Jazyk

DWP 10

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Symboly

Symboly v tejto dokumentácii
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Symboly na výrobku
Image alternative Prečítajte si návod na obsluhu
Image alternative Maximálny prevádzkový tlak
Image alternative Množstvo náplne
Image alternative Skúšobné číslo CE

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Zariadenie na prívod vody
  DWP 10
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

 • Na výrobku nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostným ventilom alebo nevykonávajte na ňom zmeny.
 • Deti a mladistvé osoby nesmú používať tento výrobok.
 • Výrobok nikdy neplňte peroxidom vodíka a podobnými látkami uvoľňujúcimi kyslík.
 • Pri kontakte s materiálmi tlakovej nádrže na vodu je možné výbušné zvyšovanie tlaku.
 • Zabezpečte, aby sa zariadenie na prívod vody nezohrialo nad maximálnu prevádzkovú teplotu.
 • Ak sa zohreje nad maximálnu prevádzkovú teplotu, môže dôjsť k výbušnému zvyšovaniu tlaku.
 • Pri čerpaní vždy sledujte manometer, aby sa neprekročil maximálny prevádzkový tlak.
 • Nádrž po použití denne vyprázdnite.
 • Nikdy nenechávajte v nádrži zvyšky.
 • Výrobok skladujte na suchom mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Nádržka (zásobník)
 2. Zobrazenie množstva náplne
 3. Násuvný tŕň
 4. Manometer
 5. Bezpečnostný ventil
 6. Čerpadlo
 7. Hadicová vsuvka s guľovým kohútom
 8. Hadica
 9. Hadicová spojka
 10. Vypúšťací otvor

Používanie v súlade s určením

Tu opísaný výrobok je tlaková nádrž na vodu na rozprašovanie chladiacej a oplachovacej kvapaliny pri práci s vŕtacími strojmi, pílami na betón alebo rezacími brúskami. Spravidla sa na to používa voda.

Možné chybné používanie

Tento výrobok nie je vhodný na:
 • zápalné kvapaliny
 • peroxid vodíka a podobné látky odovzdávajúce kyslík
 • žieraviny (určité dezinfekčné a impregnačné prostriedky, kyseliny, lúhy)
 • kvapaliny s obsahom čpavku
 • rozpúšťadlá a kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel
 • viskózne, lepkavé a zvyšky tvoriace kvapaliny (farby, tuky)
 • používanie v potravinárskej oblasti
Tento výrobok sa za žiadnych okolností nesmie používať:
 • s externými zdrojmi tlaku
 • na skladovanie a uchovávanie kvapalín
 • na výplach očí

Rozsah dodávky

Nádrž s čerpadlom, hadica s prípojmi, návod na používanie.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technické údaje

Materiál nádrže pozostáva z ocele s ochrannou polyesterovou vrstvou.
Hmotnosť bez náplne
5,2 kg
Celkový objem
13 ℓ
Maximálne množstvo náplne
10 ℓ
Technické zvyškové množstvo
0,03 ℓ
Maximálny prevádzkový tlak
6 bar
Maximálna prevádzková teplota
40 ℃

Príprava práce

Zostavenie zariadenia na prívod vody

Image alternative
 1. Pred zostavením skontrolujte, či nádrž, čerpadlo a hadica nie sú poškodené.
 2. Vsuňte hadicu do vypúšťacieho otvoru [1].
 3. V prázdnom zariadení na prívod vody vytvorte tlak 2 bar [2].
  • Tlak nesmie počas 30 min poklesnúť o viac ako 0,5 bar!
 4. Vytiahnite červený gombík bezpečnostného ventilu, ktorý slúži na kontrolu [3].
  • Tlak musí unikať.

Naplnenie zariadenia na prívod vody

Image alternative
 1. Naplňte nádrž vodou [1].
 2. Skontrolujte výšku hladiny na hadici [2].
 3. Preveďte priehľadnú hadicu cez nádrž viackrát zhora nadol [3].
  • Hladiny kvapaliny v hadici a nádrži sa vyrovnajú. Hladina kvapaliny v hadici zodpovedá výške hladiny v nádrži, ktorá sa dá odčítať na stupnici.

Príprava zariadenia na prívod vody

Image alternative
 1. Naskrutkujte čerpadlo do nádrže [1].
 2. Stlačte rukoväť čerpadla nadol a otočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek [2].
  • Rukoväť čerpadla je odblokovaná.
 3. V nádrži vytvorte tlak cca 2 bar [3].
  • Maximálny tlak by nemal prekročiť 6 bar (červená čiarka na manometri). Ak sa prekročí maximálny tlak, bezpečnostný ventil zareaguje a pretlak vypustí.
 4. Stlačte rukoväť čerpadla nadol a otočte ho proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
  • Rukoväť čerpadla je zablokovaná.

Používanie

Image alternative
 1. Spojte spojku tlakovej nádrže na vodu so vsuvkou [1].
 2. Aktivujte guľový kohút.
  • Kvapalina sa začne privádzať.
  • Množstvo privádzanej kvapaliny sa môže regulovať guľovým kohútom.
 3. Keď tlak klesne pod 1 bar, doplňte ho [2].
 4. Keď je nádrž prázdna, naplňte ju.

Po použití

Image alternative
 1. Ťahajte červený gombík bezpečnostného ventilu nahor dovtedy, kým nebude nádrž zbavená tlaku.
 2. Zatvorte guľový kohút a rozpojte spojku a vsuvku [1].
 3. Zablokujte rukoväť čerpadla.
 4. Vyskrutkujte čerpadlo z nádrže.
 5. Vypustite zvyškovú vodu z nádrže.
 6. Zariadenie na prívod vody vytrite vlhkou handrou.
 7. Oviňte hadicu okolo nádrže a spojku nasuňte na násuvný tŕň zariadenia na prívod vody [2].
 8. Zariadenie na prívod vody uložte na suchom mieste, ktoré je chránené pred vplyvmi mrazu a slnečného žiarenia.

Údržba a starostlivosť

Starostlivosť a údržba

Image alternative
 1. Zariadenie pravidelne kontrolujte.
  • Odporúčame každé 2 roky vonkajšiu, raz za 5 rokov vnútornú kontrolu a po 10 rokoch skúšku pevnosti vykonanú odborníkom
 2. Čerpadlo rozoberte [1] a namastite O-krúžok [a] a manžetu [b].
 3. Tieto údržbové činnosti vykonajte vždy po 50 použitiach, minimálne však jedenkrát ročne!
  Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Tabuľka porúch

Porucha
Možná príčina
Riešenie
V zariadení na prívod vody sa nevytvára tlak
Čerpadlo nie je pevne priskrutkované
 • Priskrutkujte pevne čerpadlo.
O-krúžok na čerpadle chybný
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Manžeta chybná
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Kvapalina preniká zhora z čerpadla
Podložka ventilu znečistená alebo chybná
 • Vyčistite podložku ventilu a zariadenie opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Bezpečnostný ventil príliš skoro vypustí tlak
Bezpečnostný ventil chybný
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Manometer nezobrazuje žiaden tlak v nádrži
Manometer chybný
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Likvidácia

Image alternative Tento výrobok neodhadzujte do bežného domáce odpadu!
Výrobky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti zabezpečí odber vášho použitého náradia na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.

Informácie výrobcu

Výrobky HILTI DWP10 konštrukčného radu 3585 spĺňajú požiadavky na tlakové zariadenia smernice 2014/68/EÚ a majú označenie CE.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .