Jazyk

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia upozorňujú na nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s výrobkom. Nasledujúce signálne slová sa používajú v kombinácii so symbolom:
Image alternative NEBEZPEČENSTVO! Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vedie k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
Image alternative VAROVANIE! Pred možným hroziacim nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
Image alternative POZOR! Na označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahkým telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu očí
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Menovité otáčky
Image alternative Priemer
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)

Značky na obrázkoch

Ilustrácie v tomto návode slúžia na lepšie porozumenie a môžu sa líšiť od skutočného vyhotovenia.
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu.
Image alternative Číslovanie vo vyobrazeniach udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, inštruovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o prípadných rizikách. Opísaný výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Preneste označenia a sériové číslo výrobného štítku do nasledujúcej tabuľky.
 • Zadajte tieto informácie vždy, keď sa s otázkami ohľadom produktu obrátite na naše zastúpenie alebo servisné stredisko.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Uhlová brúska
DCG 230-DB
Generácia
01
Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia v nasledujúcej kapitole obsahujú všetky všeobecné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa elektrického náradia, ktoré musia byť podľa aplikovateľných noriem uvedené v návode na obsluhu. Preto môžu byť obsiahnuté aj upozornenia, ktoré pre toto náradie nie sú relevantné.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržiavajte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené oblasti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na dostatočnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie nepreťažujte. Používajte elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným spínačom. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

Spoločné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa brúsenia, brúsenia s použitím brúsneho papiera, práce s drôtenými kefami, leštenia a rezania:

 • Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom určené a odporúčané špeciálne pre toto elektrické náradie. Len to, že nejaké príslušenstvo sa dá upevniť na vaše elektrické náradie, ešte nie je zárukou bezpečného používania.
 • Prípustné otáčky vkladacieho nástroja musia byť minimálne také vysoké, ako sú najvyššie otáčky uvedené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie ako je prípustné, sa môže rozlomiť a odletieť.
 • Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja musia zodpovedať rozmerom vášho elektrického náradia. Vkladacie nástroje s nesprávnymi rozmermi nemusia byť dostatočne zakryté alebo kontrolované.
 • Vkladacie nástroje so závitovou vložkou musia byť presne vhodné na závit brúsneho vretena. Pri vkladacích nástrojoch, ktoré sa montujú prostredníctvom príruby, musí byť priemer otvoru vkladacieho nástroja vhodný k priemeru upínania príruby. Vkladacie nástroje, ktoré sa neupevnia na elektrické náradie presne, sa otáčajú nerovnomerne, veľmi intenzívne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
 • Nepoužívajte žiadne poškodené vkladacie nástroje. Pred každým použitím takých vkladacích nástrojov ako sú brúsne kotúče, skontrolujte, či na brúsnych kotúčoch nie sú vyštrbenia a trhliny, či brúsne taniere nemajú trhliny, nie sú poškodené alebo príliš opotrebované, pri drôtených kefách skontrolujte uvoľnené alebo zlomené drôty. Po páde elektrického náradia alebo vkladacieho nástroja skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo použite nepoškodený vkladací nástroj. Ak ste vkladací nástroj skontrolovali a nasadili, zdržiavajte sa vy a aj osoby nachádzajúce sa v blízkosti mimo úrovne rotujúceho vkladacieho nástroja. Náradie nechajte spustené jednu minútu na najvyšších otáčkach. Poškodené vkladacie nástroje sa väčšinou zlomia už počas tohto testu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. V závislosti od spôsobu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, chrániče očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte masku proti prachu, chrániče sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktoré vás ochránia pred drobnými čiastočkami pochádzajúcimi z brúsenia a materiálu. Zrak si chráňte pred odlietavajúcimi cudzími telesami, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych činnostiach. Ochranná maska alebo maska na ochranu dýchacích ciest musí odfiltrovať prach vznikajúci pri používaní. Pri dlhodobom vystavení veľkému hluku môže dôjsť k strate sluchu.
 • Dbajte na bezpečný odstup iných osôb od vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do oblasti vášho pracoviska, musí používať prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Úlomky obrobku alebo zlomených vkladacích nástrojov môžu prudko vyletieť a spôsobiť poranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
 • Sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Pri strate kontroly nad náradím môže dôjsť k zachyteniu alebo prerezaniu sieťového kábla a vaša ruka alebo vaše rameno sa môžu dostať do oblasti otáčajúceho sa vkladacieho nástroja.
 • Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, než sa úplne zastaví vkladací nástroj. Rotujúci vkladací nástroj sa môže dostať do styku s odkladacou plochou, kvôli čomu môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.
 • Elektrické náradie nikdy neponechávajte spustené vtedy, keď ho prenášate. Otáčajúci sa vkladací nástroj môže pri náhodnom kontakte zachytiť váš odev a vkladací nástroj môže spôsobiť poranenia tela.
 • Pravidelne čistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie vášho elektrického náradia. Ventilátor motora vťahuje prach do krytu a intenzívne hromadenie kovového prachu môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Tieto materiály sa od odlietavajúcich iskier môžu vznietiť.
Spätný ráz a príslušné bezpečnostné upozorneniaSpätný ráz je náhla reakcia v dôsledku zaseknutého alebo zablokovaného rotujúceho vkladacieho nástroja, ako je brúsny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa atď. Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho vkladacieho nástroja. Tým sa nekontrolované elektrické náradie vymrští proti smeru otáčania vkladacieho nástroja na mieste zablokovania.
Keď sa napr. brúsny kotúč zasekne alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča prenikajúca do obrobku zachytiť a tým spôsobiť vylomenie brúsneho kotúča alebo spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej, podľa smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa pritom môžu aj zlomiť.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú opísané ďalej.
 • Elektrické náradie vždy pevne držte a zaujmite pozíciu tela a ramien, umožňujúcu zachytenie síl vznikajúcich pri spätnom ráze. Vždy používajte prídavnú rukoväť (ak je k dispozícii), aby ste vždy mali čo najlepšiu kontrolu nad silami pôsobiacimi pri spätnom ráze alebo nad reakčnými momentmi pri rozbehu. Obsluhujúca osoba dokáže pri dodržaní vhodných bezpečnostných opatrení zvládnuť sily pôsobiace pri spätnom ráze a reakčné sily.
 • Nikdy nedávajte ruku do blízkosti otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Vkladací nástroj vám môže pri spätnom ráze prebehnúť cez ruku.
 • Zabráňte tomu, aby sa vaše telo dostalo do oblasti, do ktorej sa elektrické náradie pohybuje pri spätnom ráze. Spätný ráz vymrští elektrické náradie do opačného smeru voči pohybu brúsneho kotúča na mieste zablokovania.
 • Mimoriadne opatrne postupujte v oblasti rohov, ostrých hrán a podobne. Zabráňte tomu, aby sa vkladacie nástroje odrazili naspäť od obrobku a zasekli sa. Rotujúci vkladací nástroj má sklon k zasekávaniu pri práci v rohoch, na ostrých hranách alebo pri odrazení sa. To zapríčiňuje stratu kontroly alebo spätný ráz.
 • Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový kotúč/list. Takéto vkladacie nástroje sú častokrát príčinou vzniku spätného rázu alebo straty kontroly nad elektrickým náradím.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Aretačné tlačidlo vretena
 2. Závitové puzdro pre rukoväť
 3. Odkladací výstupok
 4. Vypínač
 5. Odisťovacia páčka (pre otáčaciu rukoväť)
 6. Bočná rukoväť
 7. Upínací kľúč
 8. Rýchloupínacia matica Kwik lock
 9. Rezací kotúč/kotúč na hrubé obrusovanie
 10. Ochranný kryt
 11. Kódovací výstupok
 12. Vreteno
 13. Upínacia páčka
 14. Nastavovacia skrutka

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedená elektricky napájaná uhlová brúska. Je určená na rezanie a hrubé obrusovanie kovových a minerálnych materiálov bez použitia vody. Smie sa používať iba na brúsenie/rezanie nasucho.

Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.
 • Rozbrusovanie, vytváranie drážok a hrubé obrusovanie minerálnych materiálov je prípustné len pri použití zodpovedajúceho ochranného krytu (dostupný voliteľne).

 • Vo všeobecnosti sa pri úprave minerálnych podkladov ako je betón alebo kameň, odporúča používať kryt na odsávanie prachu, prispôsobený na vhodný vysávač značky Hilti . To chráni používateľa a zvyšuje životnosť náradia a vkladacieho nástroja.

Rozsah dodávky

Uhlová brúska, bočná rukoväť, ochranný kryt, rýchloupínacia matica Kwik lock , uťahovací kľúč, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.com

Otočná rukoväť

Rukoväť je možné otočiť o 90° stupňov vľavo alebo vpravo, čím je zaistená bezpečná práca bez námahy v každej polohe.

Obmedzenie rozbehového prúdu

Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu znižuje prúd pri zapnutí náradia do tej miery, aby nedošlo k aktivovaniu istenia v elektrickej sieti. Zabráni sa tým trhavému rozbehu uhlovej brúsky.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika rozpozná hroziace riziko zaseknutia kotúča a vypnutím náradia zabráni ďalšiemu otáčaniu brúsneho vretena.
Keď sa systém ACT spustil, uveďte náradie znova do prevádzky. Vypínač najprv uvoľnite, a až potom znova stlačte.
Pri výpadku systému ATC ešte elektrické náradie beží so silne redukovanými otáčkami a krútiacim momentom. Náradie dajte preskúšať v servisnom stredisku Hilti .

Blokovanie proti opätovnému spusteniu

V prípade obnovy dodávky elektrického prúdu po jeho prerušení sa náradie pri zaaretovanom vypínači samovoľne nerozbehne. Vypínač sa musí najprv pustiť a potom opäť stlačiť.

Kryt proti prachu (rezanie) DC-EX 230/9" s vodiacimi saňami (príslušenstvo)

Image alternative
Rezanie minerálnych podkladov sa smie vykonávať iba s krytom proti prachu a vodiacimi saňami.
POZOR Opracovávanie kovu s použitím tohto krytu je zakázané.

Ochranný kryt s krycím plechom

Image alternative
Na hrubé obrusovanie s rovnými hrubovacími kotúčmi a na rezanie s rezacími kotúčmi pri opracovávaní kovových materiálov používajte ochranný kryt s krycím plechom.

Spotrebný materiál

Používať sa môžu len kotúče spájané syntetickou živicou a zosilnené sklenými vláknami pre max. Ø 230 mm, ktoré sú schválené pre minimálne 6 500 ot/min a obvodovú rýchlosť 80 m/s.
Hrúbka kotúča môže byť max. 8 mm.
POZOR! Pri rezaní a vytváraní drážok s rezacími kotúčmi vždy používajte ochranný kryt s krycím plechom alebo úplne uzatvorený kryt proti prachu.
Kotúče

Použitie
Skrátené označenie
Podklad
Abrazívny rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
AC‑D
kovový
Diamantový rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
DC‑D
minerálny
Abrazívny kotúč na hrubé obrusovanie
Hrubovanie
AG-D
kovový
Priradenie kotúčov k používanej výbave
Poz.
Výbava
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Ochranný kryt

X
X
B
Ochranný kryt s krycím plechom
X

X
C
Protiprachový kryt na rozbrusovanie DC‑EX 230/9"


X
D
Bočná rukoväť
X
X
X
E
Oblúková rukoväť DC BG (voliteľné vybavenie pre D)
X
X
X
F
Rýchloupínacia príruba Kwik lock
X
X
X

Technické údaje

Uhlová brúska

Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát tak vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.
Údaje platia pre menovité napätie 230 V. Pri odlišných napätiach a vyhotoveniach špecifických pre danú krajinu sa môžu údaje líšiť. Menovité napätie a frekvenciu, ako aj menovitý príkon alebo menovitý prúd si zistite z typového štítka.
Menovitý príkon
2 400 W
Menovitý príkon (CH)
2 200 W
Menovité otáčky
6 500 ot/min
Maximálny priemer kotúča
230 mm
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01/2003
6,8 kg
Závit hnacieho vretena
M14
Dĺžka závitu
18 mm

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií zistené podľa normy EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku zistené podľa normy EN 60745-2-3
Úroveň akustického výkonu (LWA)
101 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
90 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov), zistené podľa normy EN 60745-2-3Iné spôsoby použitia ako je rezanie, môžu viesť k odlišným hodnotám vibrácií.
Brúsenie povrchu s rukoväťou s tlmením vibrácií (ah,AG)
5,0 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Uvedenie do prevádzky

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj môže byť horúci alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri montáži, demontáži, nastavovacích prácach a odstraňovaní porúch noste ochranné rukavice.

Montáž bočnej rukoväti

 • Bočnú rukoväť naskrutkujte na niektorom z dostupných závitových puzdier.

Ochranný kryt alebo ochranný kryt s krycím plechom

 • Dodržiavajte návod na montáž príslušného ochranného krytu.

Montáž ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

Kódovanie na ochrannom kryte zabezpečuje to, že sa dá namontovať iba taký ochranný kryt, ktorý sa hodí k danému náradiu. Kódovací výstupok okrem toho chráni ochranný kryt pred vypadnutím z nástroja.
Image alternative
 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Ochranný kryt nasaďte kódovacím výstupkom do kódovacej drážky na krku vretena hlavy náradia.
 3. Natočte ochranný kryt do požadovanej pozície.
 4. Ochranný kryt zaistite utiahnutím upínacej páčky.
  Ochranný kryt je už pomocou nastavovacej skrutky nastavený na správny upínací priemer. Pokiaľ je upnutie pri nasadenom ochrannom kryte príliš slabé, možno upínaciu silu zväčšiť miernym dotiahnutím nastavovacej skrutky.

Prestavenie ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

Image alternative
 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Natočte ochranný kryt do požadovanej pozície.
 3. Ochranný kryt zaistite utiahnutím upínacej páčky.

Demontáž ochranného krytu alebo ochranného krytu s krycím plechom

 1. Povoľte upínaciu páčku.
 2. Otáčajte ochranný kryt, až sa kódovací výstupok dostane do kódovacej drážky a odoberte ho.

Montáž alebo demontáž vkladacích nástrojov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj môže byť horúci.
 • Pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
Diamantové kotúče je potrebné vymeniť hneď ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo brúsení. Vo všeobecnosti nastáva tento prípad vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia ako 2 mm (1/16").
Ostatné typy kotúčov je nevyhnutné vymeniť hneď ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo ak sa časti uhlovej brúsky (okrem kotúča) dostanú počas práce do kontaktu s pracovným materiálom.
Abrazívne kotúče je potrebné vymeniť po uplynutí dátumu ich trvanlivosti.

Prestavenie rukoväti

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Ak sa rukoväť prestaví počas prevádzky, nie je viac zabezpečená stabilita náradia a môže dôjsť k nehode.
 • V žiadnom prípade neprestavujte rukoväť pri zapnutom náradí.
 • Presvedčte sa, že rukoväť je správne zaistená v jednej z troch možných polôh.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Odisťovaciu páčku zatiahnite dozadu.
 3. Rukoväť otočte až na doraz doprava alebo doľava.
 4. Odisťovacou páčkou rukoväť opäť zaistite.
  Kým rukoväť nie je zaistená v jednej z troch možných polôh, nie je možné uhlovú brúsku zapnúť.

Obsluha

Brúsenie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj sa môže náhle zablokovať alebo vzpriečiť.
 • Náradie používajte s bočnou rukoväťou (voliteľné s oblúkovou rukoväťou) a vždy ho pevne držte obidvomi rukami.

Rozbrusovanie (delenie materiálu brúsením)

 • Pri rozbrusovaní pracujte s miernym posuvom a nevyvolávajte vzpriečenie náradia alebo rozbrusovacieho kotúča (cca v uhle 90° voči deliacej rovine).
  Profily a malé štvorhranné rúry najlepšie rozdelíte priložením rozbrusovacieho kotúča na najmenšom priereze.

Hrubé obrusovanie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Rozbrusovací kotúč sa môže rozlomiť a odskakujúce časti môžu viesť k poraneniam.
 • Rozbrusovacie kotúče nikdy nepoužívajte na hrubé obrusovanie.
 • Pohybujte náradím s uhlom priloženia v rozsahu 5° až 30° a s miernym tlakom sem a tam.
  • Obrobok nebude príliš horúci, nebude dochádzať k jeho zafarbeniu a nevzniknú žiadne ryhy.

Zapínanie/vypínanie

Zapnutie

 1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
 2. Vypínač posuňte dopredu a potom ho úplne stlačte.
  • Motor beží.

Vypnutie

 • Uvoľnite vypínač.

Starostlivosť a údržba/oprava

Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.com

Starostlivosť o výrobok

  NEBEZPEČENSTVO
  Hrozí úraz elektrickým prúdom v dôsledku chýbajúcej ochrannej izolácie. Pri extrémnych podmienkach použitia sa pri opracúvaní kovov vo vnútri náradia môže usadzovať elektricky vodivý prach a ovplyvniť ochrannú izoláciu.
 • Pri extrémnych podmienkach použitia používajte stacionárne odsávacie zariadenie.
 • Štrbiny slúžiace na odvetrávanie často čistite.
 • Predraďte prúdový chránič (PRCD).
 • VAROVANIE
  Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam.
 • Opravy na elektrických častiach zverte len odborníkom na elektrické zariadenia.
 • Výrobok nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami! Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou. Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra výrobku.
 • Výrobok, predovšetkým úchopové plochy, udržiavajte suchý, čistý a zbavený oleja a tuku. Nepoužívajte čistiace a ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
 • Vonkajšiu stranu náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu.
  Časté opracovávanie vodivých materiálov (napríklad kov, uhlíkové vlákna) môže viesť k skráteniu intervalov údržby. Venujte pozornosť vašej individuálnej analýze rizík na vašom pracovisku.

Kontrola po ošetrovaní a údržbe či oprave

 • Po vykonaní prác spojených so starostlivosťou a opravami skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.

Doprava a skladovanie

 • Neprepravujte elektrické náradie so zabudovaným vkladacím nástrojom.
 • Pred odložením elektrického náradia vždy vytiahnite sieťovú zástrčku.
 • Výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Elektrické náradie po dlhšej preprave alebo skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie je poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa prosím obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne.
Napájanie elektrickým prúdom je prerušené.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
Sieťová šnúra alebo koncovka sú chybné.
 • Kontrolu sieťového kábla a koncovky zverte kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby vymeňte.
Opotrebované uhlíky.
 • Náradie dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby nechajte vymeniť uhlíky.
Blokovanie proti opätovnému spusteniu sa aktivuje po prerušení elektrického napájania.
 • Vypnite a opäť zapnite prístroj.
Prístroj nefunguje.
Náradie je preťažené.
 • Uvoľnite vypínač a opäť ho stlačte. Potom nechajte náradie cca 30 sekúnd bežať na voľnobežných otáčkach.
Náradie nedosahuje plný výkon.
Predlžovací kábel nedostatočný prierez.
 • Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom.
Výpadok funkcie ATC (aktívne riadenie krútiaceho momentu)
 • Výrobok nechajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .