 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní. Uistite sa, že sú bezpečne upevnené.
 2. Skľučovadlo otvorte otáčaním v smere symbolu „Otvorené čeľuste“.
 3. Potiahnite ovládaciu objímku na upínaní nástrojov v smere šípky k náradiu. Vŕtacia korunka sa tým odblokuje.
 4. Odstráňte diamantovú vŕtaciu korunku.

Demontáž diamantovej vŕtacej korunky s alternatívnym upínaním nástroja

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pri výmene nástroja! Nástroj sa pri používaní zahrieva. Môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene nástroja noste vždy ochranné rukavice.
 1. Hriadeľ zariadenia zaaretujte vhodným vidlicovým kľúčom.
 2. Odstráňte vŕtaciu korunku vhodným vidlicovým kľúčom.

Voľba otáčok

POZOR
Nebezpečenstvo opotrebovania Nebezpečenstvo poškodenia prevodov
 • Nezapínajte počas prevádzky. Počkajte na zastavenie vretena.
Image alternative
 • Otočte spínač pri súčasnom otáčaní rukou na vŕtacej korunke do odporúčanej pozície.

Prúdový chránič PRCD

Pre diamantové jadrové vŕtacie stroje bez PRCD sa musí použiť oddeľovací transformátor.
 1. Sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja pripojte do zásuvky s uzemňovacím kolíkom.
 2. Na prúdovom chrániči PRCD stlačte tlačidlo „I“, resp. „RESET“.
  • Indikátor sa rozsvieti.
 3. Na prúdovom chrániči PRCD stlačte tlačidlo „0“, resp. „TEST“.
  • Indikátor zhasne.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom! Keď indikácia na prúdovom chrániči pri stlačení tlačidla 0 , príp. TEST nezhasne, diamantový jadrový vŕtací stroj sa nemôže ďalej používať!
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 1. Na prúdovom chrániči PRCD stlačte tlačidlo „I“, resp. „RESET“.
  • Indikátor sa rozsvieti.

Vŕtanie nasucho v manuálnej prevádzke

Nazbieranie väčšieho množstva prachu vo vŕtacej korunke môže viesť k nevyváženosti.
 • Odstráňte prach z vŕtacej korunky.

Vŕtanie nasucho s odsávaním prachu

Nazbieranie väčšieho množstva prachu vo vŕtacej korunke môže viesť k nevyváženosti.
 • Na zabránenie vzniku elektrostatických efektov používajte antistatický vysávač.

Použite dvojdielnej pomôcky na navrtávanie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia nesprávnym používaním! Z pomôcky na navrtávanie sa môžu uvoľniť časti, keď sa nepritlačí k podkladu.
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj neprevádzkujte pri používaní dvojdielnej pomôcky na navrtávanie na voľnobežných otáčkach bez kontaktu s podkladom.
Pre každý priemer diamantových vŕtacích koruniek je potrebná iná pomôcka na navrtávanie.
 1. Pomôcku na navrtávanie nasadzujte do diamantovej vŕtacej korunky spredu.
 2. Na začiatku vŕtania pritláčajte zľahka, až do vystredenia vŕtacej korunky. Až potom zvýšte prítlak. Vytvorte 3 – 5 mm hlboký vodiaci rez.
 3. Náradie zastavte uvoľnením vypínača. Počkajte, kým vŕtacia korunka úplne nezastane.
 4. Odstráňte pomôcku na navrtávanie z vŕtacej korunky.
 5. Vŕtaciu korunku umiestnite do vodiaceho rezu, stlačte vypínač a pokračujte vo vŕtaní.

Používanie vysávača so sieťovou zásuvkou pre elektrické náradie

Pri vŕtaní bez odsávania prachu používajte vŕtacie korunky so štrbinami.
 1. Bočnú rukoväť nastavte do požadovanej pozície a zafixujte ju.
 2. Voliteľne: Namontujte a použite dvojdielnu pomôcku na navrtávanie.
 3. Sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja pripojte do zásuvky na vysávači.
 4. Sieťovú zástrčku vysávača zasuňte do zásuvky.
 5. V prípade pripojenia: stlačte „Reset“ alebo tlačidlo „I“ prúdového chrániča PRCD.
 6. Priložte diamantový jadrový vŕtací stroj na stred vŕtaného otvoru.
 7. Stlačte vypínač diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
  Vysávač sa s oneskorením spustí po elektrickom náradí. Po vypnutí elektrického náradia sa s oneskorením vypne aj vysávač.

Používanie vysávača bez sieťovej zásuvky pre elektrické náradie

Pri vŕtaní bez odsávania prachu používajte vŕtacie korunky so štrbinami.
 1. Bočnú rukoväť nastavte do požadovanej pozície a zafixujte ju.
 2. Voliteľne: Namontujte a použite dvojdielnu pomôcku na navrtávanie.
 3. Sieťovú zástrčku vysávača zasuňte do zásuvky.
 4. V prípade pripojenia: stlačte „Reset“ alebo tlačidlo „I“ prúdového chrániča PRCD.
 5. Priložte diamantový jadrový vŕtací stroj na stred vŕtaného otvoru.
 6. Stlačte vypínač diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 7. Nechajte vysávač bežať pár sekúnd dlhšie ako náradie, aby sa ešte odsali zvyšky materiálu.

Práca bez odsávania prachu

Pri vŕtaní bez odsávania prachu používajte vŕtacie korunky so štrbinami.
 1. Bočnú rukoväť nastavte do požadovanej pozície a zafixujte ju.
 2. Voliteľne: Namontujte a použite dvojdielnu pomôcku na navrtávanie.
 3. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky a stlačte spínač „Reset“ alebo tlačidlo „I“ prúdového chrániča PRCD.
 4. Priložte diamantový jadrový vŕtací stroj na stred vŕtaného otvoru.
 5. Stlačte vypínač diamantového jadrového vŕtacieho stroja.

Vŕtanie namokro v manuálnej prevádzke bez systému na zachytávanie vody

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri chybnom odsávaní môže voda vytekať z motora a cez kryt!
 • Ak už odsávanie nefunguje, okamžite prerušte prácu.
 1. Bočnú rukoväť nastavte do požadovanej pozície a zafixujte ju.
 2. Voliteľne: Namontujte a použite dvojdielnu pomôcku na navrtávanie.
 3. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky a stlačte spínač „Reset“ alebo tlačidlo „I“ prúdového chrániča PRCD.
 4. Priložte diamantový jadrový vŕtací stroj na stred vŕtaného otvoru.
 5. Pomaly otvárajte reguláciu vody, kým netečie požadované množstvo vody. Na indikátore na bočnej rukoväti môžete skontrolovať množstvo vody.
 6. Stlačte vypínač diamantového jadrového vŕtacieho stroja.

Vŕtanie namokro k manuálnej prevádzke so systémom na zachytávanie vody

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri chybnom odsávaní môže voda vytekať z motora a cez kryt!
 • Ak už odsávanie nefunguje, okamžite prerušte prácu.
Nesmie sa používať sieťová zásuvka na vysávači na vysávanie namokro.
 1. Pri použití odsávania: Spustite vysávač na vysávanie namokro a otvorte prívod vody.
 2. Bočnú rukoväť nastavte do požadovanej pozície a zafixujte ju.
 3. Voliteľne: Namontujte a použite dvojdielnu pomôcku na navrtávanie.
 4. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky a stlačte spínač „Reset“ alebo tlačidlo „I“ prúdového chrániča PRCD.
 5. Priložte diamantový jadrový vŕtací stroj na stred vŕtaného otvoru.
 6. Pomaly otvárajte reguláciu vody, kým netečie požadované množstvo vody. Na indikátore na bočnej rukoväti môžete skontrolovať množstvo vody.
 7. Stlačte vypínač diamantového jadrového vŕtacieho stroja.

Vŕtanie namokro s vŕtacou konzolou

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri chybnom odsávaní môže voda vytekať z motora a cez kryt!
 • Ak už odsávanie nefunguje, okamžite prerušte prácu.
Pri vŕtaní smerom hore je povinné používanie vysávača na vysávanie namokro so systémom na zachytávanie vody!
Image alternative
 1. Pomaly otvárajte reguláciu vody, kým netečie požadované množstvo vody.
 2. Prepnite náradie na režim trvalej prevádzky pomocou aretácie vypínača.
 3. Otvorte aretáciu saní.
 4. Diamantovú vŕtaciu korunku pomocou ručného kolesa prisuňte až na podklad.
 5. Na začiatku vŕtania pritláčajte zľahka, až do vystredenia vŕtacej korunky. Až potom zvýšte prítlak.
 6. Prítlak regulujte podľa indikácie vŕtacieho výkonu.

Používanie súčasti Rota-Rail (otočný stĺpikový prvok)

Rota-Rail umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k vŕtanému otvoru alebo jadru bez toho, že by bola nutná čiastočná alebo úplná demontáž systému.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia nesprávnym používaním! Vŕtacia konzola sa môže poškodiť alebo zlomiť.
 • Rota-Rail nikdy používajte ako predĺženie stĺpika.
 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní. Uistite sa, že sú bezpečne upevnené.
 2. Odstráňte dorazovú skrutku zo zadnej časti koľajničky.
 3. Pripevnite súčasť Rota-Rail tak, aby ozubené koľajničky smerovali do rovnakého smeru.
 4. Dotiahnite skrutku na súčasti Rota-Rail.
 5. Povoľte aretáciu saní a so saňami prejdite na Rota-Rail.
 6. Povoľte upevňovacie skrutky súčasti Rota-Rail a otočte náradie s Rota-Rail doľava alebo doprava. Umožníte tak prístup k vŕtanému otvoru.
 7. Odstráňte vyvŕtané jadro alebo vymeňte vŕtaciu korunku.
 8. Otočte náradie s Rota-Rail naspäť do východiskovej pozície a utiahnite upevňovacie skrutky súčasti Rota-Rail. Posuňte náradie späť na stĺpik konzoly, aby ste mohli ďalej pracovať.
 9. Po demontáži súčasti Rota-Rail upevnite dorazovú skrutku opäť na zadnej časti koľajničky.

Postup pri uviaznutí vŕtacej korunky

V prípade zaseknutia sa najprv uvoľní klzná spojka. Potom elektronika vypne motor a bez manuálneho zásahu používateľa automaticky znova dvakrát zapne. Pokiaľ sa tým vŕtacia korunka neuvoľní, elektronika vypne na 90 sekúnd motor. Zaseknutie môžete manuálne uvoľniť nasledujúcim spôsobom:

Uvoľnenie vŕtacej korunky ručným kolesom

 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Uvoľnite vŕtaciu korunku z podkladu ručným kolesom.
 3. Sieťovú koncovku pripojte do zásuvky.
 4. Pokračujte vo vŕtaní.

Uvoľňovanie vŕtacej korunky vidlicovým kľúčom

 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Zachyťte diamantovú vŕtaciu korunku blízko zásuvného konca vhodným vidlicovým kľúčom a uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku otáčaním.
 3. Sieťovú koncovku pripojte do zásuvky.
 4. Pokračujte vo vŕtaní.

Údržba, opravy, preprava a skladovanie

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Výmena uhlíkových kief

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom !
 • Údržbu a opravy náradia smie vykonávať iba autorizovaný a poučený personál! Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikách.
 1. Otvorte kryty uhlíkových kief na ľavej a pravej strane motora.
 2. Pozrite si, ako sú uhlíkové kefky vložené a ako sú uložené ich lanká. Vyberte opotrebované uhlíkové kefky z diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 3. Opäť vložte nové uhlíkové kefky presne tak, ako boli predtým vložené pôvodné uhlíkové kefky.
  Pri vkladaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu signalizačného lanka.
 4. Kryty uhlíkových kief na ľavej a pravej strane motora zaskrutkujte.
 5. Nechajte uhlíkové kefy zabehnúť pri voľnobežných otáčkach aspoň 1 minútu bez prerušenia.
  Po výmene uhlíkových kefiek zhasne signalizačná kontrolka po cca 1 minúte prevádzky.

Doprava a skladovanie

POZOR
Nebezpečenstvo pri nízkych teplotách! Vniknutá voda môže poškodiť výrobok a zvýšiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • V prípade teplôt pod bodom mrazu dbajte na to, aby v náradí nezostala žiadna voda.
 • Pred uskladnením diamantového jadrového vŕtacieho stroja otvorte reguláciu vody.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Diamantový jadrový vŕtací stroj nie je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Servisný indikátor nesignalizuje nič.
Zariadenie PRCD nie je zapnuté.
 • Skontrolujte funkčnosť zariadenia PRCD a zapnite ho.
Napájanie bolo prerušené.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
 • Skontrolujte konektorové spoje, sieťový kábel, elektrické vedenie a sieťové istenie.
Voda v motore.
 • Nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj úplne vyschnúť na teplom, suchom mieste.
Image alternative
Servisný indikátor svieti.
Uhlíkové kefky sú opotrebované.
Image alternative
Servisný indikátor bliká.
Motor je prehriaty.
 • Počkajte niekoľko minút, kým sa motor ochladí alebo nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj spustený vo voľnobežnom chode, aby sa proces ochladzovania urýchlil. Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Chyba preťažením.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
 • Veďte diamantový jadrový vŕtací stroj rovno a/alebo vyvíjajte menší prítlak.
Image alternative
Indikácia ochrany proti odcudzeniu bliká.
Diamantový jadrový vŕtací stroj nie je odomknutý (na diamantovom vŕtacom stroji s ochranou proti odcudzeniu, voliteľne).
 • Odomknite diamantový jadrový vŕtací stroj odblokovacím kľúčom.

Diamantový jadrový vŕtací stroj je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Servisný indikátor svieti.
Bola takmer dosiahnutá hranica opotrebovania uhlíkových kefiek. Zostávajúca doba chodu až do automatického vypnutia diamantového jadrového vŕtacieho stroja je ešte niekoľko hodín.
 • Pri najbližšej príležitosti nechajte uhlíkové kefky vymeniť.
Uhlíkové kefky boli vymenené a musia sa zabehnúť.
 • Nechajte uhlíkové kefky zabehnúť pri voľnobežných otáčkach aspoň 1 minútu bez prerušenia.
Diamantový jadrový vŕtací stroj nepodáva plný výkon.
Porucha elektrickej siete – v elektrickej sieti došlo k podpätiu.
 • Skontrolujte, či nepôsobia rušivo iné spotrebiče pripojené k elektrickej sieti alebo prípadne na generátor.
 • Skontrolujte dĺžku použitého predlžovacieho kábla.
Diamantová vŕtacia korunka sa neotáča.
Prepínač prevodovky nie je zaskočený.
 • Stlačte prepínač prevodovky, až kým nezaskočí.
Diamantová vŕtacia korunka sa zasekla v podklade.
 • Veďte diamantový jadrový vŕtací stroj rovno.
 • Uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku vidlicovým kľúčom: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Zachyťte diamantovú vŕtaciu korunku blízko zásuvného konca vhodným vidlicovým kľúčom a uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku otáčaním.
 • Vŕtanie s vedením pomocou stojana: Otáčajte ručné koleso a pokúste sa pohybom saní nahor a nadol uvoľniť diamantovú vŕtaciu korunku.
Rýchlosť vŕtania klesá.
Bola dosiahnutá maximálna hĺbka vŕtania.
 • Odstráňte odvŕtané jadro a použite predĺženie vŕtacej korunky.
Odvŕtané jadro sa zasekáva v diamantovej vŕtacej korunke.
 • Odstráňte odvŕtané jadro.
Nesprávna špecifikácia pre podklad.
 • Vyberte si vhodnejšiu špecifikáciu diamantových vŕtacích koruniek.
Veľký podiel ocele (dá sa rozpoznať podľa čistej vody s kovovými pilinami).
 • Vyberte si vhodnejšiu špecifikáciu diamantových vŕtacích koruniek.
Diamantová vŕtacia korunka je poškodená.
 • Skontrolujte poškodenie diamantovej vŕtacej korunky a v prípade potreby ju vymeňte.
Je zvolený nesprávny stupeň.
 • Zvoľte správny stupeň.
Prítlačná sila je príliš nízka.
 • Zvýšte prítlačnú silu.
Výkon stroja je príliš nízky.
 • Zvoľte si najbližší nižší stupeň.
Diamantová vŕtacia korunka je obrúsená.
 • Naostrite diamantovú vŕtaciu korunku na ostriacej doštičke.
Množstvo vody je príliš veľké.
 • Zmenšite množstvo vody pomocou regulácie vody.
Príliš malé množstvo vody.
 • Skontrolujte prívod vody k diamantovej vŕtacej korunke alebo zvýšte množstvo vody pomocou regulácie vody.
Aretácia saní je uzatvorená.
 • Otvorte aretáciu saní.
Prach zabraňuje postupu vŕtania.
 • Použite vhodné odsávanie prachu.
Ručné koleso sa nedá otáčať bez odporu.
Zlomený strižný kolík.
 • Vymeňte strižný kolík.
Diamantová vŕtacia korunka sa nedá vložiť do upínania nástrojov.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov sú znečistené alebo poškodené.
 • Očistite zásuvný koniec alebo upínanie nástrojov a namažte tukom alebo vykonajte výmenu.
Z vyplachovacej hlavy alebo krytu prevodovky vyteká voda.
Príliš vysoký tlak vody.
 • Znížte tlak vody.
Počas prevádzky vyteká voda z upínania nástrojov.
Diamantová vŕtacia korunka nie je dostatočne zaskrutkovaná do upínania nástrojov.
 • Pevne zaskrutkujte diamantovú vŕtaciu korunku.
 • Odstráňte diamantovú vŕtaciu korunku. Otočte diamantovú vŕtaciu korunku o cca 90° okolo osi vŕtacej korunky. Opäť namontujte diamantovú vŕtaciu korunku.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov sú znečistené.
 • Očistite a namažte tukom zásuvný koniec alebo upínanie nástrojov.
Tesnenie upínania nástrojov alebo zásuvného konca je poškodené.
 • Skontrolujte tesnenie a v prípade potreby ho vymeňte.
Žiadny prietok vody.
Filter alebo indikátor prietoku vody je upchatý.
 • Filter alebo indikátor prietoku vody vyberte a prepláchnite.
Vŕtací systém má príliš veľkú vôľu.
Diamantová vŕtacia korunka nie je dostatočne zaskrutkovaná do upínania nástrojov.
 • Pevne zaskrutkujte diamantovú vŕtaciu korunku.
 • Odstráňte diamantovú vŕtaciu korunku. Otočte diamantovú vŕtaciu korunku o cca 90° okolo osi vŕtacej korunky. Opäť namontujte diamantovú vŕtaciu korunku.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov vykazuje poškodenie.
 • Skontrolujte zásuvný koniec a upínanie nástrojov a v prípade potreby ho vymeňte.
Sane majú príliš veľkú vôľu.
Skrutkové spoje na vŕtacom stojane sú uvoľnené.
 • Skontrolujte skrutky na vŕtacom stojane (ich pevné osadenie) a v prípade potreby ich dotiahnite.
Vŕtací stojan nie je dostatočne upevnený.
 • Upevnite vŕtací stojan lepšie.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Odporúčaný postup pri likvidácii kalu z vŕtania

Z hľadiska ochrany životného prostredia je vylievanie odvŕtaného kašovitého odpadu do vodných tokov alebo do kanalizácie bez predchádzajúcej úpravy problematické. Informácie o platných predpisoch vám poskytnú príslušné úrady vo vašej krajine.
 1. Odvŕtaný kal zachyťte (napr. pomocou vysávača na vysávanie namokro).
 2. Odvŕtaný kal nechajte usadiť a pevný podiel zlikvidujte na skládke stavebného odpadu (číriace prostriedky môžu urýchliť proces separácie).
 3. Predtým, než zvyšnú vodu (zásaditú, hodnota pH je vyššia ako 7) odvediete do kanalizácie, neutralizujte ju primiešaním kyslého neutralizačného prostriedku alebo zriedením s veľkým množstvom vody.

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r5062.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative