Jazyk

WSJ 750
WSJ 850

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Voľnobežné otáčky
Image alternative Dvojitá izolácia

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Priamočiara píla
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa pílenia s pílovým listom s priamočiarym vratným pohybom

 • Ak vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte elektrické náradie iba za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Upevnite a zaistite nástroj pomocou zverákov alebo iným spôsobom na stabilnom podklade. Keď držíte obrobok len rukou alebo ho pridržiavate telom, zostane labilný, čo môže viesť k strate kontroly.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Manipulácie alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže náradie dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Používajte prostriedky na ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Pri práci, pri ktorej sa uvoľňuje prach, používajte ľahkú ochrannú masku.
 • Počas práce si robte prestávky, uvoľňovacie cviky a cviky s prstami, kvôli lepšiemu prekrveniu prstov.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia.
 • Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Sieťový a predlžovací kábel pri práci vždy veďte smerom dozadu od zariadenia. Zabráni sa tým riziku zakopnutia o kábel počas práce.
 • Noste ochranné rukavice. Priamočiara píla sa môže počas prevádzky zahriať. Pri výmene nástroja môže dotknutie sa nástroja viesť k vzniku rezných poranení a popálenín.
 • Prach z materiálov, ako sú nátery s obsahom olova, niektoré druhy dreva, minerály a kov, môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s týmto prachom alebo jeho vdychovanie môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo ochorenie dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, je rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). Používajte podľa možnosti efektívne odsávanie prachu. Používajte preto mobilný vysávač odporúčaný firmou Hilti na drevený prach a/alebo minerálny prach, ktorý bol prispôsobený tomuto elektrickému náradiu. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály platné vo vašej krajine.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti na náradí sa môžu stať vodivými v prípade, že ste pri práci napríklad neúmyselne poškodili elektrické vedenie. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi. Ak je sieťový kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za špeciálne upravený a schválený sieťový kábel, ktorý je dostupný prostredníctvom zákazníckeho servisu. Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich. Poškodeného sieťového alebo predlžovacieho kábla sa pri práci nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené pripájacie a predlžovacie vedenia predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri častom opracovávaní elektricky vodivých materiálov dajte znečistené náradie v pravidelných intervaloch skontrolovať v servisnom stredisku Hilti . Prach, usadený na povrchu náradia, predovšetkým na jeho vodivých častiach, alebo vlhkosť môžu za nepriaznivých okolností viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri prerušení napájania zo siete náradie vypnite a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky. Tým sa zabráni neúmyselnému spusteniu náradia po obnovení napájania zo siete.
Špeciálne bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania priamočiarych píl.
 • Výrobok veďte pri rezaní vždy smerom od tela.
 • Ruky nikdy neklaďte pod pílový list alebo do jeho tesnej blízkosti.
 • Nerežte neznáme podklady a zabezpečte, aby nad alebo pod líniou rezu neboli žiadne prekážky. Keď pílový list narazí na predmet, môže to spôsobiť spätný náraz na výrobok.
 • Na účely prepravy výrobok vypnite.
 • Výrobok nikdy nepoužívajte bez nainštalovanej ochrany proti dotyku. Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami. Náradie zapínajte až v oblasti práce. Dotknutie sa rotujúcich častí, najmä rotujúcich vkladacích nástrojov, môže viesť k vzniku poranení.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
 • Pri prácach spojených s prerážaním zabezpečte oblasť prác na opačnej strane. Nebezpečenstvo poranenia pri prerazení nástroja cez podklad.
 • Počas pílenia nesiahajte pod obrobok.
Bezpečnostné upozornenia pre používanie odsávacieho modulu WSJ-DRS
 • Výrobok a/alebo WSJ-DRS pri výmene filtra držte tak, aby sa schránka na prach dala stiahnuť kolmo smerom nadol. Tým sa zabráni úniku prachu.
 • Pri výmene filtra používajte ľahkú ochrannú masku.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vypínač
 2. Zaisťovací gombík (len WSJ 750/850-ET)
 3. Štrbiny na odvetrávanie
 4. Koliesko na nastavenie počtu zdvihov
 5. Odsávací nátrubok
 6. Základná doska
 7. Páčka nastavovania orbitálneho výkyvu
 8. Pripevňovacia skrutka pre základnú dosku
 9. Vodiaca kladka
 10. Pílový list
 11. Ochrana proti dotyku
 12. Upínanie nástrojov
 13. Páčka na odblokovanie pílového listu
 14. Odsávací kryt
 15. Klzná pätka pre základnú dosku
 16. Triesková ochrana

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedená, elektrická priamočiara píla. Určená je na pílenie plastových, drevených a kovových materiálov, ako aj na sadrokartónové a drevovláknité dosky.

Výrobok je vybavený odsávacím nátrubkom pre odsávacie zariadenie. Pri používaní odsávacieho zariadenia musí byť namontovaný odsávací kryt.
Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

Možné chybné používanie

 • Výrobok sa nesmie používať na pílenie konárov a kmeňov stromov.
 • Výrobok sa nesmie používať na opracovávanie zdraviu škodlivých materiálov.
 • Výrobok sa nesmie používať na prácu vo vlhkom prostredí.

Zariadenie na odfukovanie pilín

Priamočiara píla je vybavená zariadením na odfukovanie pilín.
Zariadenie na odfukovanie pilín privádza prúd vzduchu k pílovému listu na odstránenie pilín z línie rezu.

Počet zdvihov

Počet zdvihov sa môže nastaviť nastavovacím kolieskom. Je možné nastaviť polohu 1 (malý) až polohu 6 (veľký).
Pokyny na správne nastavenie sú uvedené v požiadavkách na príslušný pílový list.

Štvorstupňový orbitálny výkyv

Štvorstupňový orbitálny výkyv pílového listu umožňuje prispôsobenie rezného výkonu náradia a vzhľadu rezu povahe opracúvaného materiálu. Páčka nastavovania orbitálneho výkyvu umožňuje voľbu medzi 4 stupňami orbitálneho výkyvu.
Čím čistejšia a jemnejšia má byť rezná hrana, tým menší stupeň orbitálneho výkyvu zvoľte. Optimálne nastavenie sa zisťuje praktickou skúškou.
Stav
Význam
Stupeň 0
Bez orbitálneho výkyvu
Stupeň 1
Malý orbitálny výkyv
Stupeň 2
Stredný orbitálny výkyv
Stupeň 3
Veľký orbitálny výkyv

Triesková ochrana

Výrobok sa môže dodatočne vybaviť trieskovou ochranou.
Trieskovou ochranou sa minimalizuje vytrhávanie povrchu pri pílení drevených materiálov.

Odsávanie prachu s odsávacím zariadením

Odsávanie prachu znižuje zaťaženie prachom, zvyšuje bezpečnosť pri práce zlepšením výhľadu na rez a zabraňuje väčšiemu zaťaženiu pracoviska prachom a pilinami.
K náradiu pripojte odsávacie zariadenie najmä v prípadoch, ak dlhší čas pílite drevo alebo materiály, pri opracúvaní ktorých sa môže vytvárať prach vo vyšších koncentráciách.
Pri používaní odsávacieho zariadenia musí byť na náradí namontovaný odsávací kryt.

Rozsah dodávky.

Priamočiara píla, pílový list, triesková ochrana, adaptér odsávania, klzná pätka, kľúč s vnútorným šesťhranom, odsávací kryt, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Priamočiara píla

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a/alebo menovitý príkon nájdete na výkonovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a −15 % menovitého napätia zariadenia.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Prevádzková teplota
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Maximálna hĺbka rezu do konštrukčnej ocele
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maximálna hĺbka rezu do dreva
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Hladina akustického výkonu (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Hodnota emitovaných vibrácií pre rezanie drevených dosiek (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Hodnota emitovaných vibrácií pre rezanie kovového plechu (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modul na odsávanie prachu


