Jazyk

TE 700-AVR

Originálny návod na používanie

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Varovné upozornenia

Varovné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Sekanie
Image alternative Nastavenie polohy sekáča
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Používajte ochranné rukavice

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Sekacie kladivo
  TE 700‑AVR
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre kladivá

 • Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre používanie sekacieho kladiva

Bezpečnosť osôb
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Pri sekaní do stropu, steny a podlahy dbajte na bezpečný a stabilný postoj. Pri náhlom prerazení môžete stratiť rovnováhu!
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Pri používaní náradia noste vy i osoby zdržiavajúce sa v blízkosti vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu a ľahký respirátor.
 • Pri výmene nástroja noste ochranné rukavice. Dotyk pracovného nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Prach vznikajúci pri brúsení, šmirgľovaní, rezaní a vŕtaní môže obsahovať nebezpečné chemikálie. Niekoľko príkladov: olovo alebo farby na báze olova; tehly, betón alebo iné murivom, prírodný kameň a iné výrobky s obsahom silikátov; určité druhy dreva, ako je dub, buk a chemicky ošetrované drevo; azbest alebo materiály s obsahom azbestu. Stanovte expozíciu používateľa a osôb v blízkosti na základe tried nebezpečnosti materiálov, s ktorými sa pracuje. Vykonajte potrebné opatrenia na udržanie expozície na bezpečnej úrovni, napríklad: použitím systému na zachytávanie prachu alebo nosením vhodnej ochrany dýchacích ciest. K všeobecným opatreniam na zníženie expozície patrí:
 • práca v dobre vetranom prostredí,
 • vyvarovanie sa dlhšieho kontaktu s prachom,
 • odvádzanie prachu od tváre a tela,
 • nosenie ochranného odevu a umývanie exponovaných oblastí vodou a mydlom.
 • Robte si časté prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy ciev alebo nervového systému na prstoch, rukách alebo zápästiach.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím prác skontrolujte pracovisko a výskyt skryto ležiacich vedení elektrického prúdu, plynu a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti výrobku môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo výbuch v prípade náhodného poškodenia elektrického a plynového vedenia alebo vodovodného potrubia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Skôr, než výrobok odložíte, počkajte, kým sa celkom zastaví.

Opis

Prehľad o výrobku

Image alternative
 1. Upínanie nástrojov
 2. Prepínač na voľbu funkcie
 3. Prepínač na voľbu výkonu
 4. Vypínač
 5. Rukoväť
 6. Indikátory
 7. Sieťový kábel
 8. Štrbiny na odvetrávanie
 9. Gombík
 10. Bočná rukoväť
 11. Indikátor ochrany proti odcudzeniu (voliteľný)
 12. Servisný indikátor
 13. Indikátor zvoleného výkonu

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je elektricky napájané sekacie kladivo na stredne ťažké sekacie práce. Je určené na sekacie a búracie práce vykonávané v spojitosti s betónom, murivom a kameňom.

 • Prevádzkovanie je možné iba s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

Active Vibration Reduction (AVR)

Sekacie kladivo je vybavené systémom Active Vibration Reduction (AVR), ktorý podstatne znižuje vibrovanie.

Servisný indikátor

Sekacie kladivo je vybavené servisným indikátorom so svetelnou signalizáciou.
Stav
Význam
Servisný indikátor svieti červeným svetlom.
Uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah.
Náradie je poškodené.
Servisný indikátor bliká červeným svetlom.
Ochrana proti prehriatiu.
Príliš vysoké napájacie napätie.
Dajte výrobok včas do servisu firmy Hilti . Zostane tak vždy pripravený na prevádzku.

Indikátor zvoleného výkonu

Sekacie kladivo je vybavené indikátorom zvoleného výkonu so svetelným signálom.
Stlačením prepínača na voľbu výkonu môžete zredukovať sekací výkon na cca 70 %. Pri zredukovanom výkone svieti indikátor zvoleného výkonu.

Blokovanie proti opätovnému spusteniu

Náradie sa po výpadku dodávky elektrického prúdu samočinne nespustí. Vypínač sa musí najprv uvoľniť a potom opäť stlačiť.

Rozsah dodávky

Sekacie kladivo, bočná rukoväť, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.com

Technické údaje

Sekacie kladivo

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.
Energia jedného príklepu podľa štandardu EPTA 05/2009
11,5 J
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
7,9 kg

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku
Úroveň akustického výkonu (LWA)
97 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
86 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií
Sekanie (ah, Cheq)
6,5 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Montáž bočnej rukoväti

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Strata kontroly nad sekacím kladivom.
 • Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená.
Image alternative
 1. Posuňte držiak (upínací pás) a bočnú rukoväť spredu cez upínanie nástroja do určenej drážky.
 2. Nastavte bočnú rukoväť do želanej polohy.
 3. Otáčaním rukoväti napnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.

Vloženie vkladacieho nástroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nástroj sa pri používaní zohreje na vysokú teplotu a môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo požiaru Nebezpečenstvo pri kontakte horúceho náradia s ľahko zápalnými materiálmi.
 • Horúce náradie neklaďte na ľahko zápalné materiály.
Pred každým používaním skontrolujte nástroj, či nevykazuje poškodenia a nerovnomerné opotrebovanie a v prípade potreby ho vymeňte.
Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti . Použitie nevhodného tuku môže zapríčiniť poškodenia výrobku.
Image alternative
 1. Vsúvací koniec vkladacieho nástroja mierne namažte.
 2. Zasuňte vkladací nástroj až na doraz do upínania nástrojov a ľahkým prítlakom ho otočte tak, aby zapadol.
  • Výrobok je pripravený na činnosť.
  Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti . Použitie nevhodného tuku môže zapríčiniť poškodenia výrobku.

Vyberanie nástroja

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo požiaru Nebezpečenstvo pri kontakte horúceho náradia s ľahko zápalnými materiálmi.
 • Horúce náradie neklaďte na ľahko zápalné materiály.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nástroj sa pri používaní zahrieva.
 • Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Potiahnite upínanie nástrojov naspäť.
 2. Vyberte nástroj.
  Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti . Použitie nevhodného tuku môže zapríčiniť poškodenia výrobku.

Nastavenie polohy sekáča

Sekáč možno nastaviť v 24 rôznych pozíciách (v krokoch po 15°). Táto funkcia umožňuje prácu s plochými a tvarovanými sekáčmi vždy v optimálnej pracovnej pozícii.
Image alternative
 • Nastavte prepínač voľby funkcií na pozíciu Image alternative a nastavte polohu sekáča.

Aretácia sekáča

 • Nastavte prepínač voľby funkcií do tejto pozície Image alternative, otočte sekáč tak, aby zapadol.

Nastavenie výkonu pri sekaní

Stlačením prepínača na voľbu výkonu môžete zredukovať sekací výkon na cca 70 %. Pri zredukovanom výkone svieti indikátor zvoleného výkonu.
Nastavenie výkonu pri sekaní je možné, len ak je náradie v zapnutom stave. Po opätovnom stlačení prepínača na voľbu výkonu bude k dispozícii opäť plný výkon pri sekaní. Ak sa náradie vypne a znova zapne, bude taktiež k dispozícii plný výkon pri sekaní.
 • Stlačte prepínač na voľbu výkonu.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Chýbajúce uzemňovacie vodiče a prúdové chrániče môžu zapríčiniť ťažké poranenia a popáleniny.
 • Skontrolujte, či v elektrickom prívode na mieste stavby (či zo siete alebo generátora) je vždy dostupný uzemňovací vodič a prúdový chránič a či sú pripojené.
 • Bez týchto bezpečnostných opatrené neuvádzajte do prevádzky žiaden výrobok.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
Práce si dajte v plnom rozsahu schváliť vedením stavby!

Sekanie

Image alternative
 • Nastavte prepínač na voľbu funkcie do tejto pozície Image alternative.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Čistenie ochranného krytu proti prachu

 • Ochranný kryt proti prachu pri upínaní nástrojov pravidelne čistite čistou, suchou handrou.
 • Tesniacu manžetu opatrne poutierajte do čista a opäť ju mierne namažte tukom značky Hilti .
 • Ochranný kryt proti prachu bezpodmienečne vymeňte v prípade, že je tesniaca manžeta poškodená.

Doprava a skladovanie

 • Elektrické náradie neprenášajte s pripojeným nástrojom.
 • Elektrické náradie vždy odkladajte s vytiahnutou sieťovou koncovkou.
 • Náradie skladujte na suchom mieste a nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Elektrické náradie po dlhšej preprave alebo skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie je poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Sekacie kladivo sa nerozbehne.
Prebieha inicializácia elektroniky (do cca 4 sekúnd od zasunutia zástrčky).
 • Vypnite a opäť zapnite náradie.
Po prerušení dodávky elektrickej energie sa aktivovalo elektronické blokovanie rozbehu.
 • Vypnite a opäť zapnite náradie.
Napájanie elektrickým prúdom zo siete je prerušené.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
Generátor je v režime spánku.
 • Zaťažte generátor druhým spotrebičom (napríklad svietidlom na stavby). Potom náradie vypnite a opäť zapnite.
Poškodenie náradia alebo uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah.
 • Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
Žiadny príklep.
Náradie je príliš studené.
 • Postavte sekacie kladivo na podklad a nechajte ho spustené na voľnobežných otáčkach. Ak je to potrebné, opakujte postup dovtedy, kým nebude príklepový mechanizmus pracovať.
Upínanie nástrojov nie je dostatočne namazané tukom.
 • Do upínania nástrojov dajte množstvo originálneho maziva značky Hilti , ktoré zodpovedá 1 – 2 zdvihom mazacieho lisu, následne vložte nástroj a viacnásobným potiahnutím nástroja zabezpečte, že sa tuk správne rozdelí v upínaní nástrojov.
Servisný indikátor svieti červeným svetlom.
Poškodenie náradia alebo uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah.
 • Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
Servisný indikátor bliká červeným svetlom.
Ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte náradie vychladnúť. Vyčistite vetracie štrbiny. Prevádzkovanie na voľnobežných otáčkach je ešte možné.
Príliš vysoké napájacie napätie.
 • Vymeňte zásuvku. Skontrolujte sieť.
Sekacie kladivo sa vypína počas prevádzky.
Ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte náradie vychladnúť. Vyčistite vetracie štrbiny. Prevádzkovanie na voľnobežných otáčkach je ešte možné.
Sekacie kladivo nedosahuje plný výkon.
Aktivovala sa redukcia výkonu.
 • Stlačte prepínač na voľbu výkonu (skontrolujte indikátor zvoleného výkonu). Náradie odpojte zo siete a znova ho zapojte.
Predlžovací kábel je príliš dlhý a/alebo má príliš malý prierez.
 • Použite predlžovací kábel s prípustnou dĺžkou a/alebo s dostatočným prierezom.
Napájacie napätie je príliš nízke.
 • Pripojte náradie na iné napájanie.
Sekáč sa nedá uvoľniť zo zaisťovacieho mechanizmu.
Upínanie nástrojov nebolo úplne potiahnuté dozadu.
 • Zaisťovací mechanizmus nástroja potiahnite až na doraz dozadu a nástroj vyberte.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .