Jazyk

PM 50MG‑22

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
 • Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom Image alternative.
 • Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na používanie

V tomto návode na používanie sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na používanie
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na používanie.
Image alternative Číslovanie na obrázkoch upozorňuje na dôležité pracovné kroky alebo konštrukčné prvky dôležité pre pracovné kroky. V texte sú tieto pracovné kroky alebo komponenty označené príslušnými číslami, napr. (3) .
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Zariadenie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určením
Image alternative Kyvadlo zablokované (naklonený laserový lúč)
Image alternative Kyvadlo zablokované (samonivelácia aktívna)

Nálepky na výrobku

Informácie o laseri
Image alternative LASEROVÉ ŽIARENIE! NEPOZERAJTE SA DO LÚČA! VÝROBOK TRIEDY LASERA 2.
Trieda lasera 2, zakladajúca sa na norme IEC60825-1/EN60825-1:2014 a zodpovedajúca CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Multilíniový laser
  PM 50MG-22
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre meracie prístroje

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nesprávne zaobchádzanie s meracími prístrojmi môže spôsobiť nebezpečenstvo. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok poškodenie meracieho prístroja a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • S výrobkom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
 • Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb počas používania výrobku.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Elektrická bezpečnosť
 • Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Hoci je výrobok chránený proti preniknutiu vlhkosti, mali by ste ho poutierať dosucha, prv než ho schováte do prepravného puzdra.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s meracím prístrojom pristupujte s rozvahou. Merací prístroj nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní meracieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Používanie osobných ochranných prostriedkov znižuje riziko poranenia.
 • Nevyraďujte z činnosti bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Uistite sa, že sa merací prístroj je vypnutý, prv než ho pripojíte k akumulátoru, uchopíte alebo prenesiete.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je pre tento špeciálny typ zariadenia predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie výrobkov na iné ako určené použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre meracie prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním meracieho prístroja. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
 • Merací prístroj sa nesmie používať v blízkosti medicínskych prístrojov.
Používanie a starostlivosť o merací prístroj
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nepoužívané meracie prístroje uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Meracie prístroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
 • O meracie prístroje sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu meracieho prístroja. Poškodené časti dajte pred použitím meracieho prístroja opraviť. Príčinou mnohých úrazov bola nesprávna údržba meracích prístrojov.
 • Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny ani manipulácie. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie výrobku do prevádzky.
 • Pred dôležitým meraním, ako aj po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť meracieho prístroja.
 • Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Patrí sem napr. blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické pole, vibrácie a zmeny teploty .
 • Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu skresliť výsledky merania.
 • Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať. Veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nesprávnym operáciám a nesprávnym výsledkom merania.
 • Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bolo príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Hoci je merací prístroj koncipovaný pre tvrdé podmienky používania na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, rovnako ako s inými optickými a elektrickými výrobkami (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
 • Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia pre laserové meracie prístroje

 • Pri neodbornom otvorení výrobku sa môže vyskytnúť laserové žiarenie, ktoré presahuje triedu 2. Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
 • Zabezpečte miesto merania. Uistite sa, že pri postavení výrobku nesmeruje laserový lúč proti iným osobám alebo ste ho nenasmerovali proti sebe. Laserové lúče by mali prebiehať ďaleko nad alebo pod úrovňou očí.
 • Výstupné okienko lasera udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybným meraniam.
 • Pred meraniami/použitím a viackrát počas použitia výrobku skontrolujte jeho presnosť.
 • Merania v blízkosti reflexných objektov alebo povrchov, cez sklá alebo podobné materiály môžu skresliť výsledok merania.
 • Namontujte výrobok na vhodný držiak, na statív alebo ho postavte na rovný povrch.
 • Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätím.
 • Uistite sa, že v okolí nepoužíva žiadny iný laserový merací prístroj, ktorý by mohol ovplyvniť vaše meranie.
 • Nedovoľte, aby laserové lúče presahovali nestrážené oblasti.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je akumulátor a namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Na dosiahnutie čo najväčšej presnosti premietajte čiaru na zvislú, rovnú a hladkú plochu. Výrobok pritom nasmerujte pod uhlom 90° voči rovine.

Elektromagnetická kompatibilita

Hoci výrobok spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že výrobok bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k nesprávnej funkcii. V takomto prípade alebo pri iných pochybnostiach či neistote sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti tiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel).

Klasifikácia lasera pre výrobky triedy lasera 2

Výrobok zodpovedá triede lasera 2 podľa normy IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 a podľa CFR 21 § 1040 (FDA). Tieto výrobky sa smú používať bez ďalšieho ochranného opatrenia. Napriek tomu, podobne ako pri slnku, sa neodporúča pozerať priamo do silných zdrojov svetla. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a hlavu dajte preč z oblasti lúča. Laserový lúč nesmerujte na osoby.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a na ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • S akumulátormi zaobchádzajte starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú upravovať, ani inak sa s nimi nesmie manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poraneniam.
 • Akumulátory chráňte pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na použitie.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými akumulátormi Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na použitie.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Indikácia stavu akumulátora
 3. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 4. Varovná nálepka
 5. Okienko výstupu lasera
 6. Tlačidlo pre prijímací režim
 7. Tlačidlo pre líniový režim
 8. Prepínač zapnutia/vypnutia a zablokovania/odblokovania kyvadla
 9. Otočný gombík na presné nastavovanie

Používanie v súlade s určením

Výrobok je samonivelačný multilíniový laser umožňujúci jednej osobe prenášanie 90° uhlov, horizontálne nivelovanie, vykonávanie vyrovnávacích prác a presné vynášanie zvislíc.

Výrobok je prednostne určený na používanie v interiéroch a neslúži ako náhrada rotačného lasera. Pri používaní v exteriéri dbajte na to, aby rámcové podmienky zodpovedali podmienkam v interiéri alebo aby sa použil laserový prijímač Hilti .
Možné použitie:
 • Označovanie polohy deliacich stien a priečok (v pravom uhle a vo vertikálnej rovine).

 • Kontrola a prenášanie pravých uhlov.

 • Zarovnávanie a centrovanie častí zariadenia/inštalácií a iných štrukturálnych prvkov v troch osiach.

 • Prenášanie bodov vyznačených na podlahe na strop.

Image alternative
 • Pre tento výrobok používajte iba lítiovo-iónové akumulátory typového radu B 22 uvedené v tejto tabuľke Hilti Nuron.

 • Pre tieto akumulátory používajte iba nabíjačky Hilti typových radov uvedených v tejto tabuľke.

Charakteristické znaky a vlastnosti

Výrobok má tri zelené 360° laserové línie s dosahom až 40 m (131 ft) a tiež päť bodov kríženia lúča (vpredu, vzadu, vľavo, vpravo a hore). Dosah závisí od jasu okolitého prostredia.
Pri pohľade zo zadnej strany má výrobok na ľavej prednej strane referenčný bod smerujúci nadol. Zadná strana je tá, na ktorej je upevnený akumulátor.
Laserové čiary možno zapojiť oddelene (len vertikálne alebo len horizontálne) alebo spoločne. Pri použití s uhlom sklonu sa kyvadlo pre automatickú niveláciu zablokuje.

Rozsah dodávky

Multilíniový laser, kufrík, návod na obsluhu, certifikát výrobcu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo svojom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Prevádzkové hlásenia

Stav
Význam
Laserový lúč bliká dvakrát každých 10 sekúnd (kyvadlo nie je zablokované), resp. každé 2 sekundy (kyvadlo je zablokované).
Batérie sú takmer vybité.
Laserový lúč zabliká päťkrát a potom svieti nepretržite.
Aktivovanie alebo deaktivovanie prijímacieho režimu.
Laserový lúč bliká veľmi vysokou frekvenciou.
Prístroj sa nedokáže samočinne nivelovať.
Laserový lúč bliká každých 5 sekúnd.
Režim prevádzky s naklonenou líniou; kyvadlo je zablokované, línie preto nie sú nivelované.

Indikácie lítiovo-iónového akumulátora

Lítiovo-iónové akumulátory Hilti Nuron môžu zobrazovať stav nabitia, hlásenia chýb a stav akumulátora.

Zobrazenia stavu nabitia a hlásení chýb

Na zobrazenie jedného z nasledujúcich indikátorov krátko stlačte odisťovacie tlačidlo akumulátora.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom akumulátora!
 • Po vložení akumulátora sa po stlačení odisťovacieho tlačidla uistite, či akumulátor opäť správne zapadol do používaného výrobku.
Stav nabitia a možné poruchy sa zobrazujú aj nepretržite, pokiaľ je pripojený výrobok zapnutý.
Stav
Význam
Štyri (4) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 100 % až 71 %
Tri (3) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 70 % až 51 %
Dve (2) LED svietia nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno
Stav nabitia: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Stav nabitia: < 10 %
Jedna (1) LED rýchlo bliká nazeleno
Lítiovo-iónový akumulátor je úplne vybitý. Nabite akumulátor.
Ak LED po skončení akumulátora akumulátor ešte stále rýchlo bliká, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok sú preťažené, príliš horúce, príliš studené alebo majú inú chybu.
Uveďte výrobok a akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu a nepreťažujte výrobok pri jeho používaní.
Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED svieti nažlto
Lítiovo-iónový akumulátor a súvisiaci výrobok nie sú kompatibilné. Obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká načerveno
Lítiovo-iónový akumulátor je zablokovaný a nedá sa ďalej používať. Obráťte sa na servis Hilti .

Zobrazenia stavu akumulátora

Na preverenie stavu akumulátora stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo dlhšie ako tri sekundy. Systém nerozpozná prípadnú poruchu akumulátora na základe nesprávneho zaobchádzania, ako napr. pád, vpichy, externé poškodenie teplom a pod.
Stav
Význam
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno.
Akumulátor sa môže naďalej používať.
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nažlto.
Zisťovanie stavu akumulátora sa nedalo dokončiť. Postup zopakujte alebo sa obráťte na servis Hilti .
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite načerveno.
Keď sa pripojený výrobok naďalej dá používať, zostávajúca kapacita je menej ako 50 %.
Keď sa pripojený výrobok už nedá používať, akumulátoru sa končí životnosť a mal by sa vymeniť za nový. Obráťte sa na servis Hilti .

Technické údaje

Informácie o výrobku

Dosah línií a priesečníka bez laserového prijímača
≤ 40 m
(≤ 131 ft — 3 in)
Dosah línií a priesečníka s laserovým prijímačom
2 m … 65 m
(6 ft — 7 in … 213 ft — 3 in)
Čas samonivelácie (typicky)
3 s
Rozsah samonivelácie (typicky)
±4,25°
Presnosť
±3,0 mm na 10 m
(±0,12 in na 32 ft — 10 in)
Hrúbka línií (typicky)
5 m (16,4 in)
2,5 mm
(0,10 in)
10 m (32,8 in)
4,0 mm
(0,16 in)
Trieda lasera
Trieda 2, viditeľný, 510 – 530 nm
Doba prevádzky (typicky, zapnuté všetky línie)
B 22‑55
14 hod pri 24 ℃
(14 hod pri 75 ℉)
B 22‑85
24 hod pri 24 ℃
(24 hod pri 75 ℉)
Doba prevádzky (typicky, zapnuté iba horizontálne alebo vertikálne línie)
B 22‑55
22 hod pri 24 ℃
(22 hod pri 75 ℉)
B 22‑85
32 hod pri 24 ℃
(32 hod pri 75 ℉)
Automatické samovypínanie (aktivované po)
1 hod
Druh ochrany (neplatí pre akumulátor Nuron B 22)
IP 54
Závit na statív
BSW 5/8" | UNC1/4"
Rozptyl lúča
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Priemerný výstupný výkon (PAE = prístupný emisný výkon lasera)
< 2 mW
Pre triedu lasera 2 je hraničná hodnota prístupného emisného výkonu lasera AEL class 2 = > 2 mW
Vlnová dĺžka (λ)
510 nm … 530 nm
±10 nm
Trvanie impulzu (tp)
< 80 µs
Frekvencia impulzu (f)
< 12 kHz
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 bez akumulátora
1,29 kg
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)
140 mm × 128 mm × 180 mm
(5,5 in × 5,0 in × 7,1 in)
Indikácia prevádzkového stavu
Laserové lúče a indikácia stavu akumulátora Nuron B 22
Prevádzková teplota
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Teplota pri skladovaní
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Hmotnosť akumulátora
Pozri kapitolu „Používanie v súlade s určeným účelom“
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neúmyselného uvedenia do prevádzky!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že príslušný výrobok je vypnutý.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.

Nabíjanie akumulátora

 1. Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na používanie nabíjačky.
 2. Dbajte, aby kontakty akumulátora a nabíjačky boli čisté a suché.
 3. Akumulátor nabíjajte schválenou nabíjačkou.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia skratom alebo pádom akumulátora!
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a na kontaktoch na výrobku nenachádzali cudzie telesá.
 • Zabezpečte, aby akumulátor vždy správne zapadol.
 1. Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátor úplne nabite.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby počuteľne zaskočil.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku padajúceho náradia a/alebo príslušenstva!
 • Používajte iba prídržné lanko na náradie Hilti , ktoré je schválené pre váš výrobok.
 • Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod prídržného lanka na náradí, či nie je poškodený.
Dodržiavajte národné smernice pre práce vo výške.
Ako ochranu proti pádu používajte pre tento výrobok výlučne kombináciu poistky proti pádu Hilti #2293133 a prídržného lanka na náradie Hilti #2261970.
 • Upevnite poistku proti pádu do montážnych otvorov pre príslušenstvo. Skontrolujte, či bezpečne drží.
 • Upevnite karabínu prídržného lanka na náradie k poistke proti pádu a druhú karabínu k nosnej konštrukcii. Skontrolujte bezpečné upevnenie obidvoch karabín.
  Dodržiavajte príslušný návod na obsluhu poistky proti pádu Hilti a prídržného lanka na náradie Hilti .

Obsluha

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Laserový lúč nesmerujte na osoby.
 • Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla lasera. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a uhnite hlavou z oblasti lúča.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.

Zapnutie laserových lúčov

 1. Nastavte prepínač na pozíciu Image alternative (zap./odblokované).
  • Vertikálne laserové línie sa zapnú.
 2. Stláčajte tlačidlo pre líniový režim dovtedy, kým nebude nastavený želaný líniový režim.
  • Prístroj opakovane prepína medzi režimami prevádzky podľa nasledujúceho poradia: Vertikálne línie, vertikálna bočná línia, horizontálna línia, vertikálne a horizontálne línie.

Prispôsobenie dvoch bodov na vzdialenosť s presným nastavovaním

 1. Umiestnite prístroj tak, aby bol dolný vertikálny lúč v strede referenčného krížika na podlahe.
 2. Otáčajte gombík na presné nastavovanie, až kým sa nebude vertikálny laserový lúč prekrývať s druhým, vzdialeným referenčným bodom.

Nastavenie laserového lúča pre funkciu "Naklonená línia"

 1. Nastavte prepínač na pozíciu Image alternative (zap./zablokované).
 2. Stláčajte tlačidlo pre líniový režim dovtedy, kým nebude nastavený želaný líniový režim.
  Vo funkcii "Naklonená línia" je kyvadlo zablokované a laser nie je nivelovaný.
  Laserové lúče blikajú každých 5 sekúnd.

Aktivovanie alebo deaktivovanie prijímacieho režimu lasera

Dosah laserového prijímača môže byť obmedzený v dôsledku konštrukčnej asymetrie výkonu lasera a možných rušivých vonkajších svetelných zdrojov.
Pracujte na silnej strane líniového lasera a vyhnite sa práci na priamom svetle, aby ste dosiahli optimálny dosah. Silné strany sú zadná strana, na ktorej je pripevnený akumulátor, a predná strana oproti.
 1. Na aktiváciu prijímacieho režimu stlačte tlačidlo Prijímací režim. Laserový lúč na potvrdenie päťkrát zabliká.
 2. Na deaktiváciu prijímacieho režimu stlačte opätovne tlačidlo Prijímací režim.
  Vypnutím prístroja sa prijímací režim deaktivuje.

Vypnutie laserových lúčov

 1. Nastavte prepínač na pozíciu OFF .
  • Laserový lúč sa vypne a kyvadlo sa zablokuje.
 2. Laserový lúč sa automaticky vypne vtedy, keď je akumulátor vybitý.

Príklady použitia

Prenášanie výšok

Image alternative

Nastavenie profilov suchej stavby na účel rozdelenia priestoru

Image alternative
Image alternative

Vertikálne vyrovnávanie potrubných vedení

Image alternative

Vyrovnávanie ohrievacích prvkov

Image alternative

Vyrovnávanie dverí a okenných rámov

Image alternative

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Sfúknite prach zo skla okienka výstupu lasera. Skla sa nedotýkajte prstami.
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok nechajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Kontrola

Kontrola päty kolmice

Image alternative
 1. Na podlahe vysokej miestnosti vyznačte bod (kríž) (napríklad na schodisku s výškou 10 m).
 2. Prístroj postavte na rovnú a vodorovnú plochu.
 3. Zapnite prístroj a odblokujte kyvadlo.
 4. Postavte prístroj tak, aby bol dolný vertikálny lúč na strede krížika označeného na podlahe.
 5. Vyznačte krížikom horný priesečník laserových čiar na strope.
 6. Otočte prístroj o 90°.
  Dolný červený vertikálny lúč musí zostať na strede krížika.
 7. Vyznačte krížikom horný priesečník laserových čiar na strope.
 8. Zopakujte tento postup pri otočení o 180° a 270°.
  Vytvorte zo 4 označených bodov kruh na strope. Odmerajte priemer kruhu D v milimetroch alebo palcoch a výšku miestnosti RH v metroch alebo stopách.
Image alternative
 1. Vypočítajte hodnotu R.
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm (to zodpovedá 3 mm pri 10 m).
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 1/8".

Kontrola nivelácie laserového lúča vpredu

Image alternative
 1. Vzdialenosť medzi stenami musím byť minimálne 10 m.
 2. Prístroj postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (A) a priesečník laserových čiar nasmerujte na stenu (A).
 3. Vyznačte priesečník laserových čiar krížikom (1) na stene (A) a krížikom (2) na stene (B).
 4. Prístroj postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (B) a priesečník laserových čiar (1) nasmerujte na stenu (A).
 5. Nastavte výšku priesečníka laserových čiar nastaviteľnými nožičkami tak, aby sa priesečník laserových čiar zhodoval s označením (2) na stene (B). Dbajte pritom na to, aby bola vodováha v strede.
 6. Vyznačte znova priesečník laserových čiar krížikom (3) na stene (A).
 7. Odmerajte vzdialenosť D medzi krížikmi (1) a (3) na stene (A) (RL = dĺžka miestnosti).
Image alternative
 1. Vypočítajte hodnotu R.
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm.
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 1/8".

Kontrola kolmosti (horizontálne)

 1. Umiestnite prístroj tak, aby bol dolný vertikálny lúč na strede referenčného krížika v strede miestnosti so vzdialenosťou cca 5 m od stien.
 2. Označte všetky 4 priesečníky na štyroch stenách.
 3. Otočte prístroj o 90° a zabezpečte, aby stred priesečníka trafil prvý referenčný bod (A).
 4. Označte každý nový priesečník a odmerajte príslušný posun (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Vypočítajte hodnotu R (RL = dĺžka miestnosti).
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm alebo 1/8".

Kontrola presnosti vertikálnej línie

Image alternative
 1. Umiestnite prístroj do výšky 2 m (poz. 1).
 2. Zapnite prístroj.
 3. Umiestnite prvú cieľovú platničku T1 (vertikálne) do vzdialenosti 2,5 m od prístroja a do tej istej výšky (2 m) tak, aby sa vertikálny laserový lúč zobrazil na platničke. Túto pozíciu si označte.
 4. Teraz umiestnite druhú cieľovú platničku T2 2 m pod prvú cieľovú platničku, takže vertikálny laserový lúč dopadne na túto platničku, a túto polohu vyznačte.
 5. Označte si pozíciu 2 na protiľahlej strane testovanej stavby (zrkadlovo obrátene), na laserovej línii na podlahe vo vzdialenosti 5 m od prístroja.
 6. Teraz postavte prístroj na práve označenú pozíciu 2 na podlahe.
 7. Nasmerujte laserový lúč tak, aby sa tento lúč zobrazoval na cieľovej platničke T1 a na pozícii, ktorá je na nej označená.
 8. Označte novú pozíciu na cieľovej platničke T2.
 9. Odčítajte vzdialenosť D medzi obidvomi značkami na cieľovej platničke T2.
  Ak je rozdiel D väčší ako 3 mm, prístroj sa musí nechať nastaviť v servisnom stredisku firmy Hilti .

Servis meracej techniky Hilti

Servis meracej techniky značky Hilti vykonáva kontrolu a v prípade odchýlky aj opätovnú nápravu a novú kontrolu zhody so špecifikáciou meracieho nástroja. Zhoda so špecifikáciou v čase skúšky je písomne potvrdzovaná servisným certifikátom. Odporúča sa:
 • Zvoliť vhodný interval preverovania, v závislosti od používania.
 • Po mimoriadnom zaťažovaní prístroja, pred dôležitým prácami, avšak minimálne jedenkrát ročne dať vykonať kontrolu servisom meracej techniky Hilti .
Kontrola servisom meracej techniky Hilti nezbavuje používateľa povinnosti vykonávania kontroly meracieho prístroja pred a počas používania.

Preprava a skladovanie

Preprava akumulátorového náradia a akumulátorov
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri všetkých poruchách venujte pozornosť ukazovateľovi stavu akumulátora. Pozri kapitolu Ukazovatele lítiovo-iónového akumulátora .
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
LED diódy akumulátora nič nesignalizujú
Akumulátor je chybný.
 • Obráťte sa na servis Hilti .
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Nechajte akumulátor pomaly ohriať na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným cvaknutím.
Zaskakovací výčnelok na akumulátore je znečistený.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Vznik intenzívneho tepla vo výrobku alebo akumulátore.
Elektrická porucha
 • Ihneď vypnite výrobok, vyberte akumulátor, prezrite ho, nechajte ho vychladnúť a kontaktujte servis spoločnosti Hilti .

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj dodržal v testoch hraničné hodnoty, ktoré sú predpísané v odseku č. 15 nariadení FCC pre digitálne prístroje triedy B. Tieto hraničné hodnoty poskytujú dostatočnú ochranu pred rušivými žiareniami aj pri inštalácii v obytných oblastiach. Prístroje tohto typu vytvárajú a používajú vysoké frekvencie a môžu spôsobiť aj vysokofrekvenčné vyžarovanie. Ak nie sú nainštalované a prevádzkované podľa pokynov, môžu tak byť príčinou rušení príjmu rádiového signálu.
Nie je však možné zaručiť, že k rušeniu nemôže dôjsť pri určitých inštaláciách. Ak tento prístroj spôsobuje rušenia príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím prístroja, odporúčame používateľovi odstrániť rušenia pomocou nasledujúcich opatrení:
 • Nanovo nastavte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi prístrojom a prijímačom.
 • Pripojte prístroj do zásuvky elektrického obvodu, ktorý je odlišný od obvodu pre prijímač.
 • Poraďte sa s vaším predajcom alebo skúseným technikom pre televízne/rádiové zariadenia.
Toto zariadenie zodpovedá paragrafu 15 nariadení FCC a RSS‑210 organizácie ISED.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 • Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
 • Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.

Ďalšie informácie

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Taiwanu.

Hilti Lítium-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
OpisAkumulátory Hilti sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. Lítium-iónové články majú veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty.
Výrobky schválené pre akumulátory Hilti nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:www.hilti.group
Bezpečnosť
 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Postupujte podľa pokynov v kapitole Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom .
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Nepoužívajte akumulátor, z ktorého vyteká tekutina.
 • Zabráňte priamemu kontaktu očí a/alebo pokožky s vytekajúcou tekutinou. Pri manipulácii s tekutinou z batérie vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok. Dodržiavajte vaše miestne predpisy o čistení tekutín z batérií.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie, nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie tekutiny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servis Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať. Pozrite kapitolu Údržba a likvidácia .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Skôr, ako sa pokúsite uhasiť požiar, zavolajte hasičov.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou z najväčšej možnej vzdialenosti. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom horiacich akumulátorov. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory.
V prípade, že sa akumulátor neochladzuje, dymí alebo horí:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Akumulátor nechajte vo vedre najmenej 24 hodín, kým úplne nevychladne.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite suchým, mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.