WSJ-DRS
Hmotnosť
0,25 kg

Používanie predlžovacej šnúry

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
 • Používajte predlžovacie káble len s dostatočným prierezom vodičov, schválené pre dané využitie. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu náradia a prehriatiu kábla.
 • Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel, či nie je poškodený.
 • Poškodený predlžovací kábel vymeňte.
 • Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie káble.
Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky káblov nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vloženie pílového listu

Image alternative
 1. Páčku na odistenie pílového listu stlačte a pridržte ju stlačenú.
 2. Pílový list zatlačte (zubami v smere rezu) do upínacieho mechanizmu tak, aby zaskočil.
 3. Pílový list podržte proti odporu a páčku na odistenie pílového listu nechajte skĺznuť do pôvodnej polohy.
 4. Bezpečné zaistenie pílového listu skontrolujte potiahnutím za pílový list.

Montáž adaptéra odsávania

Image alternative
 1. Odsávací adaptér zasuňte do otvoru na výrobku.
 2. Odsávací adaptér zospodu zasuňte do výrobku, pokým nezaskočí.
 3. Hadicu vysávača pripojte k adaptéru odsávania.

Nasadenie krytu

Image alternative
 • Posuňte kryt spredu na výrobok tak, aby zaskočil.

Nastavenie orbitálneho výkyvu

Štvorstupňový orbitálny výkyv pílového listu umožňuje prispôsobenie rezného výkonu náradia a vzhľadu rezu povahe opracúvaného materiálu.
Páčka nastavovania orbitálneho výkyvu umožňuje voľbu medzi 4 stupňami orbitálneho výkyvu.
Čím má byť hrana rezu čistejšia a jemnejšia, tým menší musí byť stupeň orbitálneho výkyvu.
Optimálne nastavenie sa zisťuje praktickou skúškou.
Pokyny na správne nastavenie sú uvedené v požiadavkách na príslušný pílový list.
Image alternative
Stav
Význam
Stupeň 0
Bez orbitálneho výkyvu
Stupeň 1
Malý orbitálny výkyv
Stupeň 2
Stredný orbitálny výkyv
Stupeň 3
Veľký orbitálny výkyv

Nastavenie počtu zdvihov

Image alternative
 • Nastavovacím kolieskom nastavte počet zdvihov v rozmedzí 1 (malý) až 6 (veľký).
  • Správne nastavenie nájdete v požiadavkách príslušného pílového listu.

Montáž trieskovej ochrany

Funkciu možno použiť len pre určené pílové listy.
Image alternative
 • Potlačte trieskovú ochranu zdola do základnej dosky.

Prestavenie uhla rezu

Image alternative
 1. Odsávací nátrubok odstráňte.
 2. Povoľte skrutku.
 3. Základnú dosku mierne posuňte dopredu.
 4. Pomocou stupnice na výrobku nastavte požadovaný uhol rezu.
 5. Dotiahnite skrutku.

Osadenie základnej dosky

Image alternative
 1. Povoľte skrutku.
 2. Základnú dosku až na doraz zasuňte dozadu.
 3. Dotiahnite skrutku.

Montáž klznej pätky pre základnú dosku

Klznú pätku pre základnú dosku používajte pri pílení materiálov chúlostivých na poškriabanie.
 1. Klznú pätku spredu zaveste na základnú dosku.
 2. Klznú pätku zatlačte oproti základnej doske, pokým nezaskočí.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Ak sa pri práci poškodí sieťový alebo predlžovací kábel, náradie a kábel okamžite odpojte od siete. Nedotýkajte sa poškodeného miesta!
 • Pravidelne kontrolujte pripájacie vedenia. Chybné predlžovacie káble vymeňte. Poškodené sieťové vedenia dajte vymeniť odborníkovi s príslušnou kvalifikáciou.
Zásadne odporúčame používanie ochranného ističa (RCD) s rozpájacím prúdom maximálne 30 mA.

Pripojenie odsávania prachu

Odsávanie prachu znižuje zaťaženie prachom, zvyšuje bezpečnosť pri práce zlepšením výhľadu na rez a zabraňuje väčšiemu zaťaženiu pracoviska prachom a pilinami.
Image alternative
 1. Nasaďte kryt.
 2. Keď dlhší čas opracovávate drevo alebo materiály, z ktorých môže vznikať prach vo vyššej koncentrácii, pripojte odsávacie zariadenie.

Zapnutie

 1. Keď existuje nasledovná výbava, vykonajte navyše túto činnosť:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Stlačte vypínač.
  • Následne stlačte aretačné tlačidlo.
   • Vypínač zaskočí do polohy <Zap.>.
  • Aretáciu odistíte ďalším stlačením vypínača.
 2. Keď existuje nasledovná výbava, vykonajte navyše túto činnosť:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Zapnite výrobok posuvným spínačom.

Pílenie so zanorením

Image alternative
 1. Páčku nastavovania orbitálneho výkyvu pílového listu nastavte do polohy 0.
 2. Výrobok prednou hranou základnej dosky oprite o obrobok.
 3. Pevne držte výrobok a stlačte vypínač.
 4. Pritlačte výrobok pevne proti obrobku a zanorte ho zmenšením uhla nábehu.
 5. Keď ste prepichli obrobok, dajte výrobok do normálnej polohy.
  • Základná doska dosadá úplne naplocho.
 6. V reze pokračujte pozdĺž vyznačenej línie rezu.

Demontáž

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Odobratie krytu

Image alternative
 • Odsávací kryt zľahka spriečte a smerom dopredu ho z náradia stiahnite.

Upravenie nastavenia uhla rezu naspäť

 1. Povoľte skrutku.
 2. Uhol rezu nastavte na hodnotu 0°.
 3. Základnú dosku zatlačte do pôvodnej polohy.
 4. Dotiahnite skrutku.

Demontáž odsávania prachu

Image alternative
 1. Hadicu vysávača vytiahnite z adaptéra odsávania.
 2. Odsávací adaptér stlačte nadol a vytiahnite ho z výrobku.

Vyhodenie pílového listu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Nekontrolované vyhodenie pílového listu môže viesť k poraneniam.
 • Pri vyhodení pílového list držte výrobok tak, aby sa tým neporanili osoby a zvieratá nachádzajúce sa v blízkosti.
Image alternative
 • Páčku na odistenie pílového listu zatlačte do strany až na doraz.
  • Pílový list sa uvoľní a vyhodí.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Vyprázdnenie nádobky na prach

VAROVANIE
Nebezpečenstvo v dôsledku prachu Vyklepaním modulu na odsávanie prachu sa uvoľní prach.
 • Používajte ľahkú ochrannú masku.
 1. Dve tlačidlá na pravej a ľavej strane nádobky na prach súčasne stlačte.
 2. Nádobku na prach smerom nadol stiahnite.
 3. Z nádobky na prach vyklepte prach alebo ju vyčistite pomocou vysávača.

Čistenie adaptéra odsávania

 1. Vyčistite adaptér odsávania.
 2. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa a či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu výrobku.

Čistenie pílových listov

 1. Používané pílové listy vždy zbavte živice.
 2. Vložte pílové listy na 24 hodín do petroleja alebo bežného prostriedku na rozpúšťanie živice.

Doprava a skladovanie

Preprava
 • Neprepravujte tento výrobok s namontovaným pracovným nástrojom.
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Poruchy a ich odstraňovanie

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, obráťte sa na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Pílový list vypadne.
Pílový list nie je správne zaaretovaný.
 • Upínanie zopakujte a dbajte na to, aby bol upínací mechanizmus úplne otvorený a pílový list zatlačený proti odporu.
Upínací systém znečistený.
 • Vyčistite upínanie nástroja.
Pílový list sa nedá zaviesť.
Upínací systém znečistený.
 • Vyčistite upínanie nástroja.
Výrobok sa nedá zapnúť.
Zástrčka sieťovej šnúry nie je pripojená do zásuvky.
 • Skontrolujte spojenie.
Vypínač je chybný alebo znečistený.
 • Vypínač zvonka očistite čistiacou utierkou.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Vypínač sa nedá aretovať.
Vypínač je chybný alebo znečistený.
 • Vypínač zvonka očistite čistiacou utierkou.
Orbitálny výkyv sa nedá prestaviť.
Znečistená drážka.
 • Odstráňte znečistenia z drážky páčky výkyvu.
Orbitálny výkyv nefunguje.
Znečistená výkyvná vidlica.
 • Skontrolujte, či sa v oblasti výkyvnej vidlice nenachádza špina a odstráňte ju.
Páčka orbitálneho výkyvu je v pozícii „0“.
 • Nastavte požadovanú hodnotu.
Otáčky sa nedajú nastaviť.
Nastavovacie koliesko je chybné alebo znečistené.
 • Nastavovacie koliesko zvonka očistite.
Otáčky sú príliš vysoké alebo nízke.
Nastavená nesprávna hodnota.
 • Skontrolujte nastavenú hodnotu (stupnica na nastavovacom koliesku) a nastavenie príslušne zmeňte.
Odsávanie s odsávačom prachu alebo WSJ-DRS nefunguje.
Odsávací kryt nie je nasadený.
 • Presvedčte sa, že vysávač funguje a odsávací adaptér a odsávací kryt sú namontované.
Kanály na výrobku a/alebo odsávacom adaptéri sú znečistené.
 • Pripojenie očistite a skontrolujte, či je príslušenstvo vhodné.
Základná doska sa nedá nakláňať.
Upevňovacia skrutka nie je uvoľnená.
 • Skrutku skontrolujte a v prípade potreby ju povoľte.
Spojenie s výrobkom je znečistené.
 • Očistite oblasť medzi výrobkom a základnou doskou.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Príslušenstvo sa nedá namontovať.
Pripojenie k základnej doske je znečistené.
 • Očistite pripojenie.
Nesprávne príslušenstvo.
 • Skontrolujte, či je príslušenstvo vhodné.
Odsávací modul DRS nefunguje.
Pripojenie k výrobku nie je správne.
 • Skontrolujte pripojenie k výrobku.
Nádoba na prach je plná.
 • Vyprázdnite nádobu na prach.
Znečistený filter.
 • Filter očistite alebo nádobku na prach vymeňte.
Rez nie je rovný.
Nesprávny pílový list pre daný účel.
 • Použite nový, vhodný pílový list.
Pílový list je tupý alebo poškodený.
 • Použite nový pílový list.
Odpílený materiál je príliš horúci.
Príliš vysoký prítlak a otáčky.
 • Znížte otáčky a prítlak.
Odpílený materiál je príliš horúci (kov).
Chýbajúce mazanie pri pílení kovov.
 • Použite nový pílový list a dbajte na dostatočné mazanie medzi pílovým listom a obrobkom.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Nebezpečenstvo následkom neodbornej likvidácie.
 • Pri neodbornej likvidácii výbavy môžu nastať tieto udalosti: Pri spaľovaní plastových častí vznikajú jedovaté plyny, ktoré môžu ohrozovať zdravie osôb. Ak sa akumulátory poškodia alebo silno zohrejú, môžu explodovať a pritom spôsobiť otravy, popáleniny, poleptania alebo môžu znečistiť životné prostredie. Pri nedbalej likvidácii umožňujete použitie výbavy nepovolanými osobami a odborne nesprávnym spôsobom. Pritom môže dôjsť k ťažkému poraneniu vás a tretích osôb, ako aj k znečisteniu životného prostredia.
 • Chybné či poškodené akumulátory okamžite zlikvidujte. Nenechávajte ich v dosahu detí. Akumulátory nerozoberajte a ani nespaľujte.
 • Akumulátory, ktoré už doslúžili, likvidujte podľa platných národných predpisov alebo ich odovzdajte naspäť firme Hilti .
Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Podľa európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície do národného práva sa musia opotrebované elektrické a elektronické zariadenia separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Image alternative
 • Elektrické a elektronické zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!

Ďalšie informácie

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Odkaz na tabuľku nebezpečných látok nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód alebo na stránke: qr.hilti.com/r3076

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .