Jazyk

B 3600

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na vyobrazeniach

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú na vyobrazení Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu opatrnosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Prepravný režim
Image alternative Pohotovostný režim (standby)
Image alternative Prevádzkový režim

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Prenosný energetický systém
  B 3600
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve. Výrobok sa nesmie otvárať.
 • Nedotýkajte sa elektrických kontaktov prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi.
 • Neskratujte výstupy výrobku.
 • Keď prípojky nepoužívate, zatvorte ochranné viečka.
 • Výrobok sa nesmie rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C ani spaľovať.
 • Výrobok nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Výrobok neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Zaobchádzajte s výrobkom starostlivo, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo aby z neho nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Pri používaní výrobku dbajte na jeho bezpečnú pozíciu. Výrobok umiestnite iba na protišmykový podklad. Zabráňte tomu, aby výrobok prečnieval cez okraj.
 • Uistite sa, že pripojený spotrebič má dostatočnú dĺžku kábla, pripojovacie vedenie nesmie byť namáhané ťahom.
 • Nepoužívajte a nenabíjajte výrobok, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený. Výrobok pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia.
 • Výrobok nepoužívajte ako náhradu rebríka.
 • Výrobok neprepravujte pomocou žeriava alebo zdvíhacích zariadení.
 • Dodržujte miestne predpisy pre bezpečnú prevádzku elektrických spotrebičov.
 • K výrobku nepripájajte poškodené spotrebiče.
 • K výstupom výrobku nepripájajte zdroje energie.
 • Výrobok nabíjajte iba cez dodaný nabíjací kábel.
 • Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že je výrobok a spotrebič vypnutý. Po použití spotrebič vždy vypnite.
 • Nepoužívajte tento výrobok na prevádzku spotrebičov z medicínskeho prostredia, ktoré udržiavajú životné funkcie.
 • Pokiaľ je výrobok príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Výrobok umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte ho vychladnúť. Pokiaľ je výrobok po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými akumulátormi Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na obsluhu.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Rám
 2. Rukoväť
 3. Otočný spínač
 4. Výstup AC
 5. LED indikátor
 6. Vstup nabíjania AC
 7. Bezpečnostný kryt

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je prenosný energetický systém. Je určený na prevádzku káblových spotrebičov.

Rozsah dodávky

Prenosný energetický systém, nabíjací kábel, návod na používanie
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Indikátory LED

Energetický systém Hilti B 3600 môže zobrazovať stav nabitia a chybové hlásenia.
Ak sú rozpoznané chybové hlásenia, kontrolky LED svietia alebo blikajú podľa aktuálneho stavu nabitia.
Stav
Význam
Osem (8) LED nepretržite svieti nazeleno
Stav nabitia: 100 % až 88 %
Sedem (7) LED nepretržite svieti nazeleno.
Stav nabitia: 87 % až 76 %
Šesť (6) LED nepretržite svieti nazeleno.
Stav nabitia: 75 % až 63 %
Päť (5) LED nepretržite svieti nazeleno.
Stav nabitia: 62 % až 50 %
Štyri (4) LED nepretržite svietia nazeleno
Stav nabitia: 49 % až 37 %
Tri (3) LED nepretržite svietia nazeleno
Stav nabitia: 36 % až 25 %
Dve (2) LED nepretržite svietia nazeleno
Stav nabitia: 24 % až 12 %
Jedna (1) LED nepretržite svieti nazeleno
Stav nabitia: 12 % až 1 %
Jedna (1) LED bliká nazeleno (nabíjací kábel nie je pripojený).
Lítiovo-iónový akumulátor je úplne vybitý. Nabite akumulátor.
Žiadna LED nesvieti.
Prenosný energetický systém je vypnutý. Zapnite ho.
Ak po zapnutí nesvieti žiadna kontrolka LED, kontaktujte servis Hilti .
Kontrolka LED aktuálneho stavu nabitia bliká nazeleno (počas procesu nabíjania).
Lítiovo-iónový akumulátor sa nabíja.
Jedna alebo viaceré LED svietia nepretržite nažlto.
Došlo k nadprúdu a výstupy AC boli deaktivované.
Odpojte všetky spotrebiče. Otočte otočný spínač do pohotovostného režimu Image alternative. Počkajte 10 sekúnd a nastavte otočný spínač znova na prevádzku Image alternative. Energetický systém sa teraz môže opäť používať.
Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna alebo viaceré LED blikajú nažlto.
Energetický systém je mimo povoleného teplotného rozsahu. Prevádzka alebo nabíjanie boli prerušené.
Odpojte spotrebič alebo nabíjací kábel od energetického systému a prepnite energetický systém do pohotovostného režimu Image alternative. Potom pomaly uveďte energetický systém do povoleného teplotného rozsahu. Hneď po dosiahnutí povoleného rozsahu sa energetický systém môže ďalej používať alebo nabíjať.
Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Jedna (1) LED rýchlo bliká načerveno
Vyskytla sa systémová chyba. Odstráňte spotrebič alebo nabíjací kábel, prepnite energetický systém do prepravného režimu Image alternative a obráťte sa na servis Hilti .

Otočný spínač

Otočný spínač má tieto tri polohy:
Image alternative Preprava
V prepravnom režime sú všetky prípojky neaktívne a energetický systém je vypnutý.
Image alternative Pohotovostný režim / nabíjacia prevádzka
V pohotovostnom režime sú výstupy AC bez napätia, vstup nabíjania AC je aktívny. Kontrolky LED nesvietia.
Image alternative Prevádzka
V prevádzkovom režime sú výstupy AC aktívne, spotrebič je možné pripojiť a prevádzkovať. Kontrolky LED signalizujú stav nabitia alebo chybové správy.

Technické údaje


Vysoké napätie
Výstupné napätie
220 V … 240 V / 50 – 60 Hz
Menovitý výstupný výkon
3 600 W / 16 A
Maximálny výstupný výkon na maximálne 120 sekúnd
7 200 W / 32 A
Dostupná energia
2,1 kWh
Nabíjací výkon
1 000 W / 4 A
Druh ochrany
IP 54+
Hmotnosť
19,8 kg
(43,7 lb)
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)
420 mm × 210 mm × 420 mm
(16,5 in × 8,3 in × 16,5 in)
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Nabíjanie

 1. Nastavte otočný spínač do polohy Standby Image alternative.
 2. Pripojte dodaný nabíjací kábel k vstupu nabíjania AC a otáčajte bajonetovým uzáverom v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.
  Aby ste zaistili správnu funkciu, bajonetový zámok musí zapadnúť.
 3. Pripojte nabíjací kábel k elektrickej zásuvke.
  • Zelené kontrolky LED signalizujú aktuálny stav nabitia.
  • Keď je akumulátor energie úplne nabitý, všetky kontrolky LED sa na 10 sekúnd rozsvietia nazeleno. Indikátor potom zhasne.
 4. Po procese nabíjania vyberte nabíjací kábel a prepnite akumulátor energie do prepravného režimu Image alternative.

Prevádzka

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Možný zásah elektrickým prúdom a/alebo poškodenie súčiastok.
 • Pri pripojení viac ako jedného spotrebiča musia byť spotrebiče chránené prúdovým chráničom (PRCD).
 • Dodržiavajte opísané možnosti pripojenia/kombinácie.
Image alternative
 1. Nastavte otočný spínač do polohy Prevádzka Image alternative. Energetický systém sa aktivuje a kontrolky LED blikajú.
  • Ak jedna alebo viaceré kontrolky LED svietia nazeleno, energetický systém je pripravený na prevádzku.
  • Ak kontrolka LED bliká po štartovacej sekvencii nazeleno, energetický systém je úplne vybitý. Nabite akumulátor.
  • Ak po štartovacej sekvencii nesvieti žiadna kontrolka LED, došlo k chybe. Obráťte sa na servis Hilti .
 2. K výstupu AC pripojte spotrebič.
 3. Pri prevádzke viac ako jedného spotrebiča v energetickom systéme dodržiavajte tieto informácie:
  • Pri prevádzke spotrebiča so zapnutým vysávačom musí byť spotrebič pripojený k vysávaču prúdovým chráničom.
  • Na pripojenie dvoch spotrebičov ponúka firma Hilti káblovú výhybku s prúdovým chráničom.
  • Pri použití viacnásobných zásuviek musia byť všetky pripojené spotrebiče istené jednotlivo prúdovým chráničom.
 4. Počas prevádzky zobrazujú kontrolky LED aktuálny stav nabitia.
 5. Keď chcete prerušiť používanie energetického systému, prepnite otočný spínač do pohotovostného režimu Image alternative.
 6. Keď chcete energetický systém úplne vypnúť, prepnite otočný spínač do polohy prepravného režimu Image alternative.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku aktivovaného výrobku! !
 • Pred vykonávaním akejkoľvek starostlivosti a údržby výrobku vždy prepnite výrobok do prepravného režimu Image alternative.
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
 • Výrobok nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa výrobok premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Výmena poistky

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
POZOR
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku nesprávnej poistky! Poistka s nesprávnou špecifikáciou môže spôsobiť požiar.
 • Používajte výlučne poistku rovnakého typu, s rovnakým menovitým prúdom a rovnakými vypínacími vlastnosťami.
 1. Odskrutkujte bezpečnostný kryt.
 2. Vyberte poistku. Vymeňte ju za novú poistku.
  Materiál
  Jemná poistka
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Bezpečnostný kryt naskrutkujte naspäť.

Preprava a skladovanie

Preprava
 • Výrobok prepravujte iba v prepravnom režime Image alternative.
 • Počas prepravy chráňte výrobok pred nadmernými nárazmi a vibráciami. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred dlhšou prepravou a po nej, či nie je poškodený.
 • Výrobok sa nesmie prepravovať letecky. V prípade potreby sa obráťte na leteckú spoločnosť.
Skladovanie
 • Výrobok skladujte v chlade a v suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Výrobok skladujte iba v prepravnom režime Image alternative.
 • Neskladujte výrobok dlhší čas vo vybitom stave. Môže to viesť k hlbokému vybitiu. Výrobok nabíjajte minimálne každé tri mesiace.
 • Výrobok nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok skladujte na mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie je poškodený.

Pomoc v prípade porúch

Pri všetkých poruchách venujte pozornosť LED indikácii energetického systému. Pozrite kapitolu Indikátory LED .
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Pripojený spotrebič nefunguje alebo nepracuje na plný výkon.
Zástrčka nie je správne zasunutá
 • Zasuňte zástrčku spotrebiča správne do zásuvky.
Energetický systém sa nachádza v prevádzkovom režime.
 • Nastavte otočný spínač do polohy Prevádzka Image alternative.
Akumulátor je vybitý
 • Nabite akumulátor energetického systému.
Výkon spotrebiča je príliš vysoký
 • Dodržiavajte výstupný výkon energetického systému. Nepripájajte spotrebič, ktorý presahuje výstupný výkon.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Výrobok neposielajte, keď je teleso výrobku poškodené.
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Výrobok likvidujte tak, aby sa nemohol dostať do rúk detí.
 • Výrobok odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh v Číne.

Hilti Li-Ion akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky a sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
OpisAkumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. V porovnaní s akumulátormi NiMH a NiCd majú lítium-iónové akumulátory veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty. Pozri Bezpečnosť
Produkty schválené pre naše akumulátory nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Bezpečnosť
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované batérie, ktoré neboli povolené servisom Hilti .
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia, napr. pomliaždenia, porezania alebo pichnutia.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Zabráňte kontaktu očí a kože s unikajúcou tekutinou akumulátora!
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Z chybných akumulátorov môže vytekať tekutina, ktorá môže zasiahnuť priľahlé objekty. Príslušné časti umyte teplou mydlovou vodou a poškodené akumulátory vymeňte.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Akumulátory nikdy nevystavujte vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to spôsobiť výbuch.
 • Nedotýkajte sa pólov batérie prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými predmetmi. Môže to spôsobiť skraty, zasiahnutie elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuchy.
 • Udržiavajte akumulátory mimo dažďa a vlhka. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skrat medzi kontakt, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené pre tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v návodoch na ich obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny alebo plyny. Neočakávaná porucha akumulátora môže v takýchto podmienkach spôsobiť výbuch.
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Vyvarujte sa priameho kontaktu očí a/alebo kože s vytekajúcou tekutinou používaním ochranných okuliarov a ochranných rukavíc.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok.
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako chybné nabíjanie alebo nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie kvapaliny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servisného partnera Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať podľa opisu vyššie.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom poškodených, horiacich alebo tečúcich batérií. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory. Ak požiar nemôžete uhasiť dostupnými prostriedkami, privolajte najbližšiu požiarnu službu.
Ak horí samostatne jeden akumulátor:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Počkajte, kým akumulátor úplne vychladne.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Akumulátor a nabíjačku po použití vždy oddeľte.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené batérie, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Nečistoty odstráňte čistou, suchou utierkou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozri Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.